Tải bản đầy đủ

GIẢI đề ETS có DỊCH và GIẢI THÍCH

Admin: TOEIC PRACTICE CLUB – Tân Phương https://www.facebook.com/phuongeco

TEST 3
PART 7
Directions: In this part you will read a selection of texts, such as magazine and newspaper
articles, letters, and advertisements. Each text is followed by several questions. Select the
best answer for each question and mark the letter (A), (B), (C), or (D) on your answer sheet.
Questions 155-156 refer to the following advertisement.

Tintern on Cherwell
Antique furniture, lighting, glassware, ceramics, rugs, and other home decor items

Open Monday-Thursday 9 a.m.-6 p.m., Saturday Noon-5 p.m.
Inquire within about our antique furniture reupholstery and repair service.
Michael Grasmere, Proprietor
13 Norham Mews, Oxford -Telephone: (0306) 999 0164www.tintemonchenweH.co.uk.
153. What type of business is Tintern on 154. When can a customer shop at
Cherwell?
Tintern on Cherwell?
(A)


An architectural firm

(A)

On Monday at 6:30 p.m.

(B)

A house painting service

(B)

On Wednesday at 10 a.m.

(C)

A history museum

(C)

On Saturday at 11 a.m.

(D)

A home furnishings shop

(D)

On Sunday at 3 p.m.

Translation and Explanation

Tintern on Cherwell
153

Antique furniture, lighting, glassware, ceramics, rugs, and other home decor items


Admin: TOEIC PRACTICE CLUB – Tân Phương https://www.facebook.com/phuongeco

Đồ nội thất cổ, đèn, thủy tinh, gốm sứ, thảm và các mặt hàng trang trí nội thất khác

154

Open Monday-Thursday 9 a.m.-6 p.m., Saturday Noon-5 p.m.

Mở cửa từ thứ Hai đến thứ Năm từ 9 giờ sáng đến 6 giờ tối, trưa thứ Bảy đến 5 giờ
chiều.
Inquire within about our antique furniture reupholstery and repair service.
Yêu cầu thắc mắc về dịch vụ sửa chữa và bọc phủ đồ nội thất cổ của chúng tôi.
Michael Grasmere, Proprietor
13 Norham Mews, Oxford -Telephone: (0306) 999 0164www.tintemonchenweH.co.uk.
153. What type of business is Tintern on 153. Tintern trên Cherwell thuộc loại hình
Cherwell?
kinh doanh nào?
(A)

An architectural firm

(A) Công ty kiến trúc

(B)

A house painting service

(B) Dịch vụ sơn nhà

(C)

A history museum

(C) Bảo tàng lịch sử

(D)

A home furnishings shop

(D) Cửa hàng đồ nội thất nhà ở

154. When can a customer shop at 154. Khách hàng có thể mua sắm tại
Tintern on Cherwell?
Tintern on Cherwell vào thời gian nào?
(A)

On Monday at 6:30 p.m.

(A) Vào ngày thứ hai lúc 6 giờ 30 phút tôí

(B)

On Wednesday at 10 a.m.

(B) Vào ngày thứ tư lúc 10 giờ sáng

(C)

On Saturday at 11 a.m.

(C) Vào ngày thứ Bảy lúc 11 giờ sáng

(D)

On Sunday at 3 p.m.

(D) Vào ngày chủ nhật lúc 3 giờ chiều

Questions 157-158 refer to the following special offer.

Summer in Sinchon


Admin: TOEIC PRACTICE CLUB – Tân Phương https://www.facebook.com/phuongeco

One-bedroom lodging located in Sinchon, one of the trendiest neighborhoods in
Seoul!


Newly renovated and fully furnished, including modern appliancesOnly steps away from art galleries, restaurants, tearooms, and shoppingThree-minute walk from Seoul Station, Subway Line 2Available August 1 -31 only—perfect for a summer vacation in KoreaMonthly rent ₩900,000, plus ₩900,000 refundable security deposit

Contact Chan Joon Gil at cjgil293@maponet.co.kr to schedule an apartment
viewing.
155.

What is being advertised?

(A)

An annual summer festival

(B)

A short-term rental offer

156. According to the advertisement,
how should someone arrange to look at the
property?
(A)

(C) Apartment vacancies throughout
(B)
Seoul
(C)
(D) Recently renovated houses for sale
(D)

By visiting a real estate agency
By placing a phone call
By sending an e-mail
By completing an application form

Translation and Explanation

Summer in Sinchon
Mùa hè ở Sinchon
155

One-bedroom lodging located in Sinchon, one of the trendiest
neighborhoods in Seoul!
Chỗ nghỉ gồm một phòng ngủ nằm ở Sinchon, một trong những khu phố sang chảnh
nhất ở Seoul!


