Tải bản đầy đủ

Giải đề thi ETS tháng 11 2018

Được dịch và giải thích bởi Tân Phương – Admin Group: Toeic Practice Club.
https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/

PART 7
Directions: In this part you will read a selection of texts, such as magazine and newspaper
articles, letters, and advertisements. Each text is followed by several questions. Select the
best answer for each question and mark the letter (A), (B), (C), or (D) on your answer sheet.
Questions 153-154 refer to the following e-mail.
From: mburnes @ worldstore .com
To: wpitts@pma.net
Subject: Your order #3456
Date: January 13, 10:25 AM
Dear Mr. Pitts:
Severe weather conditions have caused substantial disruptions to air traffic in and out of
many airports in the Midwest, where the World Store™ sorting facilities are located. As a
result, many deliveries will be delayed by approximately 24 to 48 hours.
World Store™ is committed to providing the highest level of service possible. For the latest
package status information, please go to “My Account” on Worldstore.com, where you will
be able to track your package.
Thank you for your patience and understanding as we work through this situation.
Yours,

Michael Burnes
President
Worldstore.com
153. What is the purpose of the e-mail?
154. What does Mr. Burnes suggest Mr.
(A) To postpone travel plans
Pitts do?
(B) To introduce a company Web site
(A) Respond to the e-mail for free
(C) To request the latest flight schedule
shipping
(D) To give information about shipping (B) Contact
the
carrier
service
delays
immediately
(C) Visit a Web site for more information
(D) Call a company representative
Translation and Explanation
From: mburnes @ worldstore .com/Từ: mburnes @ worldstore .com
To: wpitts@pma.net /Tới: wpitts@pma.net
Subject: Your order #3456/Chủ đề: Đơn hàng của quý khách #3456
Date: January 13, 10:25 AM/Ngày: 13 tháng 1, 10 giờ 25 sáng
Dear Mr. Pitts/Thưa ông Pitts:
153
Severe weather conditions have caused substantial disruptions to air traffic in and


Được dịch và giải thích bởi Tân Phương – Admin Group: Toeic Practice Club.
https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/

out of many airports in the Midwest, where the World Store™ sorting facilities are
located. As a result, many deliveries will be delayed by approximately 24 to 48 hours.
Điều kiện thời tiết khắc nghiệt đã gây ra rất nhiều gián đoạn/ảnh hưởng tới giao thông hàng
không ở trong và ngoài của nhiều sân bay tại Midwest, nơi các cơ sở phân loại của World
StoreTM tập trung. Do vậy, nhiều việc giao hàng đã bị hoãn lại khoảng từ 24 tới 48 tiếng
đồng hồ.
World Store™ is committed to providing the highest level of service possible. 154For the
latest package status information, please go to “My Account” on Worldstore.com,


where you will be able to track your package.
World Store™ cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng cao nhất có thể. Để có thông tin mới
nhất về hiện trạng kiện hàng, vui lòng truy cập “Tài khoản của tôi” trên trang
Worldstore.com, nơi quý khách có thể theo dõi kiện hàng của mình.
Thank you for your patience and understanding as we work through this situation.
Chân thành cảm ơn vì sự kiên nhẫn và hiểu biết của quý khách khi chúng ta cùng nhau xử lý
trường hợp này.
Yours/Trân trọng,
Michael Burnes
President/Chủ tịch
Worldstore.com
153. What is the purpose of the e-mail?
153. Mục đích của e-mail là gì?
(A) To postpone travel plans
(A) Để hoãn lại kế hoạch đi lại
(B) To introduce a company Web site
(B) Để giới thiệu về trang Web của một công
(C) To request the latest flight schedule
ty
(D) To give information about shipping (C) Để yêu cầu lịch bay mới nhất
(D) Để cung cấp thông tin về việc hoãn giao
delays
hàng
154. What does Mr. Burnes suggest Mr. 154. Ông Burnes đề nghị ông Pitts nên làm
Pitts do?
gì?
(A) Respond to the e-mail for free (A) Hồi đáp e-mail về việc giao hàng miễn
shipping
phí
(B) Contact
the
carrier
service (B) Liên lạc ngay với dịch vụ giao hàng
immediately
(C) Truy cập một trang Web để có thêm
(C) Visit a Web site for more thông tin
(D) Gọi điện thoại cho một đại diện công ty
information
(D) Call a company representative
Questions 155-156 refer to the following memo.
From: Michael Bergmann
To: Brigit Ingersoll
Re: Awards Banquet
Per your request, I’ve put together a list of preferred caterers. In my opinion, Comfort Meals


Được dịch và giải thích bởi Tân Phương – Admin Group: Toeic Practice Club.
https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/

is the best: they are reliable, their charges are reasonable, and, above all, their food is
delicious! Another food service provider I can highly recommend is Ethnic D’lites. They
offer, among other things, a variety of South Asian dishes, and our employees and clients
from that region in particular give them high marks.
With regard to your question about entertainment, I’m afraid I can’t offer you any advice.
Ramon Garcia (extension 5555) in the sales department may have some suggestions for you.
On a couple of occasions he has hired musicians for our annual New Year’s party.
I hope this information is useful. Good luck with the preparations for the October 12 events.
Michael
155. What is the purpose of the memo?
156. Why should Ms. Ingersoll contact Mr.
(A) To inquire about the new telephone Garcia?
system
(A) To learn more about the new work
(B) To congratulate an employee on a procedures
promotion
(B) To ask for recommendations for
(C) To discuss the price of menu items
entertainment
(D) To provide suggestions for an (C) To find out when a party will be held
upcoming event
(D) To verify the prices of a catered meal
Translation and Explanation
From: Michael Bergmann/Từ: Michael Bergmann
To: Brigit Ingersoll/Tới: Brigit Ingersoll
Re: Awards Banquet/Về: Tiệc trao giải
Per your request, I’ve put together a list of preferred caterers. In my opinion, Comfort Meals
is the best: they are reliable, their charges are reasonable, and, above all, their food is
delicious! Another food service provider I can highly recommend is Ethnic D’lites. They
offer, among other things, a variety of South Asian dishes, and our employees and clients
from that region in particular give them high marks.
Dựa trên yêu cầu của cô, tôi đã tập hợp được một danh sách các nhà hàng được ưa chuộng.
Theo tôi, Comfort Meals là phù hợp nhất: họ đáng tin cậy, giá cả phải chăng, và, trên hết,
đồ ăn của họ lại rất ngon. Một nhà hàng nữa mà tôi đề xuất là Ethnic D’lites. Trong số
những món ăn khác, họ cung cấp đa dạng các món vùng Nam Á, nhân viên và khách hàng
của chúng ta đến từ vùng đó đặc biệt đánh giá cao họ.
156
With regard to your question about entertainment, I’m afraid I can’t offer you any
advice. Ramon Garcia (extension 5555) in the sales department may have some
suggestions for you. On a couple of occasions he has hired musicians for our annual New
Year’s party.
Về thắc mắc liên quan đến hoạt động giải trí, tôi e rằng mình không thể cho cô bất kỳ lời
khuyên nào. Ramon Garcia (số máy lẻ 5555) ở phòng kinh doanh có thể cung cấp cho cô
một số đề xuất. Anh ấy đã thuê nghệ sỹ biểu diễn cho bữa tiệc năm mới thường niên của
chúng ta vào một vài dịp đặc biệt.


