Tải bản đầy đủ

DỊCH GIẢI PART 7 NÂNG CAO THÁNG 7

BIÊN SOẠN https://www.facebook.com/phuongeco

PART 7
Directions: In this part you will read a selection of texts, such as magazine and newspaper
articles, letters, and advertisements. Each text is followed by several questions. Select the
best answer for each question and mark the letter (A), (B), (C), or (D) on your answer sheet.
Questions 153-155 refer to the following article.
Dick Farmer - founder, former CEO, and the only chairman of Cintas Corp. - retired as
chairman Tuesday following the company's annual shareholders' meeting in Mason. His
retirement was not previously announced. It was approved by the company's board after the
shareholders meeting at its corporate headquarters complex.
Bob Kohlhepp, the company's vice chairman for six years since 2003 and CEO from 1995 to
2003, was elected to succeed Farmer. Farmer remains a member of the board of directors and
has been named chairman emeritus.
Kohlhepp joined Cintas in 1970 and helped it grow into the nation's largest uniform supplier.
The company has achieved annual sales of nearly $4 billion through numerous acquisitions,
expansion into business-to-business services, and organic growth.
Dick Farmer's retirement comes as the company has been struggling to overcome a national
employment slump that has hurt its sales in many key markets. This economic slump had a
negative influence on a 40-year series of rising sales and profits ever since its founding in 1968.
At nearly $30 a share, however, the company's stock price has lately been on the rise, rising

more than 30 percent since July amid indications that the national economy is improving.
153.

What caused the company's recent

sales decline?
(A)

The chairman's sudden resignation

155. What is NOT mentioned in the article?
(A) Farmer's retirement was announced before
the shareholders meeting.

(B) The slow economy also damaged the
(B) Numerous acquisitions and organic
company seriously.
growth
(C) The company is overcoming the economic
(C) The nation's economic recession
crisis.
(D) Excessive
competition

expansion

and

(D)

Farmer's replacement was chosen


BIÊN SOẠN https://www.facebook.com/phuongeco

154.

How many years has Bob Kohlhepp

worked for Cintas ?


(A)

About 5 years

(B)

About 10 years

(C)

Less than 20 years

(D)

Over 25 years

Translation and Explanation
Dick Farmer - founder, former CEO, and the only chairman of Cintas Corp. - retired as
chairman Tuesday following the company's annual shareholders' meeting in Mason.
155
His retirement was not previously announced. It was approved by the company's board
after the shareholders meeting at its corporate headquarters complex.
Dick Farmer- người sáng lập, cựu giám đốc điều hành đồng thời là vị chủ tịch duy nhất của
Cintas Corp- đã rời khỏi chức chủ tịch vào hôm thứ Ba sau cuộc họp cổ đông thường niên của
công ty tại Mason. Việc về hưu của ông ấy đã không được công bố từ trước. Nó đã được phê
duyệt bởi Hội đồng quản trị của công ty sau cuộc họp các cổ đông tại trụ sở chính công ty.
154

Bob Kohlhepp, the company's vice chairman for six years since 2003 and CEO from
1995 to 2003, 155was elected to succeed Farmer. Farmer remains a member of the board of
directors and has been named chairman emeritus.
Bob Kohlhepp, phó chủ tịch của công ty trong 6 năm từ năm 2003 và là CEO từ năm 1995 đến
2003, đã được bầu chọn để kế nhiệm(thay thế) Farmer. Farmer vẫn là thành viên của hội đồng
quản trị và được bổ nhiệm chức chủ tịch danh dự.
154

Kohlhepp joined Cintas in 1970 and helped it grow into the nation's largest uniform
supplier. The company has achieved annual sales of nearly $4 billion through numerous
acquisitions, expansion into business-to-business services, and organic growth.
Kohlhepp gia nhập Cintas vào năm 1970 và đã giúp công ty trở thành nhà cung cấp đồng phục
lớn nhất cả nước. Công ty đã đạt doanh thu bán hàng hàng năm gần 4 tỷ đô la thông qua nhiều
vụ mua lại/thâu tóm, mở rộng sang dịch vụ B2B, và tăng trưởng tự thân.


