Tải bản đầy đủ

Báo cáo thực tập chuyên ngành Tài Chính công

BỘ NỘI VỤ
HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA

BÁO CÁO KIẾN TẬP
Họ và tên sinh viên: Đinh Gia Viễn
Lớp: KS16- Thanh tra 1
Niên khóa: 2015-2019
Địa điểm kiến tập: Phòng Văn hóa và Thông tin Thành phố Kon Tum
Giảng viên hướng dẫn: NCS. ThS. Phan Thị Kim Phương

Tên đề tài: “Công tác chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra,
thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể
thao, du lịch và quảng cáo của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Kon
Tum”

Thành phố Kon Tum, tháng 6 năm 2018
MỤC LỤC
Lời nói đầu ...................................................................................................trang 4


I. Khái quát chung về phòng Văn hóa và Thông tin


1. Vị trí chức năng ..................................................................................trang 5
2. Nhiệm vụ và quyền hạn ......................................................................trang 5
3. Cơ cấu tổ chức ....................................................................................trang 8
II. Công tác chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc
chấp hành pháp luật về hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và
quảng cáo của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Kon Tum

1. Cơ sở pháp lý ......................................................................................trang 8
2. Công tác triển khai và thực hiện .........................................................trang 9
3. Đánh giá và kiến nghị .........................................................................trang 11
III. Kết luận ..................................................................................................trang 12

2


NHẬT KÝ KIẾN TẬP
Tuần
Tuần 1
(18/6/201822/6/2018)

Thứ
2

Gửi giấy giới thiệu, làm quen với cơ quan kiến tập.

4

Cùng lãnh đạo phòng tham gia kiểm tra, giám sát kết quả
hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn
mới tại xã Đăk Năng.
Nghiên cứu hồ sơ xã hội hóa trong hoạt động tuyên
truyền.

5

Nghiên cứu hồ sơ kiểm tra các hoạt động quảng cáo trên
địa bàn thành phố Kon Tum.

3

6
Tuần 2
(24/6/2018–
29/6/2018)

Nội dung kiến tập

2

Đi thực tế kiểm tra hoạt động quảng cáo trên địa bàn
thành phố Kon Tum dựa trên hồ sơ đã nghiên cứu.
Viết báo cáo cho lãnh đạo phòng về thực tiễn hoạt động
quảng cáo trên địa bàn thành phố Kon Tum và đề xuất
hướng giải quyết.

3

Tham gia cuộc họp chuẩn bị cho Hội thao Gia đình toàn
tỉnh Kon Tum.

4

Thực hiện công tác văn thư theo yêu cầu của cơ quan
kiến tập.

5

6

Nghiên cứu hồ sơ, góp ý báo cáo kế hoạch thực hiện
chương trình mục tiêu quốc gia Nông thôn mới trên toàn
địa bàn thành phố Kon Tum.
Tham gia cuộc họp thường kỳ hàng quý của Phòng Văn
hóa và Thông tin với 21 xã, phường trên địa bàn thành
phố Kon Tum.

3


Lời nói đầu
Kiến tập là một trong những phương pháp trang bị kiến thức thực tế bổ ích, tích
lỹ kinh nghiệm thực tiễn cho sinh viên hành chính. Việc quan sát, theo dõi những hoạt
động hành chính diễn ra cụ thể trong hoạt động hàng ngày không chỉ hiện thực hóa
những kiến thức đã học ở trường mà còn giúp sinh viên trau dồi thêm những kĩ năng
mềm trước khi ra trường.
Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Kon Tum là một cơ quan với nhiều
chức năng, nhiệm vụ, là cơ quan giúp UBND thực hiện quản lý nhà nước trên lĩnh vực
văn hóa, thông tin. Và để giúp cho việc quản lý nhà nước luôn được đảm bảo, việc
thực thi pháp luật được đúng đắn, Phòng Văn hóa và Thông tin thường xuyên chủ trì,
phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc kiểm tra, thanh tra các hoạt động thuộc
lĩnh vực được giao. Và đây cũng là đề tài em cảm thấy phù hợp nhất với chuyên ngành
mình đang theo đuổi. Do đó, em xin được báo cáo kết quả kiến tập của mình qua đề
tài: “Công tác chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc
chấp hành pháp luật về hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và
quảng cáo của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Kon Tum”
Trong suốt quá trình kiến tập, em đã nhận được rất nhiều sự giúp của Bộ môn
Nhà nước và Pháp luật nói chung, và các thầy cô trong đoàn kiến tập nói riêng. Đồng
thời, cơ quan kiến tập là Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Kon Tum cũng tạo
điều kiện tốt nhất để em kiến tập tốt.
Em xin chân thành cảm ơn!