Được dịch và giải thích bởi Tân Phương – Admin Group: Toeic Practice Club.
https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/

I hope this information is useful. Good luck with the preparations for the October 12 events.
Tôi hi vọng thông tin này hữu ích. Chúc cô may mắn với việc chuẩn bị cho những sự kiện
diễn ra vào ngày 12 tháng 10.
Michael
155. What is the purpose of the memo?
155. Mục đích của thư báo nội bộ là gì?
(A) To inquire about the new telephone (A) Để hỏi về hệ thống điện thoại mới
system
(B) Để chúc mừng một nhân viên được thăng
(B) To congratulate an employee on a chức
promotion
(C) Để bàn luận về giá của các món ăn trong
(C) To discuss the price of menu items
thực đơn
(D) To provide suggestions for an (D) Để cung cấp những đề xuất cho một sự
kiện sắp tới
upcoming event
Đọc lướt qua toàn bộ bài, ta có thể thấy anh Michael đã cung cấp những đề xuất về nhà hàng,
về hoạt động giải trí cho cô Ingersoll.
=> Phương án chính xác là phương án D.
156. Why should Ms. Ingersoll contact Mr. 156. Tại sao cô Ingersoll nên liên hệ với anh
Garcia?
Garcia?
(A) To learn more about the new work (A) Để biết thêm về quy trình làm việc mới
procedures
(B) Để hỏi xin những ý kiến đề xuất về hoạt
(B) To ask for recommendations for động giải trí
(C) Để biết khi nào một bữa tiệc sẽ được tổ
entertainment
(C) To find out when a party will be held chức
(D) To verify the prices of a catered meal (D) Để xác nhận giá của một bữa ăn được
phục vụ
Questions 157-159 refer to the following job advertisement.
Posted April 9

Part-Time Help Wanted!
Lomoxi Sporting Goods
213 Elmwood Highway
Flemington, NJ 08822
908-555-2150
Lomoxi Sporting Goods has an opening for part-time help starting in June. Applicants must
enjoy working with customers and be comfortable using a computer. At least one year of
retail experience is preferred. Applicants must be available to work all of the hours stated
below. Knowledge of sporting goods is helpful but not necessary.
The hours are Mondays, Tuesdays, and Thursdays from 10 A.M. to 4 P.M.; Saturdays from
10 A.M. to 3 P.M.; and Sundays from 12 P.M. to 4 P.M.
The starting wage is $7.50 per hour on weekdays and $8.00 per hour on the weekends. After
a month of successful employment, the wage will be raised to $8.50 and $9.00, respectively.
Individuals interested in the position should apply by contacting Louisa Alaniz in the


Được dịch và giải thích bởi Tân Phương – Admin Group: Toeic Practice Club.
https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/

customer relations office at 908-555-2155 or lalaniz @lomoxi.com no later than April 30.
Interviews will be conducted in the week of May 10.
157. What
is
suggested
in
the 159. What is the hourly rate of pay for
advertisement?
weekdays during the first month of
(A) The working hours are flexible.
employment?
(B) The job includes some computer use. (A) $7.50
(C) Candidates must be available to start (B) $8.00
work on May 10.
(C) $8.50
(D) Applicants should apply in person at (D) $9.00
the store.
158. What is a requirement for applicants?
(A) Training in customer service
(B) Experience in computer repair
(C) Knowledge of sporting goods
(D) Availability to work on weekends
Translation and Explanation
Posted April 9/Đăng tải ngày 9 tháng 4

Part-Time Help Wanted!
Tuyển dụng nhân viên hỗ trợ bán thời gian!
Lomoxi Sporting Goods
213 Elmwood Highway
Flemington, NJ 08822
908-555-2150
Lomoxi Sporting Goods has an opening for part-time help starting in June. 157Applicants
must enjoy working with customers and be comfortable using a computer. At least one
year of retail experience is preferred. 158Applicants must be available to work all of the
hours stated below. Knowledge of sporting goods is helpful but not necessary.
The hours are Mondays, Tuesdays, and Thursdays from 10 A.M. to 4 P.M.; Saturdays
from 10 A.M. to 3 P.M.; and Sundays from 12 P.M. to 4 P.M.
Lomoxi Sporting Goods đang tuyển dụng nhân viên hỗ trợ bán thời gian bắt đầu làm việc
vào tháng Sáu. Các ứng viên phải yêu thích làm việc với khách hàng và sử dụng máy tính
thành thạo. Ưu tiên các ứng viên có ít nhất một năm kinh nghiệm về bán lẻ. Các ứng viên
phải sẵn lòng làm việc vào tất cả các giờ được liệt kê bên dưới. Kiến thức về đồ thể thao sẽ
rất giúp ích nhưng không phải là cần thiết.
Giờ làm việc là vào các ngày thứ Hai, thứ Ba, và thứ Năm từ 10 giờ sáng tới 4 giờ chiều;
các ngày thứ Bảy từ 10 giờ sáng tới 3 giờ chiều; và các ngày Chủ nhật từ 12 giờ trưa tới 4
giờ chiều.
159
The starting wage is $7.50 per hour on weekdays and $8.00 per hour on the weekends.
After a month of successful employment, the wage will be raised to $8.50 and $9.00,
respectively.


Được dịch và giải thích bởi Tân Phương – Admin Group: Toeic Practice Club.
https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/

Individuals interested in the position should apply by contacting Louisa Alaniz in the
customer relations office at 908-555-2155 or lalaniz @lomoxi.com no later than April 30.
Interviews will be conducted in the week of May 10.
Lương khởi điểm là 7.50 đôla/giờ vào ngày trong tuần và 8 đôla/giờ vào các ngày cuối tuần.
Sau một tháng làm việc hiệu quả, lương sẽ được tăng lần lượt lên 8.50 đôla và 9.00 đôla.
Các cá nhân quan tâm đến vị trí này nên nộp đơn bằng cách liên hệ với Louisa Alaniz tại
phòng quan hệ khách hàng qua số máy 908-555-2155 hoặc lalaniz @lomoxi.com trước ngày
30 tháng 4. Cuộc phỏng vấn sẽ diễn ra trong tuần bắt đầu từ ngày 10 tháng 5.
157. What
is
suggested
in
the 157. Điều gì được đưa ra trong quảng cáo?
advertisement?
(A) Giờ làm việc linh động.
(A) The working hours are flexible.
(B) Công việc bao gồm việc sử dụng máy
(B) The job includes some computer tính.
(C) Các ứng viên phải sẵn sàng làm việc bắt
use.
(C) Candidates must be available to start đầu từ ngày 10 tháng 5.
work on May 10.
(D) Các ứng viên nên nộp đơn trực tiếp tại
(D) Applicants should apply in person at cửa hàng.
the store.
158. What is a requirement for applicants? 158. Đâu là một yêu cầu bắt buộc cho các
(A) Training in customer service
ứng viên?
(B) Experience in computer repair
(A) Được đào tạo về dịch vụ khách hàng
(C) Knowledge of sporting goods
(B) Kinh nghiệm sửa chữa máy tính
(C) Kiến thức về đồ thể thao
(D) Availability to work on weekends
(D) Sẵn sàng làm việc vào các ngày cuối
tuần
159. What is the hourly rate of pay for 159. Lương theo giờ phải trả cho các ngày
weekdays during the first month of trong tuần trong tháng đầu tiên làm việc là
employment?
bao nhiêu?
(A) 7.50 đôla
(A) $7.50
(B) $8.00
(B) 8.00 đôla
(C) $8.50
(C) 8.50 đôla
(D) $9.00
(D) 9.00 đôla
Questions 160-161 refer to the following letter.
Jay Rodriguez
Latfood Latin Imports
4456 Shoals Lane
Boynton Beach, FL 33437
April 4
Carlo Oliver
Oliver International Exporters
General Apartado Aereo 110067


Được dịch và giải thích bởi Tân Phương – Admin Group: Toeic Practice Club.
https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/

Bogota, Colombia
Dear Mr. Oliver:
To follow up on our conversation of April 2, I would like to import the following items.
Please confirm that these prices are correct and that the items are in stock. And let me know
when I can expect the items to be shipped. I can be reached at 1 (561) 555-0022. Once I
speak with you to confirm my order, I will send payment via overnight mail.
Item
Yola Mate Tea
Guava Juice
Pineapple Cookies
Caramel Candy
TOTAL

