Tải bản đầy đủ

Cách viết bài tạp chí

g
n
ơ
ư
Ph

p
á
ph

n
ê
i
h
ng

a
o
h
k
u


c

c

h


ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
Cần tự hỏi mình các câu hỏi sau:
- Nghiên cứu của bạn đã đủ sâu chưa để viết bài báo?
- Đây là bài báo để trình cho nhà tài trợ hay một tổ chức giảng dạy để nhận
bằng cấp hoặc đây là một bài báo để báo cáo định kỳ cho một tổ chức?
- Đây là bài báo cần xuất bản để thông tin kết quả nghiên cứu cho mọi người?


CÁCH VIẾT BÀI TẠP CHÍ
1. Cấu trúc một bài nghiên cứu
-

Tiêu đề bài báo

- Tóm tắt
-

Đặt vấn đề/ Giới thiệu

-

Đối tượng và phương pháp

- Kết quả 
- Bàn luận
- Kết luận và khuyến nghị
- Tài liệu tham khảo


CÁCH VIẾT TIÊU ĐỀ
-

Ngắn gọn, nên dưới 25 từ, chỉ gồm các từ khóa quan trọng
Mô tả chủ đề một cách chuyên biệt trong một không gian giới hạn
Phản ánh chính xác nội dung bài viết
Không viết tắt, công thức hay dùng từ ngữ khó hiểu, hạn chế sử dụng
động từ

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09669760.2014.909306


CÁCH VIẾT ABSTRACT (<250 TỪ)
• Dẫn dắt vấn đề nghiên cứu: 2-3 câu
• Nêu vấn đề nghiên cứu
• PP nghiên cứu + mẫu khảo sát nếu có
• Nếu vắn tắt kết quả nghiên cứu


VÍ DỤ
http://www.vnies.edu.vn/tin-tuc/tap-chi-khoa-hoc/17437/muc-luc
-va-tom-tat-tap-chi-khoa-hoc-giao-duc-viet-nam-so-07---thang-0
7-nam-2018
http://oaji.net/articles/2014/919-1402092252.pdf
https://tapchigiaoduc.moet.gov.vn/vi/magazine/So-421-Ki-I-thang-1/01-giaoduc-toan-dien-cho-hoc-sinh-tieu-hoc-trong-giai-doan-hien-nay-5690.html


CÁCH VIẾT PHẦN GIỚI THIỆU
- Trả lời câu hỏi TẠI SAO và NHƯ THẾ NÀO?
-

Trình bày các tính chất và phạm vi

-

Liên hệ đến các nghiên cứu trước đây

-

Giải thích các mục tiêu và các phương pháp nghiên cứu, khảo sát.

-

Định nghĩa bất kỳ các thuật ngữ chuyên biệt hoặc chữ viết tắt sẽ
được sử dụng trong bài viết.

-

Trình bày một cách logic và rõ ràng về giả thiết nghiên cứu.

Phần giới thiệu không nên viết quá hai trang đánh máy.


PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Trình bày theo trình tự.
Cần cung cấp tất cả thông tin cần thiết để những người nghiên cứu khác
nhận xét được nghiên cứu của bạn hoặc có thể lập lại thí nghiệm của bạn.
Các nội dung gồm có:
- Thời gian và địa điểm thực hiện nghiên cứu.
- Mô tả đầy đủ chi tiết bố trí thí nghiệm
- Mô tả chính xác các đối tượng đã được sử dụng trong nghiên cứu
- Nêu chi tiết kỹ thuật, khối lượng, nguồn gốc và phương pháp chuẩn bị
các vật liệu đã được sử dụng.
KẾT QUẢ
- Bám sát các mục tiêu nghiên cứu.
- Tuân theo trình tự của các mục tiêu nghiên cứu.
- Tránh các chi tiết không cần thiết hoặc lập lại thông tin từ những phần
trước đó.
- Không đưa vào thảo luận các phương pháp, quan sát hay kết quả khác
với phần đã trình bày.
- Giải thích kết quả và đề nghị hàm ý hoặc ý nghĩa của chúng.


THẢO LUẬN
- Bám sát các mục tiêu nghiên cứu.
- Tuân theo trình tự của các mục tiêu nghiên cứu.
- Tránh các chi tiết không cần thiết hoặc lập lại thông tin từ những phần
trước đó.
- Không đưa vào thảo luận các phương pháp, quan sát hay kết quả khác
với phần đã trình bày.
- Giải thích kết quả và đề nghị hàm ý hoặc ý nghĩa của chúng.


