Tải bản đầy đủ

TONG HOP 58 CAU HOI BV DA CHI TIET MAY

Tài li u-

án C khí

https://www.facebook.com/doancokhi123

ây là tài li u mình s u t m và t ng h p l i, do ki n th c c ng nh
th i gian có h n nên tài li u có th còn nhi u ch sai sót, không
đúng. R t mong b n đ c sau khi tham kh o cho mình ý ch nh s a
b sung đ tài li u hoàn thi n h n.
Email: doancokhi123.share@gmail.com
Chúc các b n thành công.
Nh ng đi m c n l u ý khi tr l i đ án!
1. T i sao l i l p b truy n đai tr c,còn n u b truy n xích thì l i l p sau?
Tr l i:
- b truy n đai th ng b trí ngay sau đ ng c vì nó cho phép t c đ cao,
làm vi c êm, không n. gi đ c an toàn hco các chi ti t máy khi quá t i
(lucsnayf đai s tr t trên bánh)
- B truy n xích g n sau vì nó cho phép truy n l c t t h n, không b tr t
nh đai, đ n c a nó cao, làm vi c v i v n t c th p. có th truy n coogn
su t cho nhi u tr c.

2. u đi m c a bánh r ng nghiêng?
Tr l i:
- Bánh r ng nghiêng giúp làm vi c êm h n, truy n l c t t h n (do nhi u
r ng cùng n kh p, khi r ng này n kh p ch a h t thì r ng ti p theo đư
vào n kh p), nh ng có nh c đi m là t o ra l c d c tr c, v i hgt phân
đôi ho c br ch V thì l c d c tr c h ng vào nhau nên góc nghiêng 3040 đ . Br nghiêng n m 8-20 đ .
3. Khi phân ph i t s truy n cho HGT c n đ m b a đi u ki n gì? vì sao?
Tr l i:
C n đ m b o 3 đi u ki n :
- Kh i l ng nh nh t : do kích th c c a h p gi m t c ph thu c vào
kho ng cách tr c (aw) và chi u r ng r ng.
m b o th tích br l n nhúng tron d u nh nh t (đi u ki n bôi tr n là t t
nh t): đ bôi tr n các ch n kh p c a các bánh r ng, ng i ta tính toán
H ng d n, làm đ án chi ti t máy, đ án công ngh ch t o máy theo yêu c u.
Email: doancokhi123.share@gmail.com

1


Tài li u-

án C khí

https://www.facebook.com/doancokhi123

đ các bánh l n đ c nhúng vào d u trong h p.N u phân ph i TST
không h p lý s d n đ n bánh l n c p ch m nhúng d u nh ng bánh l n
c p nhanh không nhúng đ c vào d u. N u đ 2 bánh cùng nhúng d u thì
bánh l n c p ch m nhúng quá sâu trong d u và d n đ n t n th t công su t
do khu y d u.
- Momen quán tính là thu g n nh nh t.
4. Tr ng h p nào c n ch n công su t đ ng c theo công su t đ ng tr ? t i
sao?
Tr l i:
- Công su t c a đ ng c đ c xác đ nh d a tren Pt (Công su t c n thi t
trên tr c đ ng c ). Tr s c a Pt đ c xác đ nh tùy thu c vào ch đ làm
vi c c a đ ng c và tính ch t t i tr ng:
- ch n công su t đ ng c theo công su t đ ng tr khi t i tr ng không đ i.
Pt là công su t làm vi c trên tr c công tác: Pt = Plv = F.v/1000
- T i tr ng thay đ i :


Lúc này nhi t đ đ ng c thay đ i theo s thay đ i c a t i tr ng. Do v y
ta tính theo công su t t ng đ ng không đ i ( v i m t mát n ng l ng
do nó sinh ra t ng đ ng v i m t mát n ng l ng do công su t thay đ i
gây nên trong cùng m t th i gian).
Pt =Ptđ.
5. B truy n xích nên b trí tr c đ u vào hay đ u ra c a HGT? t i sao?
Tr l i:
- B truy n xích có th b trí c đ u (n u dùng đ t ng t c) và l n đ u ra
(n u dùng đ gi m t c)
6. Các d ng h ng và ch tiêu tính c a b truy n xích?
Tr l i:
- Các d ng h ng c a b truy n xích :
Mòn b n l (d ng h ng ch y u): do ch u ng su t ti p xúc l n (áp su t),
có s xoay t ng đ i gi a ch t và ng. b n l mòn làm xích hay b tu t,
đ t xích. Do đó c n bôi tr n và h n ch áp su t trogn b n l .
H ng do m i: đ t xích, on l n r , v
v>15m/s: ch u t i va đ p l n làm má xích b long con l n v
H ng d n, làm đ án chi ti t máy, đ án công ngh ch t o máy theo yêu c u.
Email: doancokhi123.share@gmail.com