4


I.

Khái quát về Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Kon Tum
1. Vị trí chức năng
Phòng Văn hóa và Thông Tin thành phố Kon Tum là cơ quan chuyên môn thuộc
Uỷ ban nhân dân (UBND) thành phố Kon Tum, thực hiện chức năng tham mưu, giúp
Uỷ ban nhân dân thành phố Kon Tum quản lý nhà nước về: văn hoá, gia đình, thể dục,
thể thao, du lịch, quảng cáo, báo chí, xuất bản, bưu chính viễn thông, công nghệ thông
tin, phát thanh truyền hình, thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại và hạ tầng thông tin
trên địa bàn; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND thành
phố Kon Tum và theo quy định của pháp luật.
Phòng Văn hóa và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản
riêng; chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu
ngạch công chức và công tác của UBND thành phố Kon Tum, đồng thời chịu sự chỉ
đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du
lịch, Sở Thông tin và Truyền thông.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
Căn cứ quyết định số 07/2017/QĐ-UBND của UBND thành phố Kon Tum ngày
19/6/2017 Quy định vị trí chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của
Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Kon Tum, đơn vị có nhiệm vụ và quyền hạn cụ
thể như sau:
- Trình Uỷ ban nhân dân thành phố Kon Tum ban hành quyết định, chỉ thị; quy
hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hoá,
gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo, phát triển thông tin và truyền thông;
chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, xã hội
hoá trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
- Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Kon Tum dự thảo các văn bản về
lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo thuộc thẩm quyền
ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Kon Tum.

5


- Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề
án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo
dục pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp
văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, quảng cáo, thông tin và truyền thông; chủ
trương xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể dục thể thao; phòng chống bạo lực trong gia
đình;
- Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thành phố thực hiện
phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp
sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào "Toàn dân đoàn
kết xây dựng đời sống văn hoá"; xây dựng gia đình văn hoá, thôn, tổ dân phố văn hoá,
khu phố văn hoá, cơ quan, đơn vị văn hoá; bảo vệ các di tích lịch sử, văn hoá và danh
lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi
trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn.
- Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Thư viện, Trung tâm văn hoá, thể
thao, các thiết chế văn hoá cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục, thể
thao, du lịch và quảng cáo, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của phòng
trên địa bàn .
- Giúp Uỷ ban nhân dân thành phố quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập
thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ
hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch
và quảng cáo; lĩnh vực thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật.
- Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể
thao, du lịch và quảng cáo đối với các chức danh chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân
xã, phường.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành
pháp luật về hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo trên
địa bàn thành phố; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn
hoá, thể dục, thể thao, du lịch và quảng cáo theo quy định của pháp luật.

6


- Giúp UBND thành phố Kon Tum trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn,
an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ
thông tin, internet, phát thanh, truyền hình.
- Giúp UBND thành phố quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền
thanh cơ sở.
- Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về
ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố theo sự phân công của UBND
thành phố.
- Tổ chức hoạt động thông tin cơ sở, thông tin đối ngoại trên địa bàn theo
hướng dẫn của Sở Thông tin bà Truyền thông.
- Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các, xã, phường quản
lý các đại lý bưu chính, viễn thông, internet, trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa
bàn thành phố, thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông và internet;
công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; quảng cáo; báo chí; xuất bản.
- Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin,
lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực
thông tin, truyền thông.
- Giúp UBND thành phố thẩm định, đăng kí, cấp các loại giấy phép, giấy chứng
nhận thuộc các lĩnh vực gia đình; thông tin và truyền thông theo quy định của pháp
luật và theo phân công, phân cấp của UBND thành phố.
- Thực hiên công tác thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực
hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND thành phố và Giám đốc Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
- Quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch
công chức, thực hiện chế độ tiền lương, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ
luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức theo quy định
của pháp luật và phân công của UBND thành phố.

