Tải bản đầy đủ

Đồ án thiết kế Kiến trúc Revit

1'

1

2
9000

3

4
44500
9000

9000

5

6

9000


6'
Mái

8500

T-Áp mái

3200

620
1200500 370

88950

3500

85750
Tầng 24

3500

82250
Tầng 23
78750
3500

Tầng 22

3500

75250
Tầng 21

3500

71750
Tầng 20
68250
3500

Tầng 19
64750

3500

Tầng 18

3500

61250
Tầng 17

3500

57750
Tầng 16
54250
3500

Tầng 15

3500

50750
Tầng 14

3500

Tầng 13
88950

3500

47250

43750
Tầng 12

3500

40250
Tầng 11

3500

36750
Tầng 10

3500

33250
Tầng 9

3500

29750
Tầng 8

3500

26250
Tầng 7

3500

22750
Tầng 6

3500

19250
Tầng 5

3500

15750
Tầng 4

3500

12250
Tầng 3

3500

8750

9000

9000

236

5250

5250
4500

8564

1500

436

750

2550

3000

Chỉ nối trang trí

1500

6000

1500 1500

Ram dốc xuống hầm 1

6000

1500 1500

27000

6000

1500

Tầng 2

Ram dốc lên tầng 1

Tầng 1
750
Cốt 0-0
0

1
KT-01

PHỐI CẢNH NGOẠI THẤT

MẶT ĐỨNG TRỤC 1-6
TL 1 : 200

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT
VIỆN KỸ THUẬT XÂY DỰNG
BỘ MÔN KẾT CẤU XÂY DỰNG
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 1

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 2

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN

CHUNG CƯ MORNING STAR

MẶT ĐỨNG , PHỐI CẢNH NGOẠI THẤT
GIẢNG VIÊN ĐỌC DUYỆT

SINH VIÊN THỰC HIỆN

HOÀN THÀNH
10/02/17

SỐ HIỆU BẢN VẼ
ĐỖ VĂN LINH

LÊ BÌNH TÂM

NGUYỄN THIỆN HOÀNG

KT-01


5425

4000

7400

4725

4000

4400

4400

E'

4950

1750

9000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

4000

E

4000

4000

D

2000

4000

2000

4000

5000

1750

4000

4000

-

2825

2150

4550

5200

5950

10000

6250

10000

---

4000

DN

Vách-600

4000

4000

4000

4000

2150

2000

2150

B
2000

DN

C

UP

8000

UP

46800

DN

KT-03

DN

10000

DN

1

UP

674 900 1500 900 675

UP

680 900 1500 900 675

5050

UP

1125 1475 1325 1125

Vách-600

TL

4000

4000

4000

4000

4000

4000

915 1285
1050

3500

A

4950
4400

4000

1350

4400

4000

4000

3400

3D VIEW HẦM 1,2

9000

1500

3000

1475

3
KT-02

Vách-600

7600

5425

7600

3575
9000

9000

9000

9000

9000

9000

9000

3550

4950

A'

4750

8500

4750

56850

1'

1

2

3

4

5

6

6'

2
KT-03

1
KT-02

Lớp phủ vật liệu epoxy

MẶT BẰNG TẦNG HẦM 1,2
TL 1 : 150

Lớp xika chống thấm
Lớp bê tông tạo dốc M200
2150

Sàn BTCT

675

900

2317

675

900

2317

675

4550

675

2150

825

GIẢI PHÁP CẤU TẠO NỀN TẦNG HẦM

680

674

900

2333

900

2338

825

C

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT
VIỆN KỸ THUẬT XÂY DỰNG

3

4

BỘ MÔN KẾT CẤU XÂY DỰNG
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 1

4
KT-02

MẶT BẰNG CHI TIẾT VÁCH THANG MÁY
TL 1 : 50

5
KT-02

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 2

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN

CHUNG CƯ MORNING STAR

MẶT BẰNG TẦNG HẦM 1,2
GIẢNG VIÊN ĐỌC DUYỆT

SINH VIÊN THỰC HIỆN

CHI TIẾT 3D VÁCH THANG MÁY

HOÀN THÀNH
10/02/17

TL

SỐ HIỆU BẢN VẼ
ĐỖ VĂN LINH

LÊ BÌNH TÂM

NGUYỄN THIỆN HOÀNG

KT-02


2

1

1'