BIÊN SOẠN https://www.facebook.com/phuongeco

Dick Farmer's retirement comes as 153the company has been struggling to overcome a
national employment slump that has hurt its sales in many key markets. 155This economic
slump had a negative influence on a 40-year series of rising sales and profits ever since its
founding in 1968. 155At nearly $30 a share, however, the company's stock price has lately
been on the rise, rising more than 30 percent since July amid indications that the national
economy is improving.
Việc nghỉ hưu của Dick Farmer diễn ra khi công ty đang phải chống chọi/vật lộn để vượt qua
cuộc khủng hoảng việc làm quốc gia, nó đã gây thiệt hại đến doanh thu của công ty tại nhiều
thị trường trọng điểm. Khủng hoảng kinh tế này đã tác động tiêu cực đến chuỗi doanh thu và
lợi nhuận đang tăng lên trong suốt 40 năm kể từ khi thành lập vào năm 1968. Tuy nhiên, tại
mức gần 30 đô la, gần đây giá cổ phiếu của công ty đã tăng lên hơn 30% kể từ tháng 7 trong
bối cảnh các dấu hiệu cho thấy nền kinh tế đang dần cải thiện.
Thông tin thêm:
- business-to-business (B2B): Mô hình kinh doanh thương mại điện tử trong đó giao dịch
xảy ra trực tiếp giữa các doanh nghiệp với nhau. Giao dịch của các công ty với nhau
thường được bắt đầu từ các giao tiếp điện tử, trong đó có giao tiếp qua các sàn giao dịch
điện tử.
- organic growth (tăng trưởng tự thân): đề cập tới tốc độ tăng trưởng mà một công ty
đạt được nhờ vào việc gia tăng sản lượng và thúc đẩy tiêu thụ. Tăng trưởng tự thân tập
trung vào việc nâng cao năng suất lao động và cắt giảm chi phí sản xuất sao cho hiệu quả
nhất. Tốc độ tăng trưởng tự thân, ngoài ra, còn loại trừ những tác động của tỷ giá hối
đoái. Tăng trưởng tự thân thể hiện cho sự tăng trưởng thực sự, cốt lõi của công ty. Đây
là một chỉ số biểu thị mức độ hiệu quả của công tác quản lý trong việc tận dụng những
nguồn lực bên trong để tối đa hóa lợi nhuận. Đồng thời tăng trưởng tự thân cũng chỉ ra
rằng liệu những nhà quản lý đã sử dụng hết kỹ năng của họ để thúc đẩy công việc kinh
doanh phát triển chưa. (Saga)
153. What caused the company's recent
Điều gì khiến doanh thu bán hàng gần đây của
công ty giảm sút?
sales decline?
(A) Sự từ chức đột ngột của chủ tịch
(A) The chairman's sudden resignation
(B) Các vụ mua lại nhiều và sự phát triển có hệ
(B) Numerous acquisitions and organic
thống
growth
(C) Sự suy thoái kinh tế quốc gia
(C) The nation's economic recession
(D) Sự mở rộng và cạnh tranh quá nhiều
(D) Excessive
expansion
and
competition


BIÊN SOẠN https://www.facebook.com/phuongeco

How many years has Bob Kohlhepp Bob Kohlhepp đã làm việc cho Cintas bao nhiêu
năm?
worked for Cintas ?
(A) Khoảng 5 năm
(A) About 5 years
(B) Khoảng 10 năm
(B) About 10 years
(C) Dưới 20 năm
(C) Less than 20 years
(D) Hơn 25 năm
(D) Over 25 years
154.

Tại đoạn văn thứ 3 ta có “Kohlhepp joined Cintas in 1970” có nghĩa là “ Kohlhepp đã gia nhập
Cantas vào năm 1970”;
Tại đoạn văn thứ 2 ta có “Bob Kohlhepp, the company's vice chairman for six years since 2003”
có nghĩa là “Bob Kohlhepp là phó chủ tịch của công ty trong khoảng 6 năm kể từ năm 2003”;
=>Từ năm 1970 cho đến hiện tại thì ông Bob Kohlhepp đã làm việc cho Cintas hơn 25 năm. Do
đó D là đáp án đúng.
155. What is NOT mentioned in the Cái gì KHÔNG được đề cập đến trong bài viết?
article?
(A) Việc nghỉ hưu của Farmer đã được công bố
(A)
Farmer's retirement was trước cuộc họp cổ đông.
announced before the shareholders
(B) Nền kinh tế xuống dốc cũng đã gây thiệt hại
meeting.
nghiêm trọng đến công ty.
(B) The slow economy also damaged
(C) Công ty đang vượt qua cuộc khủng hoảng kinh
the company seriously.
tế.
(C) The company is overcoming the
(D) Người thay thế Farmer đã được chọn.
economic crisis.
(D)

