Tải bản đầy đủ

PART 1 BO DE THI CONG CHUC VIEN CHUC NAM 2019

This exam was written by Ph.D Phan Van Doan. Please do not copy without the author's permission

BỘ ĐỀ THI CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC
NĂM 2019
Câu hỏi 1: Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị bằng các hoạt động:
A. Đề ra cương lĩnh, đường lối chiến lược, những quan điểm, chủ trương
phát triển kinh tế -xã hội; đồng thời Đảng là người lãnh đạo và tổ chức thực
hiện Cương lĩnh, đường lối của Đảng. Tổng kết thực tiễn, khái quát lý luận,
bổ sung, phát triển đường lối, Cương lĩnh. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện
đường lối của Đảng.Chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp.


This exam was written by Ph.D Phan Van Doan. Please do not copy without the author's permission

B. Đề ra cương lĩnh, đường lối chiến lược, những quan điểm, chủ trương
phát triển kinh tế -xã hội; đồng thời Đảng là người lãnh đạo và tổ chức thực
hiện Cương lĩnh, đường lối của Đảng
C. Chuẩn bị đội ngũ cán bộ cho hệ thống chính trị các cấp
D. Tổng kết thực tiễn, khái quát lý luận, bổ sung, phát triển đường lối,
Cương lĩnh. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối của Đảng
Câu hỏi 2: Điều 9 Hiến pháp 2013 qui định tổ chức là tổ chức chính trịxã hội:

A. Hội Nông dân Việt Nam, Công Đoàn Việt Nam
B. Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh
C. Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam
D. Tất cả các ý.


This exam was written by Ph.D Phan Van Doan. Please do not copy without the author's permission

Câu hỏi 3: Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiên phong của giai cấp công
nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt
Nam, đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động
và của cả dân tộc, lấy chủ nghĩa Mác - Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm
nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội
Điều đó được thể hiện ở Điều bao nhiêu của Hiến pháp 2013
A. Điều 2
B. Điều 3
C. Điều 4.
D. Điều 5
Câu hỏi 4: Tổ chức nào là nằm trong hệ thống chính trị ở Việt Nam:
A. Hội Khuyến học Việt nam


This exam was written by Ph.D Phan Van Doan. Please do not copy without the author's permission

B. Hội Văn học Nghệ Thuật Việt Nam
C. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt nam.
D. Hội liên hiệp Khoa học-Kỹ thuật Việt nam
Câu hỏi 5: Điều bao nhiêu của Hiến pháp 2013 quy định: Chủ tịch nước là
người đứng đầu Nhà nước, thay mặt nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa
Việt Nam về đối nội và đối ngoại
A. Điều 86.
B. Điều 81
C. Điều 82
D. Điều 80
Câu hỏi 6: Các cơ quan thuộc Chính phủ do chính phủ thành lập theo
A. Nhiệm kỳ


This exam was written by Ph.D Phan Van Doan. Please do not copy without the author's permission

B. Từng nhu cầu của quản lý kinh tế-xã hội
C. Từng năm
D. Tất cả các ý
Câu hỏi 7: Đảng lãnh đạo bằng phương pháp:
A. Đảng lãnh đạo bằng phương pháp ra chỉ thị nghị quyết thông qua Nhà
nước, Chính Phủ để lãnh đạo xã hội.
B. Đảng lãnh đạo bằng phương pháp thông qua các tổ chức của Đảng để
lãnh đạo xã hội
C. Đảng lãnh đạo bằng phương pháp giáo dục, thuyết phục và nêu gương,
làm công tác vận động quần chúng, lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ.
D. Đảng lãnh đạo bằng phương pháp ra các chỉ thị nghị quyết cho các tổ
chức của Đảng, thực hiện lãnh đạo xã hội.