Newly renovated and fully furnished, including modern appliances


Admin: TOEIC PRACTICE CLUB – Tân Phương https://www.facebook.com/phuongeco

Vừa mới được tân trang và trang bị đầy đủ tiện nghi, bao gồm các thiết bị hiện
đại


Only steps away from art galleries, restaurants, tearooms, and shopping
Chỉ cách vài bước tới phòng trưng bày nghệ thuật, nhà hàng, phòng trà, và mua

sắm


Three-minute walk from Seoul Station, Subway Line 2
Đi bộ trong 3 phút từ nhà ga Seoul, Tuyến tàu điện ngầm số 2Available August 1 -31 only—perfect for a summer vacation in Korea
Chỉ có sẵn từ 1 đến 31 tháng 8 - hoàn hảo cho một kỳ nghỉ hè ở Hàn QuốcMonthly rent ₩900,000, plus ₩900,000 refundable security deposit
Giá thuê theo tháng là 900,000 won, cộng thêm 900,000 won tiền đặt cọc có hoàn

lại
156

Contact Chan Joon Gil at cjgil293@maponet.co.kr to schedule an
apartment viewing.
Vui lòng liên hệ với Chan Joon Gil tại cjgil293@maponet.co.kr để xếp lịch thăm
quan căn hộ
155.

What is being advertised?

155. Điều gì đang được quảng cáo?

(A)

An annual summer festival

(A) Một lễ hội mùa hè hàng năm

(B)

A short-term rental offer

(B) Một ưu đãi cho thuê ngắn hạn

(C) Apartment vacancies
Seoul
(D)

throughout (C) Căn hộ cho thuê ở Seoul

Recently renovated houses for sale

(D) Những ngôi nhà mới được tân trang để
bán

156. According to the advertisement, 156. Theo quảng cáo, một người nào đó
how should someone arrange to look at the nên làm như thế nào để sắp xếp lịch thăm
property?
căn hộ?
(A)

By visiting a real estate agency

(A) Bằng cách ghé qua văn phòng môi giới
bất động sản


Admin: TOEIC PRACTICE CLUB – Tân Phương https://www.facebook.com/phuongeco

(B)

By placing a phone call

(B) Bằng cách gọi một cuộc điện thoại

(C)

By sending an e-mail

(C) Bằng cách gửi một e-mail

(D)

By completing an application form

(D) Bằng cách hoàn thành một mẫu đơn

Questions 159-161 refer to the following e-mail.

San Fernando Kestrels Store www.sfkestre1sstore.com
50% off any single item of San Fernando Kestrels sportswear!*
Includes authorized replicas of the official team football jersey, workout clothes, jackets,
shorts, and other sportswear, all with the Kestrels team logo. To take advantage of this
offer, simply enter code K450LM when you make a purchase from our Web site.

*Offer not valid after February 28. To be used for the purchase of one item only. Cannot
be used for rurming shoes or other athletic footwear. Visit www.sfkestrelsstore.com
/promo for details.
157. When can the code be used to get a 158. To what items does the discount not
discount?
apply?
(A)

When mailing in a form

(A)

Jerseys

(B)

When visiting a local store

(B)

Shorts

(C)

When calling in an order

(C)

Shoes

(D)

When making a purchase online

(D)

T-shirts

Translation and Explanation

San Fernando Kestrels Store www.sfkestre1sstore.com
Cửa hàng San Fernando Kestrels www.sfkestre1sstore.com
50% off any single item of San Fernando Kestrels sportswear!*


Admin: TOEIC PRACTICE CLUB – Tân Phương https://www.facebook.com/phuongeco

Giảm 50% cho một loại quần áo thể thao San Fernando Kestrels bất kỳ!*
Includes authorized replicas of the official team football jersey, workout clothes, jackets,
shorts, and other sportswear, all with the Kestrels team logo. 157To take advantage of
this offer, simply enter code K450LM when you make a purchase from our Web
site.
Có những mẫu sao chép được ủy quyền của áo nịt len của các đội bóng đá chính thức,
quần áo thể dục, áo khoác, quần sooc, và những quần áo thể thao khác, tất cả đều có
logo của đội ngũ Kestrels. Để tận dụng lợi thế của ưu đãi này, bạn chỉ cần nhập mã
K450LM khi tiến hành mua hàng từ trang web của chúng tôi
*Offer not valid after February 28. 158To be used for the purchase of one item only.
Cannot be used for running shoes or other athletic footwear. Visit
www.sfkestrelsstore.com /promo for details.
* Ưu đãi này sẽ không có giá trị sau ngày 28 tháng 2. Chỉ được dùng để mua một món
đồ. Không áp dụng đối với giày chạy hoặc giày dép thể thao khác. Vui lòng truy cập
www.sfkestrelsstore.com /promo để biết chi tiết.
157. When can the code be used to get a 157. Khi nào mã có thể được sử dụng để
discount?
nhận giảm giá?
(A)

When mailing in a form

(A) Khi gửi vào một biểu mẫu

(B)

When visiting a local store

(B) Khi ghé thăm một cửa hàng địa phương

(C)

When calling in an order

(C) Khi gọi điện đặt hàng

(D)

When making a purchase online

(D) Khi mua hàng trực tuyến

158. To what items does the discount not 158. Mặt hàng nào không áp dụng giảm
apply?
giá?
(A)

Jerseys

(A) Áo nịt len

(B)

Shorts

(B) Quần soóc

(C)

Shoes

(C) Giày dép

(D)

T-shirts

(D) Áo thun


Admin: TOEIC PRACTICE CLUB – Tân Phương https://www.facebook.com/phuongeco

Questions 162-164 refer to the following Web page.
From: Tom Gough
To: Marc Hammond
Date: Thursday, June 13, 4:12 P.M.
Subject: Ride tomorrow?

Hi Marc,
I’m writing to ask a favor of you. My car broke down on my way home today, and I had
to take it to the mechanic. Could you give me a ride to and from work tomorrow? I’m
hoping it won’t be too much of an inconvenience since we live on the same street and
work in the same building. The mechanic says he’ll have the car running again by
Saturday, so I shouldn’t need a ride on Monday.

