Tải bản đầy đủ

Chuong 4 do dien tro 1 x

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

Chương 4:
ĐO ĐIỆN TRỞ

1/2/2011

KỸ THUẬT ĐO - 403004

1


1. Đo điện trơ bằng volk kế
va ampere kế.

V
Rx
I

1/2/2011


KỸ THUẬT ĐO - 403004

2


2. Đo điện trơ dùng phương pháp
đo điện áp bằng biến trơ.

1/2/2011

KỸ THUẬT ĐO - 403004

3


3. Mạch đo điện trơ trong
omh kế.
Mạch nguyên ly ́́đo điện trơ.

1/2/2011

KỸ THUẬT ĐO - 403004

4


3. Mạch đo điện trơ trong
omh kế.
Mạch đo thực tê:
́́

1/2/2011

KỸ THUẬT ĐO - 403004

5


3. Mạch đo điện trơ trong


omh kế.
Nguyên ly đo của ohm kê tuyến
́́ trong thiết bị ́ đo điện tử,
tính: Thường
người ta dùng I=const, sau đó đo Rx
thông qua đo Vx=Rx.I
Đô chính xác của ohm kê (không
̣́
́
tuyến tính): sai sô lớn tư 10%90%
với điều kiện chỉnh́́“0” cho mỗi tầm
đo.
1/2/2011

KỸ THUẬT ĐO - 403004

6


4. Cầu wheatstone.
Cầu Wheatstone cân bằng:

1/2/2011

KỸ THUẬT ĐO - 403004

7


4. Cầu wheatstone.
Hiệu chỉnh S sao cho cầu cân bằng. Khi
đo điện kê G chỉ “0” va va không phu
thuộc vào nguồn E.
́́
́
̀
̀
̣
Khi cầu cân bằng: P.S =R.Q
R=
(PS)/Q
Sai sô: R=Q+S+P
́́
1/2/2011

KỸ THUẬT ĐO - 403004

8


4. Cầu wheatstone.
Cầu Wheatstone không cân bằng

1/2/2011

KỸ THUẬT ĐO - 403004

9


4. Cầu wheatstone.
VR VX dùng trong công nghiệp.
Nguyên tắc: nhờ dòng điện ra Ig (hoặc
điện áp ra của cầu đo) đê đo điện trơ
hoặc sư thay đổi điện trơ R của phần
tử đo. Với:
́̉
Nguồn:
S ⎤
V  E R  P 


⎡ THUẬT
R ĐO - 403004
1/2/2011 V
KỸ
10
R
S
b⎢
QS⎦


4. Cầu wheatstone.
Nội trơ r của nguồn:
r=(P//R)+(Q//S)
Khi cầu không cân bằng, dòng Ig qua
điện kê G là
́́

1/2/2011

V R VS
Ig 
r  Rg
KỸ THUẬT ĐO - 403004

5. Đo điện trơ có trị số lớn

11


(>M
)
Có thể dùng:
Volk kế, A kế.
Cầu Wheatstone (như đã xét ơ trên).
Megaohm kế chuyên dùng.

1/2/2011

KỸ THUẬT ĐO - 403004

12


7. Bai tập.
3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14,
3.15 (TÀI LIỆU “KỸ THUẬT ĐO”,
NGUYỄN NGỌC TÂN, NXB ĐHQG
TP.HCM).


1/2/2011

KỸ THUẬT ĐO - 403004

13Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×