Farmer's replacement was chosen

Phương án B căn cứ vào đoạn văn cuối ta có “This economic slump had a negative influence
on a 40-year series of rising sales and profits…” có nghĩa là “Khủng hoảng kinh tế này đã tác
động tiêu cực đến chuỗi doanh thu và lợi nhuận…”=> Nền kinh tế xuống dốc cũng đã gây thiệt
hại nghiêm trọng đến công ty. Vì vậy phương án B đã được đề cập (Mentioned).
Phương án C căn cứ vào đoạn văn cuối ta có “At nearly $30 a share, however, the company's
stock price has lately been on the rise, rising more than 30 percent since July amid indications


BIÊN SOẠN https://www.facebook.com/phuongeco

that the national economy is improving” có nghĩa là “Tuy nhiên, tại mức gần 30 đô la, gần đây
giá cổ phiếu của công ty đã tăng lên hơn 30% kể từ tháng 7 trong bối cảnh các dấu hiệu cho
thấy nền kinh tế đang dần cải thiện.”=> Xuất hiện dấu hiệu tích cực cho thấy công ty đang dần
vượt qua cuộc khủng hoảng kinh tế. Vì vậy phương án C đã được đề cập (Mentioned).
Phương án D căn cứ vào đoạn văn thứ hai ta có “Bob Kohlhepp, the company's vice chairman
for six years since 2003 and CEO from 1995 to 2003, was elected to succeed Farmer” có nghĩa
là “Bob Kohlhepp, phó chủ tịch của công ty trong 6 năm từ năm 2003 và là CEO từ năm 1995
đến 2003 đã được bầu chọn để kế nhiệm Farmer”=> Người thay thế Dick Farmer là Bob
Kohlhepp. Vì vậy phương án D đã được đề cập (Mentioned)
Sử dụng phương pháp loại trừ hoặc căn cứ vào “His retirement was not previously announced”
có nghĩa là “ Việc nghỉ hưu của ông ấy (tức Dick Farmer) đã không được công bố trước đó” =>
Phương án A đã không được đề cập đến (Not mentioned)
Do đó phương án chính xác là phương án A.

Questions 156-157 refer to the following notice.
HENRY'S Foods
MILEAGE CLUB
By using this card, the cardholder, whose name is printed on the card, agrees to all provisions
of the "Mileage Club Cardholder Agreement" for HENRY'S Food Stores, Inc.
If this card is lost or stolen or if there are any changes in personal information, please let
HENRY'S Food Stores know immediately for your benefit. This card alone is not significant
identification to cash checks. You will need to show additional photo identification. If you
have any questions, please visit our website www.Henry's.com.
156. Who has the right to use this card?
(A)

The Bonus Club

157. What should you do if you misplace this
card?

(A)
(B) The person who signed the card on
the other side
(B)

Get some additional identification

(C)
(D)

(C)

Tell HENRY'S Food Stores at once

(D)

Execute a Bonus Club Agreement

HENRY'S Food Stores, Inc.
The Cardholder Agreement

Notify the cardholder


BIÊN SOẠN https://www.facebook.com/phuongeco

Translation and Explanation
HENRY'S Foods
MILEAGE CLUB
156

By using this card, the cardholder, whose name is printed on the card, agrees to all
provisions of the "Mileage Club Cardholder Agreement" for HENRY'S Food Stores, Inc.
Khi sử dụng thẻ này, chủ thẻ, có tên được in trên thẻ, phải chấp thuận tất cả các điều khoản
trong “Thỏa thuận chủ thẻ câu lạc bộ Mileage” của tập đoàn HENRY’S food stores.
157