Thanks,
Tom
159. What is the purpose of the message?

161.

What is indicated about Mr. Gough?

(A)

To arrange transportation

(A)

His car is being repaired.

(B)

To recommend an auto repair shop

(B)

He lives near his workplace.

(C)

To request time off from work

(C)

He works on Saturdays.

(D)

To advertise a car for sale

(D)

His office is being remodeled.

160.

Who most likely is Mr. Hammond?

(A)

Mr. Gough's landlord

(B)

Mr. Gough's coworker

(C)

Mr. Gough's auto mechanic

(D)

Mr. Gough's customer


Admin: TOEIC PRACTICE CLUB – Tân Phương https://www.facebook.com/phuongeco

Translation and Explanation
From: Tom Gough
Tới: Tom Gough
To:

Marc Hammond

Từ: Marc Hammond
Date: Thursday, June 13, 4:12 P.M.
Ngày: Thứ năm, ngày 13 tháng 6, 4 giờ 12 phút chiều
Subject: Ride tomorrow/Chủ đề: Anh có đi xe vào ngày mai không?
Chủ đề:

Hi Marc/Xin chào Marc,
I’m writing to ask a favor of you. My car broke down on my way home today, and I had
to take it to the mechanic. 159Could you give me a ride to and from work tomorrow?
160
I’m hoping it won’t be too much of an inconvenience since we live on the same
street and work in the same building. 161The mechanic says he’ll have the car
running again by Saturday, so I shouldn’t need a ride on Monday.
Tôi viết thư này để nhờ anh giúp đỡ. Vào ngày hôm nay, trên đường về nhà xe ô tô của
tôi bị hỏng, và tôi đã phải mang nó đến chỗ thợ máy. Anh có thể cho tôi đi nhờ xe đến
và về chỗ làm việc vào ngày mai được không? Tôi hy vọng điều đó sẽ không gây ra quá
nhiều bất tiện vì chúng ta sống trong cùng một khu phố và lại còn làm việc trong cùng
tòa nhà. Thợ máy nói rằng anh ấy sẽ giúp chiếc ô tô của tôi hoạt động trở lại vào trước
ngày thứ bảy, vì vậy tôi sẽ không đi nhờ xe của anh vào thứ hai nữa.
Thanks/Cảm ơn,
Tom
159. What is the purpose of the message?

159. Mục đích của lời nhắn này là gì?

(A)

To arrange transportation

(A) Để sắp xếp phương tiện đi lại

(B)

To recommend an auto repair shop

(B) Để giới thiệu về một hiệu sửa chữa ô tô


Admin: TOEIC PRACTICE CLUB – Tân Phương https://www.facebook.com/phuongeco

(C)

To request time off from work

(C) Để yêu cầu thời gian nghỉ việc

(D)

To advertise a car for sale

(D) Để quảng cáo cho việc bán một chiếc
xe ô tô

160.

Who most likely is Mr. Hammond?

160. Anh Hammond rất có thể là ai?

(A)

Mr. Gough's landlord

(A) Chủ nhà của anh Gough

(B)

Mr. Gough's coworker

(B) Đồng nghiệp của anh Gough

(C)

Mr. Gough's auto mechanic

(C) Thợ máy ô tô của anh Gough

(D)

Mr. Gough's customer

(D) Khách hàng của anh Gough

161.

What is indicated about Mr. Gough? 161. Điều gì được chỉ ra về anh Gough?

(A)

His car is being repaired.

(A) Xe ô tô của anh ấy đang được sửa chữa.

(B)

He lives near his workplace.

(C)

He works on Saturdays.

(B) Anh ấy sống gần nơi làm việc của
mình.

(D)

His office is being remodeled.

(C) Anh làm việc vào ngày thứ Bảy.
(D) Văn phòng của anh ấy đang được tu
sửa.

Căn cứ vào e-mail ta có The mechanic says he’ll have the car running again by
Saturday có nghĩa là “Thợ máy nói rằng anh ấy sẽ giúp chiếc ô tô của tôi hoạt động trở
lại vào trước ngày thứ bảy”
Trong khi đó, tiêu đề thư đề thứ năm, ngày 13 tháng 6.
=>Xe ô tô của anh Gough vẫn đang được sửa chữa.
=>Phương án chính xác là phương án A.

Questions 165-167 refer to the following information.
http://www.rkconway.com
Welcome to RK Conway


Admin: TOEIC PRACTICE CLUB – Tân Phương https://www.facebook.com/phuongeco

RK Conway offers its customers an array of Web-based account services. Log in to your
RK Conway online account to do the following.


Review and print your monthly power billMake a one-time payment using a credit or debit card*Schedule an in-home appointment with a system technicianMonitor your power usage by checking kilowatt-hours used in previous months

Now offering paperless billing! If you no longer want a paper bill to be mailed to your
home then enroll in paperless billing and receive your bill by e-mail. Enroll for free!
*Note: An additional $1 fee applies to all electronic payments.
162.

What does RK Conway provide?