Quantity
250
200
100
250

Price
0.80/box
8.00/carton
12.00/carton
1.50/bag

Thank you,
Jay Rodriguez
160. What does the letter suggest that Mr. 161.
Rodriguez wants?
(A)
(A) A reduction in the price of goods
(B)
(B) A shipment of food products
(C)
(C) A refund for an incorrect delivery
(D)
(D) A payment for an order

Total
$200.00
$1,600.00
$1,200.00
$375.00
$3,375.00

What is Mr. Oliver asked to do?
Mail a confirmation letter
Replace damaged products
Verify product availability
Fax a purchase order

Translation and Explanation
Jay Rodriguez
Latfood Latin Imports
4456 Shoals Lane
Boynton Beach, FL 33437
April 4
Carlo Oliver
Oliver International Exporters/Nhà xuất khẩu quốc tế Oliver
General Apartado Aereo 110067
Bogota, Colombia
Dear Mr. Oliver/Thưa ông Oliver:
To follow up on our conversation of April 2, 160I would like to import the following items.
161
Please confirm that these prices are correct and that the items are in stock. And let
me know when I can expect the items to be shipped. I can be reached at 1 (561) 555-0022.
Once I speak with you to confirm my order, I will send payment via overnight mail.
Theo như cuộc đối thoại của chúng ta vào ngày 2 tháng 4, tôi muốn nhập những mặt hàng
dưới đây. Vui lòng xác nhận giá cả này là đúng và các mặt hàng có sẵn trong kho. Ngoài ra


Được dịch và giải thích bởi Tân Phương – Admin Group: Toeic Practice Club.
https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/

hãy cho tôi biết khi nào các mặt hàng này sẽ được giao. Ông có thể liên hệ với tôi qua số 1
(561) 555-0022. Khi tôi trao đổi với ông để xác nhận đơn đặt hàng của mình, tôi sẽ gửi
khoản thanh toán chuyển phát nhanh qua bưu điện.
Quantity
Item/Mặt hàng
Price/Giá cả
Total/Tổng cộng
Số lượng
Yola Mate Tea
0.80/box
$200.00
250
Trà Yola Mate
0.80/hộp
200.00 đôla
Guava Juice
8.00/carton
$1,600.00
200
Nước ép ổi
8.00/hộp giấy
1,600.00 đôla
Pineapple Cookies
12.00/carton
$1,200.00
100
Bánh quy dứa
12.00/hộp giấy
1,200.00 đôla
Caramel Candy
1.50/bag
$375.00
250
Kẹo caramel
1.50/túi
375.00 đôla
$3,375.00
TOTAL
3,375.00 đôla
TỔNG CỘNG
Thank you/Chân thành cảm ơn,
Jay Rodriguez
160. What does the letter suggest that Mr. 160. Lá thư chỉ ra rằng ông Rodriguez muốn
Rodriguez wants?
điều gì?
(A) A reduction in the price of goods
(A) Giảm giá sản phẩm
(B) Lô hàng về sản phẩm thực phẩm
(B) A shipment of food products
(C) A refund for an incorrect delivery
(C) Hoàn lại tiền do giao hàng sai
(D) A payment for an order
(D) Khoản thanh toán cho một đơn hàng
161. What is Mr. Oliver asked to do?
161. Ông Oliver được đề nghị làm gì?
(A) Mail a confirmation letter
(A) Gửi một lá thư xác nhận qua đường bưu
(B) Replace damaged products
điện
(B) Thay thế các sản phẩm đã bị hư hỏng
(C) Verify product availability
(D) Fax a purchase order
(C) Xác nhận tình trạng sẵn có của sản phẩm
(D) Gửi đơn đặt hàng qua fax
Questions 162-165 refer to the following form.
Dear Guest:
Your opinions and ideas matter to us. Please take a few minutes to complete this survey
form. Thank you!
The Management
For each of the following, please check () the category that best describes your
experience with us.
Excellent
Ease of checking in and out

Good


Average

Fair

Poor


Được dịch và giải thích bởi Tân Phương – Admin Group: Toeic Practice Club.
https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/

Condition of the room
Overall quality of service
Housekeeping services
Overall cleanliness
Quality of food and beverages
Price
Additional Comments
Initially, my husband and I thought that coming here was a mistake. We were upset when,
at check-in, we learned that there was no record of our reservation, even though we had
booked months in advance and had a confirmation number. However, the clerk at the
reception desk resolved the matter satisfactorily by offering us a room that was more
comfortable and spacious than the one we had originally reserved. Overall, we were
pleased with the professional attitude of your personnel, including the housekeeping staff,
the waiters at the restaurant, and the driver of the hotel shuttle bus. We are looking forward
to visiting again.
Lisa Browning
162. What is the purpose of this form?
164. Why was Ms. Browning initially
(A) To ask for opinions about a hotel
upset?
(B) To book a room at a hotel
(A) The hotel rate was higher than
(C) To express interest in employment at expected.
a hotel
(B) The hotel had no record of her
(D) To indicate methods of payment at a reservation.
hotel
(C) Her husband had forgotten to book a
room.
(D) She had lost her confirmation
number.
163. To whom is Ms. Browning 165. What did Ms. Browning like the least
addressing her comments?
about the hotel?
(A) The driver of the hotel shuttle bus
(A) The attitude of the personnel
(B) The waiters at the hotel restaurant
(B) The checkout procedures
(C) The management of the hotel
(C) The quality of the meals
(D) The staff at the hotel reception desk (D) The condition the rooms were in
Translation and Explanation
Dear Guest/Thưa quý khách:
162
Your opinions and ideas matter to us. Please take a few minutes to complete this
survey form. Thank you!
Những nhận xét và ý tưởng của quý khách có ý nghĩa quan trọng đối với chúng tôi. Vui lòng
dành một vài phút để hoàn thành mẫu khảo sát này. Trân trọng cảm ơn!
163
The Management/Ban quản lý


Được dịch và giải thích bởi Tân Phương – Admin Group: Toeic Practice Club.
https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/

For each of the following, please check () the category that best describes your experience
with us.
Đối với từng dịch vụ dưới đây, vui lòng đánh dấu () vào mục mà mô tả chính xác nhất trải
nghiệm của quý khách với chúng tôi.
Excellent
Tuyệt vời
Ease of checking in and out
Dễ dàng nhận và trả phòng
Condition of the room
Tình trạng phòng
165
Overall quality of service
Chất lượng dịch vụ chung
Housekeeping services
Dịch vụ dọn phòng
Overall cleanliness
Tình trạng sạch sẽ chung
Quality of food and beverages
Chất lượng đồ ăn thức uống
Price
Giá cả

Good
Tốt

Average
Trung bình

Fair
Khá

Poor
Kém

Additional Comments/Nhận xét bổ sung
Initially, my husband and I thought that coming here was a mistake. 164We were upset
when, at check-in, we learned that there was no record of our reservation, even though
we had booked months in advance and had a confirmation number. However, the clerk at the
reception desk resolved the matter satisfactorily by offering us a room that was more
comfortable and spacious than the one we had originally reserved. Overall, we were pleased
with the professional attitude of your personnel, including the housekeeping staff, the waiters
at the restaurant, and the driver of the hotel shuttle bus. We are looking forward to visiting
again.
Ban đầu, chồng tôi và tôi nghĩ rằng đến đây là một sai lầm. Chúng tôi rất khó chịu vì khi
nhận phòng, chúng tôi mới biết được rằng không hề có dữ liệu nào ghi chép về việc đặt
phòng của chúng tôi, mặc dù chúng tôi đã đặt phòng trước vài tháng và có số xác nhận. Tuy
nhiên, nhân viên tại quầy lễ tân đã giải quyết vấn đề này rất thỏa đáng bằng cách cung cấp
cho chúng tôi một căn phòng thoải mái và rộng rãi hơn căn phòng mà chúng tôi đã đặt ban
đầu. Nói chung, chúng tôi rất hài lòng với thái độ chuyên nghiệp của nhân viên của các ông,
gồm có nhân viên dọn phòng, bồi bàn tại nhà hàng, và tài xế xe buýt đưa đón tới khách sạn.
Chúng tôi mong đợi sẽ ghé thăm nơi này một lần nữa.
Lisa Browning
162. What is the purpose of this form?
162. Mục đích của mẫu khảo sát này là gì?
(A) Để hỏi xin ý kiến về một khách sạn
(A) To ask for opinions about a hotel


