Tải bản đầy đủ

200 CUM TU FINAL

200 C M T TRONG Đ THI TOEIC – NGUY N Đ C
01. To LOCATE a store (v):
xác đ nh v trí m t c a hàng
02. To UNDERGO renovations (v):
nâng c p
03. To UNDERGO maintenance work (v):
b o d ng, b o trì
04. To CONDUCT a survey (v):
ti n hành cu c kh o sát
05. To work DIRECTLY with sb (v):
làm vi c tr c ti p v i ai đó
To work PRIMARILY with sb (v):
làm vi c ch y u v i ai đó
To work INDEPENDENTLY of each other (v): làm vi c đ c l p v i nhau
06. To CONSTRUCT buildings (v):
xây d ng các toà nhà
07. To ARRANGE APPOINTMENTS (v):
s p x p các cu c h n
08. To SCHEDULE an APPOINTMENT (v):
lên l ch h n
To RESCHEDULE an APPOINTMENT (v): đ i l ch h n

09. To keep TRACK of sth (v):
theo dõi v n đ nào đó
10. To LEAD a discussion (v):
ch trì bu i th o lu n
11. To RESERVE a room (v):
đ t tr c phòng
12. To go ACCORDING TO sth (v):
theo đúng v i cái gì đó
13. To FULFILL an order (v):
th c hi n đ n hàng
14. To ADVERSELY affect sth (v):
nh h ng không t t đ n v n
đ nào đó
15. To speak BRIEFLY (v):
phát bi u ng n g n
16. To RENEW membership (v):
gia h n thành viên
To RENEW a contract (v):
gia h n h p đ ng
To RENEW the subscription (v):
gia h n đ ng kí mua báo dài
h n
17. To HOLD a meeting/ discussion/ conference/ party (v): t ch c m t cu c h p/
b a ti c
18. To HIRE additional workers (v):
thuê thêm nhân viên
To RECRUIT additional staff (v):
thuê thêm nhân viên
19. To handle sth DISCREETLY (v):
gi i quy t v n đ nào đó m t
cách tinh t
20. To CHECK sth FOR sth (v):
ki m tra cái gì đ tìm th gì đó
21. To MAKE RESERVATIONS (v):
đ t ch tr c
22. To ATTACH IMPORTANCE to something (v): l u tâm v n đ nào đó
23. To have ACCESS to sth (v):
có quy n s d ng cái gì đó
24. To move QUICKLY (v):
di chuy n nhanh chóng


25. To BREACH the contract/law (v):
vi ph m h p đ ng/lu t l
26. To ATTRACT customers (v):
thu hút khách hàng

Nguy n Đ – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 0973 141 104
https://www.Fb.com/NguyenDuc236

1


200 C M T TRONG Đ THI TOEIC – NGUY N Đ C
To ATTRACT investors (v):
thu hút nhà đ u t
27. To speak PUBLICLY (v):
phát bi u công khai
28. To ACCOMPLISH the objectives/goals (v):
hoàn thành các m c tiêu
29. To POSTPONE a meeting (v):
hoãn l i cu c h p
30. To INVESTIGATE a problem (v):
đi u tra, nghiên c u m t v n
đ nào đó
31. To get TOTALLY out of debt (v):
thoát h t n hoàn toàn
32. To ENROLL IN + t ch c (v):
đ ng kí, ghi danh vào đâu đó
33. To RECORD working hours (v):
ghi l i gi làm vi c
34. To ASSUME the title (v):
đ m nh n ch c v nào đó
35. To be among + N(S):
n m trong nhóm nào đó
36. To be in CHARGE of sth (v):
ch u trách nhi m v v n đ
nào đó
= To take CHARGE of sth, to be RESPONSIBLE for sth, to be
ACCOUNTABLE for sth
37. To be EAGER to do sth (v):
háo h c, h m h làm gì đó
38. To be CLEARLY marked (v):
đ c đánh d u m t cách rõ
ràng
39. To be PERFECTLY suited for (v):
hoàn toàn phù h p
40. To be ORIGINALLY anticipated (v):
đ c d đoán lúc đ u
41. To be ON DISPLAY (v): đ c tr ng bày
42. To be SUBJECT to Noun/ V-ing (v):
ph thu c, khó tránh kh i đi u
gì đó
43. To be CRITICAL of sb/ sth (v):
phê bình, ch trích ai/ v n đ gì
đó
44. To be FAMILIAR WITH sb (v):
quen v i vi c gì đó
45. To be OPEN TO sb (v):
m ra cho ai đó
46. To be WIDELY used (v):
đ c s d ng r ng rãi
47. To be HIGHLY regarded/ rated (v):
đ c đánh giá r t t t
48. To be STRONGLY influenced (v):
b nh h ng n ng
49. To be CONSISTENTLY late (v):
lúc nào c ng tr
50. To be KNOWN/ NOTED/ FAMOUS FOR (v): n i ti ng v v n đ nào đó
51. To be NEARLY complete (v):
s p hoàn thành
52. To BE/COME EQUIPPED WITH something: đ c trang b v i cái gì đó
53. To be EAGER to do sth (v):
háo h c làm gì đó
54. To be SUBJECT to + noun/V-ing (v):
ph thu c vào/khó tránh kh i

