Tải bản đầy đủ

Ảnh hưởng của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp tới hiệu quả tài chính trong các doanh nghiệp dệt may việt nam

01234562789
62

42242227 22
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

2

#$2%224&2

"

'()*)+,-./012/34506/-6789/:;/6<7//
=>2-6/-.678?/3@7/678A/BA'/3C7/06D-6//
34>-./050/=>2-6/-.678?/=83/92E/F783/-29/

"


G

HAI-/5-/37J(*KL/
-.C-6/MJ/3>5-N/M7O9/3>5-/FC/?6P-/3D06/
2

Q

2
2

Q

Q

Q

R2142S2TU
VWXYZ


01234562789
62

42242227 22
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

#$2%224&2

"

'()*)+,-./012/34506/-6789/:;/6<7//
=>2-6/-.678?/3@7/678A/BA'/3C7/06D-6//
34>-./050/=>2-6/-.678?/=83/92E/F783/-29/

G

"

HIJKL2LMNLH22O2P2QRSLT2UVW2QRSL2XN2#HYL2QZ[H2222
\]2^_2222 O2`abcacd2

eAf-/5-/37g(*hi*/
2

2
2

k

j

lmno
pmqLM2rsL2tHRu2Hv[O2#3wxwx23yz2%22{4|2

k

k

}2142~2€
‚ƒ„G


0

0

12345674896
0!"#$"!"#%$"&"'()*
+,"-.$/0*0!1#.$$2340%")"!5+)$
4267!"#$"!"#%$"&"'
89:;<=>?@ABCD<=@A
KLMNO4PQR4SMOL


TLUO4VLW4VLR4XMYO


0

0

1234567489!"
#$%&'()*
+%,-./0!"1.()2034(520%678$$+&"
$
+920':!
2$
$
8%2&2;<"/=$>)
?$@:AB$>)?-%5):47C0$?C8%
D

$$?2/70;4
-"EFG>H
'$C/I$-)FFJKLM; MN$"O P 
Q/$
#
$+9>2R'SR;
2$F*B$TR%678
+8+JU-2C
$4+9G./70;($B$C7"I%V$C
WX4YZ[RF\]$
2$B$$R%2&>A>TB$7^%0$0SRC=
"%,-./B$$D_C=
$$")0C`%=SR)
8
$?
2$F*B$T0$G./70/>9

B$CVC$`:`:SR%5]$%%)>)*]$;4
N$2
R%52%
D/700$
`R"J7%
DFG$@:%a
`
.8C")SR M;K& P S"">$:/$02C
$+9

$%6$D_2
`=>)-0%5A52.C$a%
D
B$@J
2$/70; #
"=?$C):F?
&2%5G-
):C:c00?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×
x