Tải bản đầy đủ

Quy chế thi đua - khen thưởng

CÄNG ÂON GIẠO DỦC TP HÚ CÄÜNG HA X HÄÜI CH NGHÉA VIÃÛT
NAM
CÂCS TRỈÅÌNG THCS L Tỉû Trng ÂÄÜC LÁÛP - TỈÛ DO - HẢNH PHỤC
-------------- -------------------
Hú, ngy 15 thạng 10 nàm
2008

QUY CHÃÚ THI ÂUA KHEN THỈÅÍNG
======================
Nh òm âäüng viãn thỉûc hiãûn cạc phong tro thi âua, hon thnhà
täút kãú hoảch nhiãûm vủ ca Nh trỉåìng v Cäng âon cå såí, BCH
Cäng âon v BGH thäúng nháút xáy dỉûng quy chãú thi âua khen thỉåíng
ca âån vë nhỉ sau:

I/ Âäúi tỉåüng âỉåüc khen thỉåíng:
1/ Cạn bä,ü giạo viãn, nhán viãn âảt danh hiãûu thi âua âỉåüc cạc cáúp
cäng nháûn theo quy âënh hiãûn hnh.
2/ Âon viãn CÂ âảt danh hiãûu thi âua do cạc cáúp Cäng âon cäng
nháûn.
3/ Hon thnh xút sàõc cạc cäng tạc, cạc hoảt âäüng:
a/ Tham gia thao ging, tham gia thi giạo viãn dảy gii, âảt thnh têch

trong cạc häüi thi, âảt thnh têch vãư bäưi dỉåỵng hc sinh gii, cäng tạc
ch nhiãûm gii.
b/ Âảt thnh têch cao trong cạc hoảt âäüng TDTT, VHVN v Nỉỵ
cäng.
c/ Âảt thnh têch vãư cäng tạc bo vãû an ninh cå såí, vãư phng
chäúng tãû nản x häüi, vãư cå såí váût cháút khi cọ thiãn tai, bo lủt...
II/ Täø chỉïc khen thỉåíng:
1/ Thåìi âiãøm xẹt khen thỉåíng:
a. Tỉìng hc k, cúi nàm hc.
b. Så kãúït, täøng kãút phong tro thi âua.
c. Cạc trỉåìng håüp âäüt xút khạc.
2/ Täø chỉïc xẹt khen thỉåíng:
a. Tu theo quy mä, phảm vi qun l âãø täø chỉïc hp xẹt khen
thỉåíng âụng våïi quy chãú hiãûn hnh
b. Xẹt danh hiãûu thi âua hng nàm:Thỉc hiãûn âụng quy chãú, quy
trçnh xẹt khen thỉåíng.
c. Cạc trỉåìng håüp xẹt khen thỉåíng khạc:Càn cỉï vo chỉïc
nàng nhiãûm vủ ca cáúp qun l.
Mi quút âënh khen thỉåíng âãưu thäng qua häüi âäưng thi âua khen
thỉåíng, k lût ca âån vë theo quy âënh.
3/ Mỉïc khen thỉåíng:
a/ Vóử tinh thỏửn: Quyóỳt õởnh khen thổồớng vaỡ mổùc õọỹ khen thổồớng
nhũm muỷc õờch õọỹng vión caùn bọỹ, giaùo vión, nhỏn vión hoaỡn thaỡnh
tọỳt nhióỷm vuỷ.
b/ Vóử vỏỷt chỏỳt: õaớm baớo thổỷc hióỷn õuùng chóỳ õọỹ khen thổồớng õọỳi
vồùi CB-GV-NV.

Hióỷu trổồớng Chuớ tởch CCS
Hoaỡng Vn ởnh Ló Thở Phổồng Mai

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×