Tải bản đầy đủ

Học dịch và giai thích từ part 7 đề thi ETS 2018

VÀI LỜI GỞI TỚI NGƢỜI HỌC
Mặc dù quỹ thời gian hạn hẹp nhƣng tôi vẫn cố sắp xếp để thực hiện dịch và giải
những bài học này. Về lý do tại sao? Thì bạn đọc hết những dòng bên dƣới sẽ hiểu.
CÁI GIÁ QUÁ ĐẮT CỦA SỰ MIỄN PHÍ
Hay có thể tạm gọi “Mặt trái của sự miễn phí” cũng đƣợc.
Thuở năm 2014, 2015 tôi có thể đƣợc xem nhƣ một trong những ngƣời soạn sách TOEIC
miễn phí nhiều nhất. Đó là những cuốn sách soạn, dịch lại rồi POST công khai tặng cho
các thành viên, tôi nhớ là tôi dịch gần 7 cuốn FREE tặng cho cộng đồng, dịch gần 1.500
trang, một con số khổng lồ. Hậu quả là tôi mất ngủ một năm, bệnh tật nhiều thêm, tuổi
thanh xuân ngắn lại… Nhƣng một điều làm tôi buồn hơn hết là sách đó đƣợc mấy
ÔNG/BÀ NỘI đi photo rồi bán lại. Chán không làm nữa.
Rồi sau này nhiều ngƣời, nhiều “THẦY/CÔ” cũng soạn sách. Mừng?
Cho đến một ngày tài liệu ấy đƣợc nhiều thành viên post lên GROUP, tôi cũng tải về xem.
Hỡi ôi “A horse is resting by a tree.” Họ dịch là “Một con ngựa đƣợc nghỉ ngơi bởi một
cái cây”. Tôi nghĩ chắc đây chỉ đơn giản là “LỖI ĐÁNH MÁY NHẦM” mà báo chí hay
nhắc. Đọc tiếp, và… tôi rút ra kết luận đây không phải “LỖI ĐÁNH MÁY NHẦM” mà
là “LỖI BÀN PHÍM”, từa lƣa cả.
Không biết những tài liệu này sẽ GIÚP hay GIẾT ngƣời đọc nữa?!. Vẫn biết lỗi là không
thể tránh khỏi vì nhiều lý do, nhƣng nhƣ thế này thì NGUY HIỂM QUÁ.
Ngƣời đọc là những ngƣời không biết, kiến thức còn yếu mà CHƠI kiểu này thì CHẾT,
CHẾT CẢ MỘT NÙI.

Tôi viết không hề muốn đụng chạm ai, nhƣng tôi mong ai SOẠN sách thì cố gắng hạn
chế những lỗi để có thể giúp nhiều ngƣời hơn.


Sự miễn phí đã khiến cho ngƣời nhận phải trả một cái giá quá đắt. Chỉ vì ham “Free”.
Những kiến thức sai lệch kia vô tình làm bạn mất niềm tin vào học tập TOEIC, mất luôn
thời gian, gây khó khăn thậm chí là học cái sai mà mình cứ ngỡ đó là đúng, là món quà
đƣợc THƢỢNG ĐẾ ban tặng.
Gần đây có 1 bài đăng, bạn ấy lấy từ sách ai soạn rồi đăng lên đố Key là gì. Câu đó sách
bên Hàn, Key B mà bạn ấy cứ khăng khăng nói là Key C, mặc dù tôi đã chụp key và
transcript sách gốc, nhƣng bạn ấy có vẻ không tin cho lắm. Key Sai, Dịch Sai rồi vô tình
gây hoang mang ngƣời học, NGUY HIỂM THAY, ĐAU LÒNG THAY.
Xuất phát từ những vấn nạn đó, tôi ấp ủ sẽ làm 1 chuỗi bài học, mỗi ngày một ít để cho
các bạn không có điều kiện đi học có 1 tài liệu tƣơng đối chất lƣợng để học. Tất nhiên, có
thể có lỗi xuất hiện trong chuỗi bài học này nhƣ lỗi đánh máy, lỗi dịch thuật… nhƣng tôi
rất mong mọi ngƣời phản hồi, góp ý để tôi hoàn thiện thêm.
-

Về nội dung bài học sẽ không cố định từ nguồn nào, sách nào, có thể từ sách TOEIC
hoặc cũng có thể là những bài báo trên mạng tôi dịch lại;

-

Về số lƣợng: 3,4 ngày sẽ có 1 bài và hi vọng tôi sẽ duy trì nó lâu dài;
Mong rằng chuỗi bài học này sẽ có ích đến ngƣời học.
Mọi thắc mắc, phản hồi xin vui lòng liên hệ:

Link Group: https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/
Link face: Tân Phương - https://www.facebook.com/phuongeco
Tân Phƣơng – Together, We will fly so high!
SÀI GÒN, MÙA MƯA, NĂM ĐINH DẬU, 2017


LESSON 2 – DAY 2: PART 7 – TOEIC
LƢU Ý CÓ THỂ IN RA GIẤY ĐỂ TIỆN LỢI HƠN KHI HỌC.
PART 7
Directions: In this part you will read a selection of texts, such as magazine and newspaper
articles, letters, and advertisements. Each text is followed by several questions. Select the
best answer for each question and mark the letter (A), (B), (C), or (D) on your answer
sheet.
Questions 153-154 refer to the following notice.

RETIREMENTS
PATRICIA JOHNSON of the publications office is retiring from DANCO after 25
years of service. Come and join us in wishing her a happy retirement at a gathering in her
honor on June 29 in room J-410 at 5 P.M. A $6 donation covers the cost of your
refreshments and a gift. Please bring your donation to Anna Hortensen in room P-220 by
June 20. For more information, call Anna at extension 7013.
153.

Where will the gathering be held?

