Tải bản đầy đủ

GIẢI đề ETS 2018 NEW FORMAT 2019

NEW FORMAT 2019

0

THIàĐ àCŨ

THIàĐ àM I

Gi i Đ Chi Ti t PART 56 ETS 2018

D

à

à

à

à

à


à

à

àG

àT

àP

àC


Toeichome.com

Ngôi nhà chung c a—sĩ—t TOEIC Vi t Nam

L i Nói Đ u
K t ngàở—15—tháng—2—năm—2019,—đ thi TOEIC

Vi t Nam s áp d ng d ng—đ

thi m i ”khó—h n—đ c —chút—ít). Tài li u ôn theo d ng—đ m i này

Vi t Nam còn khá

hi m—nên—mình—đã—so n b gi i—đ ETS 2018 5 TEST này nh m t o—đi u ki n cho các
b n T h c TOEIC có tài li u ôn thi hi u qu h n.
Dù— đã— dò— đi— dò— l i b n gi i— đ này 7 l n r i— nh ng— mình— bi t khó tránh kh i
nh ng sai sót trong quá trình gi i nên trong quá trình làm bài b n th y ch nào b t
n ho c khó hi u b n có th

vào Group Toeic Practice Club

đ a ch

https://www.facebook.com/groups/Toeictuhoc/ đ cùng nhau th o lu n ho c liên h
qua facebook cá nhân c a mình


đ a ch https://www.facebook.com/LamKhang1205

Th i gian t i mình s ti p t c gi i chi ti t thêm các ph n còn l i c a—5—đ này và
so n—thêm—10—đ m i n a—đ giúp các b n có thêm nhi u tài li u tham kh o.
Ph n—đ PART 56 B n xem trong file này nha (C m— n—b n—Ph

ng—đã—scan—b

này t ng cho Group).
Link download ph n—đ : https://goo.gl/i3T2kT
Chúc các b n s có k t qu thi t t ^^. Khi nào các b n dùng tài li u nàở—và—đ t
đ

c k t qu t t thì nh lên—group—chúng—ta—đăng—bài—chia—s kinh nghi m ôn thi đ

truy n—đ ng l c cho các b n khác nhé.
Ký tên
Admin Voi X ng Chu ng

Quy n—ebook—nàở—đ

c biên so n—đ giúp thành viên c a Group

Toeic Practice Club ti t ki m chi phí ôn thi h n. Mong

các b n—đ ng bán quy n ebook nàở—vì—nh —v y s làm m t—đi—giá—tr mà ng

i gi i đã—đóng—góp.


Toeichome.com

Ngôi nhà chung c a—sĩ—t TOEIC Vi t Nam
TEST 1

PART 5
101. Dr. Braun will write-------letters Phân tích: Ch tr ng v n có th đi n tính t C—nh ng—trong—tr
c—B—đ hình thành

C
lu
b

only for interns who master every h p này nó không h p—nghĩa—nên—ch ch n—đ

ng

task expected of a junior copy editor.

danh t ghép

(A) recommends

recommendation letters

(B) recommendation

T m d ch: Ti n s Braun ch vi t—th —gi i thi u cho các th c t p sinh
đã—thành th o t ng nhi m v đ

(C) recommended

s a b n—sao—ch a—có—nhi u kinh nghi m.

(D) recommending
T

v ng tr ng đi m:

intern (n) th c t p sinh;

officer at Veracore Industries was t

____ gi i t

T m d ch: Vi c b

(A) appoint

ndustries—đã—đ

v ng tr ng đi m:

— ho c— gi i

nhi m— giám— đ c tài chính m i

Veracore

c thông báo vào ngày 6 tháng 4.

Pr
ac
t

(C) appointed
(D) appointment

____ gi i t

—thì—b n s đi n m t danh t .

announced on April 6.
(B) appoints

tr ng có d ng— m o t

ic
e

102. The------of a new chief financial Phân tích: Khi ch

T

c giao cho m t biên t p viên ch nh

human resource (phr) ngu n nhân l c ;

professional (n) chuyên viên

103. After a six-month probationary Phân tích: Đâở—là—câu—h i v t v ng nên b n c n d a—vào—nghĩa—đ
period, city employees are------to take ch n—đ
vacation days.
(A) beneficial
(C) convenient

ng—án—phù—h p.

T m d ch: Sau 6 tháng th vi c, các nhân viên công ty s có—đ đi u

(B) eligible

ki n—đ

c ngh l .

(D) relevant

v ng tr ng đi m:

convenient (a) ti n l i;

To
ei
c

T

c—ph

beneficial (a) có l i

104. Ms. Larensky is applying with Phân tích: Câu—nàở—liên—quan—đ n rút g n—MĐQH
several different agencies to obtain .....to obtain the permits [which are required] for the outdoor art
the permits -------for the outdoor art event.
event.

....đ nh n—đ

(A) required

ngh thu n ngoài tr i

(B) requiring

Sau khi rút g n b n s b ờhich—are—đi.

(C) requires

T m d ch: Cô—Larenskở—đang—n p—đ n—Ởin—vào—vài—công—tở—khác nhau

(D) will require

đ nh n—đ

Quy n—ebook—nàở—đ

c các gi y phép ”mà đ

c yêu c u) cho bu i s ki n

c nh ng gi y phép c n có cho bu i s ki n ngh thu t

ngoài tr i.

c biên so n—đ giúp thành viên c a Group

Toeic Practice Club ti t ki m chi phí ôn thi h n. Mong

các b n—đ ng bán quy n ebook nàở—vì—nh —v y s làm m t—đi—giá—tr mà ng

i gi i đã—đóng—góp.


Toeichome.com
T

Ngôi nhà chung c a—sĩ—t TOEIC Vi t Nam

v ng tr ng đi m:

participant ”n):—ng

i tham gia;

seminar (n): bu i h i th o
as — b n c n— đi n m t danh t .— đ ng t

105. This letter serves as------that we Phân tích: Sau gi i t

have received and processed your nguyên m u và tính t không làm tân ng c a gi i t đ

c nên lo i

A, B, C.

(A) confirm

This letter serves as confirmation

(B) confirmed

xác nh n

(C) confirmable

T m d ch: Lá—th —nàở—nh m xác nh n—chúng—tôi—đã—nh n—đ

lá—th —nàở—đóng—vai—trò—nh —s

v ng tr ng đi m:

demanding (adj) kh t—khe,—đòi—h i ;

impress (v) gây n—t

have industry experience, but only a làm ch

ng

đóng—vai—trò—tân—ng

ng ) và C (our là Ch

handful of------can see the future danh t b n s đi n m t tính t

nên lo i A (we ch

tr ng— đang— đ ng— tr

ic
e

106. Many people at the company Phân tích: C n m t—đ i t

c m t (c m)

s h u).—Đ i t ph n

ho c tính t

thân—c ng—không—phù—h p nên lo i D.

importance of current trends.
(A) we

(B) us

T m d ch: Nhi u—ng

(C) our

(D) ourselves

nh ng—ch m t s ít trong chúng tôi m i có th th ở—đ

v ng tr ng đi m:

107.

The

new

công—tở—đ u có kinh nghi m trong ngành,

i

Pr
ac
t

T

tr ng c a nh ng—Ởu—h

usage—”n):—sách—h

furniture

for

ng d n s d ng ;

ng hi n t i—trong—t

ng—lai.

log—on—”vp):—đăng—nh p

c—ph

ng—án—phù—h p.

delivered------on Tuesday.

T m d ch: Đ n i th t m i cho phòng h i th o d

(A) hardly

(B) comfortably

đ n vào sáng th 3.

(C) early

(D) eagerly

ki n— đ

c giao

comfortably (adv) d ch u, tho i mái; eagerly ”adv)—hăm—h ,—hăng—hái

To
ei
c

v ng tr ng đi m:

c t m quan

the Phân tích: Đâở—là—câu—h i v t v ng nên b n c n d a—vào—nghĩa—đ

conference room is scheduled to be ch n—đ

T

c—và—đã—

x lý yêu c u h y th tín d ng c a b n.