(A)

Waste removal

(B)

Electricity

(C)

Repair of appliances

(D)

Access to the Internet

164. According to the Web page, why
would an extra fee be charged?
(A)

For enrolling in paperless billing

(B) For
scheduling
appointment

Ask a question

(B)

Close an account

(C)

Look at a bill

(D)

Enter a contest

For requesting a copy of a bill

(D)

For making a payment online

Translation and Explanation
http://www.rkconway.com

service

(C)

163. What is mentioned as something
customers can do online?
(A)

a


Admin: TOEIC PRACTICE CLUB – Tân Phương https://www.facebook.com/phuongeco

Welcome to RK Conway
Chào mừng đến với RK Conway
RK Conway offers its customers an array of Web-based account services. Log in to your
RK Conway online account to do the following.
RK Conway cung cấp khách hàng của mình một loạt các dịch vụ tài khoản dựa vào nền
tảng web. Hãy đăng nhập vào tài khoản trực tuyến RK Conway của bạn rồi làm theo
những điều sau đây.


163

Review and print your 163monthly power bill

Rà soát và in hóa đơn điện hàng tháng của bạn


Make a one-time payment using a credit or debit card*
Thanh toán một lần bằng cách sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ *Schedule an in-home appointment with a system technician
Xếp lịch cuộc hẹn trong nhà với kỹ thuật viên hệ thốngMonitor your power usage by checking kilowatt-hours used in previous months

Giám sát việc sử dụng điện năng của bạn bằng cách kiểm tra kilowatt-giờ được
sử dụng trong tháng trước
Now offering paperless billing! If you no longer want a paper bill to be mailed to your
home then enroll in paperless billing and receive your bill by e-mail. Enroll for free!
Bây giờ chúng tôi cung cấp dịch vụ hóa đơn không qua giấy! Nếu bạn không muốn nhận
một hóa đơn giấy được gửi đến nhà bạn thì hãy đăng kí dịch vụ hóa đơn không qua giấy
và nhận hóa đơn qua e-mail. Đăng kí hoàn toàn miễn phí!
164

*Note: An additional $1 fee applies to all electronic payments.

* Lưu ý: Thêm phí 1 đô-la áp dụng cho tất cả các khoản thanh toán điện tử.
162.

What does RK Conway provide?

162. RK Conway cung cấp cái gì?

(A)

Waste removal

(A) Việc loại bỏ chất thải

(B)

Electricity

(B) Điện


Admin: TOEIC PRACTICE CLUB – Tân Phương https://www.facebook.com/phuongeco

(C)

Repair of appliances

(C) Sửa chữa các thiết bị

(D)

Access to the Internet

(D) Truy cập Internet

163. What is mentioned as something 163. Điều gì được đề cập như là một cái gì
customers can do online?
đó mà khách hàng có thể thao tác trực
tuyến?
(A) Ask a question
(A) Đặt một câu hỏi
(B) Close an account
(B) Đóng một tài khoản
(C) Look at a bill
(C) Xem xét một hóa đơn
(D) Enter a contest
(D) Tham dự một cuộc thi
164. According to the Web page, why 164. Theo trang Web, tại sao một khoản
would an extra fee be charged?
phí bổ sung sẽ được áp dụng?
(A)

For enrolling in paperless billing

(B) For
scheduling
appointment

a

service

(A) Để đăng ký dịch vụ hóa đơn không qua
giấy tờ
(B) Để xếp lịch hẹn dịch vụ

(C)

For requesting a copy of a bill

(C) Để yêu cầu bản sao của hóa đơn

(D)

For making a payment online

(D) Để thực hiện thanh toán trực tuyến

Questions 168-171 refer to the following form.
NEW EXHIBITION
Bengal Tiger: Out of the Shadows
The Bengal tiger may be the most famous of India’s wild animals. Painters and writers
have granted it legendary status in our culture, and scientists have studied it extensively.
Yet until now, it has never been the subject of an exhibition here at the Hyderabad
Museum of Science. In Bengal Tiger: Out of the Shadows, you will encounter video
footage of the tiger in the wild, lifelike models of its habitat, and an interactive
installation in the final gallery that allows you to look at the world much as the animal
itself does.


Admin: TOEIC PRACTICE CLUB – Tân Phương https://www.facebook.com/phuongeco

Postcards and other special items featuring images from Bengal Tiger: Out of the
Shadows will be on sale in the museum gift shop located on the ground floor. The
exhibition will remain at the museum until 10 April, when it will move to Moscow.
165. What is suggested about the Bengal 167. According to the information,
tiger?
where can souvenirs of the exhibition be
purchased?
(A) It is featured in a new book.
(A) On the museum's ground floor
(B) It is the most popular attraction at
the Hyderabad Zoo.
(B) On the museum's Web site
(C) It has been represented in many of (C)
the museum's exhibitions.
(D)
(D) It has been the subject of paintings.
166. What is mentioned
included in the exhibition?
(A)

Plays based on folktales

(B)

Scientific texts

(C)

Videos of wildlife

(D)

Live animals

as

At a bookstore in Hyderabad
In the final gallery of the exhibit

being

Translation and Explanation
NEW EXHIBITION/TRIỂN LÃM MỚI
Bengal Tiger: Out of the Shadows/Hổ Bengal: Bước ra từ bóng tối
The Bengal tiger may be the most famous of India’s wild animals. 165Painters and
writers have granted it legendary status in our culture, and scientists have studied it
extensively. Yet until now, it has never been the subject of an exhibition here at the
Hyderabad Museum of Science. 166In Bengal Tiger: Out of the Shadows, you will
encounter video footage of the tiger in the wild, lifelike models of its habitat, and an
interactive installation in the final gallery that allows you to look at the world much as
the animal itself does.