Được dịch và giải thích bởi Tân Phương – Admin Group: Toeic Practice Club.
https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/

(B) To book a room at a hotel
(B) Để đặt phòng khách sạn
(C) To express interest in employment at a (C) Để bày tỏ sự quan tâm về việc làm tại
hotel
một khách sạn
(D) To indicate methods of payment at a (D) Để đưa ra các phương thức thanh toán tại
hotel
một khách sạn
163. To whom is Ms. Browning addressing 163. Cô Browning sẽ gửi ý kiến của mình tới
her comments?
ai?
(A) The driver of the hotel shuttle bus
(A) Tài xế xe buýt đưa đón tới khách sạn
(B) The waiters at the hotel restaurant
(B) Bồi bàn tại nhà hàng của khách sạn
(C) Ban quản lý khách sạn
(C) The management of the hotel
(D) The staff at the hotel reception desk
(D) Nhân viên tại quầy lễ tân của khách sạn
164. Why was Ms. Browning initially 164. Tại sao ban đầu cô Browning khó chịu?
upset?
(A) Giá cả ở khách sạn cao hơn dự kiến.
(A) The hotel rate was higher than (B) Khách sạn không ghi chép về việc đặt
expected.
phòng của cô ấy.
(B) The hotel had no record of her (C) Chồng của cô ấy đã quên đặt phòng.
(D) Cô ấy đã đánh mất số xác nhận của
reservation.
(C) Her husband had forgotten to book a mình.
room.
(D) She had lost her confirmation number.
165. What did Ms. Browning like the least 165. Cô Browning thích nhất điều gì về
about the hotel?
khách sạn?
(A) The attitude of the personnel
(A) Thái độ của nhân viên
(B) The checkout procedures
(B) Thủ tục trả phòng
(C) Chất lượng của các bữa ăn
(C) The quality of the meals
(D) The condition the rooms were in
(D) Tình trạng phòng ở
Nhìn vào bảng khảo sát, ta thấy cô Browing chỉ đánh dấu () duy nhất vào mục Excellent
đối với dịch vụ “the quality of the meals/chất lượng của các bữa ăn”
=> Cô ấy thích nhất chất lượng các bữa ăn của khách sạn.
=> Phương án chính xác là phương án C.
Questions 166-170 refer to the following excerpt from an article.
Advances in technology over the last ten years have made working from home almost as
common as working in a traditional office. Many companies have found that by allowing
employees greater flexibility in their schedules and work environment, workers are more
content with their jobs and more loyal to their companies.
World Financial Analyst, a leading business-research firm, recently collected
questionnaire data from more than 500 home-based employees working in different fields.
The findings of this study showed that 83 percent of respondents ranked the elimination of a
daily commute as their number-one motivation for working from home. The second
advantage cited was having a flexible schedule.


Được dịch và giải thích bởi Tân Phương – Admin Group: Toeic Practice Club.
https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/

“I can set my own hours,” said Jessica Harper, a graphic designer for Gallaxia Stern
Studios. “I still have a regular schedule, but if I need an hour break or I have an errand to
run, I can do it when it is convenient and then I work longer in the evening to make up the
time. I have noticed that I am actually more productive and I don’t get tired as quickly.”
Although the present study was limited to home-based employees, informal reports confirm
that management also benefits from this practice.
One surprising benefit for companies that allow flexible schedules is their capability to
hire more workers. Many businesses that allow employees to work from home have grown
compared to companies that confine their workers to the office.
166. What does the article suggest?
169. According to the article, how do
(A) Companies that offer flexible working companies benefit from allowing employees
situations are more likely to retain their to work at home?
employees.
(A) Companies reduce the amount of time
(B) Employees who work at home are less they spend training employees.
productive than employees who work in the (B) Companies are able to increase their
office.
numbers of employees.
(C) Employees with flexible schedules (C) Companies can afford to expand their
need more management than traditional office space.
employees.
(D) Companies spend less money on
(D) Companies that allow employees to energy costs.
set their own schedules are able to save
money on transportation costs.
167. How was information gathered for the 170. What advantage of working from
study mentioned in the article?
home is NOT mentioned by employees?
(A) Researchers conducted tests in a (A) Enjoying
more
flexibility
in
laboratory.
scheduling
(B) Employees completed surveys about (B) Avoiding long commutes to work
their work.
(C) Achieving greater productivity
(C) The author visited employees working (D) Working in a quieter space
from home.
(D) Supervisors provided information on
their employees' productivity.
168. The word "set” in paragraph 3, line 1,
is closest in meaning to
(A) solidify
(B) place
(C) collect
(D) establish
Translation and Explanation
Advances in technology over the last ten years have made working from home almost as


Được dịch và giải thích bởi Tân Phương – Admin Group: Toeic Practice Club.
https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/

common as working in a traditional office. 166Many companies have found that by
allowing employees greater flexibility in their schedules and work environment,
workers are more content with their jobs and more loyal to their companies.
Những tiến bộ về công nghệ trong 10 năm qua đã khiến cho làm việc tại nhà gần như
phổ biến như làm việc tại văn phòng truyền thống. Nhiều công ty đã nhận thấy rằng bằng
cách cho phép các nhân viên có sự linh động hơn về lịch trình và môi trường làm việc, thì
nhân viên có thể hài lòng với công việc và trung thành với công ty của họ hơn.
167
World Financial Analyst, a leading business-research firm, recently collected
questionnaire data from more than 500 home-based employees working in different
fields. 170The findings of this study showed that 83 percent of respondents ranked the
elimination of a daily commute as their number-one motivation for working from
home. The second advantage cited was having a flexible schedule.
World Financial Analyst, một công ty nghiên cứu-kinh doanh hàng đầu, mới đây đã thu
thập dữ liệu qua bảng câu hỏi từ hơn 500 nhân viên làm việc tại nhà trong các lĩnh vực công
việc khác nhau. Các kết quả của nghiên cứu này chỉ ra rằng 83 phần trăm người được hỏi
đã xếp việc loại bỏ được sự đi lại hằng ngày là động lực số một để họ làm việc tại nhà. Lợi
ích thứ hai được cho là có thời gian biểu linh động.
“I can 168set my own hours,” said Jessica Harper, a graphic designer for Gallaxia Stern
Studios. “I still have a regular schedule, but if I need an hour break or I have an errand to
run, I can do it when it is convenient and then I work longer in the evening to make up the
time. 170I have noticed that I am actually more productive and I don’t get tired as
quickly.” Although the present study was limited to home-based employees, informal reports
confirm that management also benefits from this practice.
Jessica Harper, một nhân viên thiết kế đồ họa cho Gallaxia Stern Studio đã nói “Tôi có
thể thiết lập thời gian làm việc riêng của mình”, “Tôi vẫn có thời gian biểu cố định, nhưng
nếu tôi cần một giờ giải lao hay phải làm việc vặt, tôi có thể làm nó khi thuận tiện và sau đó
sẽ làm việc dài hơn vào buổi tối để bù đắp thời gian. Tôi thấy rằng mình thực sự làm việc
năng suất hơn và không cảm thấy mệt mỏi nhanh.” Mặc dù nghiên cứu hiện tại chỉ giới hạn
đối với các nhân viên làm việc tại nhà, nhưng các báo cáo không chính thức xác nhận rằng
ban quản lí cũng thu được lợi ích từ phương pháp này.
169
One surprising benefit for companies that allow flexible schedules is their
capability to hire more workers. Many businesses that allow employees to work from
home have grown compared to companies that confine their workers to the office.
Một lợi ích đáng ngạc nhiên mà các công ty cho phép thời gian biểu linh hoạt có được là
khả năng tuyển dụng được nhiều nhân viên hơn. Nhiều doanh nghiệp cho phép nhân viên
làm việc tại nhà đã phát triển sánh ngang với các doanh nghiệp yêu cầu nhân viên của họ
phải tới văn phòng.
166. What does the article suggest?
166. Bài báo này chỉ ra điều gì?
(A) Companies that offer flexible (A) Các công ty đưa ra vị trí làm việc linh
working situations are more likely to động sẽ có thể giữ chân nhân viên của họ
hơn.
retain their employees.
(B) Employees who work at home are less (B) Những nhân viên làm việc tại nhà sẽ tạo


