Tải bản đầy đủ

Hệ thống bài tập ôn tập cuối tuần cơ bản và nâng cao môn tiếng anh học kỳ 2 lớp 3

MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online

HỆ THỐNG BÀI TẬP ÔN TẬP CUỐI TUẦN
CƠ BẢN VÀ NÂNG CAO
MÔN: TIẾNG ANH
LỚP: 3
KỲ: II

Các bài tập bổ trợ theo chương trình SGK được các giáo viên và chuyên gia
giáo dục xây dựng giúp học sinh ôn tập thêm để nắm vững kiến thức đã học
trên lớp.
Phụ huynh có thể tải App Home365 về máy điện thoại của mình để các con
làm bài tập nhanh hơn và hào hứng hơn.

Tài liệu này được xây dựng dành riêng cho học sinh của hệ thống Home365

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP

https://home365.online

BÀI TẬP TUẦN 19
MÔN TIẾNG ANH LỚP 3

Unit 11: This is my family – Test 2
Bài 1:Điền vào chỗ trống (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Complete the words with one letter
or two letters.
Câu 1 (null điểm)

other
Câu 2 (null điểm)

Gran

father

Câu 3 (null điểm)

Si
null

t

r

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 4 (null điểm)

Br

her
Bài 2:Chọn đáp án đúng (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Choose the odd one out

Câu 1 (0.5 điểm)

1
A Brother

B Blue

C Black

D Blow

Câu 2 (0.5 điểm)

2
A Green
C Great

B Grey
D Glue

Câu 3 (0.5 điểm)

3
A Brother
C Teacher

B Sister
D Mother

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 4 (0.5 điểm)

4
A Library
C Teacher

B School
D Mother

Bài 3: Đọc và trả lời (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Read and complete
Hello, my name is Hoang. I’m eight years old. This is my family ……….(1).This is my
grandmother. She is 85 years old. She likes watching films. This is my ……..(2). His name is
Long. He is 45 years old. He is a teacher. ………. (3) my mom. …….. …(4) is Lan. She is a
doctor. This is my brother, Quan. He is ten years old. He is in grade 4. And the little girl here is
me. I was 4 when we took this picture.

Câu 1 (0.5 điểm)

1

A Tree

B House

C Photo

D Friend

Câu 2 (0.5 điểm)

2

A Brother
C Dad

B Sister
D Grandfather

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 3 (0.5 điểm)

3

A That are

B This is

C These are

D These is

Câu 4 (0.5 điểm)

4

A She name

B His name

C My name

D Her name

Bài 4:Chọn đáp án đúng (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Choose the best response
Câu 1 (0.5 điểm)

Who is that?
A That is my mother
C This is my mother

B That are my mother
D This are my mother

Câu 2 (0.5 điểm)

How old is your grandfather?
A He is fine. Thank you.
C She is fine. Thank you.

B He is 65 years old.
D She is 65 years old.

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 3 (0.5 điểm)

How is your mom?
A Your mom is good. Thank you.

B My mom is good. Thank you.

C Her mom is good. Thank you

D His mom is good. Thank you

Câu 4 (0.5 điểm)

Is that your brother?
A Yes, I am.

B Yes, your brother.

C No, my brother.

D No, it isn't.

Bài 5:Chọn đáp án đúng (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Listen and tick
Câu 1 (0.5 điểm)

1
Tải app Home365 về điện thoại để nghe bài này

A

B

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 2 (0.5 điểm)

2
Tải app Home365 về điện thoại để nghe bài này

A

B

Câu 3 (0.5 điểm)

3
Tải app Home365 về điện thoại để nghe bài này

A

B

Câu 4 (0.5 điểm)

4
Tải app Home365 về điện thoại để nghe bài này

A

B

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online

Bài 5:Chọn đáp án đúng (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Listen and tick
Câu 1 (0.5 điểm)

1
Tải app Home365 về điện thoại để nghe bài này

A

B

Câu 2 (0.5 điểm)

2
Tải app Home365 về điện thoại để nghe bài này

A

B

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 3 (0.5 điểm)

3
Tải app Home365 về điện thoại để nghe bài này

A

B

Câu 4 (0.5 điểm)

4
Tải app Home365 về điện thoại để nghe bài này

A

B

ÀTải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online

BÀI TẬP TUẦN 19
MÔN TIẾNG ANH LỚP 3

Unit 11: This is my family – Test 1
Bài 1:Nối (2.0 điểm, 1 Câu), Câu hướng dẫn: Match each picture with each correct word
Câu 1 (2.0 điểm)

Father

brother

Grandfather

Sister

Bài 2:Chọn đáp án đúng (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Look and choose the correct answer
Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 1 (0.5 điểm)

A This is my grandmother
C This is my grandfather

Who is this?
B This is my sister
D This is my father

Câu 2 (0.5 điểm)

A This is my mum.
C They are my mums.

Who is that?
B That is my mum.
D These are my mums

Câu 3 (0.5 điểm)

A The man
C The father

Who is _ _ _ in the picture?
B The woman
D The mother

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 4 (0.5 điểm)

A He is my brother.