Admin: TOEIC PRACTICE CLUB – Tân Phương https://www.facebook.com/phuongeco

Hổ Bengal có lẽ là một trong những loài động vật hoang dã nổi tiếng nhất của Ấn Độ.
Nhiều họa sĩ và nhà văn đã xếp nó vào vị trí huyền thoại trong văn hóa của chúng ta, và
các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu rộng rãi. Tuy nhiên, cho đến tận bây giờ bây
giờ, nó vẫn chưa bao giờ là chủ đề của cuộc triển lãm ở Viện Bảo tàng Khoa học
Hyderabad. Trong Bengal Tiger: Out of the Shadows, bạn sẽ bắt gặp thước phim ghi lại
hình ảnh chú hổ trong tự nhiên, các mô hình sống động như thật về môi trường sống của
nó, và việc thiết lập tương tác ở phòng trưng bày cuối cùng cho phép bạn khám phá thế
giới như chính con vật đang làm.
167

Postcards and other special items featuring images from Bengal Tiger: Out of the
Shadows will be on sale in the museum gift shop located on the ground floor. The
exhibition will remain at the museum until 10 April, when it will move to Moscow.
Bưu thiếp và các mặt hàng đặc biệt có hình ảnh từ Bengal Tiger: Out of the Shadows sẽ
được bán ở cửa hàng quà tặng của bảo tàng nằm ở tầng trệt. Triển lãm sẽ diễn ra ở bảo
tàng cho đến ngày 10 tháng 4, khi nó sẽ chuyển đến Moscow.
165. What is suggested about the Bengal 165. Điều gì được gợi ý về chú hổ Bengal?
tiger?
(A) Nó xuất hiện trong một cuốn sách mới.
(A) It is featured in a new book.
(B) Nó là động vật hấp dẫn được yêu thích
(B) It is the most popular attraction at nhất tại vườn thú Hyderabad.
the Hyderabad Zoo.
(C) Nó đã được thể hiện trong nhiều triển
(C) It has been represented in many of lãm của bảo tàng.
the museum's exhibitions.
(D) Nó đã là chủ đề của nhiều bức tranh.
(D) It has been the subject of
paintings.
166. What is mentioned
included in the exhibition?

as

being 166. Điều gì được đề cập đến như là có
trong triển lãm?

(A)

Plays based on folktales

(A) Các vở kịch dựa trên truyện dân gian

(B)

Scientific texts

(B) Các văn bản khoa học

(C)

Videos of wildlife

(C) Các video về động vật hoang dã

(D)

Live animals

(D) Những loài động vật sống


Admin: TOEIC PRACTICE CLUB – Tân Phương https://www.facebook.com/phuongeco

167. According to the information, where 167. Theo thông tin, quà lưu niệm của cuộc
can souvenirs of the exhibition be triển lãm có thể được mua ở đâu?
purchased?
(A) Trên tầng trệt của bảo tàng
(A) On the museum's ground floor
(B) Trên trang web của bảo tàng
(B) On the museum's Web site
(C) Tại một hiệu sách ở Hyderabad
(C) At a bookstore in Hyderabad
(D) Trong phòng trưng bày cuối cùng của
(D) In the final gallery of the exhibit
triển lãm

Questions 168-171 refer to the following form.
Aunt Simetia's Cakes
Home-style cakes, tarts, and more!

Thank you for your purchase. We value our customers’ feedback. Please take the time to
fill out this survey and return it in the addressed, postage-paid envelope we have
provided. In return, we will send you a coupon for 20 percent off the price of your next
purchase.

Customer name: Donnie Brennan

Product purchased: Coconut Cake

Date ordered: 15 February

Dated delivered: 15 February

Delivery address: 42 Willow Koad, Sydney NSW 2217

Rate the following on a scale of 1 to 5, with 5 being “excellent” and 1 being “poor”:
Taste

1

2

3

4

5

Texture

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Decorations (if applicable)


Admin: TOEIC PRACTICE CLUB – Tân Phương https://www.facebook.com/phuongeco

1

Overall appearance

2

3

4

5

Comments:
As usual, the product tasted wonderful. However, it arrived somewhat smashed. The
message I asked to have written on it for my daughter’s birthday was not readable, and
the designs I specified were not recognizable. Please take more care when making
deliveries!
168.

What are customers asked to do?

(A)

Pick up a cake

(B)

Mail a form

(C)

Confirm a delivery

(D)

Test a recipe

170. What does Ms. Brennan indicate
about the cake?
(A)

It was damaged.

(B)

It arrived late.

(C)

It was the wrong flavor.

(D)

It was not fresh.

169. According to the form, what will 171. According to the form, what service
Ms. Brennan receive?
is offered by Aunt Amelia's Cakes?
(A)

A complimentary cake

(A)

Next-day delivery

(B)

A letter of apology

(B)

Party planning

(C)

A refund of the purchase price

(C)

Personalized decorations

(D)

A discount on a future purchase

(D)

Customized recipes

Translation and Explanation
Aunt Simetia's Cakes
Home-style cakes, tarts, and more!
Bánh ngọt kiểu gia đình, bánh tạc, và nhiều hơn thế!

