Tải bản đầy đủ

Dịch song ngữ part 3 day1

Ohana means family. Family means no one is left behind or forgotten.
Người dịch Admin: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco

Bài dịch LC Economy 4 này mình làm tặng cộng động cho các bạn mới bắt đầu
học nghe về TOEIC.
Bài dịch được update hàng ngày hoặc muộn nhất 2 ngày 1 lần trên wall cá nhân
mình, Group Toeic Practice Club và fanpage Ohana.
Bài dịch này chưa chắc là chuẩn nhất, sai là điều không thể tránh khỏi. Mình rất
mong nhận được ý kiến của mọi người để hoàn thiện hơn.
Người học hãy không được học thuộc lời dịch, từ dịch rồi lấy bài mình đối chiếu,
so sánh, tham khảo.
--- ĐÔI LỜI--Việc dịch để nghe là dành cho những bạn còn yếu về kỹ năng nghe, đây cũng là
đối tượng mà mình nhắm đến khi ngồi Dịch sách. Những bạn ấy đang cần 1 chiếc
phao để tập tành bơi. Ý là khi tập bơi, nhiều người cần có một cái phao để bám vào
cho dễ nổi, từ đó bạo dạn xuống nước mà tập bơi. Và không ít người bơi giỏi đã
khởi sự như thế.
Nhưng cũng xin nhớ rằng: Chiếc phao giúp cho bạn nổi, nhưng không giúp cho
bạn biết bơi. Đến một giai đoạn nào đó, chính chiếc phao lại cản trở bạn và không
cho bạn bơi thoải mái.
Vì vậy nghe bằng cách Dịch này đến một lúc nào đó sẽ không còn phù hợp nữa, nó
sẽ làm trở ngại cho bạn trong quá trình chinh phụ điểm nghe tầm > 400. Do đó một

khi đã cảm thấy mình “ nổi trên mặt nước” được rồi thì hãy vứt cái phao sớm
chừng nào hay chừng nấy, nếu không nó trở thành một trở ngại cho bạn khi bạn
muốn bơi nhanh và xa.!.
Phương Eco – Together, We will fly so high!

Đừng để một ai chẳng nhận được gì khi rời chỗ bạn, cho dù bạn biết rằng không bao giờ gặp lại .
Ngạn ngữ Pháp


Ohana means family. Family means no one is left behind or forgotten.
Người dịch Admin: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco

TEST 1

TEST 1

PART 3

PHẦN 3

41- 43 refer to the following conversation.

41-43 Tham khảo đoạn hội thoại sau

w Excuse me. How much do you charge for W Xin lỗi. Bạn tính phí bao nhiêu cho mỗi
parking per hour?
M

giờ gửi xe vậy?

I’m afraid to say this parking lot is all full M Tôi rất tiếc phải nói với bạn là ngay lúc
right now.

này bãi đậu xe này đã hết chỗ .

w OK. Could you recommend another W Vâng. Bạn có thể chỉ/ giới thiệu cho tôi
parking lot nearby that I could use? I need một bãi đậu xe ở gần đây mà tôi có thể gởi
to park my car and get to an appointment, (dùng) không? Tôi cần gửi xe và đi đến
but I am new to this town and not familiar nơi hẹn, nhưng tôi mới đến thị trấn này và
with the area. I may not make it to the chưa quen mọi thứ trong khu vực này. Có


appointment in time.

lẽ là tôi sẽ không thể đến cuộc hẹn đúng
giờ mất .

M

Why don’t you check out the garage at the M Sao bạn không thử đến garage tại nhà
Carlton Theater across the street? The hát Carlton bên kia đường nhỉ ? Hôm nay
theater is closed today and the parking lot nhà hát đóng cửa và bãi đậu xe ở đó cũng
there doesn’t charge a lot. I’m sure you không tính nhiều phí đâu. Tôi chắc chắn
will be able to find a parking spot there. I bạn sẽ có thể tìm được chỗ đậu xe ở đó
know parking in the city can be a đấy. Tôi biết tìm được một chỗ đậu xe
headache, which is why I always try to use trong thành phố là vấn đề cực kỳ khó khăn
public transportation.