56850
7600

B

4400

C

9000

D

10000

10000

E

E'

9000

4400

88950
5550

T-Áp mái

Mái

5500

88950

Tầng 22

900 2600

Tầng 24
82250
Tầng 23
78750

3500

75250

85750

1000 2184

2100 1400

914 1500 1086

3500

78750

2100 1400

82250

914 1500 1086

Tầng 24

T-Áp mái
2100 1400

85750

3200

1744 1756 1690 1810 1690 1810 1690 1810 1690 1810 1690 1810 1690 1810 1690 1810 1690 1810 1690 1810 1690 1810 1690 1810 1690 1810 1690 1810 1690 1810 1690 1810 1690 1810 1690 1810 1690 1810 1690 1810 1690 1810 1690 1810 1690 1810

9000

Tầng 23

Tầng 21

Tầng 22
75250
Tầng 21

3500

71750
Tầng 20

71750
3500

68250

Tầng 20

Tầng 19

68250
3500

64750
Tầng 18

Tầng 19
64750
Tầng 18

3500

61250
Tầng 17

61250
Tầng 17

3500

57750
Tầng 16

57750
3500

54250

Tầng 16

Tầng 15

54250
Tầng 15

3500

50750
Tầng 14

50750
Tầng 14

3500

47250
Tầng 13

47250
3500

43750

Tầng 13

Tầng 12

33250

40250
Tầng 11

3500

Tầng 10

Tầng 12

36750
3500

36750

95700

Tầng 11

3500

43750

40250

Tầng 10

Tầng 9

Tầng 7
22750
Tầng 6
19250

3500

29750
Tầng 8

3500

26250

Tầng 9

26250
Tầng 7

3500

Tầng 8

33250

22750
3500

29750

Tầng 6

Tầng 5
3500

12250

1953

470

2288

750
Cốt 0-0

4500

2212

5250
Tầng 1

3500

Tầng 2

0
Hầm 1

Tầng 3

Tầng 2

8750

5250
2300

8750

Tầng 4

Tầng 1

2200

Tầng 3

15750

1000 2184

12250

Tầng 5

3500

Tầng 4

19250

3500

15750

1773 1733 2047

750
Cốt 0-0
0
Hầm 1

-3250
Hầm 2

7500

2200 1300

3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
4500
4000
3500

95700

1450

9000

A

3500

9000

2200 1300

9000

2094 1400 2210 990

8500

3200

4750

A'

Mái

2100 1400

3

1200 2000

4

1000 2184

5

3000

6

4780

6'

-3250

-6750

Hầm 2
-6750

1
KT-03

MẶT CẮT A-A
TL 1 : 200

2
KT-03

MẶT CẮT B-B
TL 1 : 200

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT
VIỆN KỸ THUẬT XÂY DỰNG
BỘ MÔN KẾT CẤU XÂY DỰNG
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 1