If this card is lost or stolen or if there are any changes in personal information, please
let HENRY'S Food Stores know immediately for your benefit. This card alone is not
significant identification to cash checks. You will need to show additional photo identification.
If you have any questions, please visit our website www.Henry's.com.
Nếu thẻ này bị thất lạc hoặc bị đánh cắp hoặc nếu có bất kỳ thay đổi gì trong thông tin cá nhân,
hãy thông báo cho HENRY'S Food Stores biết ngay lập tức vì lợi ích của bạn. Chỉ có mỗi thẻ
này thì chưa đủ xác thực để lĩnh chi phiếu. Bạn cần phải xuất trình thêm chứng minh thư. Nếu
bạn có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng truy cập trang Web của chúng tôi www.Henry's.com.
156. Who has the right to use this card?
Ai có quyền sử dụng thẻ này?
(A)

The Bonus Club

(A) The Bonus Club

(B) The person who signed the card on (B) Người đã ký tên vào mặt sau của thẻ
the other side
(C) Tập đoàn HENRY’S food stores
(C) HENRY'S Food Stores, Inc.
(D) Thỏa thuận chủ thẻ
(D) The Cardholder Agreement
157. What should you do if you misplace this Bạn nên làm gì nếu bạn đánh mất thẻ này?
card?
(A) Đưa ra một số sự nhận dạng bổ sung
(A) Get some additional identification
(B) Thông báo cho chủ thẻ
(B) Notify the cardholder
(C) Báo cho Tell HENRY'S Food Stores biết
(C) Tell HENRY'S Food Stores at once ngay lập tức
(D)

Execute a Bonus Club Agreement

(D) Thực hiện thỏa thuận Bonus Club


BIÊN SOẠN https://www.facebook.com/phuongeco

Questions 158-159 refer to the following resume.
Sandra Ellison
14695 Brooks Ct., SE, Florence, IN 46521
Home phone: (645) 345-7886
Cellular phone: (010) 534-8889
E-mail: ellisos@mailbank.com
Employment Objective
To obtain a position in a successful and creative film company.
Experience
May 2005-August 2005
Director, Flowers for Emily, Sydney Drama Guild
April 2004-August 2004
Director, Mother's Garden, Sydney Drama Guild
November 2002-February 2003
Asst. Director, The Life of Benjamin Franklin, Tree-star Theatre Group
January 2002
Writing and production of the 16mm short film Falling, I oversaw all of the making of this
black and white, 50-minute film about a girl who is committed to an insane asylum.
October 1996
Writing and production of the color film In Your neighbor, I oversaw all aspects of the making
of this documentary about toxic waste dumps in America.
Education
June 2002


BIÊN SOẠN https://www.facebook.com/phuongeco

Bachelor of Arts, University of Melbourne
Major in Drama, Minor in Film History
References
Jeniffer Hudson, Ph.D., University of Melbourne - (042) 484-9444, ext. 6888 Allen Scottfield,
Owner of Sydney Drama Guild - (051) 551-9900 Ray Levin, Owner of Tree-star Theatre Group
- (042) 362-5000
Special Skills
I am especially talented at jobs such as producing and editing
158. Which was the last production 159. How long did Sandra Ellison work for
SandraEllison took part in?
Ray Levin?
(A) Flowers for Emily
(A) About a month
(B) Mother's Garden
(B) About four months
(C) The Life of Benjamin Franklin
(C) A year and a half
(D) Falling
(D) More than three years

Translation and Explanation
Sandra Ellison
14695 Brooks Ct., SE, Florence, IN 46521
Home phone/ Điện thoại để bàn: (645) 345-7886
Cellular phone Điện thoại di động: (010) 534-8889
E-mail: ellisos@mailbank.com
Employment Objective/ Mục tiêu
To obtain a position in a successful and creative film company.
Mong được làm việc trong một công ty điện ảnh sáng tạo và thành công.