Nguy n Đ – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 0973 141 104
https://www.Fb.com/NguyenDuc236

2


200 C M T TRONG Đ THI TOEIC – NGUY N Đ C
55. To be ABOUT + TO VO:
chu n b làm gì đó
To be CLOSE TO + V-ING:
chu n b làm gì đó
56. To PARTNER with sb (v):
h p tác v i ai đó
57. To PURCHASE a ticket (v):
mua vé
58. To PLACE an order (v):
đ t hàng
59. To PROVIDE sb WITH sth (v):
cung c p cho ai cái gì đó
60. To RESERVE the right (v):
có quy n làm gì đó
61. To PROLONG the life (v):
kéo dài s s ng
62. To TAKE sth INTO CONSIDERATION/ ACCOUNT (v): cân nh c, xét đ n
v n đ nào đó
63. To EASE congestion (v):
gi m thi u k t xe/gi m thi u
t c ngh n
64. To MAKE ROOM FOR sth (v):
chu n b ch cho th gì đó
65. To GENEROUSLY offer (v):
đóng góp đ y hào phóng
66. To PLAY an important ROLE (v):
gi m t vai trò quan tr ng
67. To REACH an agreement (v):
có đ c h p đ ng
68. To INVALIDATE an order (v):
h y m t đ n hàng
69. To TEMPORARILY halt (v):
t m ng ng
70. To EXTEND the DEADLINE (v):
gia h n
71. To MAKE a WITHDRAWAL (v):
rút ti n
72. To vote UNANIMOUSLY (v):
nh t trí b u ch n
73. To TAKE TIME TO do something (v):
dành th i gian làm gì
74. To SETTLE a dispute (v):
hòa gi i tranh ch p
75. To ATTEND a conference (v):
tham gia h i ngh
(To ATTEND a meeting/ a training session/ e seminar)
76. To PRESENT/ show a card (v):
xu t trình th
To PRESENT/ SHOW photo identification (v): xu t trình gi y t tu thân
77. To PRESENT the receipt (v):
xu t trình hóa đ n
78. To OBTAIN a permit (v):
có đ c/ l y gi y phép
To OBTAIN a pass (v):
có đ c/ l y gi y vào c ng
79. To ADDRESS a demand (v):
gi i quy t m t nhu c u
To ADDRESS a concern (v):
gi i quy t m t m i lo ng i
80. INSTALLATION of a system (n):
vi c cài đ t m t h th ng
81. To MAKE a deal WITH sb (v): l
àm n v i ai đó
82. Confidential information (np):
thông tin b o m t
83. MUTUAL funds (np):
qu chung

Nguy n Đ – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 0973 141 104
https://www.Fb.com/NguyenDuc236

3


200 C M T TRONG Đ THI TOEIC – NGUY N Đ C
MUTUAL arrangement (np):
MUTUAL benefits (np):
84. CONSIDERABLE efforts (np):
85. VALID evidence (np):
86. PROSPECTIVE customers (np):
87. BOARDING documents (np):
88. UNANIMOUS approval (n):
89. EXEPTIONAL service (np):
90. Free ADMISSION (np):
91. FREQUENT bus service (np):
xuyên
92. PRIOR approval (np):
93. TEMPARORY workers (np):
94. HIGHLY SKILLED scarfspeople (np):
95. SUBSTANTIAL contributions (np):
96. EXCEPTIONAL contribution (np):
97. GENEROUS CONTRIBUTIONS (np):
98. SENSITIVE information (np):
99. INCLEMENT weather (np):
100. PERTINENT information (np):
101. PROMOTIONAL products (np):
102. INCIDENTAL details (np):
103. PERSONAL items/belongings (np):
104. VALUED customers (np):
105. TOUGH challenges (np):
106. Agricultural OUTPUT (np):
107. Economic CONDITIONS (np):
108. Weather CONDITIONS (np):
L u ý: “conditions” luôn có “s” trong tr
109. Business SKILLS (n):
110. PROTECTIVE packaging (np):
111. Expansion STRATEGY (n):
112. Customer SATISFACTION (np):
113. Computer PARTS (np):
114. Building PERMITS (np):
Parking PERMITS (np):