7


- Quản lý tài chính; tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân công
của Uỷ ban nhân dân thành phố.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND, Chủ tịch UBND thành phố giao hoặc
theo quy định của pháp luật.
3. Cơ cấu tổ chức

Trưởng phòng:

Phó
Phó Trưởng
Trưởng phòng:
phòng:

Chuyên
Chuyên viên
viên

Đinh Thị Hòa

Phan
Phan Thị
Thị Lan
Lan

Trần
Trần Thị
Thị Tý


II. Công tác chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra
việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du
lịch và quảng cáo của Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Kon Tum
1. Cơ sở pháp lý
Cơ sở pháp lý đầu tiên là Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05 tháng 5 năm
2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.
Dưới nghị định 37/2014/NĐ-CP, còn có hai thông tư liên tịch, thông tư liên tịch
số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Bộ Nội
vụ và thông tư liên tịch số 06/2016/BTTTT-BNV của Bộ Thông Tin và Truyền Thông
với Bộ Nội vụ. Dù luật tổ chức chính quyền địa phương và luật ban hành văn bản quy
phạm pháp luật đã có sự thay đổi, nhưng đến nay vẫn chưa có nghị định, thông tư mới,
vì vậy việc quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Văn hóa – Thông tin vẫn dựa
trên các văn bản này.
Cuối cùng, là quyết định số 07/2017/QĐ-UBND của UBND thành phố Kon
Tum, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn
hóa và Thông tin thành phố Kon Tum.
Theo đó, Phòng Văn hóa và Thông tin có chức năng chủ trì các hoạt động kiểm
tra trong lĩnh vực phụ trách. Ngoài ra có sự phối hợp với các cơ quan liên quan trong
công tác thanh tra trong các lĩnh vực được giao. Như vậy, Phòng Văn hóa và Thông tin

8


chỉ có chức năng kiểm tra, chứ không có chức năng thanh tra chuyên ngành như Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch hay Sở Thông tin và Truyền thông. Phòng Văn hóa và
Thông tin chỉ có chức năng phối hợp với cơ quan có chức năng thanh tra về lĩnh vực
mình phụ trách. Một ví dụ cụ thể như Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Kon
Tum phối hợp với thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc thanh tra
chuyên ngành trên địa bàn thành phố Kon Tum.
2. Công tác triển khai, thực hiện
Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa thông tin,
thực hiện kiểm tra, thanh tra là điều cần thiết. Trong kế hoạch công tác năm 2018 của
Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố Kon Tum, công tác chủ trì, phối hợp kiểm tra,
thanh tra được nêu rõ. Cụ thể:
+ Tham mưu Ban chỉ đạo phòng, chống tệ nạn xã hội thành phố xây dựng Kế
hoạch kiểm tra các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể
thao & du lịch, lĩnh vực thông tin và truyền thông.
+ Định kỳ hàng quý hướng dẫn Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa - Xã hội thành
phố xây dựng kế hoạch, thực hiện kiểm tra hoạt động kinh doanh dịch vụ thuộc lĩnh
vực văn hóa, thể thao và du lịch; lĩnh vực thông tin và truyền thông.
Ngoài việc kiểm tra định kỳ theo kế hoạch, Phòng Văn hóa và Thông tin thực
hiện kiểm tra đột xuất các đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý khi có thông tin phản ánh
từ nhân dân, báo chí hay nhận được sự chỉ đạo từ các cơ quan có thẩm quyền. Đồng
thời Phòng Văn hóa và Thông tin cũng thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp
luật trong phạm vi quản lý trên địa bàn, nắm bắt sớm nhất các vấn đề để tham mưu cho
UBND thành phố lên phương án giải quyết.
Kết quả, trong năm 2015, theo báo cáo kết quả công tác năm 2015, Phòng Văn
hóa và Thông tin đã thực hiện được một số công tác liên quan đến kiểm tra, thanh tra.
Trong đó, tích cực tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tăng cường công tác
quản lý nhà nước, kịp thời kiện toàn các Đội, Tổ kiểm tra liên ngành văn hóa- xã hội
từ thành phố đến cơ sở; chỉ đạo Đội kiểm tra liên ngành văn hóa – xã hội thành phố
xây dựng kế hoạch kiểm tra nhằm xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Trong năm
2015, đội đã thực hiện kiểm tra, nhắc nhở 30 trường hợp, lập biên bản xử phạt vi phạm