BIÊN SOẠN https://www.facebook.com/phuongeco

Experience/ Từng tham gia(kinh nghiệm/từng trải)
158

May 2005-August 2005 tháng 5/2005- tháng 8/2005
Director, Flowers for Emily, Sydney Drama Guild
Đạo diễn, Flowers for Emily, Hội kịch Sydney

April 2004-August 2004 tháng 4/2004- tháng 8/2004
Director, Mother's Garden, Sydney Drama Guild
Đạo diễn, Mother’s Garden, Hội kịch Sydney
159

November 2002-February 2003 tháng 12/2002- tháng 2/2003

Asst. Director, The Life of Benjamin Franklin, Tree-star Theatre Group
Trợ lý đạo diễn, The Life of Benjamin Franklin, Đoàn kịch hát Tree-star
January 2002 Tháng 1/2002
Writing and production of the 16mm short film Falling, I oversaw all of the making of this
black and white, 50-minute film about a girl who is committed to an insane asylum.
October 1996 Tháng 10/1996
Viết kịch bản và sản xuất bộ phim ngắn 16mm Falling, tôi giám sát tất cả các việc sản xuất bộ
phim đen trắng 50 phút này về một cô gái tận tâm với một bệnh viện tâm thần.
Writing and production of the color film In Your neighbor, I oversaw all aspects of the making
of this documentary about toxic waste dumps in America.
Viết kịch bản và sản xuất bộ phim màu In Your neighbor, tôi giám sát tất cả các khía cạnh của
việc sản xuất bộ phim tài liệu về những bãi rác thải độc hại tại Mỹ.
Education/ Trình độ học vấn
June 2002/ tháng 6/2002
Bachelor of Arts, University of Melbourne Cử nhân nghệ thuật, Đại học Melbourne
Major in Drama, Minor in Film History Chuyên ngành chính là Kịch, chuyên ngành phụ là Lịch
sử điện ảnh


BIÊN SOẠN https://www.facebook.com/phuongeco

References/ Người giới thiệu
Jeniffer Hudson, Ph.D., University of Melbourne - (042) 484-9444, ext. 6888
Jeniffer Hudson, Tiến sĩ, đai học Melbourne - (042) 484-9444, ext. 6888
Allen Scottfield, Owner of Sydney Drama Guild - (051) 551-9900
Allen Scottfield, Chủ hội kịch Sydney - (051) 551-9900
159

Ray Levin, Owner of Tree-star Theatre Group - (042) 362-5000

Ray Levin, Chủ đoàn kịch hát Tree-star - (042) 362-5000
Special Skills/ Kĩ năng đặc biệt
I am especially talented at jobs such as producing and editing.
Tôi đặc biệt có năng khiếu ở một số công việc như sản xuất và biên tập.
158. Which was the last production Sandra Tác phẩm gần đây nhất mà Sandra Ellison đã tham
Ellison took part in?
gia là?
(A)

Flowers for Emily

(A) Flowers for Emily

(B)

Mother's Garden

(B) Mother's Garden

(C)

The Life of Benjamin Franklin

(C) The Life of Benjamin Franklin

(D)

Falling

(D) Falling

159.
for

How long did Sandra Ellison work Sandra Ellison đã làm việc cho Ray Levin trong
thời gian bao lâu?

Ray Levin?

(A) Khoảng 1 tháng

(A) About a month

(B) Khoảng 4 tháng

(B)

(C) 1,5 năm

About four months

(C) A year and a half

(D) Hơn 3 năm

(D) More than three years
Ở phần Experience ta có “November 2002-February 2003. Asst. Director, The Life of Benjamin
Franklin, Tree-star Theatre Group” có nghĩa là Sandra Ellison làm “trợ lí đạo diễn cho vở The


BIÊN SOẠN https://www.facebook.com/phuongeco

life of Benjamin Franklin, đoàn kịch hát Tree-star từ tháng 12/2002- 2/2003”=> Sandra Ellison
đã làm việc cho Đoàn kịch hát Tree-star trong khoảng 4 tháng.
Ở phần References ta có “Ray Levin, Owner of Tree-star Theatre Group” có nghĩa là “ Ray
Levin, chủ đoàn kịch hát Tree-star”;
Vậy Sandra Ellison đã làm việc cho Ray Levin trong khoảng 4 tháng. Do đó B là đáp án chính
xác

Questions 160-162 refer to the following letter.
Hotel Do Canal
Largo Dr. Manuel De Arriaga
Horta, Faial 9900 026
Portuga
July 8
Dear Mr. Ashley:
We sincerely apologize to you and regret that you had an unpleasant experience at our hotel. I
reviewed what happened to you during your check-in with our front desk manager, and found
out that there had been some confusion about your reservation. The front desk clerk who
handled it was not experienced enough on the job, but this, by no means, excuses the poor
service you received. I have strong assurances from the front desk manager that all the front
desk staff will receive adequate training to ensure better service in the future.
A certificate for a complimentary night for a future stay has been enclosed. Please accept it and
hopefully you can enjoy your next trip to Portugal. Once again, we apologize for this unfortunate
situation, as our hotel takes pride in providing our guests with the highest standards of service.
Sincerely,
Harold Westing
General Manager
160.