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 2

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN

CHUNG CƯ MORNING STAR

MẶT CẮT A-A, MẶT CẮT B-B
GIẢNG VIÊN ĐỌC DUYỆT

SINH VIÊN THỰC HIỆN

HOÀN THÀNH
10/02/17

SỐ HIỆU BẢN VẼ
ĐỖ VĂN LINH

LÊ BÌNH TÂM

NGUYỄN THIỆN HOÀNG

KT-03


800

3000

1400

3000

800 800

3000

1400

3000

800 800

3000

1400

3000

800 800

3000

1400

3000

800

4250

4250

2000

3750

1600

3650

3650

1600

1425

1350

1600

1300 1250 1600

1400

9000

1600
1500
1250 1500

3750

D

3269

5000
4000

4000

1500

1500

PHÒNG SINH HOẠT CỘNG ĐỒNG

PHÒNG VỆ SINH

1500

SIÊU THỊ

1250 1500

SIÊU THỊ

1600

4000

4000

1425

E

P.KỸ THUẬT

3731

2650

1

4000

KT-03

C
43910

UP

10000

SIÊU THỊ

4
KT-04

650

B

1500 1156

1500

1500

6000

1500

1500

6000

1500
DN

2

5250

440

9000

9000

KT-03

C

9000

A'

8500
2525

3310

52100

1

2

3

4

5

6

6

UP

KT-04

1
KT-04

MẶT BẰNG TẦNG 1
TL 1 : 150
5

2
762 250
400 700 400 400 700 400 400 700 400

CHI TIẾT CẦU THANG BỘ
TL 1 : 35

1550

762 250 588

KT-04

2

B
738

1156

LỚP ĐÁ HOA CƯƠNG DÀY 10 mm
LỚP VỮA LÓT NỀN DÀY 35mm

1600

PHÒNG VỆ SINH NAM

Tầng 2

SÀN BTCT
LỚP VỮA TRÁT TRẦN DÀY 15mm

1200

2152

9000

1350

5250

738

762 250 588

762 250 488

762 250 488

762 250 488

1600

PHÒNG VỆ SINH NỮ
762 250

GIẢI PHÁP CẤU TẠO SÀN TẦNG TRỆT

1150
2342

1700

1'