This exam was written by Ph.D Phan Van Doan. Please do not copy without the author's permission

Câu hỏi 8: Tính nhất nguyên về chính trị được thể hiện
A. Nhất nguyên về tư tưởng: Nền tảng là chủ nghĩa Mác-Lê Nin và tư tưởng
Hồ Chí Minh
B. Nhất nguyên về tổ chức: Đảng Cộng sản Việt nam tổ chức và lãnh đạo
C. Không có Đảng đối lập: chỉ có một đảng duy nhất cầm quyền đó là Đảng
cộng sản Việt nam
D. Tất cả các ý.
Câu hỏi 9: Tổ chức nào là nằm trong hệ thống chính trị ở Việt Nam
A. Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam.
B. Hội Khuyến học Việt Nam
C. Hội Văn học Nghệ Thuật Việt nam


This exam was written by Ph.D Phan Van Doan. Please do not copy without the author's permission

D. Tất cả các ý
Câu hỏi 10: Đảng lãnh đạo xã hội
A. Đảng lãnh đạo xã hội chủ bằng nghị quyết của Đảng
B. Đảng lãnh đạo xã hội chủ yếu thông qua Nhà nước và các tổ chức đoàn
thể quần chúng, Đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng được Nhà
nước tiếp nhận, thể chế hoá cụ thể bằng pháp luật và nững chủ trương,
chính sách, kế hoạch cụ thể.
C. Đảng lãnh đạo xã hội chủ bằng nghị quyết của các kỳ họp ban chấp hành
Trung ương
D. Đảng lãnh đạo xã hội chủ bằng cương lĩnh chính trị của Đảng
Câu hỏi 11: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là tổ chức liên minh chính trị, liên
hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức


This exam was written by Ph.D Phan Van Doan. Please do not copy without the author's permission

xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc,
tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài.Điều đó được thể hiện ở
điều mấy Hiếp pháp 2013
A. Điều 11
B. Điều 8
C. Điều 10
D. Điều 9.
Câu hỏi 12: Điều mấy của Hiến pháp năm 2013 quy định nhiệm kỳ của
mỗi khoá Quốc hội là năm năm
A. Điều 72
B. Điều 73


This exam was written by Ph.D Phan Van Doan. Please do not copy without the author's permission

C. Điều 70
D. Điều 71.
Câu hỏi 13: Mục tiêu quản lý là
A. Những lợi ích vật chất, tinh thần và các lợi ích khác mà khách thể quản
lý mong muốn đạt được trong quá trình tác động đến các đối tượng quản lý
B. Những lợi ích vật chất, tinh thần và các lợi ích khác mà đối tượng quản
lý mong muốn đạt được trong quá trình tác động đến các đối tượng quản lý
C. Đích hướng tới của chủ thể quản lý mong muốn đạt được trong quá trình
tác động đến các đối tượng quản lý.
D. Những lợi ích vật chất, tinh thần và các lợi ích khác mà các chủ thể quản
lý mong muốn đạt được trong quá trình tác động đến các đối tượng quản lý.
Câu hỏi 14: Quản lý hành chính nhà nước có tính


This exam was written by Ph.D Phan Van Doan. Please do not copy without the author's permission

A. Hoạt động không bị gián đoạn trong bất kỳ tình huống chính trị xã hội
nào.
B. Không ổn định
C. Không liên tục
D. Tất cả các ý
Câu hỏi 15: Trong quản lý hành chính nhà nước phương pháp nào là
hàng đầu, được sử dụng liên tục
A. Phương pháp cưỡng chế
B. Phương pháp hành chính
C. Phương pháp thuyết phục.
D. Phương pháp kinh tế


This exam was written by Ph.D Phan Van Doan. Please do not copy without the author's permission

Câu hỏi 16: Quyền hành pháp cao nhất đối với toàn xã hội thông qua
hệ thống thể chế hành chính nhà nước là cơ quan
A. Nhà nước
B. Quốc hội
C. Chính phủ.
D. Đảng Cộng Sản Việt Nam
Câu hỏi 17: Quản lý có những yếu tố cơ bản sau
A. - Đối tượng quản lý
- Khách thể quản lý
- Mục tiêu quản lý
B. - Chủ thể quản lý
- Đối tượng quản lý


This exam was written by Ph.D Phan Van Doan. Please do not copy without the author's permission

- Khách thể quản lý
C. - Chủ thể quản lý
- Đối tượng quản lý
- Mục tiêu quản lý
D. - Chủ thể quản lý
- Đối tượng quản lý
- Khách thể quản lý
- Mục tiêu quản lý.
Câu hỏi 18: Khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân
thì đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân có thể bị?
a. Cử tri bãi nhiệm
b. Quốc hội, Hội đồng nhân dân bãi nhiệm


This exam was written by Ph.D Phan Van Doan. Please do not copy without the author's permission

c. Cả hai phương án trên.
Câu hỏi 19: Ở nước ta, thẩm quyền làm Hiến pháp và sửa đổi Hiến
pháp thuộc về các cơ quan nào?
a. Quốc hội.
b. Chủ tịch nước
c. Chính phủ
Câu hỏi 20: Ở nước ta, quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị
hạn chế bởi ?
a. Quy định của pháp luật
b. Quy định của Hiến pháp
c. Quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh
quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khoẻ của cộng đồng.


