Tải bản đầy đủ

Bài thu hoachHTCT hiền 2018

A. MỞ ĐẦU
Hệ thống chính trị ở cơ sở có vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức và vận
động nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước,
tăng cường đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của dân, huy động mọi
khả năng phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức cuộc sống của cộng đồng dân cư.
Trong mối quan hệ giữa Đảng bộ, chính quyền và Mặt trận cùng các đoàn
thể nhân dân ở cơ sở đã hoạt động có hiệu quả trong việc tổ chức và vận động nhân
dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; tăng cường
đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động mọi khả
năng phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức cuộc sống của cộng đồng dân cư. Hệ thống
chính trị ở cơ sở đã và đang góp phần thực hiện tốt Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở
xã, phường, thị trấn.
HTCT phường Thanh Miếu hiện nay, bên cạnh những mặt ưu điểm, HTCT
cơ sở còn nhiều hạn chế, bất cập với nhiều khó khăn, vướng mắc về trình độ, năng
lực của đội ngũ cán bộ công chức, về cơ chế hoạt động, về sự phối hợp công tác
giữa các tổ chức đảng, chính quyền và đoàn thể. Những khó khăn vướng mắc đó
làm hạn chế vai trò, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, làm hạn chế quan
hệ giữa hệ thống chính trị với nhân dân và gây trở ngại cho quá trình đổi mới, phát
triển CNH, HĐH. Vì vậy, cần phải nghiên cứu đánh giá thực trạng hoạt động của
HTCT cơ sở để từ đó có giải pháp đúng đắn góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động
của HTCT cơ sở nói chung, HTCT phường Thanh Miếu nói riêng.2
B. NỘI DUNG
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN
1.1. Khái niệm Hệ thống chính trị
HTCT Là tổ hợp có tính chỉnh thể các thế chế chính trị (cơ quan quyền lực
nhà nước, các đảng chính trị, các phong trào xã hội, các tổ chức chính trị xã hội..)
được xây dựng theo một kết cấu, chức năng nhất định, vận hành trên những
nguyên tắc, cơ chế và quan hệ cụ thể, nhằm thực thi quyền lực chính trị.
1.2. Cấu trúc của hệ thống chính trị
Hệ thống chính trị (HTCT) Việt Nam bao gồm: Đảng cộng sản VN, Nhà
nước, Mặt trận tổ quốc VN và các tổ chức chính trị - xã hội như: Tổng liên đoàn
lao động, ĐTN cộng sản HCM, Hội nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội cựu
chiến binh.
1.2.1. Đảng cộng sản Việt nam
ĐCS VN là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên
phong của Nhân dân lđộng & của dân tộc. Đảng lấy CN Mác - LN& ttưởng HCM
làm nền tảng, kim chỉ nam cho mọi hành động.
1.2.2. Nhà nước Cộng hòa XHCNVN
Nhà nước CHXHCNVN là bộ phận cấu thành HTCT, là trung tâm, là trụ cột
of HTCT, là công cụ tổ chức ,thực hiện ý chí, quyền lực of nhân dân, chịu trách
nhiệm trước Nhân dân.
Nhà nước pháp quyền XHCNVN vừa là cơ quan quyền lực, vừa là bộ máy
chính trị hành chính; vừa là tổ chức quản lý kinh tế, văn hóa - xh of nhân dân, thực
hiện nguyên tắc tất cả quyền lực thuộc về Nhân dân, quyền lực Nhà nước là thống
nhất, có sự phân công, phối hợp & kiểm soát quyền lực giữa các cơ quan Nhà nước
trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp & tư pháp.
Nhà nước cộng hòa XHCNVN bao gồm: Quốc hội, chủ tịch nước, Chính
phủ, hệ thống tư pháp (tòa án, viện kiểm sát nhân dân) và chính quyền các địa
phương.
1.2.3. MTTQ & các tổ chức chính trị - xã hội
MTTQ là tổ chức liên minh ctri, liên hiệp tự nguyện của tổ chức ctri, tổ chức