2


Tài li u-

án C khí

https://www.facebook.com/doancokhi123

- Ch tiêu tính toán: v mòn do ng su t ti p xúc gay rakhoong ssowcj
v t qua m t giá tr cho phép.
7. Các d ng h ng và ch tiêu tính c a b truy n bánh r ng?
Tr l i:
- Các d ng h ng:
Gưy r ng: do ng su t u n gây ra (là ch y u) ngoài ra do quá t i l n, do
m i, br quay 1 chi u v t n t xu t hi n phía th ch u kéo, br nghiêng và
ch V gãy ti t di n xiên.
Bp ng n gưy r ng: t ng m, d c ch nh br, nhi t luy n, t ng bán kính góc
l n đ gi m t p trung ng xu t chân r ng, ia công nahwnx b m t rãnh.
Tróc vì m i do ng su t ti p xúc gây ra
Bp ng n: nhi t luy n, t ng góc n kh p, nâng cao c p chính xác br, dùng
dao có góc profin l n.
Mòn r ng: do bôi tr n không t t, môi trowngf làm vi c b n.
Bp ng n: nhi t luy n, gi s ch môi tr n làm vi c, d ch ch nh, gi m
chi u cao r ng, bôi tr n.
Dính r ng: do t i l n và v n t c cao.
Bp ng n: dùng nh mòn r ng, làm ngu i môi tr ng làm vi c, ch n v t
li u thích h p, bp hi u qu nh t là dùng d u ch ng dính.
Bi n d ng d o v r ng: thép có đ r n th p, t i l n và v n t c nh
Bong b m t: do th m N, C tôi b m t không t t
- Ch tiêu: đ b n ti p xúc, đ b n u n và quá t i
8. Các d ng h ng và ch tiêu tính tr c?
Tr l i:
- Các d ng h ng: gãy do m i, võng tr c do không đ đ c ng và h ng do
dao đ ng ngang và xo n.
- Ch tiêu: ki m nghi m đ b n m i, tr ng h p c n thi t ki m nghi m đ
c ng, tr c quay nhanh ki m nghi m them doa đ ng.
9. Các d ng h ng và ch tiêu tính c a l n?
Tr l i:
- Các d ng h ng: bi n d ng d b m t làm vi c do ch u t i tr ng va đp và
t a tr ng t nh quá l n khi không quay ho c quay ch m.
H ng d n, làm đ án chi ti t máy, đ án công ngh ch t o máy theo yêu c u.
Email: doancokhi123.share@gmail.com

3


Tài li u-

án C khí

https://www.facebook.com/doancokhi123

Tróc (h ng ch y u) vì m i do ng su t ti p xúc thay đ i khi quay
Mòn vòng và con l n; do môi tr ng b n.
Võ vòng cách: do l c ly tâm và tác d ng c a con alwn, quay nhanh
- Ch tiêu:
T i t nh: làm vi c v n t c nh (ho c đ ng yên) đ tránh bi n d ng d
b m t.
T i đ ng: làm vi c v i v n t c cao, tránh tróc vì m i
10.Trình t tr n l n?
Tr l i:
Ch n lo i
Ch n c p chính xác
Ch n kích th c
Tr ng h p c n thi t ki m tra kh n ng quay nhanh c a .

H ng d n, làm đ án chi ti t máy, đ án công ngh ch t o máy theo yêu c u.
Email: doancokhi123.share@gmail.com

4


Tài li u-

án C khí

https://www.facebook.com/doancokhi123

11.Thông s hình h c c a b truy n xích?
Tr l i:

H ng d n, làm đ án chi ti t máy, đ án công ngh ch t o máy theo yêu c u.
Email: doancokhi123.share@gmail.com

5


Tài li u-

án C khí

https://www.facebook.com/doancokhi123

H ng d n, làm đ án chi ti t máy, đ án công ngh ch t o máy theo yêu c u.
Email: doancokhi123.share@gmail.com

6


Tài li u-

án C khí

https://www.facebook.com/doancokhi123

12.Công d ng, v trí đ t nút thông h i?
Tr l i:
i u hòa không khí, gi m áp su t trong h p đ c đ t trên n p quan sát ho c
v trí cao nh t c a h p.
13.Công d ng ,phân lo i cách l a ch n nút tháo d u?
Tr l i:
- Dùng đ tháo d u c .
- Phân lo i: nút tháo d u tr d ch t a nh ng khó b t kín nên ph i dung
them đ m thích h p sx đ n chi c. nút thóa d u côn khó ch t o nh ng b t
kín t t thích h p sx hang lo t kh i.
Chú ý: m t đáy h p nên làm d c v phía l tháo d u t 1-2 đ và ngay t i
ch tháo d u nên làm lõm xu ng
14.Công d ng ,phân lo i cách l a ch n que th m d u?
Tr l i:
- Ki m tra m c d u trong h p.
- Phân lo i: đnè ló có ch p kính, que th m d u, thi t b ch d u (m t ch
d u đ u kính ph ng)
15.Công d ng ,phân lo i cách l a ch n ch t đ nh v ?
Tr l i:
m b o v trí t ng đ i c a n p và thân tr c, sau khi gia công và khi
l p ráp.
- Phân lo i: ch t côn khó ch t o nh ng thao tác nhanh, ch t tr d ch t a
nh ng thao tác lâu.
16.Công d ng c a vòng ch n d u?
Tr l i:
Ng n không cho d u trong h p v i m trong . Vòng g m 2-3 rãnh m i rãnh
r ng 2-3 mm. khi l p vòng cách mép trong h p 1-2 mm, khe h gi a đ nh
ren vòng ch n d u v i v i 0,4 mm
17.Công d ng c a vòng ph t?
Tr l i:
Lót kín b ph n , không cho b i b n, h t c ng, t p ch t vào . Không cho
d u m ra ngoài h p.
H ng d n, làm đ án chi ti t máy, đ án công ngh ch t o máy theo yêu c u.
Email: doancokhi123.share@gmail.com

