Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 7 bài 19: Tục ngữ về con người và xã hội

Giáo án Ngữ văn lớp 7
TUẦN 21
Bài 19 :

TỤC NGỮ VỀ CON NGƯỜI VÀ XÃ HỘI
I. Mục tiêu bài học
1.Kiến thức
-Nắm được nội dung của tục ngữ về con người và xã hội.
-Nắm được đặc điểm hình thức của tục ngữ về con người và xã hội.
2. Kĩ năng
Bồi dưỡng kĩ năng đọc hiểu, phân tích các lớp nghĩa của tục ngữ về con người và xã hội.
Vận dụng ở một mức độ nhất định tục ngữ về con người và xã hội trong đời sống
3.Tình cảm
Giáo dục tình cảm yêu thích tục ngữ.
Ý thức học tập những phẩm chất, lối sống mà tục ngữ khuyên nhủ.
4. THMT:
H/s có thể sưu tập các câu tục ngữ liên quan đến môi trường.
II. Các kĩ năng sống:
Tự nhận thức được những bài học kinh nghiệm về con người, xã hội.
Kĩ năng ra quyết định: Vận dụng các bài học kinh nghiệm đúng lúc, đúng chỗ.
III. Chuẩn bị

1. Giáo viên:
-Tài liệu: Tư liệu ngữ văn 7.
-Phương tiện: Phiếu học tập cá nhân.
-Phương pháp: Phân tích tình huống trong các câu tục ngữ để rút ra bài học kinh nghiệm về
con người, xã hội.
-Kĩ thuật dạy học: Động não: Suy nghĩ, rút ra những bài học thiết thực về con người, xã hội.
2. Học sinh: Đọc bài, soạn trước bài ở nhà.
1


Giáo án Ngữ văn lớp 7
IV. Tiến trình bài dạy.
1. Kiểm tra bài cũ:
?Đọc thuộc lòng các câu tục ngữ về thiên nhiên, lao động đã học?
2. Bài mới: Giới thiệu bài
HĐGV

HĐHS

HĐ1

KTCĐ

H/d đọc, tìm hiểu chung các câu tục ngữ.
I. Đọc, tìm hiểu chung

-Giới thiệu giọng đọc, yêu cầu đọc
bài.

-Chú ý, đọc bài.

1.Đọc, chúgiải:

-Nhận xét.
-Y/c giải thích từ khó.

-Hỏi, đáp nội dung
chú giải

?Chỉ ra đặc điểm nội dung các câu -Tìm bố cục, trình
tục ngữ?

bày.

2. Bố cục.

-Đưa ra nội dung cần đạt

-Chú ý

-4 câu đầu:
Tục ngữ về con người.
-4 câu tiếp theo:
Tục ngữ về xã hội.

HĐ2

H/d tìm hiểu nội dung những câu tục ngữ về con người
II. Tìm hiểu chi tiết
1. Tục ngữ về con người

-Đọc nội dung 4 câu tục ngữ đầu

a. Câu 1

-Hướng dẫn chia nhóm, phát phiếu

Một mặt người bằng mười nặt

bài tập.
?Chỉ ra nội dung, ý nghĩa, đặc điểm

-Chú ý, chia nhóm

của.
-Đề cao giá trị con người qua
2


Giáo án Ngữ văn lớp 7
nghệ thuật của các bài ca dao về -Nhóm 1 thảo luận nghệ thuật so sánh con người với
con người?

nội

dung

câu

1, của cải.

nhóm 2 câu 2, nhóm -Nghệ thuật so sánh, nhân hoá.
3 câu 3, nhóm 4 câu b. Câu 2:
4.

Cái răng cái tóc là góc con

-Trình bày ý kiến

người.

-Nhận xét, bổ sung.

-Cách nhìn nhận, đánh giá con

-Tổng hợp ý kiến, chốt nội dung
cần đạt

người qua một phần hình thức.
-Chú ý, ghi vở.

c. Câu 3:
Đói cho sạch, rách cho thơm.
-Nghệ thuật đối lập kết hợp vần
lưng .
-Nội dung: Khuyên con người
dù nghèo khó vẫn phải sống
trong sạch.
d. Câu 4:
Học ăn, học gói, học nói, học
mở.
-Nghệ thuật ẩn dụ
-Khuyên con người muốn sống
có văn hoá phải học từ cái nhỏ
đến cái lớn.

HĐ3

H/d tìm hiểu những câu tục ngữ về xã hội.
2. Tục ngữ về xã hội.
a.Câu 5.
Không thầy đố mày làm nên.
3


Giáo án Ngữ văn lớp 7
-Đọc nội dung 5 câu tục ngữ cuối.

-Nội dung đề cao vai trò của

-Hướng dẫn chia nhóm, phát phiếu

người thầy.

bài tập

-Chú ý, chia nhóm

-Nghệ thuật ẩn dụ.

? Nêu nội dung, ý nghĩa đặc điểm

b.Câu 6:

nghệ thuật của các câu tục ngữ về -Nhóm 1 thảo luận

Học thầy không tày học bạn

xã hội ?

câu tục ngữ 5, nhóm

-Đề cao việc học tập kinh

2 câu 6, nhóm 3 câu

nghiệm thực tế từ bạn bè.

7, nhóm 4 câu 8,

-Nghệ thuật ẩn dụ.

nhóm 5 câu 9.

c.Câu 7:

-Trình bày ý kiến.

Thương người như thể thương

-Nhận xét, bổ sung ý

thân.

kiến.

-Nội dung khuyên con người

-Nhận xét, tổng hợp ý kiến., đưa ra
nội dung cần đạt.

phải biết thương yêu quí trọng
-Chú ý, ghi vở.

đồng loại.
-Nghệ thuật so sánh.
d.Câu 8.
Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.
-Nội dung khuyên nhủ phải biết
ơn .
-Nghệ thuật ẩn dụ.
e. Câu 9:
Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi
cao.
-Đề cao sức mạnh của sự đoàn
kết.

?Hãy trình bày những câu tục ngữ

-Nghệ thuật ẩn dụ.

có liên quan đến môi trường em đã -Trình bày, nhận xét,
4


sưu tập ở tiết trước?

Giáo án Ngữ văn lớp 7
bổ sung.

3.Củng cố.
-Hệ thống hoá nội dung bài.
H/d chuẩn bị bài ở nhà: Học thuộc nội dung các câu tục ngữ trong bài.
4. Dặn dò
Chuẩn bị bài cho tiết:78: Rút gọn câu.

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×