How old is your brother?
B He is five years old.

C She is five years old.

D She isn't five years old.

Bài 3:Nối (2.0 điểm, 1 Câu), Câu hướng dẫn: Match the sentences
Câu 1 (2.0 điểm)

How old is your sister?

That is my mother.

Who is that?

She is ten years old.

Is this your family photo?

Yes, it is.

My mother is

beautiful.

Bài 4: Đọc và trả lời (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Read and write T (True) or F (False).

Hi Nam, I’m Quan.This is the photo of my family. There are five people in my family. This is
my father. His name is Tuan. He is 45 years old. This is my mother. She is Lan and she is 46
years old. Tim and Tom are my brothers. They are ten years old. I love my family.

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 1 (0.5 điểm)

Is that Quan's family photo?

A True

B False

Câu 2 (0.5 điểm)

Tuan is Nam's father.

A True

B False

Câu 3 (0.5 điểm)

Tim and Tom are Quan's sisters.

A True

B False

Câu 4 (0.5 điểm)

His mum is 46 years old.

A True

B False

Bài 5:Chọn đáp án đúng (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Listen and choose the correct picture

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 1 (0.5 điểm)
Tải app Home365 về điện thoại để nghe bài này

A

B

C

D

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 2 (0.5 điểm)
Tải app Home365 về điện thoại để nghe bài này

A

B

C

D

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 3 (0.5 điểm)
Tải app Home365 về điện thoại để nghe bài này

A

B

C

D

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 4 (0.5 điểm)
Tải app Home365 về điện thoại để nghe bài này

A

B

C

D

Bài 5:Chọn đáp án đúng (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Listen and choose the correct picture

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 1 (0.5 điểm)
Tải app Home365 về điện thoại để nghe bài này

A

B

C

D

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 2 (0.5 điểm)
Tải app Home365 về điện thoại để nghe bài này

A

B

C

D

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 3 (0.5 điểm)
Tải app Home365 về điện thoại để nghe bài này

A

B

C

D

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 4 (0.5 điểm)
Tải app Home365 về điện thoại để nghe bài này

A

B

C

D

ÀTải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online

BÀI TẬP TUẦN 19
MÔN TIẾNG ANH LỚP 3

Unit 11: This is my family – Advanced
Bài 1:Sắp xếp theo thứ tự (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Unscramble the letters to have
correct words.
Câu 1 (0.5 điểm)

gr

r

df

he

an

at

1

2

3

4

5

6

Câu 2 (0.5 điểm)

th

er

o

br

1

2

3

4

Câu 3 (0.5 điểm)

u

m

M

1

2

3

Câu 4 (0.5 điểm)

r

s

is

t

e

1

2

3

4

5

Bài 2: Xem và trả lời (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Complete the family tree below

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online

Câu 1 (0.5 điểm)

1

A Father

B Grandfather

C Grandmother

D Mother

Câu 2 (0.5 điểm)

2

A Father

B Brother

C Sister

D Mother

Câu 3 (0.5 điểm)

3

A Brother

B Sister

C Father

D Uncle

Câu 4 (0.5 điểm)

4

A Uncle
C Aunt

B Cousin
D Sister

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online

Bài 3:Sắp xếp theo thứ tự (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Reoder words to make correct
sentences
Câu 1 (0.5 điểm)

John

This

my grandfather

is

.

,

1

2

3

4

5

6

Câu 2 (0.5 điểm)

brother,

Tim?

he

your

Is

1

2

3

4

5

Câu 3 (0.5 điểm)

old

?

your

mum

is

How

1

2

3

4

5

6

Câu 4 (0.5 điểm)

years old

ten

your sister

Is

?

1

2

3

4

5

Bài 4: Đọc và trả lời (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Read and choose the best answer

Hi, my name is Lily. I’m eight years old. I’m in grade 3 A1. This is my family photo. These are
my grandparents. They are 85 years old. This is my dad. His name is Long. He is a doctor. He is
45 years old. This is my mother. Her name is Lien. She is 42 years old. She is a teacher. This is
my brother, Manh. He is fourteen years old. Look! The cute girl is me.

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


MẠNG XÃ HỘI HỌC TẬP
https://home365.online
Câu 1 (0.5 điểm)

How old is Lily’s grandfather?

A He is 85 years old
C He is 42 years old

B He is 45 years old
D He is fourteen years old

Câu 2 (0.5 điểm)

What is Lily’s mother name?

A Lily
C Manh

B Lien
D Hoa

Câu 3 (0.5 điểm)

What does Lily’s father do?

A Teacher

B Doctor

C Driver

D Officer

Câu 4 (0.5 điểm)

Is Lily a boy?

A Yes, it is
C No,it is

B Yes, it isn't
D No, it isn't

Bài 5:Chọn đáp án đúng (2.0 điểm, 4 Câu), Câu hướng dẫn: Listen and choose the best answer
from A, B, C or D

Tải app Home365 về điện thoại để xem đáp án và nghe các bài tiếng Anh


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×