This exam was written by Ph.D Phan Van Doan. Please do not copy without the author's permission

Câu hỏi 21: Ở nước ta, Nhân dân trực tiếp bầu ra các cơ quan nào sau
đây ?
a. Quốc hội và Hội đồng nhân dân.
b. Quốc hội và Chính phủ
c. Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân
Câu hỏi 22. Ở nước ta, các cơ quan có chức năng xét xử là ?
a. Toà án nhân dân tối cao và các Toà án khác.
b. Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân
c. Bộ tư pháp và Toà án nhân dân
Câu hỏi 23. Khi nhận được đơn thư khiếu nại, tố cáo, đại biểu Hội đồng
nhân dân có nhiệm vụ gì ?
a. Xem xét, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo.


This exam was written by Ph.D Phan Van Doan. Please do not copy without the author's permission

b. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và thông báo kết quả tới người khiếu nại, tố
cáo
c. Cả hai phương án trên
Câu hỏi 24: Tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp được ?
a. Mời tham dự, được tham gia phát biểu ý kiến và biểu quyết
b. Mời tham dự khi bàn các vấn đề có liên quan, được tham gia phát biểu ý
kiến.
c. Mời tham dự khi bàn các vấn đề có liên quan, được tham gia phát biểu ý
kiến và biểu quyết
Câu hỏi 25: Đất đai là tài sản công, do Nhà nước thống nhất quản lý.
Tuy nhiên, Nhà nước công nhận cho tổ chức, cá nhân có quyền gì ?


This exam was written by Ph.D Phan Van Doan. Please do not copy without the author's permission

a. Được công nhận quyền sử dụng đất
b. Được chuyển nhượng quyền sử dụng đất
c. Cả hai phương án trên.
Câu hỏi 26: Hiến pháp bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể
của mọi người. Do vậy, việc bắt, giam, giữ người sẽ do ?
a. Pháp luật quy định
b. Cơ quan nhà nước quy định
c. Luật quy định.
Câu hỏi 27: Quyền con người, quyền công dân được Nhà nước bảo vệ.
Việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm
phạm đến cái gì ?
a. Lợi ích quốc gia, dân tộc


This exam was written by Ph.D Phan Van Doan. Please do not copy without the author's permission

b. Quyền và lợi ích hợp pháp của người khác
c. Cả hai phương án trên.
Câu hỏi 28: Bản Hiến pháp năm 2013 được Quốc hội khoá nào sâu đây
soạn thảo và thông qua?
a. Quốc hội khoá 13.
b. Quốc hội khoá 12
c. Cả hai phương án trên
Câu hỏi 29: Thẩm quyền công bố Hiến pháp thuộc về ai?
a. Chủ tịch Quốc hội
b. Chủ tịch nước.
c. Thủ tướng Chính phủ


This exam was written by Ph.D Phan Van Doan. Please do not copy without the author's permission

Câu hỏi 30: Uỷ ban thường vụ Quốc hội là cơ quan thường trực của cơ
quan nào sau đây?
a. Quốc hội.
b. Chính phủ
c. Chủ tịch nước
Câu hỏi 31: Đài truyền hình Việt Nam là một cơ quan ?
a. Của Chính phủ
b. Thuộc Chính phủ.
c. Thuộc Bộ Thông tin và truyền thông
Câu hỏi 32: Cơ quan thực hiện quyền tư pháp ở nước ta hiện nay là cơ
quan nào?
a. Toà án nhân dân.


