Tải bản đầy đủ

BIÊN BẢN THANH TRA

PHòNG GD-ĐT ĐAKRÔNG Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
TRƯờNG TH & THCS T LONG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------- ---------------------------------
................ ngày .........tháng...........năm 200....
Biên bản thanh tra toàn diện cán bộ, giáo viên
Trờng Tiểu Học và Trung học cơ sở T Long
(Từ ngày............. đến ngày .......tháng....... năm 200..... theo Quyết định số ..................
ngày .......tháng........năm 200.....)
TT
Họ và tên Cán bộ, giáo
viên đợc thanh tra
Chức vụ Công việc đợc giao
Cán bộ thanh
tra
Xếp
loại
Các thành viên Trởng đoàn Hiệu trởng

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×