(vấn đề hóc búa), đó là lý do tại sao tôi

=: which is why: đó là lý do tại sao/ chính vì luôn luôn cố gắng sử dụng các dịch vụ
thế nên

44-46 refer to the following conversation.

giao thông công cộng.
44-46 Tham khảo đoạn hội thoại sau

Đừng để một ai chẳng nhận được gì khi rời chỗ bạn, cho dù bạn biết rằng không bao giờ gặp lại .
Ngạn ngữ Pháp


Ohana means family. Family means no one is left behind or forgotten.
Người dịch Admin: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco

đây.
M

Good morning, Linda. Can ! sneak a peek M Xin chào (buổi sáng), Linda. Tôi có thể
at the sales report before the executives’ ngó qua bản báo cáo bán hàng trước cuộc
meeting this evening? How is it coming họp giám đốc điều hành tối nay không?
along by the way?

Nhân tiện xem nó tiến triển như thế nào
rồi ?

w I’m devoting myself to the report right W Tôi sẽ tập trung soạn thảo bản báo cáo
now. It should be ready for you to review ngay từ lúc này. Bản báo cáo sẽ hoàn
by noon. Would it be OK if I e-mailed it to thành gởi tới cho bạn để xem xét vào buổi
you by then? I’m afraid any time sooner trưa. Sẽ ổn chứ nếu vào lúc đó tôi gửi ewill be impossible for me, considering my mail cho bạn ? Tôi e rằng hoàn thành nó
workload right now.

vào thời điểm sớm hơn là điều không thể
đối với tôi, khi xem xét khối lượng công
việc phải làm hiện tại của tôi lúc này.

M

That’s fine. And could you make copies to M Cũng được. Và bạn có thể giúp tôi
circulate at the meeting? I’ll let you know photo thêm nhiều bản để phát cho mọi
this afternoon about exactly how many người trong cuộc họp được không? Chiều
copies I’ll need.

nay tôi sẽ báo cho bạn biết chính xác số
lượng bao nhiêu bản sao (bản cần photo)
mà tôi cần.

47-49 refer to the following conversation.

47-49 tham khảo cuộc hội thoại sau

w Excuse me, this camera looks really nice, W Xin lỗi, camera này thực sự trông rất
but do you know how much it is? I can’t đẹp, nhưng bạn biết giá của nó bao nhiêu
find a price tag anywhere.
M

không? Tôi không tìm thấy nhãn ghi giá.

Well, you are in luck. We’ve just slashed M Vâng, bạn gặp may đấy. Chúng tôi vừa

Đừng để một ai chẳng nhận được gì khi rời chỗ bạn, cho dù bạn biết rằng không bao giờ gặp lại .
Ngạn ngữ Pháp


Ohana means family. Family means no one is left behind or forgotten.
Người dịch Admin: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco

the price for this model and I guess we giảm giá cho dòng sản phẩm này và tôi
didn’t have a chance to put the new price nghĩ chúng tôi chưa kịp (chưa có cơ hội)
tag on yet. Let me talk to the assistant dán nhãn giá mới lên sản phẩm. Bây giờ
manager in the storeroom. I’ll check with tôi sẽ đi gặp trợ lý giám đốc trong nhà
kho. Tôi sẽ hỏi anh ấy và xác nhận giá với

him and confirm the price.

bạn.
w I’ve really come by at the right time! I’ve W Thực sự tôi đã đến đúng lúc ấy chứ nhỉ!
been thinking about buying this one for Trước đây có vài lần tôi đã nghĩ đến việc
some time, but the price was a bit out of mua sản phẩm này nhưng giá hơi cao so
my range. With this price discount, với túi tiền của tôi. Với chương trình giảm
hopefully I will be able to afford it. Of all giá này, hi vọng tôi có thể mua được nó.
the models I’ve looked into, this one is by Trong số tất cả những sản phẩm mà tôi đã
xem xét kỹ, đây là sản phẩm vượt trội hơn

far my favorite one.

nhiều so với sản phẩm ưa chuộng của tôi.

50-52 refer to the following conversation.
M

50-52 tham khảo đoạn hội thoại sau

Won’t you go out with me and Lisa for M Bạn sẽ không ra ngoài ăn trưa cùng tôi
lunch?