(D) confirmation
T

C
lu
b

credit-card cancellation request.

108. After working in Canada for ten Phân tích: Đâở—là—câu—h i v t v ng nên b n c n d a—vào—nghĩa—đ
years, Cha Joon has-----to Seoul to ch n—đ

c—ph

ng—án—phù—h p.

plan the opening of an upscale T m d ch: Sau khi làm vi c Canada 10 kho ng—10—năm,—Cha—Joon—
restaurant.
đã— quaở— tr l i— Seould— đ lên k ho ch— khai— tr ng nhà hàng cao
(A) visited

(B) returned

(C) occurred

(D) related

T

v ng tr ng đi m:

Quy n—ebook—nàở—đ

c p/sang tr ng.

occur (v) x y ra;

related (a) có liên quan

c biên so n—đ giúp thành viên c a Group

Toeic Practice Club ti t ki m chi phí ôn thi h n. Mong

các b n—đ ng bán quy n ebook nàở—vì—nh —v y s làm m t—đi—giá—tr mà ng

i gi i đã—đóng—góp.


Toeichome.com

Ngôi nhà chung c a—sĩ—t TOEIC Vi t Nam

109. Toucan Database System is Phân tích: Adv3 Khi ch tr ng n m
to

perform

a

detailed m nh— đ hoàn ch nh S + V + O____. (không thi u ch ng

ng )—mà—các—đáp—án—liên—quan—đ n t lo i thì ta ch n m t tr ng t .

financial analysis-----.
(A) automate

(B) automatic

li u— Toucan— đ

T m d ch: H th ng d

hành phân tích tài chính chi ti t.

(C) automated
(D) automatically
T

hay tân

v ng tr ng đi m:

typically (adv): m t—cách—đi n hình;

c thi t k đ t

đ ng ti n

C
lu
b

designed

đ u (____ ,S + V + O ) ho c cu i

tightly (adv): m t cách ch t ch

110. The city council approved the bill Phân tích: Đâở—là—câu—h i v t v ng nên b n c n d a—vào—nghĩa—đ
to increase funding for its road ch n—đ
improvement-------.

ng—án—phù—h p.

T m d ch: H i— đ ng thành ph đã— phê— duở t—đ o lu t— tăng— ngu n
(B) permission

(C) project

(D) ability

v ng tr ng đi m:

qu cho d án nâng c p—đ

vision (n): t m nhìn;

ng ph .

ic
e

(A) statement

T

c—ph

workplace ”n):—môi—tr

ng làm vi c

tr ng c n— đi n m t— đ i t

residents------- danh t ch ng

i— resident —nên—ch n who.

Program

honors

Pr
ac
t

111. The Neighborhood Involvement Phân tích: Ch

quan h

thay th

cho

volunteer their time to help Egin City.

...honors residents (who volunteer their time to help Egin City).

(A) for

M nh—đ QH trong ngo c b nghĩa—cho—danh—t phía—tr
T m d ch: Ch

(B) who

ng— trình— Neighborhood— nvolvement— vinh— danh—

nh ng— c — dân— tình— nguy n dành th i gian c a h đ giúp— đ Egin

(C) those

City.

(D) as
T

c.

v ng tr ng đi m:

volunteer (to do something) tình nguy n làm gì/cho vi c gì

112. Several architects------intriguing Phân tích: Khi m t—câu—ch a—th ở—đ ng t chính—nào—”đ ng t đ
design—plans—for—the—Hadler—Building s— chia thì) thì b n lo i b các—ph

To
ei
c

addition.

đ

c

ng—án—Ving,—To—V—đ u tiên nên lo i

c A. Còn C—và—D—đ u là danh t nên—c ng—b lo i.

(A) proposing

(B) proposed

T m d ch: Vài ki n—trúc—s —đã—đ xu t nh ng b n thi t k h p d n

(C) proposal

(D) proposals

dành cho b sung c a tòa nhà Hadler.

T

v ng tr ng đi m:

Quy n—ebook—nàở—đ

architect (n) ki n—trúc—s ;—

proposal (n) s đ xu t

c biên so n—đ giúp thành viên c a Group

Toeic Practice Club ti t ki m chi phí ôn thi h n. Mong

các b n—đ ng bán quy n ebook nàở—vì—nh —v y s làm m t—đi—giá—tr mà ng

i gi i đã—đóng—góp.


Toeichome.com

Ngôi nhà chung c a—sĩ—t TOEIC Vi t Nam

113. The updated training program is Phân tích: Đâở—là—câu—h i v t v ng nên b n c n d a—vào—nghĩa—đ
limited

to

supervisors------the ch n—đ

site

c—ph

ng—án—phù—h p.

Casey Medical Care system.

T m d ch: Ch

(A) within

(B) until

sát trong ph m vi h th ng—chăm—sóc—ở—t Casey.

(C) during

(D) since

v ng tr ng đi m:

observe (v): quan sát;

familiarize (v): làm quen;

C
lu
b

T

ng—trình—đào—t o m i có gi i h n—đ i v i—nh ng—giám—

inform(v): thông báo

114. Mr. Koizumi must complete the Phân tích: D a—vào—nghĩa—b n bi t s
cost estimate before he-----for the (quá kh

đ n). leaving ch là phân t

vi c—ch a—di n ra nên lo i D

không— đóng— vai— trò— đ ng t

conference.

chính trong m nh—đ

(A) will leave

b lo i. Trong m nh— đ tr ng ng , n u mu n di n t hành— đ ng
ng—lai—b n s không—dùng—thì—t

nên ch n B.

(C) leaving

T m d ch: Ông Koizumi ph i hoàn thành b ng—

(D) left

tr

T

v ng tr ng đi m:

c—nên—c ng—

ng—lai—đ n—mà—dùng—hi n t i—đ n—

ic
e

t

(B) leaves

he-----for—the—conference —nàở—đ

c tính chi phí

c—khi—ông—đ n bu i h i th o.

estimate (n) b ng d toán;

complete (v) hoàn thành

Pr
ac
t

115. Although the new X150 printer is- Phân tích: Đâở—là—câu—h i v t v ng nên b n c n d a—vào—nghĩa—đ
-----to other models, it costs only half ch n—đ
as much.

(B) likable

(C) reflected
(D) considerate
v ng tr ng đi m:

116.

To

address

ensure—”v):—đ m b o ;

budget

To
ei
c
(A) promote

(B) declare

(C) obtain

(D) benefit

Quy n—ebook—nàở—đ

v i nh ng m u

commercial (adj): mang tính—th

ng—m i

deficits, Phân tích: Đâở—là—câu—h i v t v ng nên b n c n d a—vào—nghĩa—đ

and-----tourism.

v ng tr ng đi m:

ng—t

khác,—nh ng—nó—ch t n m t n a chi phí.

Lunere County plans to limit spending ch n—đ

T

ng—án—phù—h p.

T m d ch: M c dù m u máy in X150 m i—t

(A) similar

T

c—ph

unless: tr khi;

c—ph

ng—án—phù—h p.

T m d ch: Đ gi i quy t thâm h t ngân sách, Lunere County lên k
ho ch h n ch chi—tiêu—và—thúc—đ y du l ch.

finally: cu i cùng, sau cùng;

c biên so n—đ giúp thành viên c a Group

although: m c dù

Toeic Practice Club ti t ki m chi phí ôn thi h n. Mong

các b n—đ ng bán quy n ebook nàở—vì—nh —v y s làm m t—đi—giá—tr mà ng

i gi i đã—đóng—góp.


Toeichome.com
117.

Operating

Ngôi nhà chung c a—sĩ—t TOEIC Vi t Nam
instructions

are Phân tích: Đâở—là—câu—h i v t v ng nên b n c n d a—vào—nghĩa—đ

posted above the printer so you can--- ch n—đ

c—ph

ng—án—phù—h p.

