Tải bản đầy đủ

60 BO DE THI CHUYEN NGANH VIEN CHUC

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 01
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các nguyên tắc trong hoạt động nghề
nghiệp của viên chức được quy đinh tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40
điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hành vi giáo viên không được làm
được quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí (chấp hành pháp luật, chính sách
của Nhà nước) các yêu cầu thuộc lĩnh vực Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống
được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu
học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 02
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về tiền lương và
các chế độ liên quan đến tiền lương của viên chức được quy định tại Luật viên

chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhiệm vụ của học sinh được quy định tại
Thông tư 41/2010/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ giáo dục và Đào tạo
ban hành điều lệ trường tiểu học? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí: Trung thực trong công tác, đoàn
kết trong quan hệ đồng nghiệp, phục vụ nhân dân và học sinh tại Quyết định số
14/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành
quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 03
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về hoạt động nghề
nghiệp được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí: lập được kế hoạch dạy học; biết
soạn giáo án theo hướng đổi mới trong Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT
ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề
nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hành vi học sinh không được làm
được quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo
dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 04
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về nghỉ ngơi được
quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí: kiến thức về kiểm tra, đánh giá
kết quả học tập rèn luyện của học sinh được quy định tại Quyết định số
14/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết học sinh có thành tích trong học tập và
rèn luyện được nhà trường và các cấp quản lý giáo dục khen thưởng theo các
hình thức nào đã quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2010
của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học ? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 05
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các quyền khác của viên chức được quy
đinh tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của học sinh đươc quy định tại
Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
ban hành điều lệ trường tiểu học? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu nội dung chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu
học được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 04/5/2007 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu
học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 06
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về hoạt động kinh
doanh và làm việc ngoài thời gian quy định được quy định tại Luật viên chức
ngày 15/11/2010? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục
của giáo viên đươc quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010
của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí: công tác chủ nhiệm lớp; tổ chức
các hoạt động ngoài giờ lên lớp được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐBGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về
chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 07
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết: “Quyền của viên chức về tiền lương và
các chế độ liên quan đến tiền lương” được quy định tại Luật Viên chức ngày 15
tháng 11 năm 2010?(40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị ) hãy trình bày cánh: “Đánh giá, xếp loại học sinh”
được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010
của Bộ Giáo Dục và Đào tạo? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị ) hãy cho biết: “ Tiêu chuẩn xếp loại các tiêu chí, yêu
cầu, lĩnh vực của Chuẩn” được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐBGDĐT ngày 4 tháng 5 năm 2007 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo về việc ban
hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học? (30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không dược sử dụng tài liệu


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 08
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị ) hãy cho biết: “Quyền của viên chức về hoạt động
nghề nghiệp” được quy định tại Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010?
(40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị ) hãy trình bày : “Trường tiểu học được thành lập khi
có đủ các điều kiện” được quy định tại Khoản 1, Điều 9 Thông tư số
41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo?
(30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị ) hãy cho biết: “ Những yêu cầu thuộc lĩnh vực phẩm
chất chính trị, đạo đức lối sống” được quy định tại Chuẩn nghề nghiệp giáo viên
tiểu học ban hành kèm theo Khoản 4, Điều 5 Quyết định số 14/2007/QĐBGDĐT ngày 4 tháng 5 năm 2007 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo? (30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không dược sử dụng tài liệu