7


Tài li u-

án C khí

https://www.facebook.com/doancokhi123

18.Công d ng c a vòng vung d u?
Tr l i:
T i d u cho br trong tr ng h p br không ngâm d u đ c.
19.Trình bày cách đi u ch nh l n?
Tr l i:
- Vòng ngoài: i u ch nh b ng cách d ch chuy n vòng ngoài: b ng đ m
đi u ch nh. Dùng 2 thì mài m t bên , dùng them đ m. c đ nh d c tr c
b ng n p thì dùng them đ m l p trên tr c.
- Vòng trong: đai c+vòng đ m.
20.Công d ng và cách t o ra khe h bù tr nhi t c nh l n?
Tr l i:
- Công d ng: Làm tránh b k t do dãn n .
- Cách t o: câu 19.
21.T i sao ph i ch n b r ng bánh r ng nh l n h n b r ng bánh r ng l n?
Tr l i:
- Trong quá trình l p ghép, đôi khi không th đ m b o n kh p đúng gi a
bánh r ng nh và bánh r ng l n . Lúc đó chi u dài ti p xúc gi a các r ng
có th s nh h n bw .Do v y khi ch t o ,ta th ng làm b r ng c a
bánh r ng nh l n h n so v i b r ng bánh l n đ khi l p ráp có sai l ch
thì v n đ m b o đ chi u dài n kh p.M t khác t ng b r ng bánh nh
ch không ph i bánh l n đ gi m b t kh i l ng , b i chi phí và không
làm t ng momen quán tính khi ho t đ ng.
22.Trình bày cách ch n dung sai vòng trong và vòng ngoài l n?
Tr l i:
- Vòng ngoài l p l ng đ tránh k t , v
đ ng th i vòng ngoài quay s
làm vùng ch u t i c c b nâng cao tu i b n
- Vòng trong l p trugn gian có đ dôi đ không tr n tr t trên tr c
- Vòng trong l p theo h th ng l , vòng ngoài l p theo h th ng tr v l n
là chi ti t tiêu chu n ph i đi mua.
23.Gi i thích ý ngh a các ký hi u dung sai c a m i l p bánh r ng và tr c?
Tr l i:

H ng d n, làm đ án chi ti t máy, đ án công ngh ch t o máy theo yêu c u.
Email: doancokhi123.share@gmail.com

8


Tài li u-

án C khí

https://www.facebook.com/doancokhi123

- Th ng dung ki u l p H7/k6 H là mi n dung sai c a l 7 là c p chính xác
k là mi n dung sai c a tr c 6 là c p chính xác
24.Các kích th c nào c n ghi dung sai trên b n v ? t i sao?
Tr l i:
Kích th c c n ghi dung sai: kho ng cách tâm, kho ng cách các bu lông
n n. đây là kích th c l p ráp và ch t o c n đ m b o.
Chú ý: trong b n v l p c n ghi các kích th c sau:
- Kích th c bao: chi u dài, r ng, cao đ bi t kho ng không gian c u c m
máy chi m.
- Kích th c l p ghép gi a các chi ti t: đ m b o m i l p khi làm vi c.
- Kho ng cách tâm gi a các tr c.
- Kho ng cách các l bu lông n n vì đây là v trí đ l p c m máy v i b
ph n khác.
25.T i sao ph i làm gân t ng c ng c nh ch l p l n?
Tr l i:
t ng c ng.
26.Công d ng c a các t m đ m ch l p l n?
Tr l i:
i u ch nh khe h bù tr nhi t cho l n.
27.T i sao ch n modun r ng ph i theo tiêu chu n?
Tr l i:
d ch t o. d ng c c t đ c tiêu chu n hóa.
28.T i sao ph i ch n đ ng kính thân tr c và ngõng tr c theo tiêu chu n?
Tr l i:
ng kính thân tr c và ngõng tr c theo tiêu chu n đ d ch t o và l p
ghép.
29.Trình bày cách ch n và tính các kích th c c a then b ng?
Tr l i:
- D a vào đ ng kính tr c ch n kích th c ti t di n then, chi u dài b ng
0,8-0,9 may , các kích th c còn l i tra b ng.
- Sau đó ki m nghi m b n d p, v i then hoa ki m nghi m thêm b n mòn.
30.Th nào là l p theo h th ng l và h th ng tr c? H th ng nào là u tiên?
H ng d n, làm đ án chi ti t máy, đ án công ngh ch t o máy theo yêu c u.
Email: doancokhi123.share@gmail.com