(A)

In room J-410

154. What should people who wish to
attend the gathering do?

(B)

In room P-220

(A)

Prepare some food for everyone

(C)

At Anna Hortensen's home

(B)

E-mail the publications office

(D)

In the publications office

(C) Give
Hortensen
(D)

a

contribution

to

Anna

Telephone Patricia Johnson

Translation and Explanation

RETIREMENTS/NGHỈ HƯU
PATRICIA JOHNSON of the publications office is retiring from DANCO after 25
years of service. 153Come and join us in wishing her a happy retirement at a
gathering in her honor on June 29 in room J-410 at 5 P.M. A $6 donation covers the
cost of your refreshments and a gift. 154Please bring your donation to Anna Hortensen
in room P-220 by June 20. For more information, call Anna at extension 7013.
PATRICIA JOHNSON của phòng xuất bản sẽ thôi làm việc/về hưu/giải nghệ ở DANCO
sau 25 năm cống hiến. Hãy đến và cùng chúng tôi chúc cho bà ấy nghỉ hưu vui vẻ vào
một buổi tụ họp để vinh danh bà ấy vào ngày 29 tháng 6 trong phòng J-410 lúc 5 giờ
chiều. Số tiền đóng góp 6 đôla sẽ trả cho chi phí của giải khát của các bạn và một món


quà. Vui lòng gửi tiền ủng hộ của các bạn cho Anna Hortensen ở phòng P-220 vào ngày
20 tháng 6. Để biết thêm thông tin, hãy gọi cho Anna tại số máy lẻ 7013.
153.

Where will the gathering be held?

153. Buổi tụ họp sẽ đƣợc tổ chức ở đâu?

(A)

In room J-410

(A) Ở phòng J-410

(B)

In room P-220

(B) Ở phòng P-220

(C)

At Anna Hortensen's home

(C) Ở nhà của Anna Hortensen

(D)

In the publications office

(D) Ở phòng xuất bản

154. What should people who wish to 154. Mọi ngƣời muốn tham dự buổi tụ họp
attend the gathering do?
nên làm gì?
(A)

Prepare some food for everyone

(B)

E-mail the publications office

(A) Chuẩn bị một ít thức ăn cho tất cả mọi
ngƣời

(C) Give a contribution to Anna (B) Gửi e-mail cho phòng xuất bản
(C) Chuyển tiền đóng góp cho Anna
Hortensen
Hortensen
(D) Telephone Patricia Johnson
(D) Gọi điện thoại cho Patricia Johnson

Questions 155-157 refer to the following advertisement.
Would you like to be more productive? Do you find that you sometimes have a lot to do
but get nothing done? Do you procrastinate? Would you like to be more organized? Are
you tired of being rushed or under pressure?
Enroll in the Time Management workshop and learn how to plan and schedule work, how
to set goals and overcome procrastination, and how to set priorities and follow through on
them.
The workshop will be held on October 26 and run for three hours. Two identical sessions
will be offered — one from 1 P.M. to 4 P. M. and the other from 5:30 P.M. to 8:30 P.M.
Please choose the one that works best with your schedule. Contact Marcy Halford at
extension 425 for more information.
155. What is being advertised?

157.

How long is each session?

(A)

A job

(A)

One hour

(B)

A workshop

(B)

Two hours

(C)

A club

(C)

Three hours

(D)

A computer program

(D)

Five hours


156. For whom is the advertisement
probably intended?
(A)

People who work quickly

(B)

People with planning experience

(C)

Recently retired people

(D)

Unorganized people

Translation and Explanation
156

Would you like to be more productive? Do you find that you sometimes have a lot
to do but get nothing done? Do you procrastinate? Would you like to be more
organized? Are you tired of being rushed or under pressure?
Bạn muốn mình làm việc năng suất cao/hiệu quả hơn? Bạn có thấy đôi khi bạn có nhiều
việc phải làm nhưng làm chuyện gì cũng không thành? Bạn chần chừ? Bạn có muốn
mình ngăn nắp hơn không? Bạn chán ngán mệt mỏi với việc luôn bận rộn hay chịu nhiều
áp lực?
155

Enroll in the Time Management workshop and learn how to plan and schedule
work, how to set goals and overcome procrastination, and how to set priorities and follow
through on them.
Hãy đăng ký hội thảo Quản lý thời gian và tìm hiểu làm thế nào để lập kế hoạch và lên
lịch trình làm việc, làm thế nào để thiết lập các mục tiêu và vượt qua sự trì hoãn và làm
thế nào để thiết lập các ưu tiên và làm theo chúng đến cùng.
The workshop will be held on October 26 and run for three hours. 157Two identical
sessions will be offered — one from 1 P.M. to 4 P. M. and the other from 5:30 P.M.
to 8:30 P.M. Please choose the one that works best with your schedule. Contact Marcy
Halford at extension 425 for more information.
Hội thảo sẽ được tổ chức vào ngày 26 tháng 10 và diễn ra trong ba giờ. Hai phiên họp
giống nhau sẽ được tổ chức - phiên thứ nhất từ 1 giờ chiều đến 4 giờ chiều. và phiên còn
lại từ 5 giờ 30 phút chiều đến 8 giờ 30 phút tối. Vui lòng chọn một phiên phù hợp nhất


với lịch trình của bạn. Liên hệ với Marcy Halford số máy nhánh 425 để biết thêm thông
tin.
155. What is being advertised?

155. Cái gì đang đƣợc quảng cáo?

(A)

A job

(A) Một công việc

(B)

A workshop

(B) Một cuộc hội thảo

(C)

A club

(C) Một câu lạc bộ

(D)

A computer program

(D) Một chƣơng trình máy tính

156. For whom is the advertisement 156. Quảng cáo có lẽ sẽ dành cho đối
probably intended?
tƣợng nào?
(A)

People who work quickly

(B)

People with planning experience

(C)

Recently retired people

(D)

Unorganized people

(A) Những ngƣời làm việc một cách nhanh
chóng
(B) Những ngƣời có kinh nghiệm lập kế
hoạch
(C) Những ngƣời vừa mới về hƣu
(D) Những ngƣời không ngăn nắp

157.

How long is each session?

157. Mỗi phiên diễn ra trong bao lâu?

(A)

One hour

(A) Một tiếng đồng hồ

(B)

Two hours

(B) Hai tiếng đồng hồ

(C)

Three hours

(C) Ba tiếng đồng hồ

(D)

Five hours

(D) Năm tiếng đồng hồ

Phiên thứ nhất diễn ra từ 1 giờ đến 4 giờ =>Diễn ra trong 3 tiếng đồng hồ.
Phiên thứ hai diễn ra từ 5 giờ 30 đến 8 giờ 30 =>Diễn ra trong 3 giờ đồng hồ.
=>Phƣơng án chính xác là phƣơng án C.

