Tải bản đầy đủ

Cau hi cui ki mon d ung cong ngh t

CỒN
Câu 1. Trình bày và so sánh QTSX cồn từ mật rỉ và từ bột sắn. Phân tích s ự khác bi ệt gi ữa hai
quy trình này
Câu 5. Phân tích các sự cố thường xảy ra trong CNSX cồn. Trình bày bi ện pháp khắc phục
Câu 9. Trình bày tính chất và yêu cầu của nguyên li ệu, bán thành phẩm và thành ph ẩm trong
sản xuất cồn. Trình bày các PP ki ểm tra, phân tích cho nguyên li ệu, bán thành ph ẩm và thành
phẩm này.
Câu 13. Trình bày các yêu cầu, hoá chất sử dụng, quy trình v ệ sinh và ph ương pháp ki ểm tra
trong quá trình làm vệ sinh 1 nhà máy sản xuất cồn từ mật rỉ/tinh bột.
Câu 17. Nêu sự biến đổi của Xenlullose, hemixenlullose và pectin trong quá trình n ấu nguyên
liệu có chứa tính bột trong SX cồn

RƯỢU
Câu 4. Hãy phân biệt rượu lên men và rượu chưng cất, cho ví d ụ. Lựa ch ọn 1 nguyên li ệu, trình
bày QTSX một sản phẩm rượu lên men và 1 sản phẩm rượu chưng cất từ loại nguyên liệu này
Câu 7. Trong CNSX rượu lên men và rượu chưng cất, có những sự cố nào có thể xảy ra. Trình bày
nguyên nhân và cách khắc phục
Câu 11. Trình bày tính chất và yêu cầu của nguyên liệu, bán thành phẩm và thành ph ẩm trong
sản xuất rượu lên men và rượu chưng cất. Trình bày các PP ki ểm tra, phân tích cho nguyên li ệu,
bán thành phẩm và thành phẩm này.
Câu 15. Trình bày các yêu cầu, hoá chất sử dụng, quy trình vệ sinh và ph ương pháp ki ểm tra

trong quá trình làm vệ sinh 1 nhà máy sản xuất rượu lên men/rượu chưng cất

BIA
Câu 2. Trình bày QTSX bia có sử dụng thế liệu gạo (tỷ lệ thế nguyên li ệu là 25%). Vẽ gi ản đ ồ
nấu đường hoá theo PP ngâm chiết. Giải thích các quá trình dừng và gi ữ nhi ệt trong quá trình
nấu- đường hoá
Câu 6. Trong CNSX bia, có những sự cố nào có thể xảy ra. Trình bày nguyên nhân và cách kh ắc
phục


Câu 10. Trình bày tính chất và yêu cầu của nguyên liệu, bán thành phẩm và thành ph ẩm trong
sản xuất bia. Trình bày các PP kiểm tra, phân tích cho nguyên li ệu, bán thành ph ẩm và thành
phẩm này.
Câu 14. Trình bày các yêu cầu, hoá chất sử dụng, quy trình v ệ sinh và ph ương pháp ki ểm tra
trong quá trình làm vệ sinh 1 nhà máy sản xuất bia.

NƯỚC GIẢI KHÁT
Câu 3. Trình bày QTSX một sản phẩm nước giải khát có gas theo PP pha ch ế tr ực ti ếp. Phân tích
ưu và nhược điểm của PP nấu trong quá trình sản xuất dịch Syrup
Câu 8. Trong CNSX nước giải khát pha chế và nước giải khát lên men, có nh ững s ự c ố nào có th ể
xảy ra. Trình bày nguyên nhân và cách khắc phục
Câu 12. Trình bày tính chất và yêu cầu của nguyên liệu, bán thành phẩm và thành ph ẩm trong
sản xuất nước giải khát pha chế và nước giải khát lên men. Trình bày các PP ki ểm tra, phân tích
cho nguyên liệu, bán thành phẩm và thành phẩm này.
Câu 16. Trình bày các yêu cầu, hoá chất sử dụng, quy trình v ệ sinh và ph ương pháp ki ểm tra
trong quá trình làm vệ sinh 1 nhà máy sản xuất nước giải khát pha chế/nước giải khát lên menTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×