Thank you for your purchase. We value our customers’ feedback. 168Please take the
time to fill out this survey and return it in the addressed, postage-paid envelope we


Admin: TOEIC PRACTICE CLUB – Tân Phương https://www.facebook.com/phuongeco

have provided. In return, 169we will send you a coupon for 20 percent off the price of
your next purchase.
Cám ơn quý khách đã mua hàng. Chúng tôi đánh giá cao thông tin phản hồi của khách
hàng. Vui lòng dành thời gian để điền vào bản khảo sát này và gửi lại nó trong phong bì
đã trả bưu phí mà chúng tôi đã cung cấp. Đổi lại, chúng tôi sẽ tặng cho quý khách một
phiếu giảm giá 20 phần trăm dành cho lần mua hàng tiếp theo..

Customer name: Donnie Brennan

Product purchased: Coconut Cake

Tên khách hàng: Donnie Brennan

Sản phẩm đã mua: Bánh ngọt hương dừa

Date ordered: 15 February

Dated delivered: 15 February

Ngày đặt hàng: 15 tháng Hai

Ngày giao hàng: 15 tháng Hai

Delivery address: 42 Willow Koad, Sydney NSW 2217
Địa chỉ giao hàng: 42 Willow Koad, Sydney NSW 2217
Rate the following on a scale of 1 to 5, with 5 being “excellent” and 1 being “poor”:
Đánh giá những hạng mục dưới đây theo cấp độ từ 1 tới 5, với 5 là “ xuất sắc” và 1 là
“kém”
Taste/Hương vị

1

2

3

4

5

Texture/Kết cấu bánh

1

2

3

4

5

Decorations (if applicable)/Trang trí (nếu có)

1

2

3

4

5

Overall appearance/Hình thức tổng quan

1

2

3

4

5

Comments/Nhận xét:
As usual, the product tasted wonderful. 170However, it arrived somewhat smashed.
The message I asked to have written on it for my daughter’s birthday was not readable,
and 171the designs I specified were not recognizable. Please take more care when
making deliveries!
Như thường lệ, các món bánh đều có hương vị tuyệt vời. Tuy nhiên, bánh đã được chuyển
đến trong tình trạng khá siêu vẹo. Lời nhắn mà tôi yêu cầu viết lên bánh cho ngày sinh


Admin: TOEIC PRACTICE CLUB – Tân Phương https://www.facebook.com/phuongeco

nhật của con gái tôi thì không thể đọc được, và cách trang trí bánh mà tôi đã yêu cầu cụ
thể thì không thể nhận dạng được. Hãy để ý hơn khi tiến hành giao hàng!
168.

What are customers asked to do?

168. Khách hàng được yêu cầu làm gì?

(A)

Pick up a cake

(A) Nhận một chiếc bánh

(B)

Mail a form

(B) Gửi một biểu mẫu

(C)

Confirm a delivery

(C) Xác nhận giao hàng

(D)

Test a recipe

(D) Kiểm nghiệm một công thức làm bánh

169. According to the form, what will 169. Theo biểu mẫu, cô Brennan sẽ nhận
Ms. Brennan receive?
được cái gì?
(A)

A complimentary cake

(A) Một bánh ngọt miễn phí

(B)

A letter of apology

(B) Một lá thư xin lỗi

(C)

A refund of the purchase price

(C) Một khoản hoàn trả số tiền đã mua

(D)

A discount on a future purchase

(D) Một giảm giá mua hàng trong tương lai

170. What does Ms. Brennan indicate 170. Cô Brennan nói điều gì về bánh?
about the cake?
(A) Nó đã hỏng.
(A) It was damaged.
(B) Nó được giao đến muộn.
(B) It arrived late.
(C) Nó có hương vị nhầm lẫn.
(C) It was the wrong flavor.
(D) Nó không tươi.
(D) It was not fresh.
171. According to the form, what service 171. Theo biểu mẫu, dịch vụ nào được
is offered by Aunt Amelia's Cakes?
cung cấp bởi Aunt Amelia’s Cakes?
(A)

Next-day delivery

(A) Giao hàng nhanh

(B)

Party planning

(B) Lên kế hoạch bữa tiệc

(C)

Personalized decorations

(C) Trang trí theo ý khách hàng

(D)

Customized recipes


Admin: TOEIC PRACTICE CLUB – Tân Phương https://www.facebook.com/phuongeco

(D) Công thức bánh tùy chỉnh theo yêu cầu
của khách hàng

Questions 172-175 refer to the following information.
Demy NX—Getting Started
Congratulations on purchasing a Demy NX Cordless Electric Drill! The following pages
will explain the basic guidelines for operating this state-of-the-art power tool.

Batteries
Your Demy NX Cordless Electric Drill is powered by two Demy rechargeable 18-volt
batteries (included in packaging). These are specifically designed for compatibility with
your NX Cordless Electric Drill and with the Demy 18-Volt Battery Charger (also
included). Before using the drill for the first time, charge the batteries in the charger for
at least six hours. Then insert them into the drill’s battery compartment (see page 7 for a
detailed diagram).

Because your Demy 18-Volt Battery Charger makes use of the latest in battery charging
technology, you should leave your batteries in the charger indefinitely between uses, thus
ensuring that your Demy NX Cordless Electric Drill is ready to use at a moment's notice.
The average life of Demy rechargeable 18-volt batteries varies depending on use. To
avoid possible damage to your charger or drill, use only Demy brand batteries.