2600

A

8500

1490

DN

7600

2675

9000
4000

4000

4000

6000

1225

1500

150

9000

DN

1225

1500

4400

1500

1700

1600

PHÒNG DỊCH VỤ ĂN UỐNG

3000

1600 1200 1350

PHÒNG VỆ SINH

1525

UP

1400

1500 1150

4000

1400

1500

6175

2000

1500

2000

1550

1600

2000

TL

1600

1525

2000

2000

2000

3650

SẢNH CHÍNH

CHI TIẾT 3D CẦU THANG

1350

10000

10000

550 915

UP

3000

UP

2333

2525

DN

4650

DN

2317

675 900 758 742 900 675

2675

4000

1700

1125 1400 1400 1275

UP

6250

2225
1125 1475 1325 1125

2225

3450

2700

6250

600 915 835

3000

3635

SIÊU THỊ

A
9000

2
KT-04

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT

750

VIỆN KỸ THUẬT XÂY DỰNG
BỘ MÔN KẾT CẤU XÂY DỰNG

CHI TIẾT 3D WC
TL

Tầng 1

1

2
6
3
KT-04

CHI TIẾT WC TẦNG 1
TL 1 : 75

KT-04

MẶT CẮT CHI TIẾT CẦU THANG

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 1

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 2

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN

CHUNG CƯ MORNING STAR

MẶT BẰNG TẦNG 1
GIẢNG VIÊN ĐỌC DUYỆT

SINH VIÊN THỰC HIỆN

HOÀN THÀNH
10/02/17

TL 1 : 50

SỐ HIỆU BẢN VẼ
ĐỖ VĂN LINH

LÊ BÌNH TÂM

NGUYỄN THIỆN HOÀNG

KT-04


9000

9000

9000

9000

4400

E'
8500

E

1050 1396 900

10000

4365

1

1570
Vách-300

1950

1350

2100

2850

1650

1750

B

4600

2500

2700

3800

B

9000

1990

6920

950

500 1800

2850

1200 1500 5991000 1300

2630

10000

1400 1450 1100

1350

2280

Vách-300

1300
3200

C

UP

1700

1870

3000

2800

3200

3000

2800

3200

3100

2900

3000

3650

1300

3550

3346

3650

C

KT-03

Vách-300

2650

2650

2050

9000

1850
1750 1088
1035 1450 1400

1400 1100

Vách-300

6050

750

KT-03

Vách-300

UP

1

4100

2500
Vách-300

3850

1650

2750

1153

Vách-300

Vách-300

1400

2900

2450

Vách-300

1450 1100
1450
1030 1800

2850

D

1734 1120

2700
1450
1700
2800

2400

2347

1950
1650
2400

1594

DN

Vách-300

2550

10000

5050

Vách-300

UP

9000

950

944

990 1413

2900

Vách-300

3000

1950

2850

UP

1700

1950

1347

3600

1100

750 1450

2700

1350

2850

4803

E

D

1810 640 1500

Vách-300

7300

1347

420 1580 300 1800 650

1250 1200 1050 750

550

1010 1140 650 1250

2300

1650 1050

1150
1750
1350
2500

10000

3800

2850
4807

1650 950 950

6850

2755
2904

9000

3341

2800

900

1000

3560

800

A

7600

A

9000

1

9000

9000

2

9000

3

8500

4

5

6
2
KT-03

2

1'

1

KT-03

1
KT-05

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH

2

3
2
KT-05

TL 1 : 150

4

5

6

MẶT BẰNG PHỐI CẢNH TẦNG ĐIỂN HÌNH
TL 1 : 150

LỚP ĐÁ HOA CƯƠNG DÀY 10 mm
LỚP VỮA LÓT NỀN DÀY 35mm
SÀN BTCT
LỚP VỮA TRÁT TRẦN DÀY 15mm

3
KT-05

GIẢI PHÁP KẾT CẤU SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH
TL 1 : 10

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT
VIỆN KỸ THUẬT XÂY DỰNG
BỘ MÔN KẾT CẤU XÂY DỰNG
4
KT-05

3D VIEW TÂNG ĐIỂN HÌNH

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 1

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 2

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN

CHUNG CƯ MORNING STAR

MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH
GIẢNG VIÊN ĐỌC DUYỆT

SINH VIÊN THỰC HIỆN

TL

HOÀN THÀNH
10/02/17

SỐ HIỆU BẢN VẼ
ĐỖ VĂN LINH

LÊ BÌNH TÂM

NGUYỄN THIỆN HOÀNG

KT-05


9000

E

D

4500

3000

6000
10000

4500

1

4000
DN

DN

KT-03

C

1575

3000

2500

915 1010

1200

2500

3100

800

1200 950 915

2560

3000

10000

1300

1300

3600

DN

3600

DN

38000

4000

900

3000

900

6000

1575

200

9000

B

A
9000

1

9000

2

9000

9000

3

2

4

8500

5

6

6'

KT-03

1
KT-06

MẶT BẰNG TẦNG MÁI
TL 1 : 150

2 LỚP GẠCH LÁ NEM DÀY 50mm
LỚP BÊ TÔNG CHỐNG THẤM DÀY 10mm
LỚP GẠCH CHỐNG NÓNG DÀY 120mm
SÀN BTCT
LỚP VỮA TRÁT TRẦN DÀY 15mm

2
KT-06

GIẢI PHÁP KẾT CẤU SÀN TẦNG MÁI
TL 1 : 10

3D PHỐI CẢNH CÔNG TRÌNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT
VIỆN KỸ THUẬT XÂY DỰNG
BỘ MÔN KẾT CẤU XÂY DỰNG
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 1

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN 2

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SINH VIÊN

CHUNG CƯ MORNING STAR

MẶT BẰNG TẦNG MÁI
GIẢNG VIÊN ĐỌC DUYỆT

SINH VIÊN THỰC HIỆN

HOÀN THÀNH
10/02/17

SỐ HIỆU BẢN VẼ
ĐỖ VĂN LINH

LÊ BÌNH TÂM

NGUYỄN THIỆN HOÀNG

KT-06Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×