3
ctri-xh, tổ chức xh và các cá nhân tiêu biểu trong giai cấp, các tầng lớp xh, các dân
tộc, tôn giáo & người VN định cư ở nước ngoài.
MTTQVN là một bộ phận of HTCT, là cơ sở ctri of chính quyền Nhân dân
hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất
giữa các thành viên.
Các tổ chức chính trị-xh trong khối liên minh of MTTQ bao gồm: Tổng liên
đoàn lao động, ĐTN cộng sản HCM, Hội nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội cựu
chiến binh.
1.3. Những nội dung đổi mới hệ thống chính trị
- Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân
dân, vì nhân dân, do Đảng Cộng sản lãnh đạo.
+ Cải cách thể chế và phương thức hđộng của Nhà nước.
+ Hoàn thiện chế định Chủ tịch nước trong Hiến pháp và pháp luật nhằm xác
định rõ và cụ thể hơn quyền hạn và trách nhiệm của Chủ tịch nước; quan hệ giữa
Chủ tịch nước với các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp; quan hệ lãnh đạo,
chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư đối với Chủ tịch nước.
+ Xây dựng một nền hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh,
từng bước hiện đại hóa.
+ Phân công, phân cấp, nâng cao tính chủ động của chính quyền địa phương.
Tổ chức hợp lý Hội đồng nhân dân, kiện toàn Ủy ban nhân dân và bộ máy
chính quyền cấp xã, phường, thị trấn, .v.v…
+ Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch có năng lực.
+ Cải cách tổ chức, nâng cao chất lượng hđộng of các cquan tư pháp.
- Xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu
của Đảng.
+ Kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức lãnh đọa của Đảng
đối với hệ thống chính trị.
+ Tăng cường Giáo dục tư tưởng, chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng,
chống chủ nghĩa cá nhân.
+ Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ.


4
+ Xây dựng, củng cố các tổ chức, cơ sở đảng.
+ Nâng cao năng lực lđạo, năng lực trí tuệ, bản lĩnh ctri & sức chiến đấu of
Đ, nâng cao chất lượng đv.
+ Giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đ.
- Tiếp tục đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc
Việt Nam và các đoàn thể nhân dân.
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ
Ở PHƯỜNG THANH MIẾU
2.1. Đặc điểm tình hình
2.1.1. Đặc điểm tự nhiên
Thanh Miếu là phường trung tâm kinh tế - chính trị - văn hóa – xã hội của
thành phố Việt Trì với diện tích 208,4ha; tổng 2656 hộ: với 10.789 nhân khẩu.
Toàn phường có 14 khu dân cư, 21 chi bộ. Phường Thanh Miếu có địa giới hành
chính tiếp giáp với phường Bến Gót, xã Sông Lô, xã Trưng Vương, phường Thọ
Sơn. Trên địa bàn phường có các tuyến đường chính của thành phố chạy qua, đặc
biệt là Quốc lộ 2, quốc lộ 32C, tiếp giáp với dòng Sông Hồng nên rất thuận tiện
cho việc đi lại cũng như thông thương, giao lưu, trao đổi buôn bán hàng hóa.
2.1.2. Tình hình kinh tế, xã hội
Phường Thanh Miếu có vị trí thuận lợi, là trung tâm kinh tế - chính trị - văn hoá
của thành phố. Có hệ thống giao thông thuận tiện, có tiềm năng sản xuất, kinh
doanh dịch vụ...
* Về kinh tế
Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ tăng bình quân
trên 15%. Thu ngân sách: Tăng bình quân trên 30 %. Giá trị sản xuất nông nghiệp:
Tăng bình quân 10%. Giá trị thu nhập bình quân: 72 triệu đồng/ha. Sản lượng quy
thóc bình quân: 338 tấn/năm.
* Văn hóa xã hội
Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 0,93%. Tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng: 9,8%. Tỉ lệ
hộ nghèo: 0,92%, chỉ tiêu: 1,5%. Trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 1: 4/4
trường 100%, phổ cập THCS: 100%.Tỉ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa: Thực hiện:
96%.
* Quốc phòng an ninh
Thực hiện chỉ tiêu tuyển quân đạt 100% hàng năm. Giữ vững an ninh chính
trị, không có trọng án xảy ra, tỉ lệ phá án đạt 90%.