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 09
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ
Câu hỏi 1: Anh ( hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về nghỉ ngơi được
quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/ 2010? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh ( hoặc chị) hãy cho biết quyền của học sinh được quy định tại
Thông tư số 41/2010/TT – BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết Tiêu chuẩn xếp loại chung cuối năm học
được quy định tại Khoản 1, Điều 9 Quyết định số 14/2007/QĐ- BGDĐT ngày 4
tháng 5 năm 2007 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định
Chuẩn nghề nghiệp giáo viên Tiểu học? (30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 10
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ
Câu hỏi 1: Anh ( hoặc chị) hãy cho biết quyền của viên chức về hoạt động kinh
doanh và làm việc ngoài thời gian quy định được quy định tại Luật Viên chức
ngày 15/11/ 2010? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh ( hoặc chị) hãy cho biết nhiệm vụ của học sinh được quy định
tại Thông tư số 41/2010/TT–BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quy trình đánh giá xếp loại giáo viên
tiểu học ở khoản 2, Điều 10 được quy định tại Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu
học ban hành kèm theo Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04 tháng 5
năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 11
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị ) hãy cho biết quyền của viên chức về hoạt động nghề
nghiệp được quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị ) hãy cho biết nhiệm vụ của người giáo viên Tiểu học
ở khoản 1 được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010
của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học? (30
điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết thuộc lĩnh vực kiến thức về tâm lý học
sư phạm và tâm lý học lứa tuổi được ban hành tại Quyết định 14/2007/TTBGDĐT ngày 05/4/2007 của Bộ Giáo dục đào tạo ban hành về chuẩn nghề
nghiệp giáo viên Tiểu học? (30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 12
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ
Câu hỏi 1: Anh ( hoặc chị ) hãy cho biết: “Các quyền khác của viên chức” được
quy định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết: “Các hành vi giáo viên không được
làm” được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường tiểu học? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết: “Các yêu cầu thuộc lĩnh vực kĩ năng sư
phạm của người giáo viên Tiểu học- Lập được kế hoạch dạy học; biết cách soạn
thảo giáo án theo hướng đổi mới” được quy định tại Khoản 1, Điều 7 Quyết định
số 14/2007/TT-BGDĐT ngày 05/4/2007 của Bộ Giáo dục đào tạo ban hành về
chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 13
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ chung của viên chức được quy
định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết hành vi, ngôn ngữ ứng xử, trang phục
của giáo viên đươc quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày
30/12/2010 của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học? (30
điểm)
Câu hỏi 3: Anh (chị) hãy cho biết Tiêu chuẩn xếp loại chung cuối năm học
được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD-ĐT? (30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 14
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nội dung đánh giá viên chức được quy
định tại Luật viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết tại Điều lệ trường Tiểu học kèm theo
Thông tư số 41/2010/TT- BGD-ĐT ngày 30 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định quyền của giáo viên tiểu học như thế nào? (30
điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí kiến thức về tâm lý học sư phạm
và tâm lý học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học (yêu cầu 2) thuộc lĩnh vực kiến
thức được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD ĐT ngày 04/5/2007 của
Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu
học? (30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 15
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ
Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết nghĩa vụ của viên chức quản lí được quy
định tại Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hành vi học sinh không được làm
được quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGD ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ giáo
dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết trong Điều lệ trường Tiểu học kèm theo
thông tư số 41/2010/TT- BGD-ĐT ngày 30 tháng 10 năm 2010 của Bộ trưởng
Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nhiệm vụ giáo viên tiểu học như thế nào? (30
điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 16
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ
Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết những việc viên chức không được làm được
quy định tại Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (chị) hãy cho biết các hoạt động giáo dục đươc quy định tại
Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo ban hành Điều lệ trường tiểu học? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (chị) hãy nêu các tiêu chí trong yêu cầu 1(Lập được kế hoạch
dạy học; biết cách soạn giáo án theo hướng đổi mới) thuộc lĩnh vực Kỹ năng sư
phạm được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/5/2007
của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên
tiểu học? (30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 17
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ
Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết các trường hợp xử lý kỷ luật đối với viên
chức không giữ chức vụ quản lý được quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐCP ngày 06/4/2012 về quy định xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi
thường, hoàn trả của viên chức? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (chị) hãy cho biết nhiệm vụ của học sinh đươc quy định tại
Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo ban hành Điều lệ trường Tiểu học? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (chị) hãy nêu các tiêu chí trong yêu cầu 3 (Chấp hành quy chế
của ngành, quy định của nhà trường, kỷ luật lao động) thuộc lĩnh vực Phẩm chất
chính trị, đạo đức, lối sống được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐBGD&ĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về
Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 18
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ
Câu hỏi 1: Anh (chị) hãy cho biết các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật
đối với viên chức quản lý được quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày
06/4/2012 về quy định xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn
trả của viên chức? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết học sinh có thành tích trong học tập và
rèn luyện được nhà trường và các cấp quản lý giáo dục khen thưởng theo các
hình thức nào đã quy định tại Thông tư 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010
của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành điều lệ trường tiểu học? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy nêu các tiêu chí trong yêu cầu 3 (công tác chủ
nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp) thuộc lĩnh vực kỹ năng sư
phạm được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 04/5/2007
của Bộ giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên
tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 19
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ chung của viên chức được quy
định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhiệm vụ của giáo viên được quy định
tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào
tạo về việc ban hành Điều lệ Trường tiểu học? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các tiêu chí về Chấp hành Quy chế của
ngành, Quy định của nhà trường, kỷ luật lao động trong lĩnh vực phẩm chất
chính trị, đạo đức lối sống được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐBGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về
Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 20
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động
nghề nghiệp được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết hoạt động giáo dục được quy định tại
Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
về việc ban hành Điều lệ Trường tiểu học? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các tiêu chí thuộc yêu cầu kiến thức cơ
bản trong lĩnh vực kiến thức được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐBGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về
Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 21
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết những việc viên chức không được làm
được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các quy định về đánh giá, xếp loại học
sinh được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường tiểu học? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các tiêu chí thuộc yêu cầu kiểm tra, đánh
giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh trong lĩnh vực kiến thức được quy
định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục
và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học? (30
điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 22
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các trường hợp viên chức bị xử lý kỷ
luật được quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày
06/4/2012 quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường hoàn
trả của viên chức? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hành vi giáo viên không được làm
được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường tiểu học? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các tiêu chí thuộc yêu cầu Tổ chức và
thực hiện các hoạt động dạy học trên lớp phát huy được tính năng động, sáng tạo
của học sinh trong lĩnh vực kỹ năng sư phạm được quy định tại Quyết định số
14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học?
(30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 23
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ
Câu hỏi 1: Anh ( hoặc chị) hãy cho biết thẩm quyền xử lý kỷ luật viên chức
được quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/4/2012
quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường hoàn trả của viên
chức? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nhiệm vụ của tổ chuyên môn được quy
định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và
Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường tiểu học? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các tiêu chí thuộc yêu cầu Công tác chủ
nhiệm lớp; tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong lĩnh vực kỹ năng sư
phạm được quy định tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007
của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề nghiệp giáo viên
tiểu học? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 24
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các quy định liên quan đến việc thi hành
quyết định kỷ luật buộc thôi việc được quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐCP của Chính phủ ngày 06/4/2012 quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách
nhiệm bồi thường hoàn trả của viên chức? (40 điểm)
Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã
hội được quy định tại Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường tiểu học? (30 điểm)
Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học
được quy định như thế nào tại Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày
04/5/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về Chuẩn nghề
nghiệp giáo viên tiểu học? (30 điểm)
Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu


ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 25
CHỨC DANH: GIÁO VIÊN TIỂU HỌC, GIÁO VỤ
Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hiểu thế nào là "Chuẩn mực xử sự của cán bộ, công
chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ" và "Chuẩn mực xử sự của
cán bộ, công chức, viên chức trong quan hệ xã hội” được quy định tại Quy tắc
ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa
phương, ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007?
(40 điểm)
Câu 2: Anh (hoặc chị) hãy trình bày các nhiệm vụ của tổ chuyên môn được quy
định tại Điều lệ trường Tiểu học ban hành theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo? (30 điểm)
Câu 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết yêu cầu kiến thức về tâm lý học sư phạm và
tâm lý học lứa tuổi, giáo dục học tiểu học bao gồm các tiêu chí nào theo Quyết
định số 14/2007/TT-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×