9


Tài li u-

án C khí

https://www.facebook.com/doancokhi123

Tr l i:
- l p theo h th ng l là gi kích th c l thay đ i kích th c tr c đ đ t
đ c m i ghép, l p theo h th ng tr c ng c l i. u tiên l p theo h
th ng l v l bao giwo fcungx gia công khó h n tr c.
31.D ng h ng ,ch tiêu c a then b ng, hoa?
Tr l i:
- Các d ng h ng:
H ng do d p b m t làm vi c
H ng do c t
Then hoa có them h ng do mòn.
- Ch tiêu: then b ng: b n d p
Then hoa; them b n mòn.
32.Kho ng cách nh nh t t đ nh r ng c a br đ n đáy hgt l a ch n nh th nào,
t i sao?
Tr l i:
- Kho ng cách c n đ l n đ khi br quay không khu y đ ng b n, s n v t
mài mòn l ng xu ng đáy lên. Hgt br thì kho ng cách này b ng 3-5 chi u
dày thân h p, hgt tr c vít giá tr này l n h n, ph thu c vào di n tích t a
nhi t c n thi t.
33.Chi u dày nh nh t c a vách HGT ch n th nào, t i sao?
Tr l i:
- Ch n theo chi u dài r ng cao ho c khaongr cách tâm c a h p ph i đ m
b o khi đúc có kahr n ng đi n đày khuôn.
34.Yêu c u khi ch n v t li u bánh r ng? T i sao ng i ta ch n v t li u bánh
r ng nh t t h n bánh r ng l n, v t li u c a bánh r ng c p ch m t t h n c p
nhanh?
Tr l i:
- Yêu c u : khi ch n v t li u ph i d a vào các yêu c u c th : t i tr ng l n
hay nh , kh n ng công ngh và thi t b ch t o c ng đ c c ng nh v t
t đ c cung c p, có yêu c u kích th c ph i g n hay không.

H ng d n, làm đ án chi ti t máy, đ án công ngh ch t o máy theo yêu c u.
Email: doancokhi123.share@gmail.com

10


Tài li u-

án C khí

https://www.facebook.com/doancokhi123

- Nhóm 1 : đ r n HB < 350, bánh r ng th ng đ c th ng hóa ho c tôi
c i thi n. Nh đ r n th p nên có th c t r ng chính xác sau khi nhi t
luy n, đ ng th i b truy n có kh n ng ch y mòn.
- Nhóm 2 : có đ r n HB >350 , bánh r ng th ng đ c tôi th tích , tôi b
m t, th m cacbon ,th m nito dùng các nguyên công tu s a đ t ti n nh
mài,mài nghi n v.v.. R ng ch y mòn r t kém do đó ph i nâng cao đ
chính xác ch t o , nâng cao đ c ng c a tr c.
- Tuy nhiên khi dùng v t li u nhóm 2 thì ng su t ti p xúc có th t ng t i 2
l n và nâng cao kh n ng t i c a b truy n c ng nh t ng t i 4 l n so v i
thép th ng hóa ho c tôi c i thi n.
i v i h p gi m t c ch u công su t trung bình ho c nh ,ch c n ch n
v t li u nhóm 1, đ ng th i chú ý r ng đ t ng kh n ng ch y mòn c a
r ng ,nên nhi t luy n bánh r ng l n đ t đ r n th p h n đ r n bánh r ng
nh t 10 đ n 15 đ n v :
H1 > H2 + (10 … 15 ) HB
- V i công su t l n có th ch n v t li u bánh nh là thép nhóm 2, bánh l n
nhóm 1 ho c c 2 đ u thu c nhóm 2, khi đó nhi t luy n 2 bánh nh nhau
và đ t đ r n b ng nhau.
- Ng i ta ch n v t li u bánh nh t t h n bánh l n vì :s chu k làm vi c
c a bánh nh nhi u h n bánh l n.
- V t li u bánh r ng c p ch m l n h n c p nhanh vì momen trên các tr c
c a c p ch m l n h n c p nhanh, do v y t i tr ng lên các r ng l n h n so
v i c p nhanh.
35.Trên cùng m t tr c nên ch n cùng lo i , lo i then nh nhau vì sao?
Tr l i:
- Then và trên cùng m t tr c thì nên ch n cùng lo i then, đ thu n ti n
cho quá trình thi t k và ch t o. N u cùng m t lo i then ,ta ch c n tính
toán ki m nghi m cho then v trí ch u nguy hi m h n.Trong ch t o
,ch n cùng lo i then d cho vi c ch t o vì không ph i thay dao c t, t o
n ng su t.M t khác trong quá trình ch t o có th l p l n, đ i then, cho
nhau trong tr ng h p c n thi t.
36.M i l p gi a then và tr c là gì?
H ng d n, làm đ án chi ti t máy, đ án công ngh ch t o máy theo yêu c u.
Email: doancokhi123.share@gmail.com

11


Tài li u-

án C khí

https://www.facebook.com/doancokhi123

Tr l i:
- L p theo h th ng tr c , l p có đ dôi đ b o đ m truy n momen xo n
đ y đ và không ph i tháo then khi tháo BR hay .
37.Cách ch n đ ng c đi n? D a vào thông s nào đ ch n đ ng c đi n, các
thông s c b n c a đ ng c đi n? Phân bi t công su t t ng đ ng, công
su t yêu c u và công su t danh ngh a c a đ ng c ?
Tr l i:
- Cách ch n đ ng c ; tính công su t c n thi t c a đ ng c , xác đ nh s b
s vòn quay c a đ ng c . D a vào công su t c n thi t, và s vòng quay
đ ng b k t h p v i các yêu c u v quá t i, mômen m máy, ph ng
pháp l p đ t đ ng c đ ch n kích th c đ ng c cho phù h p
Các thông s đ ch n đ ng c : Pđc Pct nđb = nsb Tmm/T TK/Tdn
Công su t t ng đ ng: công su t làm vi c ch đ t i trogn thay đ i
nhi u m c.
Công su t yêu c u: công su t xét đ n s thay đ i c a c t i trogn l n
tác d ng t ng h gi a các chi ti t máy ti p xúc.
Công su t danh ngh a: công su t đ c ch n trong s các t i tr ng
trong ch đ làm vi c n đ nh, th ng ch n công su t t i l n nh t
ho c t i tác d ng lâu dài nh t làm công su t danh ngh a.
38.Các ph ng pháp phân ph i t s truy n cho các c p trong HGT? Phân ph i
TST cho HGT và b truy n ngoài ntn? nh h ng c a vi c phân ph i TST
lên kích th c HGT và h d n đ ng?
Tr l i:
- Ph ng pháp phân ph i t s truy n:
PP1 : Phân theo yêu c u gia công v h p:
V i các h p gi m t c đư đ c tiêu chu n hóa đ t o thu n l i cho vi c
gia công, ng i ta quy đ nh t s kho ng cách tr c c p ch m aw2 và c p
nhanh aw1 .D a trên c s đó mà phân ph i t s truy n uh cho các c p.
PP2 : Phân theo yêu c u bôi tr n:
bôi tr n ch n kh p c a các bánh r ng trong h p gi m t c, ng i ta
tính toán đ các bánh l n đ c nhúng vào d u đ ng trong h p.