KHUYẾN NGHỊ/ĐỀ XUẤT
- Chọn phát biểu các kết luận quan trọng nhất với các luận cứ rõ ràng
cho từng kết luận.
- Không trình bày lập lại các số liệu của kết quả.
- Phải bám sát các chủ đề đã trình bày trong phần giới thiệu, không đưa
vào các kết luận gây ngạc nhiên, khác với chủ đề.
- Đề xuất nghiên cứu trong tương lai tiếp theo kết quả đã đạt được hoặc
đề nghị áp dụng kết quả nếu nghiên cứu có kết quả thật thuyết phục.


CÁCH ĐĂNG KÝ TRÌNH BÀY TẠI HỘI THẢO
-

Có bài nghiên cứu

-

Tìm kiếm hội thảo phù hợp

-

Nộp tóm tắt (Abstract)

-

Đóng phí thành viên, phí hội thảo

-

Nộp slide trình bày

-

Nộp bài viết hoàn chỉnh


NGUỒN THÔNG TIN HỘI THẢO KHOA HỌC, HỌC BỔNG, DỰ ÁN
1. Danh sách các hội thảo quốc tế ở VN
http://www.conferencealerts.com/cou...
2. Cập nhật những hội thảo khoa học tại Việt Nam
https://www.facebook.com/groups/hoi...
3. Những hội thảo đang call for papers
http://www.wikicfp.com/cfp/
4. Danh sách tạp chí trong danh mục ISI và Scopus
http://www.ussh.vnu.edu.vn/d4/news/...
5. Thông báo các dự án, nguồn tài trợ thông qua Quỹ phát triển khoa học
và công nghệ quốc gia (Nafosted)
http://www.nafosted.gov.vn/vi/


CONSTRUCTIVISM IN PRACTICE
THE CASE FOR ENGLISH LANGUAGE LEARNERS


CÁC DỰ ÁN NGHIÊN CỨU
1. Nghiên cứu xu hướng giáo dục mầm non ở Việt Nam hiện nay
Trọng + c Vân + Hương + 2 Ly + Lâm
2. Nghiên cứu tính hiệu quả của pp giáo dục Montessori tại Việt Nam
Trọng + c Vân + Lâm
3. Nghiên cứu pp giảng dạy tiếng Anh cho trẻ mầm non
Hương + Lâm


LẬP ĐỀ CƯƠNG
1. Đặt vấn đề
2. Mục đích nghiên cứu
3. Phạm vi nghiên cứu (Phạm vi về không gian, thời gian, đối tượng nghiên
cứu)
4. Phương pháp nghiên cứu
5. Câu hỏi nghiên cứu
6. Các giả thuyết
7. Kết cấu đề tài
8. Nguồn số liệu, tài liệu tham khảo


CÁC BƯỚC
1 Lập kế hoạch thực

-

hiện

Họp trong đội lập kế hoạch thực

30/3/2019

hiện
-

Đồng thuận kế hoạch với toàn
team

2 Tìm kiếm tài liệu

-

Tìm kiếm tài liệu, đổ vào folder dữ

15/4/2019

liệu chung được chia theo chủ
đề/phần
3 Đọc và chọn lọc tài

-

liệu

Đọc tài liệu, lựa chọn các tài liệu

30/4/2019

giá trị
-

Họp chia sẻ về thông tin thu được

4 Viết đề cương nghiên

-

Hoàn thành đề cương nghiên cứu

cứu/tổng quan tài liệu

-

Họp phản biện đề cương nghiên

15/5/2019

cứu
5 Viết báo cáo kết

-

Viết báo cáo kết quả NC

20/5/2019

-

Review phản biện trong và ngoài

01/7/2019

quả nghiên cứu
6 Review phản biện


CÁCH TRA CỨU TÀI LIỆU
1. Nguồn tra cứu
- https://scholar.google.com
- https://scholar.google.com.vn
- http://nlv.gov.vn/
- https://libgen.io/


2. Từ khóa dùng tra cứu
- “Xu hướng giáo dục mầm non tại việt nam”
- “Phương pháp giáo dục mầm non” + Việt Nam
- “Xu hướng” + “Giáo dục mầm non” + Việt Nam/thế giới

http://www.e-pro.vn/tin-tuc-su-kien/8-phuong-phap-giao-ducmam-non-bo-me-nen-biet-nd254.htmlTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×