th a thu n chung
l i ích chung
n l c đáng k
b ng ch ng có giá tr
các khách hàng ti m n ng
gi y phép lên tàu
s đ ng thu n toàn b
d ch v đ c bi t
vé vào c a mi n phí
d ch v xe buýt có th ng
s duy t tr c
nhân viên t m th i
th th công tay ngh cao
s đóng góp đáng k
s đóng góp n i b t
s đóng góp hào phóng
thông tin nh y c m
th i ti t kh c nghi t
thông tin thích h p
các s n ph m qu ng cáo
các chi ti t không quan tr ng
đ dùng cá nhân
khách hàng thân quen
thách th c cam go
s n l ng nông nghi p
tình hình kinh t
tình hình th i ti t
ng h p này
các k n ng kinh doanh
bao bì b o v (hàng hóa)
chi n l c m r ng
s hài lòng c a khách hàng
linh ki n máy tính
gi y phép xây d ng
gi y phép đ xe (th đ xe)

Nguy n Đ – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 0973 141 104
https://www.Fb.com/NguyenDuc236

4


200 C M T TRONG Đ THI TOEIC – NGUY N Đ C
115. Sales REPRESENTATIVES (np):
đ i di n bán hàng
116. RETAIL sales (np):
bán l
117. Worker PRODUCTIVITY (np):
n ng su t làm vi c c a nhân
viên
118. Office SUPPLIES (np):
đ dùng v n phòng
(Luôn dùng supplies d ng s nhi u)
119. Product INQUIRIES (np):
các câu h i v s n ph m
120. Job/ employment/ career OPENINGS (np):
v trí tuy n d ng
121. FORMS of correspondence (np):
các hình th c liên l c
122. FORMS of identification (np):
các lo i gi y t tùy thân
123. Patient CARE (np):
s ch m sóc b nh nhân
124. Sales INITIATIVES (np):
sáng ki n bán hàng
125. Purchasing PRACTICE (np):
thói quen mua hàng
126. ABUNDANT rainfall (n):
l ng n c m a quá nhi u
127. A REASONABLE/ AFFORDABLE price (np): m t m c giá h p lý
128. A MAJOR success (np):
m t thành công l n
129. A THOROUGH record (np):
b n ghi chép t m
130. A LEADING company (np):
m t công ty hàng đ u
131. A RELIABLE company (np):
công ty uy tín
132. A DISTINGUISHED company (np):
công ty n i b t
133. A HIGHLY recommended PRACTICE (np): m t thói quen nên làm
134. A SPACIOUS interior (np):
n i th t r ng rãi
135. A GUEST SPEAKER (np):
phát bi u khách m i
136. A COMPETENT/QUALIFIED candidate (np): ng viên gi i, có đ n ng l c
137. A ROUTINE task (np):
nhi m v hàng ngày
138. A GUIDED tour (np):
tour có h ng d n viên
139. A CONFLICT in schedule (np):
trùng l ch
140. A TRAINING GUIDE (np):
sách h ng d n
141. A training SESSION (np):
bu i hu n luy n
142. SINCERE thanks/ apologies (np):
l i c m n/ xin l i chân thành
143. A DEFINITIVE source (np):
ngu n t t nh t
144. A STRINGENT inspection (np):
s ki m tra nghiêm ng t
145. A TEMPORARY traffic sign (np):
bi n báo giao thông t m th i
146. A VARIETY of sth (np):
nhi u th gì đó
147. A DELEGATION of officers (np):
đoàn đ i bi u các viên ch c
148. A WIDE/ BROAD range of sth (np):
nhi u th gì đó

Nguy n Đ – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 0973 141 104
https://www.Fb.com/NguyenDuc236