H ng d n, làm đ án chi ti t máy, đ án công ngh ch t o máy theo yêu c u.
Email: doancokhi123.share@gmail.com

12


Tài li u-

án C khí

https://www.facebook.com/doancokhi123

C = dw1/dw2 = 1 thì br l n c a hgt đ c ngâm trogn d u b ng nhau mà c p
nhanh quay nhanh h n gây t n th t do khu y d u do v y nên ch n C > 1
th c t 1 C 1,3
PP3 : Phân theo yêu c u g n nh :
V i h p gi m t c bánh r ng tr lo i n ng thì ch tiêu v kích th c và
kh i l ng l i có ý ngh a quan tr ng.Vì v y trong tr ng h p này ng i
ta phân uh cho các c p xu t phát t đi u ki n t ng kho ng cách tr c là
nh nh t.
U1 = (1.2 … 1.3 ) U2
- Phân ph i t s truy n cho HGT và b truy n ngoài:
Ut = nđc/nlv = Uh.Un
Trong đó: nđc: s vòng quay c a đ ng c đư ch n, vg/phút.
nlv: s vòng quay c a tr c công tác
un: t s truy n c a b truy n ngoài.
uh: t s truy n c a h p gi m t c.
Theo b ng 2.4 – [1] ch n s b un
 uh = ut/un
Phân ph i t s truy n cho các c p b truy n trong h p gi m t c, sau đó tính
l i un theo công th c: un = ut/u1.u2
nh h ng c a vi c phân ph i TST lên kích th c HGT và h d n đ ng
Vi c phân ph i t s truy n nh h ng r t l n đ n kích th c c ng nh kh i
l ng c a hgt và h d n đ ng, do đó c n ph i phân phói t s truy n đ m
b o kích th c, kh i l ng nh và bôi tr n các br n kh p.
39.Nêu cách ch n h p lý công su t và s vòng quay đ ng c ?
Tr l i:
- Các thông s đ ch n đ ng c : Pđc Pct nđb = nsb Tmm/T TK/Tdn
40.T i sao ph i ki m tra m máy và quá t i cho đ ng c ? tr ng h p nào
không ph i ki m tra quá t i cho đ ng c ? T i sao?
Tr l i:
H ng d n, làm đ án chi ti t máy, đ án công ngh ch t o máy theo yêu c u.
Email: doancokhi123.share@gmail.com

13


Tài li u-

án C khí

https://www.facebook.com/doancokhi123

- Khi m máy, momen quá t i không đ c v t quá momen kh i đ ng c a
đ ng c ( T < TK) n u không đ ng c s không ch y.
- N u đang làm vi c ch đ n đ nh nào đó mà đ ng c b quá t i vì b t
k lý do nào, s vòng quay c a đ ng c s gi m . Momen quá t i dù ch
tác d ng trong m t th i gian ng n không đ c v t quá momen c c đ i
Tmax c a đ ng c , n u không đ ng c s d ng l i ho c b cháy n u
không k p ng t ngu n.
- .
41.Nêu vai trò và v trí c a h p gi m t c trong h th ng d n đ ng?
Tr l i:
- Hgt dùng đ truy n momne xo n và gi m t c đ .
- V trí: trung gian gi a đ ng c và tr c công tác.
42.C s xác đ nh h s chi u r ng bánh r ng khi thi t k b truy n bánh r ng?
Tr l i:
xác đ nh h s chi u r ng r ng ba là d a vào v trí c a bánh r ng
đ i v i các trong h p gi m t c (b ng 6.6), t i tr ng c n truy n, s đ
b trí (công xôn,đ i x ng,b t đ i x ng),đ c ng v ng c a tr c và , đ
r n m t r ng c p chính xác ch t o bánh r ng. Khi t ng ba s làm gi m
đ c kích th c ho c kh i l ng c a b truy n, nh ng l i đòi h i nâng
cao đ c ng và đ chính xác ch t o ,n u không s làm t ng thêm s
phân b không đ u t i tr ng trên chi u r ng vành r ng và nh v y nh
h ng có l i c a vi c t ng chi u r ng vành r ng không bù đ c nh
h ng có h i do vi c t ng thêm s phân b không đ u t i tr ng gây ra.
43.Nêu các bi n pháp x lý khi ki m tra s c b n ti p xúc c a bánh r ng không
th a mãn?
Tr l i:
- Khi s c b n ti p xúc không th a mãn, n u chênh l ch nhi u có th ch n
l i v t li u ho c thay đ i kho ng cách tr c và ki m nghi m l i.Tuy nhiên
n u H > [ H] kho ng 4 % thì có th gi nguyên các k t qu tính toán
và ch c n tính l i chi u r ng vành r ng bw.
bw = ba.aw.( H / [ H])2
44.Nêu c s ch n góc nghiêng c a bánh r ng nghiêng?
H ng d n, làm đ án chi ti t máy, đ án công ngh ch t o máy theo yêu c u.
Email: doancokhi123.share@gmail.com

