Tải bản đầy đủ

Thủ dâm theo kinh thánh có phải là tội không

Thủ dâm theo Kinh Thánh có phải
là tội không?

Câu hỏi: Thủ dâm – theo Kinh Thánh có phải là tội không?
Trả lời: Kinh Thánh không bao giờ nói cụ thể về thủ dâm hay tình trạng này dầu rằng
nó là tội. Tuy nhiên Không cần phải hỏi, bất cứ hành động nào dẫn đến thủ dâm đều
là tội. Thủ dâm là điểm cuối của hậu quả những ý nghĩ dâm đãng, những kích thích
tình dục, những hình ảnh khiêu dâm. Thủ dâm thường có liên quan đến các vấn đề
này. Nếu những tội ham muốn xác thịt và khiêu dâm bị từ chối thì vấn đề thủ dâm sẽ
không phát sinh.
Kinh Thánh nói với chúng ta phải tránh ngay cả hình thức tình dục vô đạo đức (Êphê-sô 5:3) Tôi không thấy làm sao thủ dâm có thể qua được những thử thách đặc
biệt. Đôi khi một thử thách tốt cho dầu là tội hay không, cho dầu bạn có hảnh diện để
thuật lại cho người khác về những điều mình đã làm hay không, nếu điều đó gây bối
rối và làm cho bạn xấu hổ nếu người khác biết được thì điều đó giống như là một tội
lỗi. Thử thách tốt khác là quyết định xem chúng ta có thành thật với lương tâm trong
sạch để cầu xin Đức Chúa Trời ban phước và sử dụng những việc làm đặc biệt cho
mục đích tốt lành của Ngài không. Tôi nghĩ rằng thủ dâm không đủ tiêu chuẩn cho
những điều chúng ta tự hào hay thành thật tạ ơn Đức Chúa Trời.
Kinh Thánh dạy chúng ta: “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác,
hãy vì sự vinh hiển Ðức Chúa Trời mà làm.” (I Cô-rinh-tô 10:31) Nếu có chỗ nào nghi
ngờ làm điều đó có vui lòng Đức Chúa Trời không thì tốt nhất là nên từ bỏ nó. Chỗ

nghi ngờ dứt khoát liên quan đến thủ dâm. “Phàm làm điều chi không bởi đức tin thì
điều đó là tội lỗi.” ( Rô ma 14:23) Đối với lời Kinh Thánh tôi không thấy chỗ nào nói
thủ dâm có thể được xem là làm vinh hiển Đức Chúa Trời. Hơn thế nữa chúng ta nên
nhớ cả thân thể lẫn linh hồn chúng ta đã được mua chuộc và thuộc về Đức Chúa Trời.
“Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Ðức Thánh Linh đang ngự
trong anh em, là Ðấng mà anh em đã nhận bởi Ðức Chúa Trời, và anh em chẳng phải
thuộc về chính mình sao? Vì chưng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy, hãy
lấy thân thể mình làm sáng danh Ðức Chúa Trời.” (I Cô-rinh-tô 6:19-20) Lẽ thật lớn
lao này cần được mang theo thật sự trên thân thể mình mỗi khi chúng ta làm gì hoặc
đi bất cứ nơi đâu. Thế thì trong ánh sáng của luật lệ này tôi dứt khoát nói rằng thủ


dâm là tội theo lời Kinh Thánh. Tôi không tin rằng thủ dâm là làm vui lòng Đức Chúa
Trời. Phải tránh các hình thức phi đạo đức hay là vượt qua thử thách của Đức Chúa
Trời về quyền sở hữu trên chính thân thể chúng ta.
EnglishTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×