We’re

going

to

the

Italian và Lisa à? Chúng tôi dự định ăn trưa tại

restaurant across the street before the một nhà hàng Ý ở bên kia đường trước khi
executive meeting starts.

cuộc họp chấp hành bắt đầu.

w Thanks, but I can’t. I still have to make W Cảm ơn, nhưng tôi không thể. Tôi còn
copies of the printouts for the meeting. phải photo tài liệu cho cuộc họp. Thời gian
The time of the meeting was changed and họp đã thay đổi và buổi họp sẽ bắt đầu
it now starts in half an hour. Actually, you trong nửa giờ nữa. Thực sự, các bạn có lẽ
guys may be pressed for time if you decide sẽ không có nhiều thời gian nếu quyết
to eat out.

định ra ngoài ăn vào lúc này.

Đừng để một ai chẳng nhận được gì khi rời chỗ bạn, cho dù bạn biết rằng không bao giờ gặp lại .
Ngạn ngữ Pháp


Ohana means family. Family means no one is left behind or forgotten.
Người dịch Admin: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco
M

I didn’t know that. In that case we’d better M Tôi không biết điều đó. Trong trường
just grab just some sandwiches. I don’t hợp đó, chúng ta nên mua nhanh một số
want to take any chances and be late forthe bánh sandwich. Tôi không muốn gặp bất
meeting. Can I pick something up for you? kỳ rủi ro nào và trễ họp. Bạn có cần tôi

w No, that’s fine. I can’t spare any time at all mua giúp cho bạn thức ăn không?
before

the

meeting.

I’ll

just

grab W Không, được rồi. Tôi không có chút

something to eat after the meeting is over. thời gian rãnh rỗi nào trước cuộc họp. Tôi
Thanks for asking, though.

sẽ chọn nhanh món gì đó để ăn sau khi
cuộc họp kết thúc. Mặc dù vậy, tôi cũng
rất cám ơn bạn đã quan tâm.

53-55 refer to the following conversation.

53-55 tham khảo đoạn hội thoại sau

w Excuse me, sir. I talked to your assistant Xin lỗi, thưa ông. Tối qua, tôi đã nói
editor last night and she told me your chuyện với trợ lý biên tập và cô ấy bảo tôi
magazine has an assistant photographer hiện nay tạp chí của ông đang cần một trợ
position open. I work in the building lý nhiếp ảnh gia. Tôi làm việc ở tòa nhà
across the street so I thought I could drop bên kia đường nên tôi nghĩ tôi ghé qua đây
by to see if I could learn more about the xem tôi có thể có thêm thông tin về công
job.Right now I’m working as a part-time việc này hay không. Hiện tại tôi đang làm
assistant photographer at a publishing việc với tư cách là một trợ lý nhiếp ảnh
company.

M

bán thời gian tại một công ty xuất bản.

Well, I’m afraid you are talking to the M Vâng, tôi e là bạn gặp không đúng

wrong person. Mr. Chu should be able to help người rồi. Ông Chu mới là người có thể
you.Mr. Chu is our head photographer and giúp bạn. Chu là nhiếp ảnh gia trưởng của
he’s responsible for hiring the photography chúng tôi và anh ấy có nhiệm vụ tuyển
department employees, but his schedule is dụng nhiếp ảnh gia cho từng bộ phận,

Đừng để một ai chẳng nhận được gì khi rời chỗ bạn, cho dù bạn biết rằng không bao giờ gặp lại .
Ngạn ngữ Pháp


Ohana means family. Family means no one is left behind or forgotten.
Người dịch Admin: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco

full today. You’ll need to set up an nhưng anh ấy đã kín lịch vào hôm nay. Có
lẽ bạn cần phải sắp xếp một cuộc hẹp để

appointment to meet him.

gặp anh ấy.
w Oh, I hoped he might spare just a W Ô, tôi hi vọng anh ấy có thể dành vài
fewminutes to tell me more about the phút để thông tin thêm cho tôi về công
position.
M

việc này.

Well, he probably won’t have time for W Vâng, có lẽ anh ấy sẽ không có thời
that,but let me call his office. Maybe you gian để làm việc đó, nhưng tôi sẽ gọi đến
văn phòng anh ấy. Có lẽ bạn có thể nói

can talk with his assistant.

chuyện với trợ lý của anh ấy.
56-58 refer to the following conversation.