172. Where would the information most 174. According to the information, where
likely be found?
should the batteries be stored?
(A) In an advertisement for a Demy (A)
product
(B)
(B) In an instruction manual for a power
(C)
tool
(D)

In an air-conditioned location
Inside the battery charger
Inside the power tool
In a protective case


Admin: TOEIC PRACTICE CLUB – Tân Phương https://www.facebook.com/phuongeco

(C) In a book on home improvement
techniques
(D) In a review of popular brands of
tools
173. What
batteries?

is

indicated

about

the 175. What does the information warn
against?

(A) They should be charged every two (A) Using a battery with a low charge
weeks.
(B) Recharging a battery more than
(B) They were charged at the factory.
once in a two-week period
(C) They are covered by a limited (C) Using batteries made by other
warranty.
manufacturers
(D) They were designed for use with the (D) Opening the charger before the
product.
batteries are fully charged

Translation and Explanation
Demy NX—Getting Started
Demy NX-Khởi động
Congratulations on purchasing a Demy NX Cordless Electric Drill! 172The following
pages will explain the basic guidelines for operating this state-of-the-art power tool.
Xin chúc mừng vì đã mua máy khoan điện không dây Demy NX! Các trang dưới đây sẽ
giải thích các hướng dẫn cơ bản để điểu khiển dụng cụ máy hiện đại này.
Batteries/Pin
Your Demy NX Cordless Electric Drill is powered by two Demy rechargeable 18-volt
batteries (included in packaging). 173These are specifically designed for compatibility
with your NX Cordless Electric Drill and with the Demy 18-Volt Battery Charger (also
included). Before using the drill for the first time, charge the batteries in the charger for
at least six hours. Then insert them into the drill’s battery compartment (see page 7 for a
detailed diagram).


Admin: TOEIC PRACTICE CLUB – Tân Phương https://www.facebook.com/phuongeco

Máy khoan điện không dây Demy NX của bạn được trang bị với hai sạc pin 18-volt Demy
(được kèm theo trong hộp). Chúng được thiết kế chuyên dụng để tương thích với khoan
điện không dây NX của bạn Electric và với pin sạc Demy 18-Volt (cũng được kèm theo
trong hộp). Trước khi sử dụng khoan lần đầu, hãy sạc pin trong bộ sạc tối thiểu sáu giờ.
Sau đó chèn chúng vào ngăn chứa pin của máy khoan (xem trang 7 để biết sơ đồ chi
tiết).
Because your Demy 18-Volt Battery Charger makes use of the latest in battery charging
technology, 174you should leave your batteries in the charger indefinitely between
uses, thus ensuring that your Demy NX Cordless Electric Drill is ready to use at a
moment's notice. The average life of Demy rechargeable 18-volt batteries varies
depending on use. 175To avoid possible damage to your charger or drill, use only
Demy brand batteries.
Bởi vì bộ sạc pin Demy 18-Volt của bạn sử dụng công nghệ sạc pin hiện đại nhất, bạn
luôn luôn nên để pin của bạn vào trong bộ sạc giữa mỗi lần sử dụng, nhằm đảm bảo
rằng máy khoan điện không dây Demy NX đã sẵn sàng để sử dụng ngay lập tức. Tuổi
thọ trung bình của các pin Demy 18-volt khác nhau tùy thuộc vào mục đích sử dụng. Để
tránh những hư hại có khả năng xảy ra với bộ sạc pin hoặc khoan, hãy chỉ sử dụng pin
của có thương hiệu Demy.
172. Where would the information most 172. Thông tin trên rất có thể được tìm thấy
likely be found?
ở đâu?
(A) In an advertisement for a Demy (A) Trong một quảng cáo dành cho sản
product
phẩm Demy
(B) In an instruction manual for a (B) Trong một sách hướng dẫn sử dụng của
một dụng cụ máy
power tool
(C) In a book on home improvement (C) Trong một cuốn sách về kỹ thuật sửa
techniques
nhà
(D) In a review of popular brands of (D) Trong một bài đánh giá về các thương
tools
hiệu dụng cụ được ưa chuộng
173. What
batteries?

is

indicated

about

the 173. Điều gì được cho biết về pin?
(A) Chúng nên được sạc hai tuần một lần.
(B) Chúng được sạc tại nhà máy.


Admin: TOEIC PRACTICE CLUB – Tân Phương https://www.facebook.com/phuongeco

(A) They should be charged every two (C) Chúng có thời hạn bảo hành hạn chế.
weeks.
(D) Chúng được thiết kế để sử dụng với các
(B) They were charged at the factory.
sản phẩm.
(C) They are covered by a limited
warranty.
(D) They were designed for use with
the product.
174. According to the information, where 174. Theo thông tin trên, pin nên được lưu
should the batteries be stored?
trữ ở đâu?
(A)

In an air-conditioned location

(A) Ở nơi điều hòa nhiệt độ

(B)

Inside the battery charger

(B) Bên trong bộ sạc pin

(C)

Inside the power tool

(C) Bên trong dụng cụ máy

(D)

In a protective case

(D) Trong hộp bảo vệ

175. What does the information warn 175. Thông tin này cảnh báo không nên
against?
làm gì?
(A)

Using a battery with a low charge

(A) Sử dụng pin có lượng tích điện thấp

(B) Recharging a battery more than once (B) Sạc lại pin từ một lần trở nên trong
in a two-week period
khoảng thời gian hai tuần
(C) Using batteries made by other (C) Sử dụng pin được chế tạo bởi nhà sản
xuất khác
manufacturers
(D) Opening the charger before the (D) Mở bộ sạc trước khi pin được sạc đầy
batteries are fully charged

Questions 176-180 refer to the following contract.