Được dịch và giải thích bởi Tân Phương – Admin Group: Toeic Practice Club.
https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/

productive than employees who work in the
office.
(C) Employees with flexible schedules
need more management than traditional
employees.
(D) Companies that allow employees to
set their own schedules are able to save
money on transportation costs.
167. How was information gathered for the
study mentioned in the article?
(A) Researchers conducted tests in a
laboratory.
(B) Employees completed surveys about
their work.
(C) The author visited employees working
from home.
(D) Supervisors provided information on
their employees' productivity.
168. The word "set” in paragraph 3, line 1,
is closest in meaning to
(A) solidify
(B) place
(C) collect
(D) establish
169. According to the article, how do
companies benefit from allowing employees
to work at home?
(A) Companies reduce the amount of time
they spend training employees.
(B) Companies are able to increase
their numbers of employees.
(C) Companies can afford to expand their
office space.
(D) Companies spend less money on
energy costs.
170. What advantage of working from
home is NOT mentioned by employees?
(A) Enjoying
more
flexibility
in
scheduling
(B) Avoiding long commutes to work
(C) Achieving greater productivity

ra hiệu quả công việc ít hơn so với những
nhân viên làm việc tại văn phòng.
(C) Những nhân viên có thời gian biểu linh
động cần nhiều sự quản lí hơn những nhân
viên truyền thống.
(D) Các công ty cho phép nhân viên thu xếp
thời gian biểu của riêng họ có thể tiết kiệm
tiền bạc dành cho chi phí đi lại.
167. Thông tin cho bài nghiên cứu được đề
cập trong bài báo đã được thu thập như thế
nào?
(A) Các nhà nghiên cứu đã thực hiện các bài
thử nghiệm tại một phòng thí nghiệm.
(B) Các nhân viên hoàn thành khảo sát về
công việc của họ.
(C) Tác giả sẽ thăm các nhân viên làm việc
tại nhà.
(D) Các giám sát viên sẽ cung cấp thông tin
về năng suất làm việc của nhân viên mình.
168. Từ “set” ở đoạn 3, dòng 1, gần nghĩa
nhất với
(A) làm cho vững chắc
(B) đặt
(C) thu thập
(D) thiết lập
169. Theo bài viết, các công ty thu được lợi
ích như thế nào từ việc cho phép nhân viên
làm việc tại nhà?
(A) Các công ty giảm được lượng thời gian
mà họ dành để đào tạo nhân viên.
(B) Các công ty có thể tăng số lượng nhân
viên của họ.
(C) Các công ty có khả năng mở rộng không
gian làm việc của họ.
(D) Các công ty chi ít tiền hơn cho chi phí
năng lượng.
170. Lợi ích nào của việc làm tại nhà
KHÔNG được đề cập bởi các nhân viên?
(A) Có được sự linh động hơn trong việc sắp
xếp lịch
(B) Tránh được việc đi lại tốn nhiều thời gian
để đi làm


Được dịch và giải thích bởi Tân Phương – Admin Group: Toeic Practice Club.
https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/

(C) Đạt được năng suất làm việc cao hơn
(D) Làm việc trong không gian yên tĩnh hơn
Phương án A, B căn cứ vào The findings of this study showed that 83 percent of
respondents ranked the elimination of a daily commute as their number-one motivation
for working from home. The second advantage cited was having a flexible schedule có
nghĩa là “Các kết quả của nghiên cứu này chỉ ra rằng 83 phần trăm người được hỏi đã xếp
việc loại bỏ được sự đi lại hằng ngày là động lực số một để họ làm việc tại nhà. Lợi ích thứ
hai được cho là có thời gian biểu linh động.”
=> Phương án A, B đã được đề cập đến (Mentioned).
Phương án C căn cứ vào “I have noticed that I am actually more productive” said Jessica
Harper, a graphic designer for Gallaxia Stern có nghĩa là “Tôi đã nhận thấy mình thực sự
làm việc có năng suất hơn” Jessica Harper, một nhân viên thiết kế đồ họa cho Gallaxia
Stern nói
=> Phương án C đã được đề cập đến (Mentioned).
=> Sử dụng phương pháp loại trừ => Phương án chính xác là phương án D.
(D)

Working in a quieter space

Questions 171-173 refer to the following letter.

CIC
Cable Canada, Inc.
1 Seedling Way
Hamilton, ON J2T 4M7
August 3
Dear Resident:
There’s never been a better time to sign up for Cable Canada television service. For a
limited time only, you can enjoy a huge selection of outstanding programming, including
specialty channels devoted to children’s shows, sports, and educational programs. All this
can be yours for an amazingly low $19.99 a month for your first six months.*
Not only that, but if you sign up by the end of the month, you can add Movie Channel Plus
for just $9.99 more a month. Movie Channel Plus allows you to view an extensive library of
recent and classic films, that are updated weekly. You’ll also be able to see award-winning
original shows and sporting events on Movie Channel Plus.
Sign up for Cable Canada service today and enjoy a huge selection of channels with clear
reception regardless of the weather. All this for only $19.99 a month for six months. Place
your order today by calling 1-800-555-3958 or visiting our Web site at
www.cablecanada.co.ca.
This offer expires on August 31, so act now!
Sincerely,
Graham Ford
Director of Marketing
Cable Canada, Inc.
* After six months, monthly bill will revert to the standard charge of $39.99 for the basic


Được dịch và giải thích bởi Tân Phương – Admin Group: Toeic Practice Club.
https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/

cable package; $59.99 with Movie Channel Plus.
171. What will the monthly charge for the 173. How frequently is the movie library
basic cable package be after the first six updated?
months?
(A) Once a week
(A) $9.99
(B) Twice a month
(B) $19.99
(C) Once a month
(C) $39.99
(D) Once every two months
(D) $59.99
172. What is NOT a stated advantage of
Cable Canada service?
(A) Friendly customer service
(B) Coverage of sporting events
(C) Consistently clear reception
(D) Access to children's channels
Translation and Explanation

CIC
Cable Canada, Inc.
1 Seedling Way
Hamilton, ON J2T 4M7
August 3/Ngày 3 tháng 8
Dear Resident/Gửi cư dân:
There’s never been a better time to sign up for Cable Canada television service. For a
limited time only, you can enjoy 172a huge selection of outstanding programming,
including specialty channels devoted to children’s shows, sports, and educational
programs. All this can be yours for an amazingly low $19.99 a month for your first six
months.*
Đây là khoảng thời gian tốt nhất để đăng kí dịch vụ truyền hình Cable Canada. Chỉ trong
thời gian có hạn, bạn có thể thưởng thức được một loạt các chương trình tuyệt vời, như các
kênh truyền hình có chương trình chuyên đề dành cho trẻ em, thể thao và giáo dục. Với mức
giá thấp đáng ngạc nhiên là 19.99 đôla/tháng trong 6 tháng đầu tiên thì tất cả các chương
trình này có thể là của bạn.*
Not only that, but if you sign up by the end of the month, you can add Movie Channel Plus
for just $9.99 more a month. 173Movie Channel Plus allows you to view an extensive
library of recent and classic films, that are updated weekly. You’ll also be able to see
award-winning original shows and sporting events on Movie Channel Plus.
Không chỉ có vậy, nhưng nếu bạn đăng ký vào cuối tháng, bạn có thể có thêm Movie
Channel Plus với chỉ 9.99 đôla/tháng. Movie Channel Plus cho phép bạn có thể chiêm
ngưỡng một thư viện rộng lớn về các bộ phim cổ điển và hiện đại được cập nhật hàng tuần.
Sign up for Cable Canada service today and 172enjoy a huge selection of channels with
clear reception regardless of the weather. All this for only $19.99 a month for six months.


