Tải bản đầy đủ

Copy of bai du thi GVDG

Teacher: Le Thi Dinh


Monday, November 4th,
2013


1
2

3

4

1

?

?

?


?


There are three tales


2
1

3

4

1


There are four books


2
1

3

4

1


Who is this?

This is Mai


2
1

3


4

1


What is this?

This is a book


2
1

3

4

1


Monday, November 4th, 2013
Lesson 1

1

Section A: 1, 2, 3

Look, listen and
repeat
 Vocabulary:
Maths : môn toán
Science: môn khoa học

Informatics:
Art: mỹ thuật

tin học


Monday, November 4th, 2013


Play a game :
“What and where”


Maths

Informatics

Science

Art

English

Vietnamese


Monday, November 4th, 2013
Lesson 1

1

Section A: 1, 2, 3

Look, listen and
repeat


Do you have Maths
today?

No,I don’t

What subjects do you have?
I have Vietnamese and English


Monday, November 4th, 2013
Lesson 1

Section A: 1, 2, 3

1 Look, listen and
 Structure:
repeat
* Bạn có môn….. có phải không?
Maths today?
Do you have …….
Yes, I do / No, I don’t
* Hôm nay bạn có môn học gì?
What subjects do you have today?
I have + môn học
Eg: What subjects do you have today?
I have Maths
…….


Section A.1,
2,listen
3 and
Look,

Lesson 1

1
2

repeat
Look and say

What subjects do you have
today?

Science
Maths
Art
Maths
Informatics
I have…………………


3. Let’s talk.
Do you have……….
What subjects do you have?
Informatics
(Monday)
bread

Science
(Tuesday)

1. Yes,………..........
2. No,………………
I have……..
Art
(Friday)
rice

Maths
(Monday)


*Homework:
* Học thuộc các từ mới và luyện tập
thường xuyên mẫu câu vừa học.
* Bài tập 1-3 trang 38-40 sách bài tập


Thanks for your
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×