---refer to them.

T m d ch: Nh ng—h

(A) consecutively

in—đ b n có th d dàng tham kh o.

(B) standardly
(C) namely
(D) easily
T

v ng tr ng đi m:

c dán trên máy

C
lu
b

ng d n v vi c v n hành đ

consecutively (adv) liên ti p;

namely (adv) c th là

118. The Vickwell Historical Museum Phân tích: Phân tích l i—câu—đ b n d hi u—h n

ic
e

will be closed for renovations-------on .. .be closed for renovations (which begin) on Monday, September
Monday, September 10.
10.
(A) will begin

(B) has begun

Rút g n MĐQH—d ng ch đ ng nên which begin = beginning

(C) beginner

(D) beginning

Câu—đã—có—đ ng t chính—là— ờill—be—closed —r i nên b n lo i—các—đáp—
án A và B.

T m d ch: Vi n b o tàng l ch s

Vickwell s

đóng— c a— đ

nâng

v ng tr ng đi m:

renovation (n) vi c tu s a;

beginner ”n)—ng

i m i b t—đ u h c

To
ei
c

T

Pr
ac
t

c p/tu s a b t đ u vào hôm th 2, ngày 10 tháng 9.

Quy n—ebook—nàở—đ

c biên so n—đ giúp thành viên c a Group

Toeic Practice Club ti t ki m chi phí ôn thi h n. Mong

các b n—đ ng bán quy n ebook nàở—vì—nh —v y s làm m t—đi—giá—tr mà ng

i gi i đã—đóng—góp.


Toeichome.com

Ngôi nhà chung c a—sĩ—t TOEIC Vi t Nam

119. Finley Plant Nursery implements Phân tích: Chúng ta có th dùng— verở— tr

c các tính t

d ng so

the-------latest agricultural techniques.

sánh nh t có đuôi—-est.—Còn—đ i v i so sánh nh t mà dùng the most

(A) so

(B) more

thì chúng ta s dùng—Bở—far—đ nh n m nh.

(C) very

(D) much

T m d ch: Finley Plant Nursery th c hi n nhi u k

v ng tr ng đi m:

Câu

h i

120.

C
lu
b

T

nghi p hi n—đ i nh t.
diet (n): ch đ ăn—u ng;

According

to

consumer—”n):—ng

thu t nông

i tiêu dùng

the Phân tích: D a—vào—nghĩa—b n ch n—đ

compensation guidelines, employees d nhìn—h n

c A. Phân tích l i—câu—đ b n

who regularly complete their work----- According to the compensation guidelines, employees [who
it is due may receive bonuses.
regularly complete their work before it is due] may receive
(B) how

bonuses.

(C) why

(D) either

T m d ch: Theo— quở— đ nh— đãi— ng ,— nhân— viên— th
công vi c—tr

T

v ng tr ng đi m:

compensation (n) s b i—th

ic
e

(A) before

c th i h n có th s nh n—đ
ng,—đãi—ng ;

Apartments

enhancement survey.

ng.

ng xuyên

____ gi i t

—ho c— gi i t —

—”in)—thì—b n s đi n m t danh t . Ch m i có tính t

your nên b n ph i—đi n m t danh t

đó—n a.

T m d ch: C m— n— b n— đã— tham— gia— cu c kh o sát c i thi n c ng

(A) participant

đ ng Foxdale Apartments.

(B) participation
(C) participate
(D) participated
T

community ”for)____ gi i t

Pr
ac
t

Foxdale

c ti n—th

regularly ”adv)—th

121. Thank you for your------in the Phân tích: Khi ch tr ng có d ng— m o t

ng hoàn thành

v ng tr ng đi m:

enhancement (n) s nâng—cao,—đ cao; participant ”n)—ng

i tham d

122. Solar energy has become a key--- Phân tích: Đâở—là—câu—h i v t v ng nên b n c n d a—vào—nghĩa—đ

To
ei
c

---in the development of additional ch n—đ
energy

resources

throughout

region.

c—ph

ng—án—phù—h p.

the T m d ch: Năng— l

ng m t tr i— đã— tr

thành nhân t

trong s phát tri n c a các ngu n—năng—l

quan tr ng

ng b sung trong vùng.

(A) factor

(B) position

(C) instructor

(D) composition
T

v ng tr ng đi m:

Quy n—ebook—nàở—đ

c biên so n—đ giúp thành viên c a Group

Toeic Practice Club ti t ki m chi phí ôn thi h n. Mong

các b n—đ ng bán quy n ebook nàở—vì—nh —v y s làm m t—đi—giá—tr mà ng

i gi i đã—đóng—góp.


Toeichome.com

Ngôi nhà chung c a—sĩ—t TOEIC Vi t Nam

123. The LPN auto company has Phân tích: Đâở—là—câu—h i v t v ng nên b n c n d a—vào—nghĩa—đ
issued a special report to address ch n—đ

c—ph

ng—án—phù—h p.

ph

(A) excluding

C
lu
b

concerns-----the fuel efficiency of its T m d ch: Công— tở— ô— tô— LPN— đã— công— b báo— cáo— đ c bi t— đ gi i
vehicles.
quy t các v n—đ liên—quan—đ n hi u qu s d ng nhiên li u c a các
ng—ti n giao thông.

(B) during
(C) following
(D) regarding
T

v ng tr ng đi m:

excluding (prep) ngo i tr ;

following (prep) theo sau

124. This— ởear s— companở— retreat— ờill— Phân tích: Think không ph i là m t linking verb (become, seem...)
focus on techniques that help people nên—sau—đó—b n—không—đi n tính t nên lo i B.—Sau—think—c ng—không—
think more----.

đi n— đ ng t

(A) create

tr ng t đ b nghĩa—cho—đ ng t think.

(B) creative

L u— ý— c u trúc help somebody (to) do (something): giúp ai đó

ic
e

làm vi c gì

(C) creativity

nguyên m u nên lo i A.

đâở— b n ch c n— đi n m t

Pr
ac
t

Somebody = people

(D) creatively

Do = think

T m d ch: Bu i ngh d

các k thu t giúp m i—ng

T

v ng tr ng đi m:

creatively (adv) m t cách sáng t o;

ng c a—công—tở—năm—naở—s t p trung vào
i—suở—nghĩ—sáng t o h n.
create (v) t o ra

125. Employees must------requests for Phân tích: Đâở—là—câu—h i v t v ng nên b n c n d a—vào—nghĩa—đ
time off to Ms. Cheung for approval.

ch n—đ

c—ph

(A) apply

T m d ch: Nh ng nhân viên ph i n p các yêu c u xin ngh đ n Cô
Cheung—đ đ

c ch p nh n/phê duy t.

To
ei
c

(B) submit

ng—án—phù—h p.

(C) vacate

(D) oppose
T

v ng tr ng đi m:

Quy n—ebook—nàở—đ

c biên so n—đ giúp thành viên c a Group

Toeic Practice Club ti t ki m chi phí ôn thi h n. Mong

các b n—đ ng bán quy n ebook nàở—vì—nh —v y s làm m t—đi—giá—tr mà ng

i gi i đã—đóng—góp.


Toeichome.com

Ngôi nhà chung c a—sĩ—t TOEIC Vi t Nam

126. Board members are free to Phân tích: C n 1 t đóng—vai—trò—tân—ng c a gi i t among nên lo i
discuss the issues among------before C (tính t ) và D (they ch làm ch ng ).—Còn—B—”đ i t
không phù h p.

(A) themselves

T m d ch: Các thành viên trong h i—đ ng qu n tr đ

(B) theirs

lu n v các v n—đ gi a chính h tr
di n ra.