5
2.2. Kết quả
2.2.1. Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ phường
* Công tác giáo dục chính trị tư tưởng
Duy trì tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, quán
triệt các chủ trương, đường lối, chỉ thị, nghị quyết, của Đảng, pháp luật của Nhà
nước cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc đưa thông
tin của Ban tuyên giáo các cấp, báo Đảng, báo Phú Thọ vào nội dung sinh hoạt chi
bộ kịp thời thông tin KT-XH, ANQP, các chủ trương mới của Đảng đến với đảng
viên và nhân dân, qua đó đã nâng cao nhận thức tư tưởng kiên định cho cán bộ
đảng viên. Thường xuyên nắm diễn biến tình hình tư tưởng trong nhân dân và dư
luận xã hội để kịp thời chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề từ cơ sở.
* Công tác tổ chức xây dựng Đảng
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ, ngay sau Đại hội BCH Đảng bộ đã
xây dựng quy chế, phân công các đồng chí cấp ủy theo dõi phụ trách các chi bộ, tổ
chức quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng bộ, nghị quyết đại hội đảng các cấp, xây
dựng các chương trình kế hoạch, đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn, nâng
cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, tổ
chức nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình.
Rà soát quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, sắp xếp đội ngũ cán bộ đảm
bảo dân chủ, đúng quy trình. Đến nay 100 % cán bộ, công chức có trình độ chuyên
môn từ Đại học, 100% có trình độ trung cấp LLCT (trong đó có 9,09 % có trình độ
cao cấp). Chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14, bầu cử Đại
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021 và chỉ đạo các tổ chức chính trị - xã hội
đại hội nhiệm kỳ, Đại hội chi bộ, bầu trưởng khu dân cư trên địa bàn thành công
theo kế hoạch.
* Công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
Quán triệt và triển khai thực hiện các chương trình kiểm tra, giám sát của
Thành ủy, Ủy ban kiểm tra Thành ủy đúng kế hoạch. Duy trì nghiêm túc chương
trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, UBKT Đảng ủy. Tổ chức các cuộc kiểm tra,


6
giám sát chuyên đề, kiểm tra giám sát toàn diện đối với các chi bộ và cán bộ đảng
viên trong việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết của Đảng, pháp luật Nhà nước.
Thưc hiện tốt công tác phối hợp với các đơn vị tổ chức kiểm tra, trú trọng các vụ
việc phát sinh, giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại tố cáo, chỉ đạo kiểm tra xác
minh xử lý đảng viên, cấp ủy viên vi phạm Điều lệ Đảng và các quy định của
Đảng. Từ đó góp phần giữ vững nguyên tắc, Điều lệ của Đảng, nâng cao nhận
thức và vai trò trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ.
* Công tác vận động quần chúng của Đảng
Công tác dân vận được quan tâm chỉ đạo thực hiện trong toàn hệ thống
chính trị ở cơ sở. Thường xuyên nắm chắc tình hình, diễn biến tư tưởng của cán
bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Phối hợp cùng các cơ quan, UBND và các
tổ chức giải quyết kịp thời các vướng mắc ở cơ sở. Duy trì thực hiên tốt việc thực
hiện dân chủ trong cơ quan đơn vị và trong nhân dân, phát huy vai trò khối đại
đoàn kết toàn dân trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.
* Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết TW 4 (khóa XI và XII)
Tiếp thu kế hoạch chỉ đạo của Thành ủy, BCH Đảng bộ đã xây dựng kế
hoạch tổ chức quán triệt và chỉ đạo các chi bộ, các tổ chức, các ngành, cán bộ đảng
viên học tập, thực hiện việc kiểm điểm theo tinh thần nội dung nghị quyết đề ra.
Kết quả 100 % cán bộ, đảng viên, các tổ chức, các ngành, từ BCH Đảng bộ đến các
chi bộ thực hiện một cách nghiêm túc và được đánh giá là một đợt sinh hoạt chính
trị rộng rãi trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Qua kiểm điểm cấp ủy,
chính quyền, các ngành đoàn thể, cán bộ, đảng viên đã nhìn nhận đánh giá khách
quan những ưu điểm, đặc biệt đánh giá rõ được những hạn chế, tồn tại trong việc
lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở Đảng bộ.
* Kết quả thực hiện Chỉ thị 05
Chỉ đạo đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách c
Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05- CT/TƯ, BCH Đảng bộ đã kiện toàn Bộ
phận giúp việc, xây dựng kế hoạch quán triệt tới toàn thể đảng viên và nhân dân.
Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh thông qua các hội nghị học tập qua sóng truyền hình trực tiếp, nói