Được dịch và giải thích bởi Tân Phương – Admin Group: Toeic Practice Club.
https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/

Place your order today by calling 1-800-555-3958 or visiting our Web site at
www.cablecanada.co.ca.
Hãy đăng kí dịch vụ Cable Canada ngay hôm nay và tận hưởng một loạt các kênh truyền
hình có độ thu hình rõ nét bất kể điều kiện thời tiết. Tất cả điều này chỉ 19.99 đôla/tháng
trong 6 tháng. Đặt hàng ngay hôm nay bằng cách gọi điện thoại tới số 1-800-555-3958 hoặc
truy cập trang Web www.cablecanada.co.ca của chúng tôi.
This offer expires on August 31, so act now!
Ưu đãi này sẽ hết hạn vào ngày 31 tháng 8, vì vậy hãy đăng kí ngay bây giờ!
Sincerely/Trân trọng,
Graham Ford
Director of Marketing/Giám đốc Marketing
Cable Canada, Inc.
171
* After six months, monthly bill will revert to the standard charge of $39.99 for the
basic cable package; $59.99 with Movie Channel Plus.
* Sau 6 tháng, hóa đơn hàng tháng sẽ trở lại giá phí tiêu chuẩn là 39.99 đôla đối với mỗi gói
cáp cơ bản; 59.99 đôla đối với Movie Channel Plus.
171. What will the monthly charge for the 171. Giá phí tiêu chuẩn hàng tháng đối với
basic cable package be after the first six gói cáp cơ bản sau sáu tháng đầu tiên là?
months?
(A) 9.99 đôla
(A) $9.99
(B) 19.99 đôla
(B) $19.99
(C) 39.99 đôla
(D) 59.99 đôla
(C) $39.99
(D) $59.99
172. What is NOT a stated advantage of 172. Điều gì KHÔNG phải là một lợi ích
Cable Canada service?
được đưa ra của dịch vụ Cable Canada?
(A) Dịch vụ khách hàng thân thiện
(A) Friendly customer service
(B) Coverage of sporting events
(B) Phát sóng các sự kiện thể thao
(C) Consistently clear reception
(C) Luôn thu hình rõ nét
(D) Access to children's channels
(D) Tiếp cận tới các kênh trẻ em
Phương án B, D căn cứ vào You can enjoy a huge selection of outstanding programming,
including specialty channels devoted to children’s shows, sport, sports, and educational
programs có nghĩa là “Bạn có thể thưởng thức được một loạt các chương trình tuyệt vời,
như các kênh truyền hình có chương trình chuyên đề dành cho trẻ em, thể thao và giáo dục.”
Phương án C căn cứ vào Enjoy a huge selection of channels with clear reception
regardless of the weather có nghĩa là “Tận hưởng một loạt các kênh truyền hình có độ thu
hình rõ nét bất kể điều kiện thời tiết”
=> Sử dụng phương pháp loại trừ => Phương án chính xác là phương án A.
173. How frequently is the movie library 173. Cách bao lâu thì thư viện phim sẽ được
updated?
cập nhật một lần?
(A) Một tuần một lần
(A) Once a week
(B) Twice a month
(B) Một tháng hai lần
(C) Once a month
(C) Một tháng một lần


Được dịch và giải thích bởi Tân Phương – Admin Group: Toeic Practice Club.
https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/

(D)

Once every two months

(D) Hai tháng một lần

Questions 174-177 refer to the following e-mail.
Coleman Bank
To: All Randolph branch employees
From: Roger Smithwick,Randolph branch manager
Re: Sylvia Langley
July 16
Dear All:
I am sure you are all aware that as of July 1, Coleman Bank has a new president. I am
writing to inform you that Sylvia Langley will be visiting us here at the Randolph branch on
August 5. We want to do our best to welcome the new president warmly and ensure she
recognizes the excellence of our branch. I have a few requests.
1.
Please clean all visible work spaces. Discard old papers or materials you no longer
need; organize other materials into files.
2.
Please review the dress code. If you have questions regarding appropriate attire,
please discuss them with my assistant, Peter.
3.
Ms. Langley would like to meet with as many Randolph branch employees as
possible. If you are interested in speaking with her, please see me by July 25 so I can
organize the meetings.
4.
Remember that treating customers well is our number one goal at Coleman Bank. As
always, do your best to interact with customers in a courteous manner.
I am confident that with your cooperation,the visit by Ms. Langley will be positive and
productive.
Thank you,
Roger
174. What is the purpose of the e-mail?
176. What are employees NOT asked to
(A) To discuss an upcoming visit
do?
(B) To review the employee dress code
(A) Organize their files
(C) To notify employees of a customer (B) Review guidelines for appropriate
service award
clothing
(D) To announce the retirement of the (C) Throw away unneeded material
bank's president
(D) Remind customers of bank policy
175. Who is Sylvia Langley?
177. What is the significance of July 25?
(A) The president of the bank
(A) It is the date the new president was
(B) Mr. Smithwick's assistant
installed.
(C) A bank customer
(B) It is the date the company president
(D) The Randolph branch manager
will inspect the Randolph branch.
(C) It is the deadline for scheduling a
meeting with the bank president.
(D) It is the deadline for organizing


Được dịch và giải thích bởi Tân Phương – Admin Group: Toeic Practice Club.
https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/

employee work spaces.
Translation and Explanation
Coleman Bank/Ngân hàng Coleman
To: All Randolph branch employees
Tới: Tất cả nhân viên chi nhánh Randolph
From: Roger Smithwick,Randolph branch manager
Từ: Roger Smithwick, Giám đốc chi nhánh Randolph
Re: Sylvia Langley/Về: Sylvia Langley
July 16/Ngày 16 tháng 7
Dear All/Gửi tất cả các bạn:
I am sure you are all aware that as of July 1, Coleman Bank has a new president. 174I am
writing to inform you that Sylvia Langley will be visiting us here at the Randolph
branch on August 5. 175We want to do our best to welcome the new president warmly
and ensure she recognizes the excellence of our branch. I have a few requests.
Tôi chắc chắn rằng tất cả các bạn đều biết rằng kể từ ngày 1 tháng 7, Ngân hàng Coleman
sẽ có một vị chủ tịch mới. Tôi viết thư này để thông báo với các bạn rằng Sylvia Langley sẽ
ghé thăm chúng ta tại chi nhánh Randolph này vào ngày 5 tháng 8. Chúng tôi muốn làm hết
sức mình để chào đón nồng nhiệt tân chủ tịch và đảm bảo rằng cô ấy sẽ ghi nhận sự xuất sắc
của chi nhánh chúng ta. Tôi có một vài yêu cầu.
1.
Please clean all visible work spaces. 176Discard old papers or materials you no
longer need; organize other materials into files.
Vui lòng dọn dẹp sạch sẽ tất cả nơi làm việc trong tầm nhìn. Bỏ đi những giấy tờ và
tài liệu cũ không cần thiết; xếp những tài liệu còn lại thành các tập.
176
2.
Please review the dress code. If you have questions regarding appropriate attire,
please discuss them with my assistant, Peter.
Vui lòng xem lại quy tắc ăn mặc/quy định về trang phục. Nếu các bạn có những thắc
mắc liên quan đến trang phục phù hợp, hãy trao đổi chúng với trợ lý của tôi là Peter.
3.
Ms. Langley would like to meet with as many Randolph branch employees as
possible. If you are interested in speaking with her, 177please see me by July 25 so I can
organize the meetings.
Cô Langley muốn gặp gỡ càng nhiều nhân viên chi nhánh Randolph càng tốt. Nếu các
bạn quan tâm đến việc trò chuyện cùng cô ấy, vui lòng gặp tôi trước ngày 25 tháng 7 để tôi
có thể sắp xếp các cuộc gặp gỡ.
4.
Remember that treating customers well is our number one goal at Coleman Bank. As
always, do your best to interact with customers in a courteous manner.
Hãy nhớ rằng ứng xử tốt với khách hàng là mục tiêu số một tại Ngân hàng Coleman
của chúng ta. Như thường lệ, hãy nỗ lực hết mình để giao tiếp với khách hàng bằng thái độ
lịch sự.
I am confident that with your cooperation,the visit by Ms. Langley will be positive and
productive.