(C) their
(D) they
T

v ng tr ng đi m:

issue (n) v n—đ ;

c t do th o

C
lu
b

the formal votes are taken.

s h u)—c ng—

formal (a) chính th c

c khi cu c b phi u chính th c

127. Judging—bở—ticket—sales,—Fen—Jiang s— Phân tích: Khi ch tr ng—đ ng gi a—đ ng t

to—be —và—1—c m danh

first attempt at directing a film was---- t thì b n có th đi n 1 tr ng t đ b nghĩa—cho—c m danh t đó.
--a success.
(A) clear

(B) clearly

(C) clearer

(D) clearing

v ng tr ng đi m:

128.------the

Nolan

Credit

l c l n— đ u ch đ o/đ o

di n m t b phim c a Fen Jiang rõ ràng là m t thành công.

Union Phân tích: Khi là liên t

Pr
ac
t

T

bán vé, n

ic
e

T m d ch: D a vào doanh s

parking area is now open to the nên b n có th lo i—2—ph

thì For và But r t hi m— khi— đ ng— đ u câu
ng—án—nàở—ngaở.—Còn—liên—t when không

public, a section has been reserved h p— nghĩa— nên— b lo i. While— khi— đ ng— đ u— câu— còn— mang— nghĩa— là—
for credit union employees.

T m d ch: M c dù khu v c—đ u xe Nolan Credit Union hi n m c a

(A) While

cho c ng— đ ng— nh ng— có— m t— khu— đ

(B) When

(D) But

reserve ”v)—đ t—tr

To
ei
c

v ng tr ng đi m:

129.

c dành riêng cho các nhân

viên h i tín d ng.

(C) For

T

m c—dù ,—còn—khi—đ ng gi a—câu—nó—mang—nghĩa—là— trong—khi

Pharmacy

responsible

technicians

for

verifying

c;

section (n) khu v c, m c (tài li u)

are Phân tích: Ch

tr ng— đang— đ ng— tr

c m t m nh— đ

(they are

and requested by a physician) b n s đi n m t liên t .

processing prescriptions------they are T m d ch: Các— d c s ch u trách nhi m xác nh n và x
requested by a physician.
thu c—ngaở—khi—chúng—đ c bác s yêu c u.

lý— đ n—

(A) as well as

(B) as soon as

(C) in regard to

(D) in addition to
T

v ng tr ng đi m:

Quy n—ebook—nàở—đ

c biên so n—đ giúp thành viên c a Group

Toeic Practice Club ti t ki m chi phí ôn thi h n. Mong

các b n—đ ng bán quy n ebook nàở—vì—nh —v y s làm m t—đi—giá—tr mà ng

i gi i đã—đóng—góp.


Ngôi nhà chung c a—sĩ—t TOEIC Vi t Nam

To
ei
c

Pr
ac
t

ic
e

C
lu
b

Toeichome.com

Quy n—ebook—nàở—đ

c biên so n—đ giúp thành viên c a Group

Toeic Practice Club ti t ki m chi phí ôn thi h n. Mong

các b n—đ ng bán quy n ebook nàở—vì—nh —v y s làm m t—đi—giá—tr mà ng

i gi i đã—đóng—góp.


Toeichome.com

Ngôi nhà chung c a—sĩ—t TOEIC Vi t Nam

130. All laboratory personnel must Phân tích: Đâở—là—câu—h i v t v ng nên b n c n d a—vào—nghĩa—đ
attend the clinical safety workshop to ch n—đ

c—ph

ng—án—phù—h p.

ensure------with new regulations.

T m d ch: T t c nhân viên phòng thí nghi m ph i tham d

(A) activation

h i th o v an toàn trong y t đ đ m b o tuân th các— quở— đ nh

C
lu
b

(B) fulfillment

m i.

(C) compliance
(D) indication
v ng tr ng đi m:

To
ei
c

Pr
ac
t

ic
e

T

bu i

Quy n—ebook—nàở—đ

c biên so n—đ giúp thành viên c a Group

Toeic Practice Club ti t ki m chi phí ôn thi h n. Mong

các b n—đ ng bán quy n ebook nàở—vì—nh —v y s làm m t—đi—giá—tr mà ng

i gi i đã—đóng—góp.


Toeichome.com

Ngôi nhà chung c a—sĩ—t TOEIC Vi t Nam

PART 6
Questions 131-134 refer to the following press release.
Cecil— Munroờ,— founder— and— president— of— Munroờ s,— 131A. Gi i thích: Phía sau b n th ở— Mr.—Munroờ—ờill—
Liverpool s—largest—retail—clothier,—announced—that—he—- present a check to the center tomorrow at its
The funds derive from the sale of tickets to a party nên b n ch n A.

C
lu
b

---131--- £4,000— to— the— citở s— neờ— communitở— center.— opening— ceremonở — ảẤ— vi c— uởên— góp— ch a— Ở y ra
held—last—night—at—his—companở s---132---- Mr. Munrow T m d ch: Cecil— Munroờ,— ng

i sáng l p và là ch

will present a check to the center tomorrow at its

t ch c a— Munroờ s,— hãng bán l

opening ceremony.

Liverpool, thông báo r ng ông s quyên góp £4.000

qu n áo l n nh t

---133--- the past twenty years, Mr. Munrow has cho trung tâm c ng—đ ng m i c a thành ph .
organized several fund-raising events for charitable
institutions and community services. ---134----

132D. Gi i thích: Đâở—là—câu—h i v t v ng nên b n

131. (A) will donate

c n d a— vào— nghĩa— đ

(B) donated

h p. Lo i— các— ph

ic
e

(B) hotel

(C) Between
(D) Beneath

c quyên góp t

vi c

bán vé cho b a ti c t ch c t i qua t i c a hàng c a
công ty. Ông Munrow s trao t ng t m séc cho trung

Pr
ac
t

(B) Over

ng— án— museum— ”vi c b o tàng),

T m d ch: Kho n ti n— trên— đ

132. (A) museum

133. (A) Despite

ng— án— phù—

h p—nghĩa.

(D) donating

(D) store

c— ph

hotel (khách s n) và factory ”nhà—máở)—vì—đ u không

(C) might donate

(C) factory

ch n— đ

tâm vào ngày mai t i l khai m c.

133B. Gi i thích: Đâở—là—câu—h i v t v ng nên b n
c n d a— vào— nghĩa— đ

ch n— đ

c— ph

ng— án— phù—

h p.

134. (A) The opening ceremony will begin at 10:00

T m d ch: Trong—hai—m

A.M.

t ch c m t s s

i—năm—qua,—ông—Munroờ—đã—

ki n gây qu cho các t ch c t

(B) The community center offers classes for adults thi n và các d ch v c ng—đ ng.
and children.

To
ei
c

”C) Last night s event ờas the most successful 134C. D a—vào—nghĩa—thì—b n nh n th ở—ph
thus far.
phù h p nh t.

ng—án—C—

(D) Mr. Munrow plans to open a new location in (A) L khai m c s b t—đ u lúc 10:00 sáng.
London next year.
(B) Trung tâm c ng— đ ng cung c p các l p h c cho

Quy n—ebook—nàở—đ

ng
(C) S

i l n và tr em.
ki n đêm qua là thành công nh t t

tr

c

đ n nay.
(D) Ông Munrow d

đ nh m

m t— đ a— đi m m i

London—vào—năm—t i.

c biên so n—đ giúp thành viên c a Group

Toeic Practice Club ti t ki m chi phí ôn thi h n. Mong

các b n—đ ng bán quy n ebook nàở—vì—nh —v y s làm m t—đi—giá—tr mà ng

i gi i đã—đóng—góp.


Toeichome.com

Ngôi nhà chung c a—sĩ—t TOEIC Vi t Nam

Questions 135-138 refer to the following notice.
135C. Gi i thích: Đâở—là—câu—h i v t v ng nên b n

WXO Radio Turns 50!

On February 3 WXO Radio will celebrate its fiftieth c n d a— vào— nghĩa— đ

ch n— đ

c— ph

anniversarở.— That s— half— a— centurở— of— stimulating--- h p.—programming—có—nghĩa—là—các—ch

ng—trình—đ

c

phát trên tivi ho c phát thanh.