This exam was written by Ph.D Phan Van Doan. Please do not copy without the author's permission

b. Viện kiểm sát nhân dân
c. Bộ tư pháp
Câu hỏi 33: Cơ quan thực hiện quyền hành pháp ở nước ta hiện nay là
cơ quan nào?
a. Chính phủ
b. Uỷ ban nhân dân
c. Cả hai phương án trên.
Câu hỏi 34: Cơ quan thực hiện quyền lập pháp ở nước ta hiện nay là cơ
quan nào?
a. Quốc hội.
b. Chính phủ
c. Uỷ ban thường vụ Quốc hội


This exam was written by Ph.D Phan Van Doan. Please do not copy without the author's permission

Câu hỏi 35: Theo Hiến pháp năm 2013, ai là người có quyền công bố
Hiến pháp, luật?
a. Chủ tịch Quốc hội
b. Thủ tướng Chính phủ
c. Chủ tịch nước.
Câu hỏi 36: Bản Hiến pháp năm 1946 là Hiến pháp thứ mấy của nước
ta?
a. Bản Hiến pháp đầu tiên.
b. Bản Hiến pháp thứ hai
c. Bản Hiến pháp thứ ba
Câu hỏi 37: Bản Hiến pháp năm 1959 được Quốc hội nào sau đây thông
qua?


This exam was written by Ph.D Phan Van Doan. Please do not copy without the author's permission

a. Quốc hội khoá I.
b. Quốc hội khoá II
c. Quốc hội khoá III
Câu hỏi 38: Bác Hồ là Trưởng Ban soạn thảo Hiến pháp của các bản
hiến pháp nào sau đây?
a. Hiến pháp năm 1946
b. Hiến pháp năm 1959
c. Cả hai phương án trên.
Câu hỏi 39: Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của
ai?
a. Toàn thể nhân dân.
b. Lực lượng vũ trang nhân dân


This exam was written by Ph.D Phan Van Doan. Please do not copy without the author's permission

c. Cả hai phương án trên
Câu hỏi 40: Hội đồng nhân dân có thể bị giải tán trong các trường hợp
nào sau đây?
a. Khi hết nhiệm kỳ
b. Khi làm thiệt hại nghiêm trọng đến lợi ích của nhân dân địa phương.
c. Khi Quốc hội hết nhiệm kỳ.
Câu hỏi 41: Nhiệm kỳ của đại biểu Hội đồng nhân dân chấm dứt khi
nào?
a. Hết khoá Hội đồng nhân dân
b. Bị bãi nhiệm, miễn nhiệm
c. Cả hai phương án trên.
Câu hỏi 42: Quốc hội lập hiến là Quốc hội có quyền gì?


This exam was written by Ph.D Phan Van Doan. Please do not copy without the author's permission

a. Làm Hiến pháp.
b. Làm luật
c. Cả hai phương án trên
Câu hỏi 43: Trong các khoá Quốc hội sau đây thì đâu là Quốc hội lập
hiến?
a. Quốc hội khoá I.
b. Quốc hội khoá II
c. Quốc hội khoá III
Câu hỏi 44: Quốc hội có quyền bỏ phiếu tín nhiệm các chức danh nào
sau đây?
a. Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ.


This exam was written by Ph.D Phan Van Doan. Please do not copy without the author's permission

b. Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Uỷ ban trung ương Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam
c. Cả hai phương án trên
Câu hỏi 45: Hội đồng nhân dân bầu ra các chức danh nào sau đây ở địa
phương?
a. Chủ tịch Hội đồng nhân dân.
b. Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc
c. Cả hai phương án trên
Câu hỏi 46: Các cơ quan nào sau đây được gọi là Chính quyền địa
phương?
a. Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân.
b. Toà án nhân dân và Viện kiểm sát nhân dân địa phương


This exam was written by Ph.D Phan Van Doan. Please do not copy without the author's permission

c. Cả hai phương án trên
Câu hỏi 47: Trong các bản hiến pháp sau đây, bản hiến pháp nào
không được thực hiện ở cả hai miền Nam- Bắc?
a. Hiến pháp năm 1959.
b. Hiến pháp năm 1946
c. Cả hai phương án trên
Câu hỏi 48: Trong các bản Hiến pháp sau đây, bản Hiến pháp nào chưa
được Chủ tịch nước công bố?
a. Hiến pháp năm 1946.
b. Hiến pháp năm 1959
c. Hiến pháp năm 1980


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×