Why has this letter been sent?

162. What has been sent along withlhe letter?


BIÊN SOẠN https://www.facebook.com/phuongeco

(A)

To confirm a hotel reservation

(A)

A full refund of Mr. Ashley's bill

(B) To complain about the booking (B) A discount coupon for a trip to Portugal
system
(C) A membership upgrade document for Mr.
(C) To inquire about accommodations
Ashley
(D)

To apologize for poor service

(D)

161.

What will Hotel Do Canal do in the

A voucher for a night's stay at the hotel

future?
(A)

Train personnel more thoroughly

(B)

Hire more skilled people

(C) Fire the front desk clerk who served
Mr. Ashley
(D) Provide
system

an

improved

booking

Translation and Explanation
Hotel Do Canal
Largo Dr. Manuel De Arriaga
Horta, Faial 9900 026
Portuga
July 8/ Ngày 8/7
Dear Mr. Ashley/:Gửi ông Ashley:
160

We sincerely apologize to you and regret that you had an unpleasant experience at our
hotel. I reviewed what happened to you during your check-in with our front desk manager, and
found out that there had been some confusion about your reservation. The front desk clerk who
handled it was not experienced enough on the job, but this, by no means, excuses the poor


BIÊN SOẠN https://www.facebook.com/phuongeco

service you received. 161I have strong assurances from the front desk manager that all the
front desk staff will receive adequate training to ensure better service in the future.
Chúng tôi chân thành xin lỗi ông và lấy làm tiếc rằng ông đã có một trải nghiệm không mấy hài
lòng tại khách sạn của chúng tôi. Tôi đã xem xét lại những chuyện đã xảy ra với ông trong quá
trình làm thủ tục đăng kí phòng với quản lí lễ tân và tôi phát hiện thấy có một số nhẫm lẫn về
việc đặt phòng của ông. Nhân viên lễ tân chưa có đủ kinh nghiệm làm việc đó nhưng điều này
không có nghĩa để bào chữa cho thái độ phục vụ kém mà ông đã nhận được. Tôi nhận được
đảm bảo chắc chắn từ quản lí lễ tân rằng tất cả nhân viên lễ tân sẽ được đào tạo/huấn luyện
đầy đủ để đảm bảo dịch vụ tốt hơn trong tương lai.
162

A certificate for a complimentary night for a future stay has been enclosed. Please accept
it and hopefully you can enjoy your next trip to Portugal. Once again, we apologize for this
unfortunate situation, as our hotel takes pride in providing our guests with the highest standards
of service.
Một phiếu quà tặng cho một đêm nghỉ miễn phí trong tương lai đã được gửi kèm theo. Xin vui
lòng nhận nó và hi vọng ông có thể tận hưởng chuyến đi tiếp theo tới Bồ Đào Nha. Một lần nữa,
chúng tôi xin lỗi vì trường hợp không may này, chúng tôi vẫn luôn tự hào khách sạn của chúng
tôi cung cấp cho các vị khách các dịch vụ theo tiêu chuẩn tốt nhất.
Sincerely,/Trân trọng,
Harold Westing
General Manager/Tổng giám đốc
160.

Why has this letter been sent?

Tại sao lá thư này được gửi đi?

(A)

To confirm a hotel reservation

(A) Để xác nhận việc đặt phòng khách sạn

(B) To complain about the booking (B) Để phàn nàn về hệ thống đặt phòng
system
(C) Để hỏi về chỗ ăn chỗ ở
(C) To inquire about accommodations
(D) Để xin lỗi về thái độ phục vụ kém
(D) To apologize for poor service
161.

What will Hotel Do Canal do in the

future?