9


hành chính 04 trường hợp với số tiền thu nộp ngân sách nhà nước trên 9.000.000đ,
buộc tháo gỡ hàng trăm băng rôn, baner, apphich quảng cáo sai quy định.
Trong năm 2016, Chủ trì, phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội
thành phố tăng cường công tác kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh dịch vụ
thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, lĩnh vực thông tin và truyền thông; quản lý
chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, viết đặt biển hiệu trên địa bàn thành phố. Tính đến
thời điểm 01/10/2016, đã tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh 117 trường hợp vi phạm trong
các lĩnh vực quảng cáo, Internet và trò chơi điện tử công cộng, khách sạn, nhà nghỉ...,
tham mưu UBND thành phố ra quyết định xử phạt 06 trường hợp, với số tiền
25.500.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước. Thường xuyên tổ chức ra quân tháo gỡ các
áp phích, tờ rơi sai quy định trên các tuyến đường thuộc địa bàn thành phố, đặc biệt
các tuyến đường chính nội thành; bóc gỡ, thu giữ trên 2000 tờ quảng cáo, rao vặt. Phối
hợp tốt với các đơn vị, địa phương để kiểm tra, chấn chỉnh các hoạt động văn hóa trên
địa bàn;
Năm 2017, chủ trì, phối hợp với Đội kiểm tra liên ngành văn hóa - xã hội thành
phố tăng cường công tác kiểm tra chấn chỉnh các hoạt động kinh doanh dịch vụ thuộc
lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, lĩnh vực thông tin và truyền thông; kiểm tra công
tác an toàn về phòng, chống cháy nổ tại các cơ sở kinh doanh; quản lý chấn chỉnh hoạt
động quảng cáo, viết đặt biển hiệu trên địa bàn thành phố; hoạt động phát hành xuất
bản phẩm: Trong năm đã kiểm tra, chấn chỉnh, nhắc nhở 203 lượt các tổ chức cá nhân
kinh doanh các lĩnh vực cà phê, karaoke, thực hiện quảng cáo thương mại không đúng
quy định, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố xử lý vi phạm hành chính 10 trường
hợp, buộc tháo gỡ trên 1500 áp phích, băng rôn, tờ rơi; tiến hành kiểm tra, rà soát 02
cuốn sách: “Miếng ngon Hà Nội” của tác giả Vũ Bằng, do Nhà xuất bản Dân trí liên
kết xuất bản với Công ty TNHH Văn hóa Minh Tân – Nhà sách Minh Thắng; “Toàn
tập 10 vạn câu hỏi vì sao - Thế giới loài cá, thế giới loài chim” của tác giả Thanh Huệ,
nhà xuất bản Giao thông - Vận tải, tái bản Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin, có nội
dung vi phạm về quyền lãnh thổ Việt Nam và vi phạm nghiêm trọng Điều 10 Luật
Xuất Bản, trên tất cả cửa hàng sách, văn hóa phẩm, thư viện, tủ sách trên địa bàn thành
phố. Qua kiểm tra trên địa bàn thành phố không có 02 cuốn sách nói trên.

10


Phối hợp với Đoàn thanh tra của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh kiểm tra
19 nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn thành phố. Phối hợp với Trung tâm dân số thành
phố tiến hành rà soát, kiểm tra các sách, ấn phẩm, tài liệu có nội dung tuyên truyền, phổ
biến phương pháp lựa chọn giới tính thai nhi trên địa bàn; tham gia cùng đoàn kiểm tra
hiện trạng cây xanh trên các tuyến đường nội thị và điện chiếu sáng công lộ trên địa
bàn.
3. Đánh giá và kiến nghị giải pháp
3.1. Đánh giá:
Qua quá trình kiến tập, quan sát và nghiên cứu báo cáo hoạt động, em nhìn
nhận Phòng Văn hóa và Thông tin đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình.
Công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong phạm vi quản lý được thực
hiện nghiêm túc. Công tác tham mưu, kiến nghị với cấp có thẩm quyền được thực hiện
tốt, công tác quản lý nhà nước từ đó được hiệu quả hơn. Khả năng phối hợp với các cơ
quan trong việc thực hiện kiểm tra, thanh tra cũng đạt hiệu quả tốt.
Tuy nhiên, trong giai đoạn tinh giảm biên chế hiện nay, cơ cấu tổ chức đơn vị
đã bị xáo trộn đi ít nhiều. Cụ thể, trong năm 2017, đơn vị có 8 người với 5 biên chế và
3 lao động hợp đồng. Tuy nhiên đến đầu năm 2018, chỉ còn 2 biên chế và 01 lao động
hợp đồng, dẫn đến thiếu hụt nhân sự trong khi số lượng đầu công việc lại tăng lên sau
khi có quyết định 07/2017/QĐ-UBND của UBND thành phố ngày 19/6/2017. Do đó,
công tác kiểm tra bị ảnh hưởng do không có nhân sự thường xuyên tiến hành, đặc biệt
trong việc kiểm tra tại các xã ngoại thành.
Hơn nữa, trong cơ cấu của cơ quan hiện nay gồm 3 nữ, không có nam. Trong
khi đơn vị được giao chủ trì đội kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội, nhưng hầu hết
là nữ, gặp nhiều khó khăn trong việc kiểm tra. Đơn cử, việc kiểm tra các cơ sở như
quán bar, khách sạn, karaoke còn nhiều hạn chế vì các đồng chí nữ khó tiếp cận vào
khung thời gian khuya, cũng như đây là những nơi phức tạp, giới nữ gặp hạn chế trong
quá trình công tác.
Công tác kiểm tra hiện nay chưa ứng dụng được công nghệ, vẫn sử dụng các
biện pháp truyền thống như kiểm tra trực tiếp.
3.2. Kiến nghị, giải pháp

