Tải bản đầy đủ

thi247 com đề thi thử THPTQG hóa học lần 1 năm 2019 trường chuyên lê quý đôn – quảng trị

so crAo DUC & EAo rAo euANG rzu

rnUoNc rHpr cuuyEN r,t euy o6N


A. Etylen glicol, glixerol vd ancol etylic.
C. Glucoz<1, glixerol vd saccarozC6u 19: Dun n6ng este CHI

B. Glixerol, glucozo vd etyl axetat.
D. Glucozo, glixerol vd metyl axetat.
THTI LAN

I.2

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×