Khách sạn Do Canal sẽ thực hiện điều gì trong
tương lai?
(A) Đào tạo nhân viên triệt để/kỹ lưỡng hơn


BIÊN SOẠN https://www.facebook.com/phuongeco

(A)

Train personnel more thoroughly

(B) Tuyển dụng nhiều người lành nghề hơn

(B)

Hire more skilled people

(C) Sa thải nhân viên lễ tân đã phục cụ ông Ashley

(C) Fire the front desk clerk who served (D) Cung cấp một hệ thống đặt phòng được cải
Mr. Ashley
thiện
(D) Provide
system

an

improved

booking

162. What has been sent along with the Cái gì đã được gửi kèm theo lá thư?
letter?
(A) Một khoản hoàn lại đầy đủ hóa đơn của ông
(A) A full refund of Mr. Ashley's bill
Ashley
(B) A discount coupon for a trip to (B) Một phiếu giảm giá cho chuyến đi tới Bồ Đào
Portugal
Nha
(C) A membership upgrade document (C) Một tài liệu nâng cấp tư cách hội viên cho ông
for Mr. Ashley
Ashley
(D) A voucher for a night's stay at the (D) Một phiếu khuyến mãi cho một đêm ở khách
sạn
hotel

Questions 163-164 refer to the following article.
Millions of people - mostly women, children and infants suffer from a problem called irondeficiency anemia. In people with anemia, the blood does not carry enough oxygen to the rest
of the body. As a result, people with anemia feel tired and have other symptoms such as less
tolerance to cold weather than healthy people. In severe or prolonged cases of anemia, the lack
of oxygen in the blood can cause serious and sometimes fatal damage to the heart and other
organs of the body.
Anemia affects 20% of all females of childbearing age. During pregnancy, women must take in
additional iron in order to make up for the loss of iron. Also, they should receive regular blood
tests to detect anemia, since the signs of the disorder may be difficult to detect. Excessive
bleeding, such as from an injury, surgery, or childbirth, is the most common cause of anemia.
Far more common than a sudden loss of blood is chronic (long-term) bleeding from stomach or
intestinal diseases. Anemia often results from eating too little iron, especially in people who are


BIÊN SOẠN https://www.facebook.com/phuongeco

strict vegetarians or malnourished. Treatment for vitamin or iron deficiency may include
changing your diet or taking vitamin or iron supplements.
163. What is the article mainly about?
(A)

Cholesterol-lowering food

(B)

A precaution for pregnant women

(C)

A blood disorder

(D)

Problems of extreme diets

164. What is NOT mentioned as a possible cause
of the problem?
(A)

Lack of exercise

(B)

Rigorous vegetarianism

(C)

Intestinal disease

(D)

Consuming insufficient amounts of iron

Translation and Explanation
163

Millions of people - mostly women, children and infants suffer from a problem called
iron-deficiency anemia. In people with anemia, the blood does not carry enough oxygen to the
rest of the body. As a result, people with anemia feel tired and have other symptoms such as
less tolerance to cold weather than healthy people. In severe or prolonged cases of anemia, the
lack of oxygen in the blood can cause serious and sometimes fatal damage to the heart and other
organs of the body.
Hàng triệu người, chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và trẻ sơ sinh đang chịu một vấn đề gọi là chứng
thiếu máu do thiếu chất sắt. Ở những người bị thiếu máu, máu không mang đủ oxy đi tới các
phần còn lại của cơ thể. Dẫn đến những người bị thiếu máu cảm thấy mệt mỏi và có những triệu
chứng khác như khả năng chịu lạnh kém hơn so với những người khỏe mạnh. Trong các trường
hợp nặng hoặc kéo dài, việc thiếu oxy trong máu có thể gây ra tổn thương nặng cho tim và các
bộ phận khác trong cơ thể.
Anemia affects 20% of all females of childbearing age. During pregnancy, women must take in
additional iron in order to make up for the loss of iron. Also, they should receive regular blood
tests to detect anemia, since the signs of the disorder may be difficult to detect. Excessive
bleeding, such as from an injury, surgery, or childbirth, is the most common cause of anemia.
164
Far more common than a sudden loss of blood is chronic (long-term) bleeding from
stomach or intestinal diseases. Anemia often results from eating too little iron, especially
in people who are strict vegetarians or malnourished. Treatment for vitamin or iron
deficiency may include changing your diet or taking vitamin or iron supplements.