Questions 158-160 refer to the following letter.
World Banking Corporation
Plaza Del Sol 23 Madrid, Spain
7 March
Mario Gonzalez
Calle de los Reyes 7158-160
Madrid, Spain
Dear Mr. Gonzalez:


Thank you for sending us your application for the junior accounting position. Your
resume will initially be evaluated by two senior staff members. If you are selected for an
interview, Estela Morales, our personnel officer, will contact you by telephone. At that
time we will need to have the names and addresses of three references.
As you requested, enclosed is a copy of our most recent annual report. Thank you for
your interest in World Banking Corporation.
Yours sincerely,
Ronald Martinez
Office Manager
Enc.
158. For what position did Mr. Gonzalez 160.
apply?
(A)
(A) Records officer
(B)

What is being sent with the letter?

(B)

Junior accountant

(C)

A staff directory

(C)

Personnel officer

(D)

A bank statement

(D)

Office manager

An application form
An annual report

159. Who will contact Mr. Gonzalez for
an interview?
(A)

A senior accountant

(B)

A junior staff member

(C)

Ronald Martinez

(D)

Estela Morales

Translation and Explanation
World Banking Corporation/Công ty cổ phần ngân hàng thế giới
Plaza Del Sol 23 Madrid, Spain
Plâz Del Sol 23 Madrid, Tây Ban Nha
7 March/7 tháng Ba
Mario Gonzalez
Calle de los Reyes 7158-160
Madrid, Spain/Madrid, Tây Ban Nha
Dear Mr. Gonzalez/Gửi anh Gonzalez:
158

Thank you for sending us your application for the junior accounting position.


Your resume will initially be evaluated by two senior staff members. 159If you are
selected for an interview, Estela Morales, our personnel officer, will contact you by
telephone. At that time we will need to have the names and addresses of three references.
Cảm ơn anh đã gửi cho chúng tôi đơn xin việc vào trị trí nhân viên kế toán sơ cấp. Sơ
yếu lý lịch của anh ban đầu sẽ được đánh giá bởi hai nhân viên cấp cao. Nếu anh được
chọn tham gia vào cuộc phỏng vấn, Estela Morales, cán bộ nhân sự của chúng tôi, sẽ liên
lạc với anh qua điện thoại. Lúc đó chúng tôi sẽ cần phải có tên và địa chỉ của ba người
giới thiệu.
As you requested, 160enclosed is a copy of our most recent annual report. Thank you
for your interest in World Banking Corporation.
Khi anh yêu cầu, tôi đã đính kèm theo bản sao của báo cáo thường niên của chúng tôi
gần đây nhất. Cảm ơn anh đã quan tâm đến Công ty Ngân hàng Thế giới.
Yours sincerely/Trân trọng,
Ronald Martinez
Office Manager/Quản lý văn phòng
Enc/Tài liệu đính kèm.
158. For what position did Mr. Gonzalez 158. Anh Gonzalez đã nộp đơn vào vị trí
apply?
nào?
(A)

Records officer

(A) Cán bộ sổ sách

(B)

Junior accountant

(B) Nhân viên kế toán sơ cấp

(C)

Personnel officer

(C) Cán bộ nhân sự

(D)

Office manager

(D) Quản lý văn phòng

159. Who will contact Mr. Gonzalez for 159. Ai sẽ liên hệ với anh Gonzalez để
an interview?
phỏng vấn?
(A)

A senior accountant

(A) Một kế toán viên cao cấp

(B)

A junior staff member

(B) Một nhân viên cấp dƣới

(C)

Ronald Martinez

(C) Ronald Martinez

(D)

Estela Morales

(D) Estela Morales

160.

What is being sent with the letter?

160. Cái gì đƣợc gửi kèm theo bức thƣ?

(A)

An application form

(A) Đơn xin việc

(B)

An annual report

(B) Báo cáo thƣờng niên

(C)

A staff directory

(C) Danh sách nhân viên

(D)

A bank statement

(D) Báo cáo ngân hàng


Questions 161-162 refer to the following newspaper article.
Clarkson Company, the noted English maker of fine china, is seeking to expand its
presence in the United States, and it has put the grandson of the company’s founder in
charge of its North American operations. Peter Clarkson, 28, was appointed chief
executive officer of Clarkson USA at the beginning of April. Mr. Clarkson has been in
the United States for the past year, learning about the company’s operations there. Before
joining his family’s business, Mr. Clarkson studied French and Chinese, traveled
extensively in Southeast Asia, and was a marketing trainee at Durley & Co. Ltd., a
London-based chemical company.
161. What does Clarkson Company hope 162. Why did Peter Clarkson go to the
to do?
United States?
(A) Increase its business in the United (A)
States
(B)
(B) Expand operations in Southeast Asia (C)

To study English

(C) Move its headquarters to the United (D)
States

To work for a chemical company

(D)

To learn about Clarkson USA
To train marketing staff

Merge with Durley & Co. Ltd.

Translation and Explanation
161

Clarkson Company, the noted English maker of fine china, is seeking to expand
its presence in the United States, and it has put the grandson of the company’s founder
in charge of its North American operations. Peter Clarkson, 28, was appointed chief
executive officer of Clarkson USA at the beginning of April. 162Mr. Clarkson has been
in the United States for the past year, learning about the company’s operations
there. Before joining his family’s business, Mr. Clarkson studied French and Chinese,
traveled extensively in Southeast Asia, and was a marketing trainee at Durley & Co. Ltd.,
a London-based chemical company.
Công ty Clarkson, nhà sản xuất gốm sứ cao cấp nổi tiếng của, đang tìm cách mở rộng sự
hiện diện của mình tại Hoa Kỳ, và công ty đã đưa cháu trai của nhà sáng lập công ty vào
phụ trách các hoạt động kinh doanh ở Bắc Mỹ. Peter Clarkson, 28 tuổi, được bổ nhiệm
làm giám đốc điều hành của Clarkson Hoa Kỳ vào đầu tháng Tư. Ông Clarkson đã sang
Hoa Kỳ vào năm ngoái, tìm hiểu về hoạt động của công ty ở đó. Trước khi tham gia vào
hoạt động kinh doanh của gia đình mình, ông Clarkson đã học tiếng Pháp và tiếng Trung
Quốc, đi nhiều nơi ở Đông Nam Á, và là một thực tập sinh marketing của Durley & Co
Ltd, một công ty hóa chất có trụ sở tại London.
161. What does Clarkson Company hope 161. Công ty Clarkson kỳ vọng sẽ làm
to do?
đƣợc điều gì?