C
lu
b

135----.

ng— án— phù—

Over the years, we ----136-- our listeners breaking T m d ch: Vào ngày 3 tháng 2, WXO Radio s t ch c
50,— đã— tròn— n a th k đài— phát—

news, thought-provoking stories, and popular music l k ni m l n th
from around the world. Now we invite you to ch

ng—trình—lý—thú.

celebrate with us during an open house from 5:00

P.M. to 6:30 P.M. on February 3 at our Eighth Street 136D. Gi i thích: D a vào d u hi u Over the years
studio. Take a tour and see some of the behind-the- (kéo dài t

quá kh

đ n hi n t i) nên b n ch n thì

scenes magic. Watch a demonstration of our digital hi n t i hoàn thành.

audio equipment. ---137---. The open house is free, T m d ch: Trong nh ng—năm—qua,—chúng—tôi—đã—đem—
for this --138---- occasion.

nh ng câu chuy n g i nhi u— suở— nghĩ— và— âm— nh c

ph bi n t kh p—n i—trên—th gi i.

135. (A) concerts
(B) discussions

137B. D a vào ng c nh thì b n ch n—đ

(C) programming

(A) Chúng tôi d

136. (A) offers
(B) offering
(C) will offer
(D) have offered

c—ph

ng—

án B.

Pr
ac
t

(D) development

ic
e

but registration is required. We hope you can join us đ n cho các thính gi nh ng tin t c th i s nóng h i,

thanh—đ a—ph

đ nh sáp nh p v i m t— đài— phát—

ng—khác—vào—năm—t i.

(B) B n th m chí có th

g p g

các phát thanh

viên mà b n yêu m n.

”C)—Đâở—là—s ki n—đ u tiên trong ch

ng trình tháng

Hai c a chúng tôi.

To
ei
c

137. (A) We plan to merge with another local radio (D) Đài— phát— thanh này ti p t c là m t ph n quan
station next year.
tr ng trong c ng—đ ng c a b n.
(B) You can even meet some of your favorite T m d ch: Và gi đâở,— chúng— tôi— hân— h nh m i b n
broadcasters.
cùng tham gia v i chùng tôi t i không quan m t
(C) This is the first event in our February schedule.

5:00— đ n 6:30 t i vào ngày 3 tháng Hai t i studio

(D) This station continues to be a vital part of your Eighth Street. Tham quan và xem m t s đi u k
community.
di u h u—tr ng. Quan sát các màn trình di n thi t
b âm thanh k thu t s c a chúng tôi.

138. (A) special

138A. Gi i thích:

(B) specialize

T m d ch: D p m

(C) especially

c n ph i—đăng—ký. Chúng tôi hy v ng b n có th tham

(D) specialization

gia cùng chúng tôi trong d p—đ c bi t này.

c a này là mi n— phí,— nh ng— b n

Open house: a day when an organization such as a
school, college, or factory allows members of the

Quy n—ebook—nàở—đ

c biên so n—đ giúp thành viên c a Group

Toeic Practice Club ti t ki m chi phí ôn thi h n. Mong

các b n—đ ng bán quy n ebook nàở—vì—nh —v y s làm m t—đi—giá—tr mà ng

i gi i đã—đóng—góp.


Toeichome.com

Ngôi nhà chung c a—sĩ—t TOEIC Vi t Nam

To
ei
c

Pr
ac
t

ic
e

C
lu
b

public to go in and see what happens there

Quy n—ebook—nàở—đ

c biên so n—đ giúp thành viên c a Group

Toeic Practice Club ti t ki m chi phí ôn thi h n. Mong

các b n—đ ng bán quy n ebook nàở—vì—nh —v y s làm m t—đi—giá—tr mà ng

i gi i đã—đóng—góp.


Ngôi nhà chung c a—sĩ—t TOEIC Vi t Nam

Toeichome.com

Questions 139-142 refer to the following article.

June

8

Today

the

Bratton

City

Council 139B. Gi i thích: Th a thu n— tuở— Đ× Đ

approved an agreement with KGRM Enterprises. thông— qua— nh ng— s

phát tri n— lô— đ t

vi c s

r ng 22 — kia— thì— ch m i lên k ho ch ch
thì—t

ch a—

ng—lai—đ n.

C
lu
b

Under

C

the agreement, KGRM----139-----the 22-acre lot th c hi n nên b n ch n B

on Mueller Street. The proposal calls for building T m d ch: Ngày 8 tháng 6

Hôm nay, H i—đ ng

both offices and retail stores on the site. thành ph Bratton—đã—ch p thu n m t h p—đ ng
Bratton s— maởor,— Keith— Wercler,— saởs— he— v i doanh nghi p KGRM. Theo th a thu n,
welcomes the ---140----opportunities this project KGRM s phát tri n—lô—đ t r ng 22 m u Anh trên
ờill—bring— to—the—area.— We—eỞpect—the—project—to— ph Mueller.
create 700 permanent full-time—jobs, —he—said.— —

am glad it was finally approved after so many 140A. Gi i thích: Đâở—là—câu—h i v t v ng nên

ic
e

postponements. ---141--- KGRM spokesperson b n c n d a—vào—nghĩa—đ ch n—đ
Katie Cornyn expects the project will take five phù h p. Lo i các ph
years to complete, yet cautions that setbacks (không bi t tr

c—ph

ng—án—

ng án unforeseen

c),

maở— still— occur.— We ve— provided— the— council— our— T m d ch: Đ xu t này kêu g i vi c xây d ng các

Pr
ac
t

best---142----but— it s— not— possible— to— foresee— all— văn— phòng— và c a hàng bán l

khu v c. Th

issues—that—maở—arise, —Cornởn—said.

tr

139. (A) to develop

hoan— nghênh— các— c — h i kinh t mà d

(B) will develop
(C) has developed

(D) could have developed
140. (A) economic
(B) unforeseen

ng c a Bratton, Keith Wercler nói r ng ông
án này

s mang—đ n cho n i—nàở. "Chúng tôi hy v ng d
án s t o ra 700 vi c làm toàn th i gian, lâu dài,"

ông nói.

141A.

(C) volunteer

(A) Trong khi thành ph
vi c thi công đ

(D) frequent

đang trông mong

c ti n hành, s

ch m tr là

To
ei
c

141. (A) While the city is anxious for work to đi n hình cho nh ng n l c th ng m i l n
get underway, delays are typical for major nh
th
này.
commercial endeavors such as this.
(B) Tuy nhiên, nh ng—ng i thuê nhà g n—đó—đã—
(B) Nearby tenants, however, have raised some d y lên m i quan ng i— chính— đáng— v ti ng n
valid concerns about the construction noise.

xây

d ng.

”C)— Despite— citở— officials — promises— to— grant— the— (C) M c cho cho l i h a c a các quan ch c thành
company a long-term agreement, they now may ph v vi c c p cho công ty m t th a thu n dài
have to reconsider.

h n,—nh ng bây gi h có th ph i xem xét l i.

(D) Council members will vote on three different (D) Các thành viên H i—đ ng s b phi u cho ba
proposals from the architects.
đ xu t khác nhau t các ki n trúc—s .

Quy n—ebook—nàở—đ

c biên so n—đ giúp thành viên c a Group

Toeic Practice Club ti t ki m chi phí ôn thi h n. Mong

các b n—đ ng bán quy n ebook nàở—vì—nh —v y s làm m t—đi—giá—tr mà ng

i gi i đã—đóng—góp.


Toeichome.com

Ngôi nhà chung c a—sĩ—t TOEIC Vi t Nam
c nh— đ

ch n— đ

142. (A) argument

Gi i thích: D a vào ng

c

(B) background

ph

(C) estimate

T m d ch: "Tôi vui m ng vì nó cu i— cùng— đã—

(D) combination

đ

ng—án—phù—h p.

thành ph

C
lu
b

c ch p thu n sau nhi u l n trì hoãn." M c dù
đang— mong— vi c— thi— công— đ

c ti n

hành, s ch m tr là—đi n hình cho nh ng n l c
th

ng—m i l n—nh —th này.

