Tải bản đầy đủ

SOẠN GT, LIÊN từ,

NGƯỜI SOẠN: QUÂN MINH

ST
T
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

PHẦN I. CÁC GIỚI TỪ THƯỜNG GẶP TRONG BÀI THI TOEIC
Từ
Nghĩa
dựa vào, chống lại

ở trên
sau khi
dọc theo
Ngoại trừ
ở giữa/trong số (từ 3 đối tượng trở lên)
kế bên
bên dưới/xuống dưới
bên dưới
khắp/suốt
đối diện
Mà không có/ không có

13

against
above
after
along
except for
among
next to
down
below
throughout
opposite
without
Owing to

14
15

in case of
thanks to

16
17
18
19
20
21


22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Instead of
in spite of
rather than
In
With
From
About
Except
Against
Before
Of
Until
Such as
In place of
In order to Vo
Unlike
Up
Out

(prep) trong trường hợp, phòng khi
nhờ vào
thay vì

= because of: bởi vì.

mặc dù
thay vì
trong
Với
Từ
về
ngoại trừ
chống lại, dựa vào
trước, trước khi
của
Cho đến khi
ví dụ như, chẳng hạn như
thay vì
để làm gì đó
khác với, không giống với
lên trên, về phía trên
ngoài, bên ngoài, ra ngoài

33
1


NGƯỜI SOẠN: QUÂN MINH

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Behind
On
By
Amid
Onto
Due to
At
For
Around
Between
Above
Inside
Within

phía sau
trên
bởi, trước
Giữa
lên, lên trên
Do, bởi
ở tại, vào lúc
Dành cho
xung quanh
giữa (dùng cho 2 đối tượng, đối với từ 3 trở lên
chúng ta dùng among).
bên trên
bên trong
+ time (trong vòng time), trong phạm vi
mặc dù
trong, trong suốt/ trên

49

Despite
Over = during
As

50

Across

đối diện, băng qua

51

To

đối với, đến

52

toward

hướng về, về phía

53

upon

khi, ở trên, vào lúc

54

Outside

bên ngoài

through

xuyên qua/suốt

beyond

bên ngoài/bên kia, vượt quá (more or greater than a
particular amount, level, or limit)

57

Off

Khỏi, rời khỏi

58

out of

Hết, ra khỏi

59

During

Trong suốt

60

as for

Về phần, phía

61

Beside

Bên cạnh

62

near

Gần

63

Aside

Về 1 bên, sang 1 bên

55
56

với vai trò là, như là

2


NGƯỜI SOẠN: QUÂN MINH

64

For

Khoảng (đi với khoảng thời gian)

65

past

qua

66

as much as

nhiều như, cũng như là, ngang với

67

because of

Bởi vì

68

70

in addition to + Bên cạnh đó, thêm vào đó
N
relating to
Liên quan đến
according to
Theo như, căn cứ theo

71

Under

Dưới

72

up to

Cho đến, lên đến

73

depending on

Phụ thuộc

74

mặc dù

75

notwithstanding
= despite
along with

76

regardless of

Bất chấp, không kể đến

77

Like

Giống như

78

concerning

Liên quan đến ai/cái gì

79

83

in order to/so as Để
to/to + V
On behalf of
đại diện cho
in/with regard to liên quan đến ai/cái gì
sb/ sth
In hopes of
trong sự mong đợi gì đó (Expecting and wishing for
mong đợi và mong muốn)
as to/for
liên quan, về cái gì đó

84

aboard

69

80
81
82

Cùng với, thêm vào đó

lên trên (tàu thuỷ, xe lửa, máy bay...)

3


NGƯỜI SOẠN: QUÂN MINH

PHẦN 2. CÁC TRẠNG TỪ THƯỜNG GẶP TRONG ĐỀ THI TOEIC
1
2

as a result
rather than

(adv) Hơn là

3

Even

(adv) Thậm chí, ngay cả

4

Yet

(adv) chưa

5

Beforehand

(adv) Trước, sớm hơn

6

Meanwhile

(adv) trong lúc đó, trong khi đó

7

Therefore

(adv) do đó, vì thế

8

Nevertheless
(adv) = however
Otherwise

(adv) tuy nhiên

(adv); ngay cả, thậm chí

11

Even
Also

12

Whereby

(adv) theo đó, do đó

13

in fact

(adv) thực tế, thực ra

14

wherever

(adv) bất cứ nơi nào/bất cứ đâu

15

only

(adv) chỉ.

16

nearly

(adv) gần như

17

forward

(adv) về phía trước

18

How

(adv) như, theo cách

19

in advance

(adv) trước, sớm

20

beforehand

(adv) sớm, trước

21

previously

(adv) trước đây

22

rather

(adv) hơn là

23

always

(adv) luôn luôn

9
10

(adv) vì thế mà

(adv) nếu không thì/ ngoài việc đó ra
Cũng, ngoài ra

4


NGƯỜI SOẠN: QUÂN MINH

24

still

(adv) vẫn

25

up to

(adv) cho đến, lên đến

26

greatly

(adv) lớn lao, đáng kể

27

very much

(adv) rất nhiều

28

no later than

(adv) không muộn hơn, chậm nhất là vào

29

soon

(adv) sớm, ngay

30

late

(adv) muộn, trễ

31

then

(adv): khi đó, sau đó

PHẦN 3. CÁC LIÊN TỪ THƯỜNG GẶP TRONG ĐỀ THI TOEIC
1

whereas

(conj) trong khi, trái lại

2

because

(conj) bởi vì

3

so that

(conj) để

4

in order that
until

(conj) để
(conj) mặc dù

7

although
as soon as

8

when

(conj) khi

9

given that

(conj) xét đến

10

No sooner than

(conj) không lâu

11

As

(conj): bởi vì

12

Once

(conj): một khi, ngay khi

13

As long as

(conj): miễn là, điều kiện là

14

After

(conj): sau, sau khi

15

As if

(conj): như thể, dường như

16

Unless

(conj): trừ khi

17

And

(conj): và

18

Both A and B

(conj): Cả A và B

19

Either A or B

hoặc là A hoặc là B

5
6

(conj) cho đến khi
(conj) ngay sau khi

5


NGƯỜI SOẠN: QUÂN MINH

20

Whether A or B

(conj): liệu rằng A or B

21

But

(conj): nhưng mà

22

Since

(conj): bởi vì/ kể từ khi

23

while

(con): trong lúc, trong khi

24

Or

(conj) hoặc

25

given

(conj) căn cứ vào, dựa vào

26

neither A nor B

không A cũng không B

27

Yet

(conj) nhưng

28

now that

(conj) do, bởi vì

29

If

(conj) nếu

30

nor

(conj) cũng không

31

in case

(conj) trong trường hợp

32

Even if

(conj) Ngay cả khi, thậm chí,

33

even though = (conj): Mặc dù
although
=
though.

34

so

(conj) vì, do

35

Assuming that

(conj) giả sử rằng

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×