BIÊN SOẠN https://www.facebook.com/phuongeco

Bệnh thiếu máu ảnh hưởng đến 20% trong tổng số phụ nữ đang trong độ tuổi sinh đẻ. Trong
giai đoạn mang thai, phụ nữ phải bổ sung thêm sắt để bù đắp lượng thiếu hụt sắt. Ngoài ra, họ
nên có những cuộc xét nghiệm máu thường xuyên để phát hiện ra bệnh thiếu máu vì các biểu
hiện của sự rối loạn có thể gây khó khăn để phát hiện. Việc mất máu quá nhiều, chẳng hạn như
từ một chấn thương, phẫu thuật, hoặc sinh con là nguyên nhân phố biến nhất của bệnh thiếu
máu. Phổ biến hơn nhiều so với mất máu đột ngột là mất máu kinh niên (dài hạn) do các bệnh
về dạ dày hoặc đường ruột. Bệnh thiếu máu thường là hậu quả của việc ăn uống quá ít chất sắt,
đặc biệt là ở những người ăn chay nghiêm ngặt hoặc người bị suy dinh dưỡng. Việc điều trị
thiếu hụt vitamin hoặc chất sắt có thể bao gồm việc thay đổi chế độ ăn uống hoặc uống bổ sung
vitamin và sắt.
163. What is the article mainly about?

Bài viết chủ yếu nói về điều gì?

(A)

Cholesterol-lowering food

(A) Thực phẩm làm giảm lượng cholesterol

(B)

A precaution for pregnant women

(B) Biện pháp phòng ngừa cho phụ nữ mang thai

(C)

A blood disorder

(C) Rối loạn về máu

(D)

Problems of extreme diets

(D) Vấn đề về chế độ ăn uống khắc nghiệt

164. What is NOT mentioned as a possible Điều gì KHÔNG được nhắc đến như là một
cause of the problem?
nguyên nhân gây ra vấn đề này?
(A)

Lack of exercise

(A) Thiếu sự luyện tập thể dục

(B)

Rigorous vegetarianism

(B) Chế độ ăn chay nghiêm ngặt

(C)

Intestinal disease

(C) Bệnh đường ruột

(D)
iron

Consuming insufficient amounts of (D) Tiêu thụ/ăn uống không đủ lượng chất sắt

Questions 165-167 refer to the following memorandom.
To
: Virtual Magazine employees
From : Lauren Popko, General Affairs Director
Date : May 3


BIÊN SOẠN https://www.facebook.com/phuongeco

Subject: Computer security software update
We are contacting you today to make you aware that the Technology Security Division of our
company will be running an upgrade of our firm's computer security software on May 18 from 6
P.M. to roughly 9 P.M. This will involve total virus and spyware protection and a real-time
upgrade of our current antivirus software.
While we admit that it may cause some inconvenience, this work is necessary to protect our
computers from the risk of attacks. While the installation is going on, you are not allowed to use
computers to access the Internet and please make the necessary arrangements and back up any
important data, as this might delete files from your hard drive.
If you have any questions, please contact David Orr in the Technology Security Division. He can
be reached at 5429-3290 or at extension 128. Please do not contact the General Affairs Division
as it has nothing to do with any technical issues of the software update.
Regards,
Lauren Popko
Lauren Popko
165. What will take place from 6 p.m. to 167. What should people do if they have
9 p.m.?
problems?
(A) An upgrade of the company's (A)
computer access
(B)
(B) An improvement of the company's
(C)
computer safety systems

E-mail or phone the General Affairs Division

(D)

Refer to the relevant page from the magazine

(C) An enhancement of the company's
electronic technology
(D) An installation of new facility
maintenance systems
166.

What is NOT mentioned about the

installation process?
(A)

All current work should be saved.

Get in touch with Ms. Popko
Contact Mr. Orr


BIÊN SOẠN https://www.facebook.com/phuongeco

(B)

The use of the Internet is forbidden.

(C) Important information should be
copied onto other media.
(D)

Computers should be unpluggedTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×