142C. Gi i thích: Đâở—là—câu—h i v t
b n c n d a vào nghĩa—đ ch n—đ
phù h p. Lo i— các— ph
c , s

v ng nên

c—ph

ng—án—

ng— án— — argument— ”lu n

tranh cãi), background (n n t ng) và
k t h p)— vì— đ u không h p

ic
e

combination (s
nghĩa.—

T m d ch: Ng
Cornyn d

i phát ngôn c a KGRM, Katie

ki n d

án s

m t— 5— năm— đ

hoàn

Pr
ac
t

thành,—tuở—nhiên—ông—c ng—c nh báo r ng nh ng
s c là v n có th x ở—ra.—"Chúng—tôi—đã—n p cho

h i— đ ng b ng d
th l

ng tr

c đ

toán t t nh t, nh ng— không—
c t t c các v n— đ có th

To
ei
c

phát sinh", Cornyn nói.

Quy n—ebook—nàở—đ

c biên so n—đ giúp thành viên c a Group

Toeic Practice Club ti t ki m chi phí ôn thi h n. Mong

các b n—đ ng bán quy n ebook nàở—vì—nh —v y s làm m t—đi—giá—tr mà ng

i gi i đã—đóng—góp.


Toeichome.com

Ngôi nhà chung c a—sĩ—t TOEIC Vi t Nam

Questions 143-146 refer to the following e-mail.

From:

Customer

Care 143A. Gi i thích: Đâở—là—câu—h i v t v ng nênb n c n d a—vào—nghĩa—đ ch n—đ

To: Karina Bhat

phù h p.

c—ph

ng—án—

đâở b n s

C
lu
b

Date: November 5 Subject: Welcome to Art T m d ch: C m— n— b n— đã— đăng— ký Art Todayl.
Today Attachment: Form

Gi

là n m trong s

nh ng ng

i

Dear Ms. Bhat:

đ u tiên bi t v các cu c tri n lãm ngh thu t,

Thank you for subscribing to Art Todayl ---143--- các bu i hòa nh c,— đ u giá và l h i thú v trên
you will be among the first to know about kh p mi n Tây Canada.
exciting art exhibits, concerts, auctions, and

festivals throughout Western Canada. Your first 144B. Gi i thích: D a vào ng c nh, b n s nh n
issue will arrive within the next few days, and th y
the month.---144---.

ic
e

then each issue will be sent at the beginning of ”ầ)—Đ đăng—kí—đ t báo, hãy g i cho qu y d ch v
c a chúng tôi trong gi làm vi c.

Your subscription also allows you unlimited--- (B) N u b n không nh n đ
145----to articles, videos, and other multimedia

c báo c a mình

trong vòng m t tu n, vui lòng liên h

v i

Pr
ac
t

on our Web site. All you need to do is log in chúng tôi ngay l p t c.
using your subscriber number and password, (C) Ngh sĩ— đ

c m i n p lên b n mô t v tác

which you will find ----146--- the enclosed ph m c a h .
enrollment form.
Sincerely,
Ken Suzuki

(D) Bu i hòa nh c—đ u tiên d ki n s di n ra t i
Vancouver—vào—đ u tháng 10.
T m d ch: S báo đ u tiên c a b n s đ n trong

Customer Representative

vòng vài ngày t i—và—sau—đó, m i s báo s đ

c

143. (A) Now

g i— vào— đ u tháng. N u b n không nh n— đ

c

(B) Afterward
(C) Then

báo c a mình trong vòng m t tu n, vui lòng liên

h v i chúng tôi ngay l p t c.

To
ei
c

(D) Meanwhile

144. (A) To place a subscription, call our service 145D. Gi i thích: C u trúc allow somebody
desk during business hours.
something— có— nghĩa— là— đ cho— ai— đó— có— th gì.
(B) If you do not receive your copy in a week, Something đâở—chính—là—c m— unlimited—access—
please contact us immediately.
s truy c p không gi i h n
(C) Artists are invited to submit descriptions of Ngoài ra b n— c ng— l u— ý— c u trúc: allow
their work.

somebody to do something

cho— phép— ai— đó—

(D) The first concert is scheduled to take place in làm—đi u gì
Vancouver in early October.
T m d ch: Vi c—đăng—ký—c a b n—c ng—cho—phép—
145. (A) accessing
b n truy c p không gi i h n vào các bài vi t,

Quy n—ebook—nàở—đ

c biên so n—đ giúp thành viên c a Group

Toeic Practice Club ti t ki m chi phí ôn thi h n. Mong

các b n—đ ng bán quy n ebook nàở—vì—nh —v y s làm m t—đi—giá—tr mà ng

i gi i đã—đóng—góp.


Toeichome.com

Ngôi nhà chung c a—sĩ—t TOEIC Vi t Nam

(B) accesses

video— và— đa— ph

(C) accessed

c a chúng tôi.

ng— ti n khác trên trang web

(D) access
146C. Gi i thích: C n—đi n m t gi i t phù h p.

(B) about

Các thông tin này n m trên m u—đ n—kia—thì—b n

(C) on

dùng gi i t ON -

(D) at

T m d ch: T t c nh ng gì b n c n—làm—là—đăng—

C
lu
b

146. (A) for

trên.

nh p b ng s thuê bao và m t kh u mà b n s

To
ei
c

Pr
ac
t

ic
e

tìm th y trên m u—đăng—ký—đính—kèm.

Quy n—ebook—nàở—đ

c biên so n—đ giúp thành viên c a Group

Toeic Practice Club ti t ki m chi phí ôn thi h n. Mong

các b n—đ ng bán quy n ebook nàở—vì—nh —v y s làm m t—đi—giá—tr mà ng

i gi i đã—đóng—góp.


Ngôi nhà chung c a—sĩ—t TOEIC Vi t Nam

Toeichome.com

TEST 2
PART 5
101. The travel-----will be processed as Phân tích: Câu này các b n hay phân vân gi a A và B. N u—đ ra là
m ot

(B) documents

(A) document
(C) documented

(D) documenting

the — dùng— đ

m o t thì—ầ—và—B—đ u—đúng.—Phía—sau—b n—đ ý th ở— theở— chúng ,—
theở—đ

c—dùng—đ c p—đ n danh t s nhi u => phía tr

T m d ch: Tài li u du l ch s đ
v ng tr ng đi m:

assignment,

as soon as (conj) ngay khi;

your

visit

process (v) x lý

seating Phân tích: 3 gi i t
reservations đ ng t

the

c x lý—ngaở—khi—chúng—đ

c a— các— ph

nguyên m u—”trong—tr

c ph i là

c nh n.

ng— án— ầ,— B,— C— đ u— không— đi— v i

ng h p—nàở—là—change)—nên—đ u b

ic
e

102.------change

đâở— có—

c cho c s ít và s nhi u nên ch d a vào

danh t s nhi u.

T

c— ầ.— Nh ng—

C
lu
b

a— travel---- — thì— các— b n s d dàng ch n— đ

soon as they are received.

page on our Web site.

lo i. C m— to—change—ởour—seating—assignment —là—m t c m nguyên

(A) For

(B) Across

m u (to-infinitive)—đóng—vai—trò—tr ng ng ch m c—đích.

(C) With

(D) To

T m d ch: Đ thaở— đ i b trí ch ng i c a b n,— hãở— ghé— trang— đ t

v ng tr ng đi m:

c trên trang web c a chúng tôi.

Pr
ac
t

T

ch tr
employ (v): thuê;

payroll service (np): d ch v tính—l

103. The president of Somchai Bank Phân tích: Ch tr ng—đang—đ ng—tr

ng

c m t (c m) danh t (bicycle)

rides------bicycle to work every day, b n s đi n m t tính t ho c tính t s h u.
except when it rains.

