Tải bản đầy đủ

Trau dồi từ vựng củng cố ngữ pháp qua dịch báo

VÀI LỜI GỞI TỚI NGƢỜI HỌC
Mặc dù quỹ thời gian hạn hẹp nhƣng tôi vẫn cố sắp xếp để thực hiện dịch và giải
những bài học này. Về lý do tại sao? Thì bạn đọc hết những dòng bên dƣới sẽ hiểu.
CÁI GIÁ QUÁ ĐẮT CỦA SỰ MIỄN PHÍ
Hay có thể tạm gọi “Mặt trái của sự miễn phí” cũng đƣợc.
Thuở năm 2014, 2015 tôi có thể đƣợc xem nhƣ một trong những ngƣời soạn sách TOEIC
miễn phí nhiều nhất. Đó là những cuốn sách soạn, dịch lại rồi POST công khai tặng cho
các thành viên, tôi nhớ là tôi dịch gần 7 cuốn FREE tặng cho cộng đồng, dịch gần 1.500
trang, một con số khổng lồ. Hậu quả là tôi mất ngủ một năm, bệnh tật nhiều thêm, tuổi
thanh xuân ngắn lại… Nhƣng một điều làm tôi buồn hơn hết là sách đó đƣợc mấy
ÔNG/BÀ NỘI đi photo rồi bán lại. Chán không làm nữa.
Rồi sau này nhiều ngƣời, nhiều “THẦY/CÔ” cũng soạn sách. Mừng?
Cho đến một ngày tài liệu ấy đƣợc nhiều thành viên post lên GROUP, tôi cũng tải về xem.
Hỡi ôi “A horse is resting by a tree.” Họ dịch là “Một con ngựa đƣợc nghỉ ngơi bởi một
cái cây”. Tôi nghĩ chắc đây chỉ đơn giản là “LỖI ĐÁNH MÁY NHẦM” mà báo chí hay
nhắc. Đọc tiếp, và… tôi rút ra kết luận đây không phải “LỖI ĐÁNH MÁY NHẦM” mà
là “LỖI BÀN PHÍM”, từa lƣa cả.
Không biết những tài liệu này sẽ GIÚP hay GIẾT ngƣời đọc nữa?!. Vẫn biết lỗi là không
thể tránh khỏi vì nhiều lý do, nhƣng nhƣ thế này thì NGUY HIỂM QUÁ.
Ngƣời đọc là những ngƣời không biết, kiến thức còn yếu mà CHƠI kiểu này thì CHẾT,
CHẾT CẢ MỘT NÙI.

Tôi viết không hề muốn đụng chạm ai, nhƣng tôi mong ai SOẠN sách thì cố gắng hạn
chế những lỗi để có thể giúp nhiều ngƣời hơn.


Sự miễn phí đã khiến cho ngƣời nhận phải trả một cái giá quá đắt. Chỉ vì ham “Free”.
Những kiến thức sai lệch kia vô tình làm bạn mất niềm tin vào học tập TOEIC, mất luôn
thời gian, gây khó khăn thậm chí là học cái sai mà mình cứ ngỡ đó là đúng, là món quà
đƣợc THƢỢNG ĐẾ ban tặng.
Gần đây có 1 bài đăng, bạn ấy lấy từ sách ai soạn rồi đăng lên đố Key là gì. Câu đó sách
bên Hàn, Key B mà bạn ấy cứ khăng khăng nói là Key C, mặc dù tôi đã chụp key và
transcript sách gốc, nhƣng bạn ấy có vẻ không tin cho lắm. Key Sai, Dịch Sai rồi vô tình
gây hoang mang ngƣời học, NGUY HIỂM THAY, ĐAU LÒNG THAY.
Xuất phát từ những vấn nạn đó, tôi ấp ủ sẽ làm 1 chuỗi bài học, mỗi ngày một ít để cho
các bạn không có điều kiện đi học có 1 tài liệu tƣơng đối chất lƣợng để học. Tất nhiên, có
thể có lỗi xuất hiện trong chuỗi bài học này nhƣ lỗi đánh máy, lỗi dịch thuật… nhƣng tôi
rất mong mọi ngƣời phản hồi, góp ý để tôi hoàn thiện thêm.
-

Về nội dung bài học sẽ không cố định từ nguồn nào, sách nào, có thể từ sách TOEIC
hoặc cũng có thể là những bài báo trên mạng tôi dịch lại;

-

Về số lƣợng: 3,4 ngày sẽ có 1 bài và hi vọng tôi sẽ duy trì nó lâu dài;
Mong rằng chuỗi bài học này sẽ có ích đến ngƣời học.
Mọi thắc mắc, phản hồi xin vui lòng liên hệ:

Link Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/
Link face: Tân Phương - https://www.facebook.com/phuongeco
Tân Phương – Together, We will fly so high!
SÀI GÒN, MÙA MƯA, NĂM ĐINH DẬU, 2017


BÀI 3: LUYỆN DỊCH BÁO CHÍ
POTENTAILS AND CHALLENGES

TIỀM NĂNG VÀ THÁCH THỨC

Exploiting and processing sea products have
long existed in VN. Our coast is rat her long
with hundreds of thousands of hectares of
coastal forests in salted water and forest in
salted and fresh waster together with the river
mounth areas proving nearly million of tons
of sea product per year. Generally, VN has an
abundant and diversified source of sea
products with a wide range of shrimps, fish,
squids of economic value for consumption
and export. With its high value, sea products
play an important role in the national
economy, especially 28 coastal provinces.
Such provinces as Minh Hai, Kien Giang,
Binh Thuan have focused on sea products
which are considered as the main economic
sector.

Ở Việt Nam, nghề khai thác và chế biến
thủy sản vốn có từ lâu đời. Bờ biển nƣớc
ta khá dài với hàng chục vạn ao hồ, hàng
chục ngàn hecta rừng ngập mặn ven
biển, rừng nƣớc lợ cùng các vùng cửa
song, đã cho gần triệu tấn thủy sản khai
thác mỗi năm. Nhìn chung nguồn lợi
thủy sản ở nƣớc ta khá phong phú và đa
dạng với nhiều loại hải sản nhƣ tôm, cá,
mực… có giá trị kinh tế phục vụ tiêu
dùng và xuất khẩu. Do có giá trị cao,
thủy sản ngày càng có vị trí quan trọng
trong nền kinh tế quốc dân, nhất là với
28 tỉnh ven biển. Một số tỉnh nhƣ Minh
Hải, Kiên Giang, Bình Thuận… đã coi
thủy sản là ngành kinh tế mũi nhọn.

So far, the output of exploiting, keeping and
growing sea products has remained lower than
its potential, but it has provided 30% of
necessary protein for the daily meal of the
Vietnamese people. However, the internal
market for sea products has remained opened.
The managers are almost interested in
exportation.

Sản lƣợng khai thác và nuôi trồng thủy
sản đến nay tuy còn thấp hơn so với tiềm
năng, song đã cung cấp 30% lƣợng đạm
cần thiết cho bữa ăn hàng ngày của nhân
dân. Tuy vậy, thị trƣờng tiêu thụ thủy
sản nội địa thời gian qua đã bị bỏ ngỏ.
Các nhà quản lý hầu nhƣ chỉ quan tâm
đến vấn đề xuất khẩu.

Since 1986 up to now business activities have
changed into market mechanism with several
non-state economic sectors taking part in the
internal
market
leading
to
harsh
competition. Now there have been hundreds
of units taking part in the business of sea
products all over the country in which
company and private co-operatives have

Từ năm 1986 cho đến nay; sản xuất
kinh doanh chuyển sang cơ chế thị
trƣờng với nhiều thành phần kinh tế
ngoài quốc doanh nhảy vào tham gia thị
trường nội địa dẫn đến sự cạnh tranh
gay gắt. Đến nay, khoảng vài tram đơn
vị tham gia kinh doanh mặt hàng thủy
sản trong cả nƣớc, chiếm đa số là các
hợp tác xã. Ngoài qui mô gọn nhẹ dễ


occupied most. Besides its manageable small
scale, the setting loose of the quality of sea
products and evading taxes have given them
a stronger position than the state-run
enterprises in business competition.
To deal with the unhealthy competition
among economic sectoers, the Ministry of
maritime products must have a directional
strategy for the internal sea product
consumption system in the fields: standard,
quanlity, design registration, sizes and
models packaging.
Nguồn: Special Enlish.

quản lý, việc buông lỏng chất lƣợng các
mặt hàng thủy sản, trốn thuế, đã
khieend cho họ có ƣu thế hơn hẳn các
doanh nghiệp nhà nƣớc trong cạnh tranh.
Để khắc phục tình trạng cạnh tranh
không lành mạnh giữa các thành phần
kinh tế, Bộ Thủy sản cần phải có chiến
lược chỉ đạo hệ thống tiêu thụ thủy sản
nội địa trên các mặt: tiêu chuẩn, chất
lƣợng, đăng ký kiểu dáng, mẫu mã, bao
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×