7
chuyện chuyên đề; Qua triển khai thực hiện đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân
điển hình học và làm theo Bác trong lao động sản xuất, trong học tập, công tác,
thực hành tiết kiệm, chống các hành vi tham nhũng, lãng phí...
2.2.2. Hoạt động của HĐND &UBND phường
HĐND thực hiện tốt nhiệm vụ chức năng theo luật, đổi mới nội dung hoạt
động các kỳ họp, dành nhiều thời gian cho các đại biểu thực hiện chất vấn và trả
lời chất vấn. Ban hành các nghị quyết sát với tình hình thực tế và có tính khả thi
cao, 100 % các đại biểu HĐND được tập huấn bồi dưỡng nâng cao chất lượng hoạt
động, chất lượng các kỳ họp. Tăng cường các cuộc giám sát, tái giám sát và tập
trung giám sát các hoạt động quản lý điều hành của chính quyền trong thực hiện
nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, thực hiện các chính sách an sinh. Phối hợp với
UBND, Uỷ ban MTTQ phường chỉ đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2021
UBND nhiệm kỳ 2011- 2016 được tăng cường biên chế đủ đội ngũ cán bộ
công chức từ đó có nhiều thuận lợi trong công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ
bảo đảm tính toàn diện trong công tác quản lý. Thực hiện tốt quy định về dân chủ,
công khai minh bạch các hoạt động. Duy trì tốt công tác phối hợp giữa UBND với
Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia vào
việc xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.
2.2.3. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân
Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân đã phối hợp chặt chẽ trong việc
thực hiện Nghị quyết của cấp ủy. Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực
hiện các chủ trương nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Mặt trận Tổ
quốc làm tốt vai trò liên minh khối đại đoàn kết cùng các tổ chức thành viên thực
hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu
dân cư cũng như các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tích cực tham gia hoạt
động xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
Chỉ đạo các tổ chức đoàn thể tích cực đổi mới nội dung hoạt động, chú trọng
củng cố và phát triển các mô hình câu lạc bộ, nâng cao chất lượng hoạt động xây
dựng tổ chức hội vững mạnh. Làm tốt công tác vận động quần chúng, tuyên truyền


8
vận động hội viên và nhân dân chấp hành pháp luật, tích cực thi đua lao động sản
xuất, thực hành tiết kiệm, tạo nhiều phong trào thi đua yêu nước, phong trào tương
thân tương ái giúp nhau làm kinh tế, xây dựng gia đình, cộng đồng dân cư đoàn
kết. Làm tốt công tác thu hút hội viên vào sinh hoạt
2.3. Hạn chế và nguyên nhân
2.3.1. Hạn chế
Chưa khai thác hết tiềm năng thế mạnh ở phường, chưa tạo được những sản
phẩm dịch vụ mang điểm nhấn du lịch. Tiềm năng đất đai, lao động, chưa được
khai thác và sử dụng hợp lý, hiệu quả.
Công tác phối hợp trong quản lý đất đai, môi trường có lúc chưa chặt chẽ,
tình trạng sử dụng đất trái mục đích, lấn chiếm đất công, tình trạng khai thác vận
chuyển khoáng sản, sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường vẫn còn xảy ra.
Công tác tham gia phối hợp tuyên truyền vận động nhân dân trong giải
phóng mặt bằng thực hiệ các dự án phát triển kinh tế - xã hội còn có hạn chế.
An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vẫn còn tiềm ẩn những yếu tố chưa
ổn định: Tai nạn giao thông, các tệ nạn xã hội, viêc tranh chấp sử dụng đất, thừa
kế, tình trạng đơn thư kiến nghị, khiếu nại vẫn xảy ra.
Công tác quản lý, chất lượng học tập nghiên cứu nghị quyết ở một số cán bộ,
đảng viên còn chưa nghiêm túc, tính tự phê và phê bình có lúc còn hạn chế, việc
nắm bắt tư tưởng có lúc chưa kịp thời, chưa uốn nắn kịp thời những biểu hiện sai
phạm trong cán bộ đảng viên
2.3.2. Nguyên nhân
2.3.2.1. Nguyên nhân của ưu điểm
Có nhiều chủ trương Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước
được ban hành hướng về cơ sở, phù hợp với tâm tư nguyện vọng của nhân dân
được nhân dân ủng hộ.
Ban Chấp hành Đảng bộ và cả hệ thống chính trị đoàn kết thực hiện tốt
phương châm Đảng ủy lãnh đạo toàn diện, chính quyền quản lý, điều hành. Vai trò
giám sát của MTTQ, các đoàn thể quần chúng và quyền làm chủ của nhân dân