56-58 Tham khảo đoạn hội thoại sau

M Hi, you left a message on my answering M Xin chào, bạn đã để lại một tin nhắn
machine and mentioned the team uniforms trên máy trả lời điện thoại của tôi và đề
you’ve asked us to make you. Have there cập đến các đồng phục nhóm mà bạn đã
yêu cầu chúng tôi làm. Có bất kỳ thay đổi

been any changes?

gì không vậy ?
W Yes,

we

originally

asked

you

to W Có bạn, ban đầu chúng tôi yêu cầu bạn

deliverthem next Wednesday. However, is giao hàng vào thứ tư tuần tới. Tuy nhiên,
there any chance that you can have them bạn có thể giao hàng cho chúng tôi vào
delivered to us by the end of this cuối tuần này được không? Như bạn thấy
week?You see, the team’s schedule has đấy, lịch trình của nhóm đã thay đổi (đã
been updated. We’ve been called up to được cập nhật). Chúng tôi đã được gọi
play at a special exhibition game next điện đến chơi tại một triển lãm game đặc
Monday. Do you think that you can pull it biệt vào thứ hai tới. Bạn nghĩ là bạn có thể
off? It would be really great if we can play hoàn thành kịp (làm kịp) không ? Sẽ rất
the game in our new uniforms. I apologize tuyệt vời nếu chúng ta có thể chơi game

Đừng để một ai chẳng nhận được gì khi rời chỗ bạn, cho dù bạn biết rằng không bao giờ gặp lại .
Ngạn ngữ Pháp


Ohana means family. Family means no one is left behind or forgotten.
Người dịch Admin: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco

for making this kind of demand on such trong đồng phục mới. Tôi xin lỗi vì đã
short notice.

đưa ra loại yêu cầu này chỉ thông qua một
thông báo ngắn như thế.

M

Well, you know, everything is done M Vâng, như bạn thấy đó, mọi thứ đều đã

exceptfor the team’s logo. All I need is a hoàn thành ngoại trừ logo của nhóm. Tất
picture ofit, which you were supposed to send cả những gì tôi cần là ảnh của nó và bạn
me. If you could forward that to me today, I có nhiệm vụ phải gửi cho tôi ảnh này. Nếu
don’t see an issue in completing the order in bạn có thể chuyển tiếp ảnh cho tôi trong
time.

ngày hôm nay, tôi cho rằng việc hoàn
thành đơn đặt hàng này đúng hẹn là điều
khả thi.

59-61 refer to the following conversation.

59-61 tham khảo cuộc hội thoại sau đây

w Can I see the store manager? Actually, if W Tôi có thể gặp người quản lý cửa hàng
the store manager is unavailable, you không? Thực ra, nếu ông ấy không có ở
might be able to help me, too. Could you đây, bạn cũng có thể giúp được tôi. Bạn có
get someone to wipe up the floor in aisle 6 thể nhờ ai đó lên lau sàn nhà ở gian số 6 ở
where the baking supplies are? I just nơi làm bánh nướng? Tôi vừa làm rơi bột
dropped flour all over the ground. People khắp sàn nhà. Mọi người có thể trượt té và
could slip and be injured.
M

bị thương.

Did a bag break again? This is the third M Một cái túi lại bị bể tiếp à? Chuyện này
time that’s happened today. We need to đã diễn ra ba lần trong ngày hôm nay.
check if there’s a problem with the Chúng ta cần phải kiểm tra xem bao bì của
packaging of that flour product. If you sản phẩm bột đó có vấn đề gì hay không.
don’t mind, can you explain to me exactly Nếu không có gì trở ngại (Nếu không
how it happened?

phiền), xin hãy giải thích cho tôi sự việc
diễn ra như thế nào?