(A) Increase its business in the United (A) Mở rộng hoạt động kinh doanh của
mình tại Hoa Kỳ
States
(B)

Expand operations in Southeast Asia (B) Mở rộng hoạt động tại Đông Nam Á

(C) Move its headquarters to the United (C) Di chuyển trụ sở chính sang Hoa Kỳ
States
(D) Hợp nhất với Durley & Co. Ltd.
(D) Merge with Durley & Co. Ltd.
162. Why did Peter Clarkson go to the 162. Tại sao Peter Clarkson lại sang Hoa
United States?
Kỳ?
(A)

To study English

(A) Để học tiếng Anh

(B)

To learn about Clarkson USA

(B) Để tìm hiểu về Clarkson Hoa Kỳ

(C)

To train marketing staff

(D)

To work for a chemical company

(C) Để tổ chức đào tạo đội ngũ nhân viên
marketing
(D) Để làm việc cho một công ty hóa chất

Questions 163-165 refer to the following announcement.
Attention Clients of Doyle, Inc
While waiting for its permanent headquarters to be completed, architectural and
engineering firm Doyle, Inc., will be moving its offices just down the street as of
September 1. The move from 1102 Main Street to 813 Main Street will be temporary
(until the completion of the firm's new permanent headquarters at the Odessa Business
Center). We would like to assure you that business will continue as usual and none of our
current projects will be delayed as a resuIt of this move. Please note, however, that our
involvement with the university's architectural intern program will be postponed this
summer and will not resume until next year.
163.

What is being announced?

165.

(A)

The relocation of a company

(B)

The opening of a university

(A) The construction of a business
center

(C)

The closing of a firm

(D)

The merger of two organizations

(B) The completion of architectural
plans
(C) A company's participation in a
program
(D)

164. Where are the offices of Doyle, Inc.,
currently located?
(A)

At the local university

What will be delayed?

A company's annual meeting


(B)

At 813 Main Street

(C)

At the Odessa Business Center

(D)

At 1102 Main Street

Translation and Explanation
Attention Clients of Doyle, Inc
Khách hàng của Doyle, Inc chú ý
163

While waiting for its permanent headquarters to be completed, architectural and
engineering firm Doyle, Inc., will be moving its offices just down the street as of
September 1. 164The move from 1102 Main Street to 813 Main Street will be
temporary (until the completion of the firm's new permanent headquarters at the
Odessa Business Center). We would like to assure you that business will continue as
usual and none of our current projects will be delayed as a result of this move. 165Please
note, however, that our involvement with the university's architectural intern
program will be postponed this summer and will not resume until next year.
Trong lúc đợi trụ sở thường trực được hoàn thành, công ty kiến trúc và kỹ thuật Doyle,
Inc., sẽ chuyển văn phòng sang địa điểm khác nằm ngay trên tuyến đường đó kể từ 1
tháng 9. Việc chuyển từ 1102 Main Street sang 813 Main Street sẽ chỉ là tạm thời (cho
đến khi trụ sở thường trực mới của công ty tại Trung tâm Doanh nghiệp Odessa được
hoàn thành). Chúng tôi muốn đảm bảo với bạn rằng hoạt động kinh doanh sẽ tiếp tục
như bình thường và không có dự án nào trong các dự án hiện tại của chúng tôi sẽ bị trì
hoãn do việc di dời này. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng việc đồng hành của chúng tôi
cùng chương trình thực tập kiến trúc của trường đại học sẽ bị hoãn lại vào mùa hè này
và sẽ không tiếp tục lại cho đến năm sau.
163.

What is being announced?

163. Điều gì đang đƣợc thông báo?

(A)

The relocation of a company

(A) Việc di dời của một công ty

(B)

The opening of a university

(B) Việc mở cửa của một trƣờng đại học

(C)

The closing of a firm

(C) Việc đóng cửa của một công ty

(D)

The merger of two organizations

(D) Việc sáp nhập của hai tổ chức

164. Where are the offices of Doyle, Inc., 164. Các văn phòng của Doyle, Inc., hiện
currently located?
đang nằm ở đâu?
(A)

At the local university

(A) Ở các trƣờng đại học địa phƣơng

(B)

At 813 Main Street

(B) Ở 813 Main Street

(C)

At the Odessa Business Center

(C) Ở Trung tâm Doanh nghiệp Odessa

(D)

At 1102 Main Street

(D) Ở 1102 Main Street


165.

What will be delayed?

(A)

The construction of a business center (A) Việc xây dựng một trung tâm thƣơng
The completion of architectural mại

(B)
plans

165. Việc gì sẽ bị trì hoãn?

(B) Việc hoàn thành phƣơng án kiến trúc

(C) A company's participation in a (C) Sự tham gia của một công ty vào một
chƣơng trình
program
(D)

(D) Một cuộc họp thƣờng niên của công ty

A company's annual meeting

Questions 166-167 refer to the following letter.
Dear Traveler:
Independent Travel News offers you a completely unbiased source of expert travel
guidance. Our monthly nonprofit magazine brings you information that can make your
trips more enjoyable and allow you to spend less. Because it is written by travel experts
and published independently without promotional advertising, you can be sure the
information is reliable, unbiased, and trustworthy. Each month you will have access to
time-and money-saving tips on traveling as well as lists of locations around the world that
you shouldn’t miss — the inside facts known by professionals in the travel industry.
Please accept this first issue with our compliments. If you decide to subscribe, we will
also send you a free copy of the book See Europe Today, published by Gaia Journey
Press (cover price £15.00). Just send us your name and address with a cheque for your
payment of £45.00 for a year’s subscription to Independent Travel News.
Sincerely,
Circulation Manager
166. What does Independent Travel News 167. What must a person do to receive
offer its readers?
the free book?
(A) Advice
destinations

on

international

travel (A)
(B)

(B)

Guidance on running a travel agency (C)
(C) Information about jobs in the travel (D)
industry
(D) Currency-exchange
tables

calculation

Pay for a subscription
Visit a local travel agency
Write to the book's publishers
Buy a plane ticket to Europe