9
được phát huy. Trình độ nhận thức và dân trí đã từng bước được nâng cao.
2.3.2.2. Nguyên nhân của những hạn chế
Tác động ảnh hưởng suy thoái kinh tế thế giới, chính sách giảm đầu tư công
phần nào làm cho giá cả vật tư, hàng hóa không ổn định, tác động trực tiếp đến tâm
lý đầu tư sản xuất kinh doanh của nhân dân và các doanh nghiệp trên địa bàn. *
Việc đánh giá, dự báo tình hình thuận lợi, khó khăn chưa sát thực tế, xác
định nguồn lực đầu tư phụ thuộc nhiều yếu tố, công tác chỉ đạo, kiểm tra có lúc
thiếu quyết liệt. Một số mục tiêu, giải pháp chưa có tính khả thi cao. Việc xây dựng
điển hình còn hạn chế chủ yếu vẫn mang tính tự phát. Tính chủ động tham mưu
của một số cán bộ còn hạn chế, còn thụ động trong giải quyết công việc.
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ

1. Giải pháp
Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, duy trì
nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao vai trò hoạt động của MTTQ, các
đoàn thể nhân dân, thực hiện hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng
nông thôn mới, đô thị văn minh.
Tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch, công tác quản lý môi trường, tạo
tiền đề, cơ sở cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, ưu tiên
phát triển du lịch dịch vụ, thương mại, nâng cao chất lượng sản phẩm các loại hình
dịch vụ tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế.
Nâng cao chất lượng, trách nhiệm của đội ngũ cán làm công tác tư pháp,
tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức
chấp hành pháp luật trong nhân dân.
Chú trọng công tác giáo dục chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng,
truyền thống của quê hương, đất nước cho cán bộ, Đảng viên, nhân dân. Đẩy mạnh
thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ chính trị khóa XII về “Học tập làm theo tư
tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc
các Nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả


10
công tác vận động quần chúng của Đảng. Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm quy
định về dân chủ ở cơ sở.
Nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND, UBND.Tăng cường công tác
quản lý nhà nước toàn diện trên các lĩnh vực, tiếp tục phát huy năng lực quản lý,
điều hành, vận dụng linh hoạt, sáng tạo nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật
của Nhà nước ở địa phương.
3.2. Kiến nghị
- Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của HTCT, tiếp tục mở rộng dân
chủ, phát huy tiềm năng sáng tạo của các tầng lớp nhân dân, thực hiện mục tiêu
xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
- Hướng mạnh về cơ sở, tập trung cho cơ sở; chăm lo nhu cầu, lợi ích hợp
pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân.
- Kiện toàn tổ chức bộ máy và chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ công chức
trong HTCT, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đáp ứng nhu cầu ngày càng
cao của công cuộc đổi mới, phát triển đất nước bền vững và hội nhập quốc tế.

C. KẾT LUẬN
Hệ thống chính trị ở nước ta hiện nay là một chỉnh thể thống nhất bao gồm


11
tổ chức Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội được
pháp luật thừa nhận; cùng với cơ cơ chế vận hành và mối quan hệ qua lại giữa các
bộ phận nhằm tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng; hiệu lực và hiệu quả quản lý
nhà nước của chính quyền; vai trò phối hợp, phản biện và giám sát của Mặt trận Tổ
quốc, các đoàn thể nhân dân, đảm bảo quyền lực thuộc về Nhân dân, góp phần
thực hiện mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".
Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của phương Thanh Miếu; cải
cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền xã; phát
huy dân chủ, triển khai sâu rộng Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở các khu dân cư;
phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân trong tỉnh... nhằm
phát huy dân chủ, tôn trọng và bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân; góp phần
xây dựng phường Thanh Miếu ngày càng giàu đẹp, dân chủ, văn minh.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×