Đừng để một ai chẳng nhận được gì khi rời chỗ bạn, cho dù bạn biết rằng không bao giờ gặp lại .
Ngạn ngữ Pháp


Ohana means family. Family means no one is left behind or forgotten.
Người dịch Admin: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco

w I was picking up a bag of flour off the W Tôi lấy một gói bột ra khỏi kệ và phía
shelf, and the bottom of it was cracked dưới của nó có một chỗ để mở. Tôi nghĩ
open. I think it wasn’t properly sealed, nó đã được niêm phong đúng cách, vì
because I didn’t even tug it very hard thậm chí tôi không kéo mạnh nó trước khi
before it just ripped. I would strongly nó rách toạt ra. Tôi rất nghi ngờ về bao bì
suspect that there’s a problem with the sản phẩm.
product packaging,.
M I’m really sorry for the inconvenience. I’ll M Tôi thực sự xin lỗi về sự bất tiện này.
need to make a phone call to the supplier Tôi sẽ cần phải gọi cho nhà cung cấp để
about this. But right now I’d better send trình bày vấn đề này. Nhưng ngay bây giờ,
someone from the stockroom to clean up tôi sẽ khẩn trương điều động (cử) một
the spill. Thanks for letting me know.

người từ nhà kho đến lau sạch chỗ bẩn
trên sàn nhà. Cám ơn bạn đã báo cho tôi
biết.

62-64 refer to the following conversation.

62-84 tham khảo đoạn hội thoại sau đây

w Hello, can I speak to Mr. Wright? My W Xin chào, tôi có thể nói chuyện với ông
name is Nancy Grace. I am calling to see Wright không? Tôi tên Nancy Grace. Tôi
if I can hire your company for the gọi để hỏi xem liệu tôi có thể thuê công ty
landscaping work around my home in bạn tạo cảnh quan xung quanh nhà tôi ở
Evansville. It’s the new one under Evansville không ấy mà. Đây là một công
construction on Meridian Street. Would it trình mới đang xây dựng ở đường
be possible for you to drop by and give me Meridian. Bạn có thể ghé qua và báo giá
a quote sometime this week?

cho tôi vào một lúc nào đó trong tuần này
được không?

M

Certainly, Ms. Grace. Thanks for showing M Tất nhiên được, bà Grace. Cám ơn bạn
an interest in us. We would be happy to đã dành sự quan tâm đến chúng tôi. Tôi

Đừng để một ai chẳng nhận được gì khi rời chỗ bạn, cho dù bạn biết rằng không bao giờ gặp lại .
Ngạn ngữ Pháp


Ohana means family. Family means no one is left behind or forgotten.
Người dịch Admin: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco

give you a quote. I know where your new biết vị trí của ngôi nhà mới của bà. Tôi
house is. I’m free Wednesday morning rãnh vào sáng thứ tư và chiều thứ sáu.
and Friday afternoon,
w Wednesday morning would work best for W Sáng thứ tư sẽ phù hợp với tôi nhất.
me. How about 10 o’clock?
M

Thế thì 10 giờ có được không?

10 o’clock is fine. I’ll see you there and M Vâng, 10 giờ cũng được. Tôi sẽ gặp bà
we can then look around the site together. ở đó và chúng ta sẽ cùng nhau quan sát
Untilthen, why don’t you log on to our quanh vị trí đó. Lúc này tại sao bà không
website to see some photos of our đăng nhập vào trang web của chúng tôi để
previous work? It will give you an idea of xem các hình ảnh về những công trình
what kind of landscaping work you might trước đây của chúng tôi? Trang web sẽ
like done.Then we can work together from giúp bà có ý tưởng về loại công trình cảnh
there.

quan mà bà muốn tiến hành. Sau đó,
chúng ta có thể bắt đầu làm việc với nhau
từ ý tưởng đó.

65-67 refer to the following conversation.
M

65-67 tham khảo đoạn hội thoại sau

Good morning. My name is Adam Jackson. M Chào (buổi sáng). Tôi tên Adam
I’m here to see Ms. Parker, the human Jackson. Tôi đến đây để gặp bà Parker,
resources manager. I will be working here giám đốc nhân sự. Tôi sẽ làm việc ở đây
from today and I was instructed to report từ hôm nay và tôi đã được hướng dẫn là
to her for a tour of the building. Can you phải trình diện với cô ấy để đi xung quanh
help me find her?

tòa nhà. Bạn có thể giúp tôi tìm cô ấy
không?

w Actually, I’m Jane Parker. It’s my pleasure W Tôi chính là Jane Parker. Rất vui vì
to finally meet you, Adam. Before I walk cuối cùng đã gặp bạn Adam. Trước khi
you around the building, I’ll take you to dẫn bạn đi quanh tòa nhà, trước hết tôi sẽ