Translation and Explanation
Dear Traveler/Gửi hành khách:
Independent Travel News offers you a completely unbiased source of expert travel
guidance. Our monthly nonprofit magazine brings you information that can make your
trips more enjoyable and allow you to spend less. Because it is written by travel experts
and published independently without promotional advertising, you can be sure the
information is reliable, unbiased, and trustworthy. 166Each month you will have access
to time-and money-saving tips on traveling as well as lists of locations around the
world that you shouldn’t miss — the inside facts known by professionals in the travel
industry.
Independent Travel News cung cấp cho bạn nguồn tài liệu hướng dẫn du lịch chuyên
nghiệp hoàn toàn trung lập. Cuốn tạp chí phi lợi nhuận hàng tháng của chúng tôi sẽ
mang đến cho bạn những thông tin mà có thể làm cho chuyến đi của bạn thú vị hơn và
giúp bạn chi tiêu ít hơn. Bởi vì tạp chí này được viết bởi các chuyên gia du lịch và được
xuất bản một cách độc lập mà không có quảng cáo khuyến mãi, nên bạn có thể chắc chắn
rằng thông tin là xác thực, trung lập, và đáng tin cậy. Mỗi tháng bạn sẽ có cơ hội tiếp
cận với những lời khuyên tiết kiệm –tiền và –thời gian khi đi du lịch cũng như danh sách
các địa điểm trên khắp thế giới mà bạn không nên bỏ lỡ — những sự kiện bên trong được
biết đến bởi các chuyên gia trong ngành du lịch.
Please accept this first issue with our compliments. 167If you decide to subscribe, we
will also send you a free copy of the book See Europe Today, published by Gaia
Journey Press (cover price £15.00). Just send us your name and address with a
cheque for your payment of £45.00 for a year’s subscription to Independent Travel
News.
Xin vui lòng nhận ấn phẩm đầu tiên tiên này kèm với lời thăm hỏi của chúng tôi. Nếu bạn
quyết định đăng ký đặt mua, chúng tôi cũng sẽ gửi cho bạn một bản sao miễn phí của
cuốn sách See Europe Today, được xuất bản bởi nhà xuất bản Gaia Journey (giá bìa
15.00 bảng Anh). Bạn chỉ cần gửi cho chúng tôi tên và địa chỉ cùng với chi phiếu cho
khoản thanh toán 45.00 bảng Anh cho việc đăng kí đặt mua Independent Travel News
một năm.
Sincerely/Trân trọng,
Circulation Manager/Quản lí phát hành
166. What does Independent Travel News 166. Independent Travel News cung cấp
offer its readers?
cho độc giả điều gì?
(A) Advice on international travel (A) Tƣ vấn về điểm đến du lịch quốc tế
destinations
(B) Hƣớng dẫn điều hành một công ty du
(B) Guidance on running a travel agency lịch


(C) Information about jobs in the travel (C) Thông tin về việc làm trong ngành du
industry
lịch
(D) Currency-exchange
tables

calculation (D) Bảng tính tỷ giá hối đoái

167. What must a person do to receive 167. Một ngƣời cần phải làm gì để nhận
the free book?
đƣợc cuốn sách miễn phí?
(A)

Pay for a subscription

(B)

Visit a local travel agency

(C)

Write to the book's publishers

(D)

Buy a plane ticket to Europe

(A) Thanh toán cho một khoản phí đăng kí
đặt mua
(B) Ghé thăm một công ty du lịch địa
phƣơng
(C) Viết thƣ gửi các nhà xuất bản của cuốn
sách
(D) Mua vé máy bay sang châu Âu

Questions 168-171 refer to the following article.
The fast-growing chain of Greenley electronics stores has recently instituted new training
for its sales staff. The program, called Staff Training Scheme, or STS, is based on an
open-learning principle in which trainees set their own pace and make extensive use of
workbooks, videos, and in-store training.
Several workbooks—there are seven in all — are given to each trainee. The books cover
in a very straightforward manner every aspect of sales work, from daily operations,
knowledge of products, and sales techniques to security and basic store management. In
addition, the books contain a number of question-and- answer assessment sections that,
when reviewed by a trainer, clearly identify any weaknesses in the trainee’s preparation.
After successfully completing the course, Greenley staff will qualify to take examinations
for the nationally recognized Certificate in Sales, Level 1. STS was introduced in 47 of
the Greenley stores in October. Eventually, similar schemes will be designed for
supervisory and management staff.
168.

What is the article mainly about?

(A)

A hiring procedure

(B)

A learning program

(C)

A national examination

(D)

A new school

169.

170. According to the article, what is a
characteristic
of
the
open-learning
principle?
(A)

Trainees help each other.

(B)

Trainees study every evening.

(C)

Trainees write product descriptions.

(D)

Trainees work at their own speed.

For whom is the current version of 171.

What are NOT mentioned as part of


STS designed?

STS?

(A)

Supervisors

(A)

Videos

(B)

Security personnel

(B)

Interviews

(C)

Store managers

(C)

Individual assessments

(D)

Sales staff

(D)

Workbooks

Translation and Explanation
168

The fast-growing chain of Greenley electronics stores has recently instituted new
training for its sales staff. 169The program, called Staff Training Scheme, or STS, is
based on an open-learning principle in which 170trainees set their own pace and
171
make extensive use of workbooks, videos, and in-store training.
Chuỗi các cửa hàng điện tử Greenley đang phát triển nhanh chóng gần đây đã tiến hành
công tác đào tạo mới cho nhân viên bán hàng của mình. Chương trình, được gọi là
Chương trình đào tạo nhân viên, hay STS, dựa trên nguyên tắc mở trong đó học viên thiết
lập tốc độ riêng của họ và tận dụng triệt để sách bài tập, video, và đào tạo trong cửa
hàng.
Several workbooks—there are seven in all — are given to each trainee. The books cover
in a very straightforward manner every aspect of sales work, from daily operations,
knowledge of products, and sales techniques to security and basic store management.
171
In addition, the books contain a number of question-and- answer assessment
sections that, when reviewed by a trainer, clearly identify any weaknesses in the
trainee’s preparation.
Một vài cuốn sách bài tập — có bảy quyển trong tất cả- được trao cho mỗi học viên.
Những cuốn sách này bao gồm mọi khía cạnh dễ hiểu của công việc bán hàng, từ các
hoạt động hàng ngày, kiến thức về sản phẩm, và kỹ thuật bán hàng cho đến bảo mật và
quản lý cửa hàng cơ bản. Ngoài ra, những cuốn sách cũng có chứa một mục đánh giá hỏi
và trả lời, khi được nhận xét bởi một nhà đào tạo, sẽ xác định rõ mọi điểm yếu trong
phần chuẩn bị của học viên.
After successfully completing the course, Greenley staff will qualify to take examinations
for the nationally recognized Certificate in Sales, Level 1. STS was introduced in 47 of
the Greenley stores in October. Eventually, similar schemes will be designed for
supervisory and management staff.
Sau khi đã hoàn thành khóa học, đội ngũ nhân viên Greenley sẽ đủ điều kiện để tham dự
kỳ thi lấy Chứng chỉ trong kinh doanh, cấp độ 1 được công nhận toàn quốc. STS đã được
giới thiệu trong 47 cửa hàng của Greenley vào tháng mười. Cuối cùng, các chương trình
tương tự sẽ được thiết kế dành cho giám sát viên và nhân viên quản lý.