T m d ch: Ch t ch—ngân—hàng—Somchai—đã—đi—Ởe—đ p c a—ông—đ đi—

làm m i ngày, tr nh ng khi tr i—m a.

(A) he

(B) him

(C) his

(D) himself

T

v ng tr ng đi m:
Agents

who

have

To
ei
c

104.

in contrast to: trái—ng
not

c v i;

as a result: k t qu là;

yet Phân tích: Đâở—là—câu—h i v t v ng nên b n c n d a—vào—nghĩa—đ

registered— for— neỞt— ờeek s— nsurance— ch n—đ

c—ph

ng—án—phù—h p.

Excellence Forum must do so----.

T m d ch: Nh ng nhân viên v n—ch a—đăng—ký—di n—đàn— nsurance—

(A) closely

(B) formerly

Excellence tu n t i ph i—đăng—ký—ngay l p t c.

(C) nearly

(D) immediately

T

v ng tr ng đi m:

Quy n—ebook—nàở—đ

formerly ”adv)—tr

c—đâở;—

nearly (adv) g n—nh

c biên so n—đ giúp thành viên c a Group

Toeic Practice Club ti t ki m chi phí ôn thi h n. Mong

các b n—đ ng bán quy n ebook nàở—vì—nh —v y s làm m t—đi—giá—tr mà ng

i gi i đã—đóng—góp.


Ngôi nhà chung c a—sĩ—t TOEIC Vi t Nam

Toeichome.com

105. Matos Realty has developed two- Phân tích: Ch
------methods

tr ng— đang— đ ng— tr

c m t (c m) danh t

identifying (methods) b n s đi n m t tính t .

of

undervalued properties.

Ch tr ng—c ng—có—th đi n m t danh t đ

(A) different

h p này danh t difference không cùng v i method t o ra danh t

(B) differently

ghép—có—nghĩa—nên—lo i C.

(C) difference

T m d ch: Matos—Realtở—đã—phát—tri n—hai—ph

C
lu
b

ng

ng—pháp—khác—nhau—

cho vi c—Ởác—đ nh các tài s n b đ nh giá th p.

(D) differences
v ng tr ng đi m:

T

c—nh ng—trong—tr

identify ”v)—Ởác—đ nh;

undervalued (a) b đánh giá th p

106. Wearing lab coats and safety Phân tích: Đâở—là—câu—h i v t v ng nên b n c n d a—vào—nghĩa—đ
goggles is a ------for all laboratory ch n—đ
workers.

T m d ch: M c áo phòng thí nghi m và mang kính b o h là m t
(B) fulfillment

yêu c u—đ i v i t t c nhân viên phòng thí nghi m.

(C) specialization (D) requirement
v ng tr ng đi m:

T

ng—án—phù—h p.

ic
e

(A) training

c—ph

specialization (n) chuyên môn;

fulfillment (n) s hoàn thi n

Pr
ac
t

107. The manufacturer------that the Phân tích: Đâở—là—câu—h i v t v ng nên b n c n d a—vào—nghĩa—đ
filter be cleaned at least once a ch n—đ

c—ph

ng—án—phù—h p. Câu—nàở—ngoài—nghĩa—thì—b n có th

month for optimal performance.

d a vào ng pháp—đ ch n—nhanh—đ

(A) remembers

d ng nguyên m u thì b n bi t— đâở— là— câu— gi đ nh— nên— đ ng t

tr

(B) recognizes

c m nh đ that ph i— là— đ ng t

b o nên ch ch n—đ

(C) recommends

c C. Phía sau b n th ở— be —
có tính ch t yêu c u, khuyên

c C.

The manufacturer recommends that the filter (should) be cleaned

(D) registers

at least once a month

T m d ch: Nhà s n xu t khuy n cáo/khuyên b l c— nên— đ

cv

sinh s ch s ít nh t 1 tháng 1 l n—đ t i— u—hi u năng.

To
ei
c

v ng tr ng đi m:

T

remember (v) nh ;

recognize (v) công nh n, th a nh n

108. Before selecting a Dagle Phân tích: Ch tr ng c n—đi n m t tr ng t đ b nghĩa—cho—

steel door, measure the door đ ng t measure.
opening-------.
(A) careful

(B) caring

(C) carefully

(D) cares

T

v ng tr ng đi m:

Quy n—ebook—nàở—đ

T m d ch: Tr

c khi ch n c a—thép—Dagle,—hãở—đo—đ c cánh

c a khi m th t c n th n.

break (n): s gián—đo n;

return (n): s tr l i

c biên so n—đ giúp thành viên c a Group

Toeic Practice Club ti t ki m chi phí ôn thi h n. Mong

các b n—đ ng bán quy n ebook nàở—vì—nh —v y s làm m t—đi—giá—tr mà ng

i gi i đã—đóng—góp.


Toeichome.com
109.

Okpara

Ngôi nhà chung c a—sĩ—t TOEIC Vi t Nam

employees

should Phân tích: Ch tr ng—đang—đ ng—tr

c m t m nh—đ (they expect to

contact their supervisors by 10:00 miss a day of work) b n s đi n m t liên t .

(A) if

(B) soon

(C) only

(D) then

T

v ng tr ng đi m:

upgrade (v): nâng c p ;

C
lu
b

A.M.-------they expect to miss a day of T m d ch: Các nhân viên Okpara nên liên l c v i giám sát c a h
work.
tr c 10 gi sáng n u h đ nh xin ngh làm m t ngày.

renovation (n): s nâng c p

110. The director has requested a------ Phân tích: Khi ch tr ng có d ng— m o t
of the costs of short- and long-term

gi i t

____ gi i t

T m d ch: Giám— đ c— đã— ởêu— c u s

(A) comparable

thu n cho thuê dài h n và ng n h n.

(D) comparative

influential (adj): có s c nh—h

ng ;

figure (n): nhân v t

Pr
ac
t

v ng tr ng đi m:

so sánh chi phí c a các th a

ic
e

(C) compared

T

(of) ho c

—thì—b n s đi n m t danh t .

rental agreements.

(B) comparison

(a)____ gi i t

111. Ms. Yi of Lakesview Catering says Phân tích: Đâở—là—câu—h i v t v ng nên b n c n d a—vào—nghĩa—đ
that five trays of appetizers are more ch n—đ
than------for fifty guests.

(B) numerous

(C) sure

(D) enough

là—quá—đ cho 50 v khách r i.

credit card (np): th tín d ng;

payment (n): s thanh toán

To
ei
c

v ng tr ng đi m:

ng—án—phù—h p.

T m d ch: Cô Yi c a Lakesview Catering nói r ng 5 khay món khai v

(A) able

T

c—ph

Quy n—ebook—nàở—đ

c biên so n—đ giúp thành viên c a Group

Toeic Practice Club ti t ki m chi phí ôn thi h n. Mong

các b n—đ ng bán quy n ebook nàở—vì—nh —v y s làm m t—đi—giá—tr mà ng

i gi i đã—đóng—góp.


Toeichome.com

Ngôi nhà chung c a—sĩ—t TOEIC Vi t Nam

109. Canada s— Pan— Rail— Corporation— Phân tích: Sau will ta c n—đi n m t—đ ng t nguyên m u nên ch n A.
đó—ch là trang t đ b nghĩa—cho—đ ng t phía—sau—đó.

will no longer------freight into the no longer

T m d ch: Canada s— Pan— Rail— Corporation— s không còn v n chuy n

(A) transport

hàng hóa sang Hoa K n a.

(B) transporting
(C) transports
(D) transported
T

v ng tr ng đi m:

freight (n) hàng hóa, v n chuy n hàng hóa

113. According to experts, Flash Phân tích: Ch tr ng—đang—đ ng—tr
Maxe

dishwashing

detergent m t tính t .

C
lu
b

United States.

c m t (c m) danh t b n s đi n

consistently delivers -------results.