14


Tài li u-

án C khí

https://www.facebook.com/doancokhi123

Tr l i:
- Bánh r ng nghiêng giúp làm vi c êm h n, truy n l c t t h n (do nhi u
r ng cùng n kh p, khi r ng này n kh p ch a h t thì r ng ti p theo đư
vào n kh p) u đi m này t l thu n v i đ l n c a góc nghiêng r ng,
tuy nhiên khi góc nghiêng nh h n 8 đ thfi không t n d ng đ c h t u
đi m c a br nghiêng, khi góc nghiêng l n h n 20 đ thì l c d c tr c l n
do v y v i hgt phân đôi ho c br ch V thì l c d c tr c h ng vào nhau
nên góc nghiêng 30-40 đ . Br nghiêng n m 8-20 đ .
45.Tr ng h p nào ph i ch n xích nhi u dãy? s dãy xích t i đa là bao nhiêu?
gi i thích? t i sao th ng ch n s m t xích ch n?
Tr l i:
- Trong tr ng h p tính ra b c xích l n h n b c xích l n nh t cho phép
(P>Pmax) ho c mu n có b c xích nh h n, có th dùng xích nhi u dãy.
- S dãy xích t i đa là 4.
- S amwts xích ch n đ đ m b o r ng trên đ a xích mòn đ u 2 bên, đ m
b o tu i th .
46.Trình bày trình t ý ngh a và n i dung c a các b c tính thi t k tr c theo
s c b n m i?
Tr l i:
- Ch n v t li u.
- Tính thi t k tr c.
Xác đ nh t i tr ng c a các b truy n tác d ng lên tr c.
Tính s b đ ng kính tr c.
Xác đ nh kho ng cách gi a các g i đ và đi m đ t.
Xác đ nh đ ng kính và chi u dài tr c.
- Tính ki m nghi m tr c v đ b n m i: trong quá trình tính toán đ ng
kính tr c trên , chúng ta ch a xét đ n m t s y u t nh h ng đ n đ
b n m i c a tr c nh đ c tính thay đ i c a chu k ng su t, s t p trung
ng su t, y u t kích th c , ch t l ng b m t v.v… vì v y sau khi xác
đ nh k t c u tr c , c n ti n hành ki m nghi m theo đ b n m i.

H ng d n, làm đ án chi ti t máy, đ án công ngh ch t o máy theo yêu c u.
Email: doancokhi123.share@gmail.com

15


Tài li u-

án C khí

https://www.facebook.com/doancokhi123

- Tính ki m nghi m tr c v đ b n t nh: đ phòng kh n ng bi n d ng d o
quá l n ho c phá h ng do quá t i đ t ng t (ch ng h n khi m máy) c n
ti n hành ki m nghi m tr c v đ b n t nh.
- Tính ki m nghi m tr c v đ c ng(n u c n).
- Tính đ c ng u n: khi đ võng f quá l n s làm cho các bánh r ng n
kh p b nghiêng, làm t ng s phân b không đ u t i tr ng trên chi u r ng
vành r ng, còn khi góc xoay quá l n s làm k t các con l n trong các .
- Tính đ c ng xo n : có ý ngh a quan tr ng đ i v i các c c u phân đ ,
máy phay r ng, vì chuy n v góc làm gi m đ chính xác ch t o;đ i v i
tr c li n bánh r ng và tr c then hoa chuy n v góc làm t ng s phân b
không đ u t i tr ng trên chi u r ng vành r ng.
47.Các nhân t nh h ng đ n s c b n m i c a tr c, các bi n pháp nâng cao
s c b n m i?
Tr l i:
- Tr c th ng xuyên làm vi c quá t i, thi t k đánh giá không đúng t i
tr ng tác d ng.
- T p trung ng su t do k t c u gây nên (góc l ng, rãnh then, l …) chat
l ng ch t o x u (gia công, nhi t luy n kém...)
- S d ng không đúng k thu t ( tr c đi u ch nh không đúng, khe h c n
thi t quá nh …)
- Bp nâng cao s c b n m i: ch n v t li u t t, gia công đ t đ bóng cao,
nhi t luy n đ t yêu c u k thuât, t ng đ ng kính tr c, s d ng then hao
thay then b ng. đi u ch nh khe h bù tr nhi t cho . K t c u h p lý
tránh t p trugn ng su t.
48.T i sao các rãnh then trên tr c đ c b trí cùng m t đ ng sinh , nêu dùng
đ n 2 3 then trên cùng m t ti t di n thì tr c đó đ c b trí nh th nào?
Tr l i:
- Các rãnh then trên tr c đ c b trí cùng m t đ ng sinh nh m t o đi u
ki n gia công thu n l i : có th gia công c 2 rãnh then trên cùng m t l n
ch y dao, không ph i gá đ t l i , không ph i thay dao n u then cùng lo i.
N u ph i dùng nhi u then trên cùng m t ti t di n, ta ph i b trí đ u trên

