Tải bản đầy đủ

THƯ TƯ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
***

THƯ TƯ VẤN PHÁP LÝ
Kính Gửi : Công ty cổ phần Phans
Vụ việc

Ngày

: 27/02/2019

: Chủ sở hữu quyền tác giả đối với logo công ty

Theo đề nghị của quý Công Ty ngày 20/02/2019, tôi xin gửi đến quý Công Ty
thư tư vấn liên quan đến việc chủ sở hữu quyền tác giả đối với logo của công ty.
A.

BỐI CẢNH CỦA THƯ TƯ VẤN

Tóm tắt vụ việc: Công ty cổ phần Phans giao nhiệm vụ cho Ông Nguyễn Sơn H

- là nhân viên của công ty thiết kế logo cho công ty. Ngày 21/07/2010, ông Hà bàn
giao kết quả công việc. Theo yêu cầu của Công ty Phans, ông H đã lập và ký vào
văn bản với nội dung cam kết chính mình là người sáng tạo ra logo, không sao
chép từ người khác. Khi chấm dứt công việc tại công ty Phans, ông H yêu cầu
Công ty trả lại logo này cho ông và không được phép sử dụng nữa với lý do Công
ty chỉ được sở hữu logo trong thời gian ông H còn là người lao động của Công ty.
Vậy nên công ty đã có những câu hỏi liên quan đến chủ sở hữu quyền tác giả và
các thủ tục đăng ký quyền tác giả đối với logo này nên Thư tư vấn này sẽ tập trung
đề cập đến những vấn đề pháp lý xung quanh chủ đề này nhằm giải đáp câu hỏi của
quý công ty.
B.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Khi đưa ra các ý kiến pháp lý trong Thư Tư Vấn này, chúng tôi đã xem xét các
văn bản quy phạm pháp luật sau đây:


-

Luật sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2009.
C.

Ý KIẾN PHÁP LÝ

Căn cứ vào yêu cầu, trên cơ sở thông tin, tài liệu cung cấp và quy định pháp luật
hiện hành tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn như sau:
Thứ nhất, tại khoản 1 điều 39 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung năm 2009
quy định về Chủ sở hữu quyền tác giả là tổ chức, cá nhân giao nhiệm vụ cho tác
giả hoặc giao kết hợp đồng với tác giả như sau:
“1. Tổ chức giao nhiệm vụ sáng tạo tác phẩm cho tác giả là người thuộc tổ
chức mình là chủ sở hữu các quyền quy định tại Điều 20 và khoản 3 Điều 19 của
Luật này, trừ trường hợp có thoả thuận khác.”
Mà logo là do công ty giao nhiệm vụ cho ông H – nhân viên công ty thiết kế.
Như vậy, theo căn cứ pháp lý trên thì công ty Phans mới chính là chủ sở hữu
quyền tác giả đối với logo công ty còn ông H chỉ là tác giả. Căn cứ mà ông H đưa
ra hoàn toàn không chính xác.
Thứ hai, tại Điều 49 Luật sở hữu trí tuệ 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2019 quy
định về Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan như sau:
“1. Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan là việc tác giả, chủ sở hữu quyền
tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan nộp đơn và hồ sơ kèm theo (sau đây gọi chung
là đơn) cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để ghi nhận các thông tin về tác giả,
tác phẩm, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan.
2. Việc nộp đơn để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy
chứng nhận đăng ký quyền liên quan không phải là thủ tục bắt buộc để được
hưởng quyền tác giả, quyền liên quan theo quy định của Luật này.


3. Tổ chức, cá nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy
chứng nhận đăng ký quyền liên quan không có nghĩa vụ chứng minh quyền tác giả,
quyền liên quan thuộc về mình khi có tranh chấp, trừ trường hợp có chứng cứ
ngược lại.”
Vì quý công ty chính là chủ sở hữu quyền tác giả đối với logo, căn cứ theo
khoản 1 thì quý công ty hoàn toàn có quyền làm thủ tục đăng ký quyền tác giả cho
logo này. Tuy nhiên theo khoản 2 thì đây không phải là thủ tục bắt buộc để được
hưởng quyền tác giả cho nên công ty nếu không đăng ký thì cũng không ảnh hưởng
gì đến quyền của Công ty đối với logo này.
Nhưng tôi vẫn khuyến nghị quý công ty nên làm thủ tục đăng ký quyền tác giả
cho logo vì căn cứ theo khoản 3 điều này khi công ty đã được cấp Giấy chứng nhận
đăng ký quyền tác giả đối với logo thì khi có tranh chấp công ty không có nghĩa vụ
chứng minh quyền tác giả thuộc về mình, trừ trường hợp có chứng cứ ngược lại.
Và Đăng ký logo công ty giúp xác lập quyền sở hữu trí tuệ của chủ sở hữu với logo
thương hiệu của mình, là cơ sở pháp lý để bảo vệ quyền lợi khi xảy ra tranh chấp
logo thương hiệu. Như vậy sẽ tạo điều kiện thuận lợi và dễ dàng hơn cho công ty
trong việc sử dụng logo.
Và thứ 3, về việc ủy quyền làm thủ tục đăng ký quyền tác giả, tôi rất vinh dự
khi nhận được sự tin tưởng của quý công ty. Tôi cam kết sẽ thực hiện thủ tục đăng
ký quyền tác giả với chất lượng cao nhất để mang lại sự hài lòng của Quý công ty.
Trên đây là toàn bộ ý kiến của chúng tôi liên quan đến vấn đề mà quý công ty
yêu cầu tư vấn.
Nếu nội dung yêu cầu không thay đổi, nếu khách hàng cung cấp thông tin chân
thực thì chúng tôi xin chịu trách nhiệm về ý kiến tư vấn của mình


Chúng tôi rất mong nhận được hồi âm của công ty về vấn đề này và luôn sẵn
sàng trao đổi với công ty những thông tin cần thiết.
Tư vấn viênTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×