Được dịch và giải thích bởi Tân Phương – Admin Group: Toeic Practice Club.
https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/

Tôi tin tưởng rằng với sự cộng tác của các bạn, chuyến thăm của cô Langley sẽ có kết quả
tích cực và hiệu quả.
Thank you/Trân trọng,
Roger
174. What is the purpose of the e-mail?
174. Mục đích của e-mail là gì?
(A) Để bàn luận về một chuyến thăm sắp tới
(A) To discuss an upcoming visit
(B) To review the employee dress code
(B) Để đánh giá quy tắc ăn mặc của nhân
(C) To notify employees of a customer viên
service award
(C) Để thông báo cho các nhân viên về giải
(D) To announce the retirement of the thưởng phục vụ khách hàng
bank's president
(D) Để công bố việc nghỉ hưu của chủ tịch
ngân hàng
175. Who is Sylvia Langley?
175. Sylvia Langley là ai?
(A) Chủ tịch của ngân hàng
(A) The president of the bank
(B) Mr. Smithwick's assistant
(B) Trợ lý của ông Smithwick
(C) A bank customer
(C) Một khách hàng của ngân hàng
(D) The Randolph branch manager
(D) Giám đốc chi nhánh Randolph
176. What are employees NOT asked to 176. Các nhân viên KHÔNG được yêu cầu
do?
làm gì?
(A) Organize their files
(A) Xếp các tệp tài liệu của họ
(B) Review guidelines for appropriate (B) Xem xét lại các quy tắc ăn mặc phù hợp
clothing
(C) Bỏ những tài liệu không cần thiết
(C) Throw away unneeded material
(D) Nhắc nhở khách hàng chính sách của
ngân hàng
(D) Remind customers of bank policy
Phương án A, C căn cứ vào
I have a few requests/Tôi (tức giám đốc chi nhánh) có một số yêu cầu
Discard old papers or materials you no longer need; organize other materials into files
có nghĩa là “Bỏ đi những giấy tờ và tài liệu cũ không cần thiết; xếp những tài liệu còn lại
thành các tập”
Phương án B căn cứ vào Please review the dress code có nghĩa là “Vui lòng xem lại quy tắc
ăn mặc”
=> Sử dụng phương pháp loại trừ => Phương án chính xác là phương án D.
177. What is the significance of July 25?
177. Sự kiện quan trọng của ngày 25 tháng 7
(A) It is the date the new president was là gì?
installed.
(A) Đó là ngày tân chủ tịch được nhậm chức.
(B) It is the date the company president (B) Đó là ngày chủ tịch công ty sẽ đến thị sát
will inspect the Randolph branch.
chi nhánh Randolph.
(C) It is the deadline for scheduling a (C) Đó là hạn chót dành cho việc lên lịch gặp
gỡ chủ tịch ngân hàng.
meeting with the bank president.
(D) It is the deadline for organizing (D) Đó là hạn chót dành cho việc sắp xếp nơi
employee work spaces.
làm việc của nhân viên.


Được dịch và giải thích bởi Tân Phương – Admin Group: Toeic Practice Club.
https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/

Questions 178-180 refer to the following letter.
KATER COMPANY
Mythenquai 44 8045 Zurich
Switzerland
June 5
Mr. Bernhardt Meyer
Mutschellenstrasse 69
8022 Zurich
Switzerland
Dear Mr. Meyer:
I am very pleased to confirm your one-year international assignment in Hong Kong with the
Kater Company. While in Hong Kong, you will work on the property underwriting team,
pricing and managing property insurance contracts in the East Asian region. You will report
to Ms. Helen Duann.
Your international assignment allows you certain benefits from the Kater Company. While
you will retain your current position as senior underwriter, you will receive an extra monthly
living allowance of 5,000 Hong Kong dollars. In addition, you are eligible to live in
corporate housing provided by the Kater Company. The corporate apartments in Hong Kong
contain sufficient space for a family of four and are located within walking distance of the
Kater offices. Finally, you will receive complimentary plane tickets to return to Switzerland
three times during your year abroad. More details on these benefits will be available to you
upon your September 1 arrival at the Hong Kong office. Your human resources contact in
Hong Kong will be Ms. Shu Fang Tan.
Please let me know if you have any questions regarding your upcoming international
assignment. I wish you the best of luck in Hong Kong.
Sincerely,
Olivia Leydenfrost
Human Resources
Kater Company
178. What is the purpose of this letter?
180. What benefit is NOT mentioned in the
(A) To ask for a salary increase
letter?
(B) To announce a promotion
(A) A corporate residence
(C) To discuss a temporary assignment
(B) Free trips home
(D) To request a transfer to Hong Kong
(C) Money for living expenses
(D) Use of a company vehicle
179. What is Mr. Meyer's present job?
(A) Human resources coordinator
(B) Corporate lawyer
(C) Senior underwriter
(D) Insurance sales manager


Được dịch và giải thích bởi Tân Phương – Admin Group: Toeic Practice Club.
https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/

Translation and Explanation
KATER COMPANY
Mythenquai 44 8045 Zurich
Switzerland
June 5/Ngày 5 tháng 6
Mr. Bernhardt Meyer
Mutschellenstrasse 69
8022 Zurich
Switzerland
Dear Mr. Meyer/Gửi ông Meyer:
178
I am very pleased to confirm your one-year international assignment in Hong Kong
with the Kater Company. While in Hong Kong, you will work on the property
underwriting team, pricing and managing property insurance contracts in the East Asian
region. You will report to Ms. Helen Duann.
Tôi rất vui khi xác nhận đợt công tác quốc tế một năm của anh tại Hồng Kông với công ty
Kater. Khi ở Hồng Kông, anh sẽ làm việc cùng đội bảo hiểm tài sản, định giá, quản lí các
hợp đồng bảo hiểm tài sản tại khu vực Đông Á. Anh sẽ báo cáo cho bà Helen Duann.
Your international assignment allows you certain benefits from the Kater Company.
179
While you will retain your current position as senior underwriter, 180you will receive
an extra monthly living allowance of 5,000 Hong Kong dollars. In addition, you are
eligible to live in corporate housing provided by the Kater Company. The corporate
apartments in Hong Kong contain sufficient space for a family of four and are located
within walking distance of the Kater offices. Finally, you will receive complimentary
plane tickets to return to Switzerland three times during your year abroad. More details
on these benefits will be available to you upon your September 1 arrival at the Hong Kong
office. Your human resources contact in Hong Kong will be Ms. Shu Fang Tan.
Đợt công tác quốc tế sẽ mang lại cho anh những lợi ích nhất định từ công ty Kater. Dù đang
đảm nhận vị trí hiện tại là nhân viên bảo hiểm cấp cao, nhưng anh vẫn sẽ nhận được thêm
một khoản trợ cấp sinh hoạt hàng tháng là 5000 đôla Hồng Kông. Ngoài ra, anh có đủ điều
kiện để sống trong khu nhà ở được cung cấp bởi công ty Kater. Các căn hộ của công ty tại
Hồng Kông có không gian phù hợp cho gia đình gồm bốn thành viên và chúng nằm ở vị trí
chỉ cách vài bước đi bộ tới văn phòng công ty Kater. Cuối cùng, anh sẽ nhận được vé máy
bay miễn phí để bay về Thụy Sỹ ba lần trong suốt năm anh làm việc nước ngoài. Những chi
tiết cụ thể hơn về những lợi ích này sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng 9 khi anh đến văn phòng
ở Hồng Kông. Người phụ trách về liên lạc nhân sự của anh ở Hồng Kông sẽ là cô Shu Fang
Tan.
Please let me know if you have any questions regarding your upcoming international
assignment. I wish you the best of luck in Hong Kong.
Vui lòng cho tôi biết nếu anh có bất kỳ thắc mắc nào về đợt công tác sắp tới của mình. Tôi hi
vọng anh sẽ gặp những điều tốt đẹp nhất ở Hồng Kông.
Sincerely/Trân trọng,
Olivia Leydenfrost