H ng d n, làm đ án chi ti t máy, đ án công ngh ch t o máy theo yêu c u.
Email: doancokhi123.share@gmail.com

16


Tài li u-

án C khí

https://www.facebook.com/doancokhi123

đ ng tròn ti t di n. Ví d , khi s d ng 2 then đ t cách nhau 180o thì
khi đó m i then có th ti p nh n 0.75T.
49. l n trong h p đư đ c tính ch n theo ch tiêu nào? T i sao? Nêu các bi n
pháp x lý ki m nghi m mà không đ kh n ng t i đ ng?
Tr l i:
l n trong h p đ c tính ch n theo kh n ng t i đ ng và ki m nghi m
l i kh n ng t i t nh.
- \Ch tiêu:
T i t nh: làm vi c v n t c nh (ho c đ ng yên) đ tránh bi n d ng d
b m t.
T i đ ng: làm vi c v i v n t c cao, tránh tróc vì m i
- Bp x lý ki m nghi m mà không đ kh n ng t i đ ng:
Ch n l i lo i, ki u và kích th c : T ng c
, ch ng h n t c nh t ng
lên c trung ho c trung r ng (cùng đ ng kính trong d, nh ng t ng
đ ng kính ngoài D và b r ng. Dùng lo i khác có tính n ng t ng
đ ng nh ng có kh n ng t i l n h n, vd : thay bi đ a , bi đ -ch n
b ng đ a côn…
Dùng 2 cùng lúc. C n chú ý : do khe h h ng tâm khác nhau, m t
có th b quá t i , kia thi u t i. Do đó ph i ch n có c p chính xác cao
h n, khi đó kh n ng t i đ ng c a 2 có th đ t t i 1,8 l n so v i 1 .
T ng s dưy con l n đ i v i đ ch n. Dùng 2 dãy có th làm t ng kh
n ng t i đ ng so v i m t dãy.
Gi m tr s c a Cd b ng cách gi m th i gian s d ng , ch ng h n có th
l y th i gian s d ng b ng m t n a th i h n làm vi c c a h p ho c ch
cho làm vi c cho đ n khi đ i tu ho c trung tu,khi đó s thay .
50.Tính công ngh trong b n v ?
Tr l i:
- T i sao khi ghép 2 v h p ng i ta th ng n p bulong ng c lên.?( đ
khi l p đ t hay tháo s d dàng th o mái h n đ i v i ng công nhân...)
- Khi làm ch t đ nh v ta lên ch n v trí đ t ch t ntn ?( đ m b o kho ng
cách các ch t là xa nh t khi đó đ nh v là t t nh t)

H ng d n, làm đ án chi ti t máy, đ án công ngh ch t o máy theo yêu c u.
Email: doancokhi123.share@gmail.com

17


Tài li u-

án C khí

https://www.facebook.com/doancokhi123

- Khi ch n l n. tai sao ch n bi (khi l c d c tr c không có),t i sao chon
đ ch n (khi có l c d c tr c nh ).
- Th hi n kh n ng "d " gia công,ki m tra (hay đo l ng) đ đ m b o
yêu c u k thu t và kinh t .
51.Quan h gi a giá tr momen xo n trên các tr c c a HGT. Momen xo n nh
h ng th nào lên kích th c các b truy n, kích th c h p gi m t c và các
y u t khác?
Tr l i:
- Momen xo n trên m t tr c t l ngh ch v i t c đ quay c a tr c đó.Tr c
quay càng ch m thì momen xo n càng l n. Do đây là h p gi m t c nên
tr c sau có t c đ th p h n n l n so v i tr c tr c (v i n là t s truy n
c a 2 tr c) , do v y các tr c v sau c a h p gi m t c s ch u momen xo n
l n h n tr c tr c.
- B truy n r ng : momen xo n l n s làm t ng kho ng cách tr c làm t ng
kích th c c a b truy n và đ i h i s d ng v t li u t t , d n đ n t ng giá
thành.
- Tr c : momen xo n l n s t ng đ ng kính tr c, d n đ n t ng kích th c
và g i đ .
52. u nh c đi m và ph m vi s d ng c a HGT đ c yêu c u thi t k .So sánh
b truy n đai thang ,đai d t , b truy n đai và b truy n xích?
Tr l i:
- Khai tri n: HGT đ n gi n nh ng bánh r ng b trí không d i x ng nên t i
tr ng phân b khoogn đ u trên r ng do đó bánh r ng c n nhi t luy n đ
đ r n cao ch u t i tr ng thay đ i nh ng kh n ng chyaj mòn r t kém
- Phân đôi: công su t đ c phân đôi c p nhanh (ch m) bánh r ng đ i
x ng nên t i tr ng phân b đ u trên r ng , các . T i các ti t di n nguy
hi m c a tr c trung gian ch ch u 1 n a công su t truy n. Nh h n hgt
khai tri n 20%. Nh ng chi u r ng tang và đ ph c t p s l ng chi ti t
c ng nh gia công t ng.
ng tr c: đ ng tâm tr c vòa và ra trugnf nhau nên gi m b t đ c
chi u dài hgt và nhi u khi giúp b trí k t c u g n h n. Tuy nhiên hgt
đ ng tr c có nh c đi m là kh n ng t i c a c p nhanh không dùng h t
H ng d n, làm đ án chi ti t máy, đ án công ngh ch t o máy theo yêu c u.
Email: doancokhi123.share@gmail.com