168.

What is the article mainly about?

168. Bài viết chủ yếu nói về điều gì?

(A)

A hiring procedure

(A) Thủ tục cho thuê

(B)

A learning program

(B) Chƣơng trình học tập

(C)

A national examination

(C) Kỳ thi quốc gia

(D)

A new school

(D) Ngôi trƣờng mới

169. For whom is the current version of 169. Phiên bản STS hiện tại đƣợc thiết kế
STS designed?
dành cho ai?
(A)

Supervisors

(A) Các giám sát viên

(B)

Security personnel

(B) Nhân viên an ninh

(C)

Store managers

(C) Các quản lý cửa hàng

(D)

Sales staff

(D) Nhân viên bán hàng

170. According to the article, what is a 170. Theo bài báo, đặc điểm của nguyên
characteristic
of
the
open-learning tắc học mở là gì?
principle?
(A) Các học viên giúp đỡ lẫn nhau.
(A) Trainees help each other.
(B) Các học viên học vào mỗi tối.
(B)

Trainees study every evening.

(C) Các học viên viết bản mô tả sản phẩm.

(C)

Trainees write product descriptions.

(D)

Trainees work at their own speed.

(D) Các học viên làm việc ở tốc độ của
riêng họ.

171. What are NOT mentioned as part of 171. Điều gì KHÔNG đƣợc đề cập nhƣ là
STS?
một phần của STS?
(A)

Videos

(A) Các băng ghi hinh

(B)

Interviews

(B) Các bài phỏng vấn

(C)

Individual assessments

(C) Các đánh giá cá nhân

(D)

Workbooks

(D) Các sách bài tập

Questions 172-175 refer to the following document.

Park Place Hotel
Your name: Claudia Kohn
Company: Silberstein International
Job Tittle: Vice President, International Marketing
Address: Marktplatz 23
Hamburg, Germany


Phone Number: 49 40 71742
Date of Stay: February 11-13

Room Number 206

Please Check: Main purpose of visit
Pleasure______

Business______

Convention/Group Meeting_____

Guest Room and General:

Excellent

Good

Fair

Poor

Cleanliness of Your Room

___

___

___

___

Décor of Your Room

___

___

___

___

Comfort of Your Room

___

___

Attitude of Our Personnel

___

___

___

___

Quality of Service

___

___

___

___

___

___

Comments: Insufficient sound insulation between rooms
Restaurant and Lounge:

Excellent

Good

Fair

Poor

Restaurant and Lounge Décor ___

___

___

Menu Selection

___

___

Quality of Food

___

___

___

___

Quality of Service

___

___

___

___

___

___
___

Comments: An unusually wide selection of fish dishes
Would you stay with us again:

Yes____

No____

Would you like to receive information about our:
Group Rates: ____ Special Holiday Rates:____ Meeting and Convention Services: ___
Please leave this card at the front desk. Thank you!
172. Who is Ms. Kohn?
(A)

A restaurant server

174. What criticism did Ms. Kohn have of
her room?

(B)

A restaurant manager

(A)

It was not very clean.

(C)

An interior designer

(B)

It was not quiet enough.

(D)

A corporate executive

(C) The room decorations were not
attractive.
(D)

173.

The bed was not firm enough.

(A)

Why did Ms. Kohn stay at the hotel? 175. What did Ms. Kohn praise most
highly?
She was on vacation.

(B)

She was attending a conference.

(A)

The appearance of the lounge

(C)

She was on a business trip.

(B)

The attitude of the hotel staff

(C)

The choice of dishes offered


(D)

She was conducting research.

(D)

The quality of the food

Translation and Explanation

Park Place Hotel/Khách sạn Park Place
Your name: Claudia Kohn
Tên: Claudia Kohn
Company: Silberstein International
Công ty: Silberstein International
172

Job Tittle: Vice President, International Marketing

Chức vụ: Phó chủ tịch, International Marketing
Address/Địa chỉ: Marktplatz 23
Hamburg, Germany
Phone Number/Số điện thoại: 49 40 71742
Date of Stay: February 11-13

Room Number 206

Ngày lưu lại: 11-13 tháng Hai

Số phòng 206

Please Check: Main purpose of visit
Vui lòng tích: Mục đích chính của việc ghé thăm
173

Pleasure______
Meeting_____
Niềm vui thích_____

Business______

Công tác______

Guest Room and General:

Excellent

Phòng khách và Tổng thể chung Xuất sắc
Cleanliness of Your Room

Convention/Group

Cuộc họp nhóm/hội nghị______
Good

Fair

Poor

Tốt

Khá

Kém

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Tình trạng sạch sẽ của phòng
Décor of Your Room
Trang trí phòng
Comfort of Your Room
Tiện nghi của phòng
Attitude of Our Personnel
Thái độ nhân viên của chúng tôi


Quality of Service

___

___

___

___

Chất lượng dịch vụ
174

Comments: Insufficient sound insulation between rooms

Nhận xét: Cách âm không đủ giữa các phòng
Restaurant and Lounge:
Nhà hàng và phòng đợi khách
Restaurant and Lounge Décor

Excellent

Good

Xuất sắc

Tốt

___

Fair

Poor

Khá

___

Kém

___

___

Trang trí phòng đợi khách và nhà hàng
175

Menu Selection

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

___

Tuyển chọn thực đơn
Quality of Food
Chất lượng đồ ăn
Quality of Service
Chất lượng dịch vụ
Comments: An unusually wide selection of fish dishes
Nhận xét: Tuyển chọn rất nhiều món cá độc đáo
Would you stay with us again:

Yes____

Qúy khách có muốn ở lại chỗ chúng tôi thêm lần nữa : Có

No____
Không

Would you like to receive information about our:
Bạn muốn nhận thông tin về chúng tôi:
Group Rates: ____ Special Holiday Rates:____ Meeting and Convention Services: ___
Giá theo nhóm:____ Giá vào dịp lễ đặc biệt:____ Dịch vụ hội họp và hội nghị_____
Please leave this card at the front desk. Thank you!
Vui lòng để lại thẻ này vào bàn lễ tân. Chân thành cảm ơn!
172. Who is Ms. Kohn?