Được dịch và giải thích bởi Tân Phương – Admin Group: Toeic Practice Club.
https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/

Human Resources/Nhân sự
Kater Company/Công ty Kater
178. What is the purpose of this letter?
(A) To ask for a salary increase
(B) To announce a promotion
(C) To discuss a temporary assignment
(D) To request a transfer to Hong Kong
179. What is Mr. Meyer's present job?
(A) Human resources coordinator
(B) Corporate lawyer
(C) Senior underwriter
(D) Insurance sales manager

178. Mục đích của lá thư này là gì?
(A) Để yêu cầu tăng lương
(B) Để thông báo về việc thăng chức
(C) Để bàn luận về một đợt công tác tạm thời
(D) Để yêu cầu chuyển tới Hồng Kông
179. Công việc hiện tại của anh Meyer là gì?
(A) Điều phối viên nhân sự
(B) Luật sư của công ty
(C) Nhân viên bảo hiểm cấp cao/Người bao
tiêu cao cấp
(D) Giám đốc kinh doanh bảo hiểm
180. What benefit is NOT mentioned in the 180. Lợi ích nào KHÔNG được đề cập trong
letter?
lá thư?
(A) A corporate residence
(A) Một chỗ ở của công ty
(B) Free trips home
(B) Các chuyến về nước miễn phí
(C) Money for living expenses
(C) Tiền để trả chi phí sinh hoạt
(D) Sử dụng một phương tiện đi lại của công
(D) Use of a company vehicle
ty
Questions 181-185 refer to the following e-mail and employment history record.
From: Zuravsky, Anne
Sent: Wednesday, March 10
To: Torres, Cynthia
Subject: Re: accounting position (Correspondence #98798)
Dear Ms. Torres,
This is to confirm receipt of your e-mail of March 10. Thank you for inquiring about the fulltime position in our accounting department and for sending your employment history.
The opening is still available but all applications must be submitted by March 14. A copy of
the appropriate application form can be found on the ACC-CIZ Web site. Please note that
resumes should list job positions starting with the one you held the longest.
On March 28, we will be contacting the candidates we wish to interview. All interviews will
take place on April 4. Regarding your question about compensation, I am not authorized to
provide an estimate of the salary associated with this opening.
If you have any other questions, do not hesitate to contact me. Please use the number in the
subject line of this message in any further e-mails you send concerning the application
process.
Regards,


Được dịch và giải thích bởi Tân Phương – Admin Group: Toeic Practice Club.
https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/

Anne Zuravsky, Manager
Human Resources

Cynthia TORRES, Employment History Record
Position
Employer
Time Period
Sales assistant
Clayfield Metal
(14 months)
Payroll clerk
Autonia Bank
(20 months)
Insurance consultant
Cestov National Co.
(5 years)
Financial adviser
Heidel Finanz
(4 years)
181. When are applications for the 184. According to the e-mail, what
accounting position due?
information did Ms. Torres request that Ms.
(A) On March 10
Zuravsky cannot provide?
(B) On March 14
(A) How many people applied for the
(C) On March 28
position
(D) On April 4
(B) Who will review the candidates'
resumes
(C) When the interviews will be
conducted
(D) How much the position pays
182. What will Ms. Torres need from the 185. What is stated in the e-mail?
company's Web site?
(A) Applicants for the position must have
(A) An application form
experience in accounting.
(B) A payroll document
(B) Interviews are scheduled a few days
(C) A list of contact persons
after applications are received.
(D) A schedule of interview dates
(C) Ms.
Torres
should
use
a
correspondence number in future messages.
(D) Ms. Zuravsky will manage the person
who is hired for the position.
183. Which position should Ms. Torres list
first on her resume?
(A) Sales assistant
(B) Payroll clerk
(C) Insurance consultant
(D) Financial adviser
Translation and Explanation
From: Zuravsky, Anne
Từ: Zuravsky, Anne
Sent: Wednesday, March 10


Được dịch và giải thích bởi Tân Phương – Admin Group: Toeic Practice Club.
https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/

Được gửi: thứ Tư, ngày 10 tháng 3
To: Torres, Cynthia
Tới: Torres, Cynthia
Subject: Re: accounting position (Correspondence #98798)
Chủ đề: Về: Vị trí kế toán (Số thư tín #98798)
Dear Ms. Torres/Cô Torres thân mến,
This is to confirm receipt of your e-mail of March 10. Thank you for inquiring about the fulltime position in our accounting department and for sending your employment history.
Lá thư này là để xác nhận việc tôi đã nhận được e-mail đề ngày 10 tháng 3 của cô. Chân
thành cảm ơn vì cô đã hỏi thông tin về vị trí làm việc toàn thời gian tại bộ phận kế toán của
chúng tôi và vì cô đã gửi lịch sử công tác của mình.
181
The opening is still available but all applications must be submitted by March 14.
182
A copy of the appropriate application form can be found on the ACC-CIZ Web site.
183
Please note that resumes should list job positions starting with the one you held the
longest.
Chúng tôi vẫn đang tuyển dụng nhưng tất cả hồ sơ xin việc phải được gửi nộp trước 14
tháng Ba. Cô có thể tìm được một bản sao của mẫu hồ sơ xin việc phù hợp trên trang Web
ACC-CIZ. Vui lòng lưu ý rằng sơ yếu lí lịch phải liệt kê vị trí công tác bắt đầu từ vị trí mà cô
đã đảm nhận trong thời gian lâu nhất.
On March 28, we will be contacting the candidates we wish to interview. All interviews will
take place on April 4. 184Regarding your question about compensation, I am not
authorized to provide an estimate of the salary associated with this opening.
Vào ngày 28 tháng Ba, chúng tôi sẽ liên hệ với các ứng viên mà chúng tôi muốn phỏng vấn.
Tất cả các cuộc phỏng vấn sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 4. Với thắc mắc của cô về vấn đề
lương, tôi không được ủy quyền cung cấp bản ước định lương liên quan đến vị trí công việc
này.
If you have any other questions, do not hesitate to contact me. 185Please use the number in
the subject line of this message in any further e-mails you send concerning the
application process.
Nếu cô có bất kỳ thắc mắc nào, hãy liên hệ với tôi. Vui lòng sử dụng dãy số trong tiêu đề của
thư này trong tất cả các e-mail mà cô gửi liên quan đến việc xử lý hồ sơ xin việc.
Regards,
Anne Zuravsky, Manager/Quản lý
Human Resources/Nhân sự

Cynthia TORRES, Employment History Record
Cynthia Torres, bản ghi chép lịch sử công việc
Position
Employer
Time Period
Vị trí
Nhà tuyển dụng
Thời gian làm việc
Sales assistant
Clayfield Metal
(14 months)
Trợ lý kinh doanh
Clayfield Metal
(14 tháng)


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×