Tải bản đầy đủ

Những chiêu tiếp thị ngược đời

Những Chiêu Tiếp Thị Ngược Đời
Tác giả : Stephen Brown
Thể Loại : Marketing - Bán hàng
Lượt xem : 11099
Vui lòng chọn định dạng file để tải hoặc đọc online.
EPUB MOBI Đọc Online

Là sách về tiếp thị, nhưng Những Chiêu Tiếp Thị Ngược Đời không mang tính ch ất kinh vi ện c ũ k ỹ mà có m ột
cách thể hiện hoàn toàn mới mẻ và độc đáo. Trong quyển sách này, Brown đề ra m ột ch ủ thuy ết m ới: không
nên đi theo lối mòn định hướng khách hàng đã trở thành lạc h ậu mà nên h ướng t ới m ột định h ướng ph ản
khách hàng (anti-customer), nói rõ hơn, đó là giày vò, hành h ạ, trêu ng ươi khách hàng, khi ến cho h ọ ph ải ch ạy
theo những con đường mà nhà kinh doanh đã vạch sẵn. Dựa trên ch ủ thuy ết này, toàn b ộ các ch ương trong
quyển sách đều là những câu chuyện kể lý thú về các nhân v ật, doanh nghi ệp l ớn đã v ận d ụng thành công
phương thức đó. Bạn đọc sẽ hiểu thêm về Ty Warner – chủ công ty Tedy Bears, hãng túi xách cao c ấp
Hermes Birkin, các tập đoàn Starbucks, Levi’s Strauss, doanh nhân n ổi ti ếng Elbert Hubard, n ữ ngh ệ s ĩ Lillian
Rusell, nhà tài phiệt bất động sản Donald Trump, danh ca Elvis Presley và ông b ầu c ủa chàng, Đại tá Tom
Parker, nữ danh ca Madonna, Đại tá Sanders, ng ười sáng l ập t ập đoàn gà rán KFC (Kentucky Fried Chicken)
và những câu chuyện tiềm ẩn phía sau thành công v ượt b ậc c ủa lo ạt truy ện Harry Potter v ới nh ững chiêu ti ếp
thị cực kỳ của nhà xuất bản Bloomsbury (Anh) và Scholatic (M ỹ), những nhân v ật đầy thú v ị nh ư “Diamond
Jim”,
Big

Kev,
vân
vân…
Như nhận xét của một bạn đọc trong mục Review c ủa website amazon.com: “M ột l ời c ảnh báo cho t ất c ả
những ai giống như tôi, những người mà tiếng Anh không ph ải là b ản ng ữ và n ền v ăn hóa Anglo/M ỹ không
phải là nền văn hóa mẹ đẻ. Giáo sư ưa thích chơi ch ữ và đôi lúc khó mà theo dõi cu ốn sách do có nhi ều tham
chiếu tới những nhân vật và các hiện tượng chưa được bi ết tới ở các n ền v ăn hóa khác…”, b ạn đọc ng ười
Việt chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc cảm th ụ quyển sách. Vì lý do này, ng ười d ịch đã xin phép và
được sự đồng ý của tác giả để sử dụng một số hình ảnh được phổ biến tự do trên internet nh ằm giúp b ạn đọc
có thể cảm nhận, hình dung tốt hơn về những nhân vật, sự ki ện và hi ện t ượng được đề c ập trong quy ển sách.
Bình luận
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×