T m d ch: Theo— các— chuởên— gia,— n

(A) exceptionally

c ng mang—đ n nh ng k t qu đ c bi t .

ic
e

(B) exceptional
(C) exception

v ng tr ng đi m:

Pr
ac
t

(D) exceptions
T

terminate (v): hoàn thành ;

certain (adj): ch c ch n

114. When picking up identification Phân tích: Đâở—là—câu—h i v t
badges, employees need to show---- ch n—đ
-of

employment

at

Associates.

làm vi c

(B) analysis

(C) proof

(D) basis

ng—án—phù—h p.

Ekmekci Associates.

analysis (n) s phân tích;

To
ei
c

v ng tr ng đi m:

c—ph

v ng nên b n c n d a—vào—nghĩa—đ

Ekmekci T m d ch: Khi l y b ng tên, các nhân viên c n trình b ng ch ng đang—

(A) process

T

c r a chén Flash Maxe lúc nào

process (n) quá trình

113. Roxy Koenig is--------seeking a Phân tích: Khi ch

tr ng— đ ng gi a tr

new venue for her summer concert (seeking) thì b n s đi n m t tr ng t

đ ng t

”is)— và— đ ng t

đ b nghĩa— cho— đ ng t

sau

since the Hazelton Music Hall is đó.—
being renovated.

T m d ch: RoỞở— Koenig— đang— tích c c tìm thêm ngu n thu m i cho

(A) actively

(B) activity

bu i hòa nh c mùa hè c a— cô— vì— Hazelton— Music— Hall— đang— đ

(C) active

(D) activate

s a.

T

v ng tr ng đi m:

Quy n—ebook—nàở—đ

activate (v) kích ho t;

c tu

active (a) có/đang—ho t—đ ng

c biên so n—đ giúp thành viên c a Group

Toeic Practice Club ti t ki m chi phí ôn thi h n. Mong

các b n—đ ng bán quy n ebook nàở—vì—nh —v y s làm m t—đi—giá—tr mà ng

i gi i đã—đóng—góp.


Toeichome.com

Ngôi nhà chung c a—sĩ—t TOEIC Vi t Nam

116. Prospective tenants must Phân tích: too, in addition— và— moreover— đ u— không— đ ng
nên lo i c 3— ph

provide at least two references---- gi a 2 c m danh t

ng— án— nàở. Các b n

---their application.

dùng t đi n—đ xem cách dùng c a 3 t trên nhé.

(A) too

T m d ch: Nh ng—ng

(C) moreover (D) along with
v ng tr ng đi m:

nh t hai—th —gi i thi u cùng v i—đ n—Ởin—c a h .

in advance: tr

117. While Ms. Molinsky has little

c tiên ;

reasonable (adj): h p lí;

Phân tích: Đâở— là— câu— h i v t

experience in technical support, nghĩa—đ ch n—đ
her

knowledge

of

ng—án—phù—h p.

computer T m d ch: M c dù cô Molinsky có ít kinh nghi m trong vi c

systems is------.

h tr k thu t,—nh ng—ki n th c c a cô v h th ng máy tính

(A) extensive

(B) clever

(C) considered

(D) eager

T

c—ph

v ng nên b n c n d a vào

v ng tr ng đi m:

r t r ng.

powerful (adj): m nh m ;

ic
e

T

i thuê nhà s p t i s ph i cung c p Ít

C
lu
b

(B) in addition

advanced (adj): cao c p

118. Please refer to the attached Phân tích: Đâở— là— câu— h i v t
flowchart, which describes the----- nghĩa—đ ch n—đ

c—ph

v ng nên b n c n d a vào

ng—án—phù—h p.

Pr
ac
t

-of responsibilities among the T m d ch: Vui lòng tham kh o—l u—đ đính—kèm,—l u—đ này
various leadership positions.
mô t s phân chia nhi m v
các v trí—lãnh—đ o khác nhau.
(A) support

(B) attention

(C) division

(D) statement

T

v ng tr ng đi m:

119.

A

good

statement (n) s phát bi u;

leadership ”n)—c

ng—v lãnh—đ o

manager Phân tích: c m to strive to do something (c g ng—làm—đi u

project

strives-------communication

gì—đó)

To
ei
c

between departments whenever T m d ch: M t qu n lý d án gi i s luôn c g ng— tăng—
possible.
c ng vi c giao ti p gi a các phòng ban b t c khi nào có

(A) to enhance

(B) enhances

(C) is enhancing

(D) enhanced

T

v ng tr ng đi m:

Quy n—ebook—nàở—đ

th .

responsibility (n): trách nhi m;

c biên so n—đ giúp thành viên c a Group

clarification (n): thông tin chi ti t

Toeic Practice Club ti t ki m chi phí ôn thi h n. Mong

các b n—đ ng bán quy n ebook nàở—vì—nh —v y s làm m t—đi—giá—tr mà ng

i gi i đã—đóng—góp.


Toeichome.com
120.

Same-day

Ngôi nhà chung c a—sĩ—t TOEIC Vi t Nam

appointments

can Phân tích: Đâở—là—câu—h i v t v ng nên b n c n d a—vào—nghĩa—đ

usually be scheduled, although not---- ch n—đ

c—ph

ng—án—phù—h p.

--with your usual doctor.

T m d ch: Các cu c h n khám trong cùng m t—ngàở—th

(A) expectedly

đ

(B) necessarily

khám—th

(C) preventively

(có nghĩa—là:—bác sĩ—quen—thì—vô—khám—thôi,—kh i c n lên l ch h n)

ng xuyên c a b n.

v ng tr ng đi m:

preventively (adv) m t—cách—ngăn—ng a;

C
lu
b

c lên l ch h n, m c dù chuy n này không c n thi t v i— bác— sĩ—

(D) permanently
T

ng có th

permanently ”adv)—vĩnh—vi n

121. Mr. Vieira is-------with introducing Phân tích: C m be credited with doing something = m t—ai—đó—đ

c

several changes that have helped cho là có trách nhi m trong vi c gì.
Stacatti Stationery increase business.

T m d ch: Ông Vieria đ

(A) credited

(B) scored

nh ng thaở—đ i—đã—giúp—cho—Stacatti—Stationerở thúc—đ y kinh doanh.

(C) agreed

(D) relied

v ng tr ng đi m:

score ”v)—đ t—đ

c—đi m;

ic
e

T

c cho là có công trong vi c gi i thi u

rely on something (v) d a vào

Pr
ac
t

122. In the photograph, President Phân tích: Đâở—là—câu—h i v t v ng nên b n c n d a—vào—nghĩa—đ
Tang can be seen standing -------Dr. ch n—đ
Dervishi.

ng—án—phù—h p.

T m d ch: Trong b c nh, có th th ở—đ

(A) from

(B) reverse

(C) opposite

(D) distant

T

c—ph

v ng tr ng đi m:

reverse ”a)—ng

c ch t ch—Tang—đ ng—đ i

di n Ti n s Dervishi.

c l i,—đ o, ngh ch;

distant (a) xa v không gian và th i gian

123. The new location of the Bentler Phân tích: Ch tr ng— đang— đ ng sau đ ng t

to— be — ”is)— nên— b n

đi n m t tính t . D a vào h u t tính t -ible b n ch n—đ

(A) access

T m d ch: Đ a— đi m m i c a công ty Bentler có th d dàng— đi— l i

To
ei
c

Company is easily------by car or bus.

(B) accessibly

c C.

b ng xe ô tô ho c xe buýt.

(C) accessible

(D) accessibility
T

v ng tr ng đi m:

Quy n—ebook—nàở—đ

turnout (n): s ng

i có m t;

c biên so n—đ giúp thành viên c a Group

approximately (adv): kho ng ch ng

Toeic Practice Club ti t ki m chi phí ôn thi h n. Mong

các b n—đ ng bán quy n ebook nàở—vì—nh —v y s làm m t—đi—giá—tr mà ng

i gi i đã—đóng—góp.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×