Service Contract


Admin: TOEIC PRACTICE CLUB – Tân Phương https://www.facebook.com/phuongeco

Derek Souter of Odyssey, Inc., (hereafter referred to as “Contractor”) agrees to provide
services to Virginia Wilcox, owner of Wilcox Stationery, (hereafter referred to as
“Client”) according to the following terms.
Description of Services
The Contractor will install shrubbery and four trees at 1500 Bridge Road. The Contractor
agrees to use only high- quality materials. The Contractor must show project designs to
the Client, and the Client must authorize them before work begins.
Work Schedule
The project will be completed on or before May 25. Delays due to weather conditions
will be acceptable, provided that the project is completed no later than June 15.
Payments
The Client shall pay a deposit of 20 percent of the estimated total cost on the contract
signing date. The Contractor will present an invoice for the remaining balance on
completion of all work, including any authorized changes requested by the client. The
Client shall then pay the balance within 15 days of the invoice date.
Other Terms
The Client may make reasonable changes to the design as long as these changes are
submitted to the Contractor before work begins and the Contractor determines that the
changes will not affect the project schedule. The Contractor must obtain all required
construction permits from city authorities for the work performed.
Contractor:
Derek Souter

Owner, Odyssey, Inc

May 1

Signature

Title

Date

Client:
Virginia Wilcox
Signature

Owner, Wilcox Stationery
Title

May 1
Date


Admin: TOEIC PRACTICE CLUB – Tân Phương https://www.facebook.com/phuongeco

176. Odyssey, Inc., is most likely what 179. In paragraph 5, line 1, the word
type of business?
"submitted” is closest in meaning to
(A)

A floral shop

(A)

presented

(B)

An office supply store

(B)

surrendered

(C)

A landscaping company

(C)

applied

(D)

A financial services firm

(D)

considered

177. What is Ms. Wilcox required to do 180. According to the contract, what is
before work begins?
Odyssey, Inc., responsible for?
(A)

Finalize the project work schedule

(B)

Approve the design for the project

(A) Informing employees about safety
regulations

(B) Scheduling maintenance after the
(C) Calculate the estimated cost of the
project is completed
project
(C) Providing Ms. Wilcox with a list of
(D) Complete a purchase order for
potential suppliers
materials
(D) Getting approval from the city to
perform work
178.

What is indicated about the deposit?

(A)

It is due on May 1.

(B)

It was paid in cash.

(C)

It will be refunded.

(D)

It is 15% of the total cost.

Translation and Explanation

Service Contract/Hợp đồng dịch vụ


Admin: TOEIC PRACTICE CLUB – Tân Phương https://www.facebook.com/phuongeco

Derek Souter of Odyssey, Inc., (hereafter referred to as “Contractor”) agrees to provide
services to Virginia Wilcox, owner of Wilcox Stationery, (hereafter referred to as
“Client”) according to the following terms.
Derek Souter of Odyssey, Inc (dười đây được gọi là “Nhà thầu”) đồng ý cung cấp dịch
vụ cho Virginia Wilcox, chủ sở hữu của Wilcox Văn phòng phẩm, (dưới đây được gọi là
“Khách hàng”) theo các điều khoản sau đây.
Description of Services/Mô tả dịch vụ
176

The Contractor will install shrubbery and four trees at 1500 Bridge Road. The
Contractor agrees to use only high- quality materials. 177The Contractor must show
project designs to the Client, and the Client must authorize them before work
begins.
Nhà thầu sẽ trồng một bụ cây và bốn cây lớn tại 1500 Bridge Road. Nhà thầu đồng ý chỉ
sử dụng vật liệu chất lượng cao. Nhà thầu phải cho Khách hàng xem các thiết kế dự án
và Khách hàng phải phê duyệt chúng trước khi công việc được tiến hành.
Work Schedule/Lịch làm việc
The project will be completed on or before May 25. Delays due to weather conditions
will be acceptable, provided that the project is completed no later than June 15.
Dự án sẽ được hoàn thành vào hoặc trước ngày 25 tháng 5. Sự chậm trễ do điều kiện
thời tiết sẽ có thể được chấp nhận, với điều kiện là dự án phải được hoàn thành chậm
nhất là trước ngày 15 tháng 6.
Payments/Thanh toán
178

The Client shall pay a deposit of 20 percent of the estimated total cost on the
contract signing date. The Contractor will present an invoice for the remaining balance
on completion of all work, including any authorized changes requested by the client. The
Client shall then pay the balance within 15 days of the invoice date.
Khách hàng sẽ phải trả một khoản tiền đặt cọc là 20 phần trăm trong tổng chi phí ước
tính theo hợp đồng vào ngày ký kết. Nhà thầu sẽ xuất trình hoá đơn cho số tiền còn lại
sau khi hoàn tất tất cả công việc, kể cả những thay đổi cho phép đã được yêu cầu bởi
khách hàng. Khách hàng sau đó sẽ phải thanh toán số tiền còn lại trong vòng 15 ngày
kể từ ngày ghi trên hóa đơn.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×