Đừng để một ai chẳng nhận được gì khi rời chỗ bạn, cho dù bạn biết rằng không bao giờ gặp lại .
Ngạn ngữ Pháp


Ohana means family. Family means no one is left behind or forgotten.
Người dịch Admin: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco

your desk first. Do you know your access đưa bạn đến bàn làm việc của bạn. Bạn có
code yet? You should have received it biết mã truy cập của bạn chưa? Có lẽ bạn
from the technical support team this nên nhận mã truy cập từ nhóm hỗ trợ kỹ
morning. Without the access code, there is thuật vào buổi sáng rồi. Nếu không có mã
not much work you can do here at the truy cập, bạn sẽ không làm được nhiều
office, so it’s crucial that you get your việc ở đây tại phòng làm việc, vì vậy điều
code as soon as possible.

tối quan trọng là bạn phải nhận mã truy
cập càng sớm càng tốt.

M

Nope. What’s it for? To enter the building?

M Tôi chưa có. Mã đó để làm gì? Để đi

w No, it’s your personal password to log on vào tòa nhà à?
to our computer system. Someone from W Không, đó là mật khẩu cá nhân để truy
technical support is on the way right now. cập vào hệ thống máy tính của chúng ta.
They should be here any minute now.

Lúc này, các nhân viên ở bộ phận hỗ trợ
kỹ thuật đang trên đường đến đây. Họ sẽ
có mặt ở đây trong vài phút nữa.

68-70 refer to the following conversation.
w Hey,

Evan.

You

mentioned

68-70 tham khảo đoạn hội thoại sau
a W Chào Evan. Bạn đã từng đề cập đến

medicalconference in Toronto that you are một hội nghị y học mà bạn sẽ tham dự vào
going to attend next week. Well, guess tuần tới. Ồ, hãy đoán thử xem? Tôi cũng
what? I’ll be joining you for the sẽ tham dự hội thảo cùng bạn. Tôi sẽ đi
conference, too. I’m leaving next Tuesday vào thứ ba tuần tới trên chuyến bay 2 giờ
on the 2 p.m. flight. When are you flying chiều. Chuyến bay của bạn lúc nào?
out?
M

Oh, I think we’re taking the same flight.

M: Ô, tôi nghĩ chúng ta chọn cùng một

That’s really great. Do you think we can sit chuyến bay. Thật tuyệt vời. Bạn có nghĩ
together? It’s a long flight and it would be chúng ta ngồi cùng nhau không? Đó là

Đừng để một ai chẳng nhận được gì khi rời chỗ bạn, cho dù bạn biết rằng không bao giờ gặp lại .
Ngạn ngữ Pháp


Ohana means family. Family means no one is left behind or forgotten.
Người dịch Admin: Phương Eco - https://www.facebook.com/phuongeco

great to have someone to talk to.

một chuyến bay dài và sẽ rất tuyệt nếu có
ai đó để nói chuyện.

w That would be nice. I don’t have the W Tốt rồi. Lúc này tôi không có số ghế
seatnumber offhand, but I’ll check it out ngồi, nhưng tôi sẽ kiểm tra ngay với công
right away with the travel agency. By the ty du lịch. Nhân tiện, chúng ta có đi chung
way, how about sharing a cab to the taxi đến sân bay không? Tôi không muốn
airport? I don’t want to drive there, but láy xe đến đó, nhưng đi xe buýt quá lâu và
taking the bus would take too long and be quá bất tiện với tất cả các túi hành lý của
too inconvenient with all my bags. We can tôi. Chúng ta có thể chia tiền taxi ra và thế
split the taxi and then it would be only a thì chỉ đắt hơn vài đô so với đi xe buýt sân
few dollars more expensive than taking the bay.
airport shuttle.
M

Sharing a cab sounds like a good idea. I M Đi chung taxi có vẻ là một ý hay. Tôi
was going to drive to the airport, but I dự định láy xe đến sân bay, nhưng tôi
didn’t want to park my car at the long- không muốn để xe quá lâu ở bãi đậu xe
term parking lot at the airport.

của sân bay.

Đừng để một ai chẳng nhận được gì khi rời chỗ bạn, cho dù bạn biết rằng không bao giờ gặp lại .
Ngạn ngữ PhápTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×