172. Bà Kohn là ai?

(A)

A restaurant server

(A) Một ngƣời phục vụ nhà hàng

(B)

A restaurant manager

(B) Một quản lý nhà hàng

(C)

An interior designer

(C) Một nhà thiết kế nội thất

(D)

A corporate executive

(D) Một nhà điều hành công ty

173.
(A)

Why did Ms. Kohn stay at the hotel? 173. Tại sao cô Kohn đã nghỉ tại khách
sạn?
She was on vacation.

(B)

She was attending a conference.

(A) Cô ấy đã có đi nghỉ mát .


(C)

She was on a business trip.

(B) Cô ấy đã tham dự một cuộc họp.

(D)

She was conducting research.

(C) Cô ấy đã đi công tác.
(D) Cô đã thực hiện nghiên cứu.

174. What criticism did Ms. Kohn have of 174. Cô Kohn đƣa ra lời phê bình gì về căn
her room?
phòng của mình?
(A)

It was not very clean.

(A) Nó không sạch sẽ lắm.

(B)

It was not quiet enough.

(B) Nó không đủ yên tĩnh.

(C) The room decorations were not (C) Các đồ trang trí trong phòng không bắt
attractive.
mắt.
(D)

The bed was not firm enough.

(D) Giƣờng ngủ là không đủ vững chắc.

175. What did Ms. Kohn praise most 175. Cô Kohn đã khen ngợi về điều gì
highly?
nhiều nhất?
(A)

The appearance of the lounge

(A) Bề ngoài của phòng chờ

(B)

The attitude of the hotel staff

(B) Thái độ của nhân viên khách sạn

(C)

The choice of dishes offered

(C) Tuyển chọn các món ăn đƣợc phục vụ

(D)

The quality of the food

(D) Chất lƣợng của đồ ăn

Questions 176-180 refer to the following letter.

Villax Properties
650 Merrivale Rd • Albuquerque, NM 87112
June 2
Yelena Dubnikova
18 Milton Avenue, Apt. 5
Albuquerque, NM 87111
Dear Ms. Dubnikova,
I am writing to inform you that Villax Properties will assume responsibility for the San
Paulo apartment complex on June 15. Our company has been in operation for ten years,
and we currently manage fifteen properties in the Albuquerque area. We hope to make
this transition as convenient as possible. Therefore, I am providing some important
information to assist you with this change.


Please note that your current lease and payment information has been transferred to us
from Lindner Management. All conditions of your lease will remain in effect until your
lease expiration date. Rental fees will not increase as a result of this transition but may
increase if you choose to renew your lease.
All future rental payments should be mailed to our central office at the Merrivale Road
address. The enclosed rental payment stubs should be included with each corresponding
monthly payment. You may also drop the payment off to the rental office in your
apartment complex, open Mondays—Wednesdays, 9 A.M.- 6 P.M.
Maintenance request forms will no longer be provided. For general maintenance requests,
please call our messaging service at 505-555-0195. Please leave your name, apartment
number, and description of the services needed. All maintenance requests will be handled
within 72 hours. If there is an emergency maintenance request, please call our on-site
maintenance supervisor, Theo Shanahan, at 505-555-0181 for an immediate response.
I have included a tenant information card with this letter as well as a self-addressed
stamped envelope. Please complete the card and mail it back to me, using the envelope
provided. This will ensure we have your updated information on file.
On behalf of Villax Properties, I look forward to providing you with quality management
services and hope that you will continue to feel at home in your apartment. Please contact
our central office at 505-555-0180 or sanpaulo@villaxmgmt.com with any comments or
questions.
Sincerely,

Ken Fulmer
Ken Fulmer
President
Enclosures
176.

What is the purpose of the letter?

179. What is NOT enclosed with the letter?

(A) To give details of a change in (A) A self-addressed stamped envelope
management
(B) A booklet of pay stubs for rental
(B) To describe the lease renewal payments
process
(C) A card for updating information
(C) To advertise
complex

a new apartment (D)

A

copy

of

the

current

lease


(D)

To explain an increase in rental fees

agreement

177. The word "assume" in paragraph 1, 180. What is indicated about Villax
line 1, is closest in meaning to
Properties?
(A)

suppose

(B)

take over

(A) It has kept the previews maintenance
system.

(C)

discuss

(B)

It has recently changed its name.

(D)

make up

(C)

It is based in Albuquerque.

(D) It is increasing Ms. Dubnikova's
current rental fees.
178.

Who is Yelena Dubnikova?

(A)

A maintenance worker

(B) A resident
apartment complex
(C)

of

the

San

Paulo

The manager of a rental office

(D) The
president
Management

of

Lindner

Translation and Explanation

Villax Properties
180

650 Merrivale Rd • Albuquerque, NM 87112

June 2/Ngày 2 tháng 6
Yelena Dubnikova
18 Milton Avenue, Apt. 5
Albuquerque, NM 87111
178

Dear Ms. Dubnikova/Gửi cô Dubnikova,

I am writing to inform you that Villax Properties will 177assume responsibility for
the San Paulo apartment complex on June 15. Our company has been in operation for
ten years, and we currently manage fifteen properties in the Albuquerque area. We hope
to make this transition as convenient as possible. 176Therefore, I am providing some
important information to assist you with this change.
Tôi viết thư này để thông báo cho cô biết rằng Villax Properties sẽ nhận trách nhiệm
quản lý khu chung cư San Paulo vào ngày 15 tháng 6. Công ty chúng tôi đã hoạt động


