Tải bản đầy đủ

Soạn bài nhìn về vốn văn hóa dân tộc

Soạn bài Nhìn về vốn văn hóa dân tộc - Ngắn gọn nhất
Bình chọn:

Soạn Văn lớp 12 ngắn gọn nhất tập 2 bài Nhìn về vốn văn hóa dân tộc - Trần Đình Hượu. Câu 1: Tác giả
phân tích đặc điểm của vốn văn hóa dân tộc dựa trên những phương diện cụ thể nào của đời sống vật
chất và tinh thần?Soạn bài Nhìn về vốn văn hóa dân tộcSoạn bài Phát biểu tự do - Ngắn gọn nhấtSoạn bài Phát biểu tự do

Xem thêm: Nhìn về vốn văn hóa dân tộc - Trần Đình Hượu Học trực tuyến Môn Văn học


Xem thêm: Soạn bài Nhìn về vốn văn hóa dân tộc - Trần Đình Hượu - đầy đủ nhất tại đây
Câu 1: Tác giả phân tích đặc điểm của vốn văn hóa dân tộc dựa trên những phương diện
cụ thể nào của đời sống vật chất và tinh thần?
Tác giả Trần Đình Hượu đã phân tích đặc điểm vốn văn hóa của dân tộc trên cơ sở những
phương diện cụ thể sau:
- Tôn giáo, nghệ thuật (kiến trúc, hội họa văn học):
- Ứng xử (giao tiếp cộng đồng, tập quán): trọng tình nghĩa không chú ý nhiều đến trí dũng, khéo
léo nhưng không cầu thị, cực đoan, thích yên ổn.
- Sinh hoạt (ăn, ở, mặc) ưa chừng mực, vừa phải:
- Quan niệm về cái đẹp trong suy nghĩ của người Việt: vừa xinh, vừa khéo.
Câu 2. Theo tác giả, đặc điểm nổi bật nhất trong sáng tạo văn hóa của Việt Nam là gì?
Đặc điểm này nói lên thế mạnh gì của vốn văn hóa dân tộc? Lấy dẫn chứng để làm sán
Xem thêm tại: https://loigiaihay.com/soan-bai-nhin-ve-von-van-hoa-dan-toc-ngan-gon-nhatc30a32481.html#ixzz5nLJHawdzTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×