Tải bản đầy đủ

CONG NGH SN XUT THT BA RI HUN KHOI

TÌM HIỂU QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THỊT BA RỌI HUN KHÓI

MỞ ĐẦU

Chương 1: Tổng quan
1.1 Phương pháp hun khói
1.2 Nguyên liệu (Có cả chỉ tiêu chất lượng trong này nữa nhé)

Chương 2: Quy trình công nghệ sản xuất thịt ba rọi hun khói
2.1 Quy trình công nghệ
2.2 Thuyết minh
- Mục đích
- Cách tiến hành
- Quá trình biến đổi (nếu có)
- Yếu tố ảnh hưởng (nếu có)
- Máy móc, thông số thiết bị
- Nếu có chỉ tiêu bán thành phẩm/thành phẩm thì phải trinh bày luôn

Chương 3: Các dạng hư hỏng và biện pháp phòng ngừa
3.1
3.2

3.3
……

KẾT LUẬNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×