Tải bản đầy đủ

QĐ th lap hđ xet HTCTLH 17 18

UBND HUYỆN KIẾN THỤY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG TH ĐOÀN XÁ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:

/QĐ-THĐX

Đoàn Xá, ngày ….. tháng 5 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Hội đồng xét duyệt
Học sinh hoàn thành chương trình lớp học năm học 2017-2018

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐOÀN XÁ
Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban
hành (Kèm theo Thông tư số: 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010);

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BGD&ĐT kí ngày 28 tháng 8 năm 2014 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về Ban hành Quy định đánh giá học sinh tiểu học;
Căn cứ Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học
sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BGD&ĐT kí ngày 28 tháng
8 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ văn bản số 23/GDĐT-TH ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Phòng Giáo
dục và Đào tạo huyện Kiến Thuy về việc xét hoàn thành chương trình tiểu học năm
học 2017 - 2018;
Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng;
Xét đề nghị của bộ phận chuyên môn,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay thành lập Hội đồng xét duyệt học sinh hoàn thành chương trình
lớp học năm học 2017-2018 của Trường Tiểu học Đoàn Xá gồm các ông, bà có tên
sau:
Ông: Đỗ Văn Đa
Hiệu trưởng
Chủ tịch Hội đồng
Bà: Phạm Minh Liên
Phó Hiệu trưởng
Phó chủ tịch Hội đồng
Ông: Bùi Đức Nguyên
Chủ tịch Công đoàn Phó chủ tịch Hội đồng
Bà: Nguyễn Thị Hằng
Giáo viên
Thư ký
Và các ông, bà là thành viên trong danh sách kèm theo
Điều 2. Các ông, bà có tên tại điều 1 có trách nhiệm xét duyệt học sinh
hoàn thành chương trình lớp học theo Thông tư số 30/2014/TT-BGD&ĐT kí ngày
28 tháng 8 năm 2014 của Bộ Giáo dục-Đào tạo về Ban hành Quy định đánh giá học
-1-


sinh tiểu học, Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học
sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BGD&ĐT kí ngày 28 tháng
8 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Phó hiệu trưởng, các Tổ chuyên môn, Tổ văn phòng và các ông,
bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Như điều 1, 3;
- Lưu VT, CM.

Đỗ Văn Đa

-2-


Trường TH Đoàn Xá
DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH
LỚP HỌC NĂM HỌC 2017 – 2018
(Kèm theo Quyết định số /QĐ-THĐX ngày tháng 5 năm 2018 của Hiệu trưởng)

STT

Họ và tên

Chức vụ

-3-

Chức năng
Thành viên
Thành viên
Thành viênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×