11


Nhìn nhận được khó khăn, em xin được đưa ra một số giải pháp cụ thể để nâng
cao khả năng kiểm tra, giám sát của Phòng Văn hóa và Thông tin.
Trước việc thiếu hụt về con người, cũng như khó khăn trong việc tuyển dụng
thêm, đơn vị cần phải tận dụng những nguồn nhân lực từ các đơn vị là các xã, phường.
Việc kiểm tra thường xuyên, cần được phân cấp cho UBND các xã, phường đảm trách
chung với đơn vị, từ đó quá trình kiểm tra sẽ thường xuyên, liên tục và đạt hiệu quả
cao hơn. Đơn vị cần có văn bản kiến nghị UBND thành phố xây dựng quy chế để dễ
dàng phối hợp giữa Phòng VH-TT và UBND các xã, phường.
Ngoài ra, các công tác về văn hóa và thông tin là những công tác ảnh hưởng
nhiều đến nhân dân. Do đó, nhân dân là một trong những kênh lắng nghe hết sức hữu
ích. Phòng VH-TT cần có kênh lắng nghe kiến nghị từ nhân dân tốt hơn, tận dụng
mạng xã hội, thư điện tử để luôn có những tin tức nhanh nhất.
Phòng VH-TT là đơn vị cần phải đi đầu về ứng dụng công nghệ. Dù là một
trong những đơn vị ứng dụng chữ ký số hiệu quả, tuy nhiên cần phải đẩy mạnh ứng
dụng công nghệ thông tin, đặc biệt trong kiểm tra, giám sát. Tận dụng các trang mạng
xã hội để liên tục nắm bắt thông tin, nắm bắt dư luận xã hội.
III. KẾT LUẬN
Nhìn chung, công tác kiểm tra, giám sát của phòng Văn hóa và Thông tin thành
phố Kon Tum cơ bản được thực hiện tốt, bước đầu có những sự ứng dụng về công
nghệ thông tin. Đồng thời công tác phối hợp cũng có sự liên kết chặt chẽ với cơ quan
thanh tra. Tuy nhiên, phòng Văn hóa và Thông tin thực sự cần phải có những đổi mới
để thích ứng trong hoàn cảnh mới, khi cơ cấu nhân sự của đơn vị còn thiếu, nguồn lực
còn nhiều hạn chế.
Trong khoảng 2 tuần kiến tập, với thời gian khá ngắn, công tác chuyên môn em
chưa thể đánh giá, tuy nhiên điều ấn tượng mà em có thể nhìn nhận được trong khoảng
thời gian kiến tập, đó là thái độ làm việc của công chức tại đây rất chuyên nghiệp, tận
tâm với công việc. Dù công việc nhiều và nhân sự còn thiếu thốn, nhưng không vì thế
mà các công chức ở đây nản lòng. Các công việc của phòng theo thống kê hoàn thành
đúng hạn hơn 95%. Đây thực sự là những nét rất ấn tượng cho thấy nỗ lực trong việc

12


xây dựng và đổi mới nền hành chính Việt Nam mà những sinh viên hành chính những
người cán bộ, công chức tương lai như chúng em cần phải học hỏi noi theo.

NHẬN XÉT CỦA CƠ QUAN KIẾN TẬP

Nhận xét: ......................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Xác nhận của cơ quan kiến tập
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Phan Thị Lan

13


NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
Nhận xét: ......................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

ThS. Phan Thị Kim Phương

14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×
x