được khoảng mười năm, và chúng tôi hiện đang quản lý mười lăm bất động sản tại khu
vực Albuquerque. Chúng tôi hy vọng sẽ thực hiện quá trình chuyển giao này thuận tiện
nhất có thể. Vì vậy, tôi sẽ cung cấp một số thông tin quan trọng để hỗ trợ cô với sự thay
đổi này.
Please note that your current lease and payment information has been transferred to us
from Lindner Management. All conditions of your lease will remain in effect until your
lease expiration date. Rental fees will not increase as a result of this transition but may
increase if you choose to renew your lease.
Xin lưu ý rằng thông tin cho thuê và thanh toán hiện tại của cô đã được chuyển giao cho
chúng tôi từ ban quản lý Lindner. Tất cả các điều kiện trong hợp đồng thuê của cô sẽ vẫn
có hiệu lực cho đến khi ngày hết hạn hợp đồng thuê. Giá cho thuê sẽ không tăng do quá
trình chuyển giao này, nhưng có thể sẽ tăng lên nếu cô chọn cách gia hạn hợp đồng thuê
của mình.
All future rental payments should be mailed to our central office at the Merrivale Road
address. 179The enclosed rental payment stubs should be included with each
corresponding monthly payment. You may also drop the payment off to the rental
office in your apartment complex, open Mondays—Wednesdays, 9 A.M.- 6 P.M.
Tất cả các khoản thanh toán tiền thuê trong tương lai nên được gửi đến văn phòng trung
tâm của chúng tôi tại địa chỉ Merrivale Road. Các cuống phiếu thanh toán cho thuê được
đính kèm sẽ đi cùng mỗi khoản thành toán hàng tháng tương ứng. Cô cũng có thể gửi
khoản thanh toán đến văn phòng cho thuê trong khu chung cư của mình, mở cửa vào các
ngày từ thứ Hai đến thứ Tư, từ 9 giờ sáng tới 6 giờ tối.
Maintenance request forms will no longer be provided. For general maintenance requests,
please call our messaging service at 505-555-0195. Please leave your name, apartment
number, and description of the services needed. All maintenance requests will be handled
within 72 hours. If there is an emergency maintenance request, please call our on-site
maintenance supervisor, Theo Shanahan, at 505-555-0181 for an immediate response.
Mẫu đơn yêu cầu bảo trì sẽ không còn được cung cấp. Nếu có yêu cầu bảo trì chung, vui
lòng gọi cho dịch vụ nhắn tin của chúng tôi tại 505-555-0195. Vui lòng để lại tên, số căn
hộ, và mô tả về các dịch vụ cần thiết. Mọi yêu cầu bảo trì sẽ được xử lý trong vòng 72
giờ. Nếu có một yêu cầu bảo trì khẩn cấp, xin vui lòng gọi cho người giám sát bảo trì tại
khu vực của chúng tôi, Theo Shanahan, tại 505-555-0181 để nhận được hồi đáp ngay lập
tức.
179

I have included a tenant information card with this letter as well as a selfaddressed stamped envelope. Please complete the card and mail it back to me, using the
envelope provided. This will ensure we have your updated information on file.
Tôi đã đính kèm thẻ thông tin thuê nhà cùng lá thư này và phong bì đã dán tem và đề sẵn
địa chỉ. Vui lòng điền vào thẻ và gửi nó lại cho tôi, sử dụng phong bì được cung cấp.
Điều này sẽ đảm bảo chúng tôi có thông tin cập nhật của cô trong hồ sơ.
On behalf of Villax Properties, I look forward to providing you with quality management


services and hope that you will continue to feel at home in your apartment. Please contact
our central office at 505-555-0180 or sanpaulo@villaxmgmt.com with any comments or
questions.
Thay mặt Villax Properties, tôi mong muốn cung cấp cho cô các dịch vụ quản lý chất
lượng và hy vọng rằng cô sẽ tiếp tục cảm thấy thoải mái như ở nhà trong căn hộ của
mình. Vui lòng liên hệ tới văn phòng trung tâm của chúng tôi tại 505-555-0180 hoặc
sanpaulo@villaxmgmt.com khi có bất kỳ ý kiến hay thắc mắc nào.
Sincerely/Trân trọng,

Ken Fulmer
Ken Fulmer
President/Chủ tịch
Enclosures/Tài liệu đính kèm
176.

What is the purpose of the letter?

176. Mục đích của bức thƣ là gì?

(A) To give details of a change in (A) Để cung cấp thông tin chi tiết về một
sự thay đổi trong ban quản lý
management
(B) To describe the
process
(C) To advertise a
complex
(D)

lease

renewal (B) Để mô tả tiến trình gia hạn hợp đồng
cho thuê

new apartment (C) Để quảng cáo cho một khu chung cƣ
mới

To explain an increase in rental fees

(D) Để giải thích sự tăng giá cho thuê

177. The word "assume" in paragraph 1, 177. Từ “assume” ở đoạn 1, dòng 1, gần
line 1, is closest in meaning to
nghĩa nhất với
(A)

suppose

(A) giả sử

(B)

take over

(B) đảm nhận

(C)

discuss

(C) thảo luận

(D)

make up

(D) tạo nên

178.

Who is Yelena Dubnikova?

178. Yelena Dubnikova là ai?

(A)

A maintenance worker

(A) Một nhân viên bảo trì

(B) A resident of the San Paulo (B) Một cƣ dân của khu chung cƣ San
Paulo
apartment complex
(C)

(C) Ngƣời quản lý của một văn phòng cho
Lindner thuê
(D) Chủ tịch của Ban quản lý Lindner

The manager of a rental office

(D) The
president
Management

of

179. What is NOT enclosed with the letter?
(A)

A self-addressed stamped envelope

179. Cái gì KHÔNG đƣợc gửi kèm trong lá
thƣ?


(B) A booklet of pay stubs for rental (A) Một phong bì có dán tem và đề sẵn địa
payments
chỉ
(B) Một ấn phẩm quảng cáo về các cuống
(D) A copy of the current lease thanh toán cho các khoản thanh toán cho
thuê
agreement
(C) Một thẻ để cập nhật thông tin
(C)

A card for updating information

(D) Bản sao hợp đồng thuê hiện tại
180. What is indicated about Villax 180. Điều gì đƣợc cho biết về Villax
Properties?
Properties?
(A) It has kept the previews maintenance (A) Nó đã duy trì hệ thống bảo trì xem
system.
trƣớc.
(B)

It has recently changed its name.

(B) Nó gần đây đã đổi tên.

(C)

It is based in Albuquerque.

(C) Nó có trụ sở tại Albuquerque.

(D) It is increasing Ms. Dubnikova's (D) Nó sẽ tăng giá cho thuê hiện tại của cô
current rental fees.
Dubnikova.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×