5


200 C M T TRONG Đ THI TOEIC – NGUY N Đ C
149. A DIRECT impact (np):
nh h ng tr c ti p
150. A technical DESCRIPTION (n):
s mô t k thu t
151. A RETIREMENT party (np):
ti c ngh h u
152. A SUMMARY of an agreement (np):
b n tóm t t h p đ ng
153. A THOROUGH survey (np):
cu c kh o sát chi ti t
154. A DEDICATED team (np):
đ i ng t n tâm, t n t y
155. A SECRET NATURE (np):
tính bí m t, tính b o m t
156. A SECURE place (np):
m t n i an toàn
157. A CONSTANT increase (np):
s gia t ng liên t c
158. A DETAILED report (np):
báo cáo chi ti t
159. A MUTUALLY beneficial relationship (np): m i quan h đôi bên cùng có
l i
160. A TEMPORARY replacement (np):
s thay th t m th i
161. A TRAINING COURSE (np):
m t khóa đào t o
162. A COMMON PRACTICE (np):
m t thói quen ph bi n
163. A seating CAPACITY (np):
s c ch a
164. A MINOR error (np):
l i nh
165. A one-page ABSTRACT (np):
b n tóm t t m t trang
166. An EXTENDED PERIOD (np):
giai đo n đ c kéo dài ra
167. An UNPRECEDENTED act (np):
hành đ ng ch a t ng có
168. An award CEREMORY (np):
l trao gi i
169. An OUTSTANDING work (np):
công vi c xu t s c
170. An AMBITIOUS goal (np):
m c tiêu đ y tham v ng
171. An ENCLOSED document (np):
tài li u đ c đính kèm
172. An URGENT need (np):
nhu c u c p bách
173. A PROMOTIONAL period (np):
th i gian qu ng cáo
174. A COMPREHENSIVE knowledge (np):
ki n th c toàn di n
175. A COMPREHENSIVE directory (np):
danh b có đ y đ
176. CASUAL dress (np):
th ng ph c
177. AT no cost/ charge (prep):
không tính phí
178. AT no ADDITIONAL cost/ fee/ charge (prep): không thu thêm phí
(Có th thay additional b ng EXTRA)
179. FROM NOW ON (prep):
k t bây gi
180. In PREPARATION for sth (prep):
nh m chu n b cho s ki n nào
đó
181. In WORKING order (prep):
tình tr ng ho t đ ng n đ nh

Nguy n Đ – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 0973 141 104
https://www.Fb.com/NguyenDuc236

6


200 C M T TRONG Đ THI TOEIC – NGUY N Đ C
182. UNTIL FURTHER notice (pre phrase):
cho đ n khi có thêm thông báo
183. THROUGHOUT the day/month/year (pre phrase): su t ngày/tháng/n m
184. ON BEHALF of sb (prep):
thay m t cho ai đó
185. ON/UPON request (prep phrase):
khi có yêu c u
186. In CONJUNCTION with (pre):
chung v i, cùng v i
187. In COMPLIANCE with (prep phrase):
theo nh , tuân theo
188. (WELL) IN ADVANCE (prep):
(th t) s m
189. At ALL TIMES (pre phrase):
m i lúc
190. In PREPARATION for (prep phrase):
đ chu n b cho
191. In a TIMELY manner (prep):
k p lúc
192. In CELEBRATION of (prep phrase):
nhân d p, đ k ni m
193. In an ATTEMPT TO DO sth :
n l c đ làm gì đó
(= In an EFFORT TO DO sth)
194. In THE EVENT of sth (prep):
phòng khi, trong tr ng h p
= In CASE of sth
195. AHEAD of SCHEDULE (prep):
s m h n d ki n
On SCHEDULE (prep):
đúng theo l ch trình
Behind the SCHEDULE (prep):
ch m h n d ki n
196. No LATER than + th i gian:
ch m nh t là vào lúc nào đó
197. LARGELY because/ because of/ due to,.. :
ph n l n là do
PARTLY because/ because of/ due to,.. :
ph n nào là do
198. COMPLETELY/ABSOLUTELY free of charge: hoàn toàn mi n phí
199. RELATIVELY small (adj): t ng đ i nh
200. Unless OTHERWISE stated
tr khi đ c nói khác đi
Unless OTHERWISE noted:
tr khi đ c d n dò khác đi
Unless OTHERWISE specified:
tr khi đ c ch đ nh khác đi
Unless OTHERWISE notified:
tr khi đ c thông báo khác đi
(Otherwise trong tr ng h p này là adv, b ng ngh a v i differently)

Nguy n Đ – Luy n Thi TOEIC TP HCM – 0973 141 104
https://www.Fb.com/NguyenDuc236

7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×