18


Tài li u-

án C khí

https://www.facebook.com/doancokhi123

vì vì tác d ng vào c p ch m l n h n nhi u so v i stair tác d ng vào c p
nhanh. Ph i b trí các c a các tr c đ ng tâm bên trong hgt làm ph c
tpaj k t c u g i đ gây khó khan bôi tr n. Kho ng các gói đ c a tr c
trung gian l n, làm tr c ph i t ng đ ng kính đ đ m b n, c ng.
- Côn tr và côn: truy n momen và chuy n đ ng quay gi a các tr c giao
nhau. Nh c đi m c a lo i h p này là giá ch t o đ t, ch t a khó khan
và kh i l ng, kích th c l n
- Tr c vít: truy n momen và chuy n đ ng gi a các tr c chéo nhau. Kích
th c nh g n, t só truy n l n và làm vi c êm. Tuy nhiên nó có 1 s
nh c đi m sau: Hi u su t th p, nguy hi m v dính, mòn r ng khi làm
vi c lâu dài, dùng kim l o màu hi m và đ t ti n.
53.Nh c đi m c a bánh r ng li n tr ? Các ph ng pháp c đ nh chi ti t lên
tr c.
Tr l i:
- Br li n tr c pahir ch t o br và tr c cùng 1 v t li u trong khi yêu c u đ c
tính c a tr c và br khác nhau, khi thay br hay thay tr c thì ph i thay c 2
gây t n kém.

- Các ph ng pháp c đ nh tr c:
Theo ph ng ti p tuy n: dùng m i ghép then, then hoa và ghép dôi.
Theo ph ng d c tr c: vai tr c, g tr c, b c ch n, m t côn, bu lông và
vòng đ m hãm, vòng hãm lò xo, ghép dôi, then vát.
54.So sánh u nh c đi m và ph m vi s d ng c a các lo i l n? Khi nào
dùng tùy đ ng?
Tr l i:

H ng d n, làm đ án chi ti t máy, đ án công ngh ch t o máy theo yêu c u.
Email: doancokhi123.share@gmail.com

19


Tài li u-

án C khí

https://www.facebook.com/doancokhi123

bi đ m t dãy ch u đ c l c h ng tâm , đ ng th i ch u đ c l c d c
tr c không l n , cho phép nghiêng d i ¼ đ , làm vi c v i s vòng
quay cao, giá thành th p nh t.
bi đ lòng c u 2 dãy : ch y u đ ch u l c h ng tâm nhueng co th
ch u đ c l c d c tr c nh . u đi m n i b t c a nó là cho phép tr c
nghiêng d i 2 đ so v i vòng , thích h p đ đ các tr c dài các l l p
khó đ m b o đ đ ng tâm. Tr ng h p c n ch u t i tr ng l n h n và t i
tr ng va đ p , có th thay bi đ lòng c u 2 d y b ng bi đ a đ lòng
c u 2 dưy, tuy nhiên giá thành đ t h n.
đ a tr ng n đ th ng đ c dùng đ ti p nh n l c h ng tâm. Không
cho phép tr c l ch nh ng kh n ng t i và đ c ng l n h n bi đ m t
dãyvà thu n l i trong l p ghép ( các vòng có th tháo r i theo ph ng
d c tr c). đ a tr ng n đ ch u l c h ng tâm là ch y u nh ng có th
ti p nh n l c d c tr c 1 phía khá nh ho c l c d c tr c 2 phía khá nh .
bi đ - ch n : có th ti p nh n đ ng th i l c h ng tâm và l c d c tr c
m t phía , khi b trí 2 đ i nhau có th h n ch di đ ng d c tr c v c
hai phía. So v i bi đ ch n, đ a côn ch u đ c t i tr ng l n h n, đ
c ng cao h n, thu n ti n h n khi tháo l p, giá thành h h n nh ng kh
n ng quay nhanh kém h n.
bi ch n ch ch u l c d c tr c , làm vi c v i v n t c th p và trung bình,
không cho phép các vòng b l ch.
tùy đ ng: dùng trong hgt phân đôi, đ đ các tr c quay nhanh h n cho
phép tr c di chuy n d c tr c đ bù l i sai s v góc nghiêng c a r ng.
m b o cho 2 c p br vào n kh p. hgt tr c vít ng i ta b trí 1 đ u 2
đ a côn và 1 đ u là tùy đ ng cho phép tr c di chuy n trong tr ng
fhowpj dãn n vì nhi t.
55.L c c a kh p n i tác d ng lên tr c : b n ch t ,cách xác đ nh tr s , ph ng
chi u.
Tr l i:
- Do t n t i s không đ ng tâm c a các tr c đ c n i, t i tr ng ph s xu t
hi n.
-

H ng d n, làm đ án chi ti t máy, đ án công ngh ch t o máy theo yêu c u.
Email: doancokhi123.share@gmail.com

20


Tài li u-

án C khí

https://www.facebook.com/doancokhi123

- Tr s : l c h ng tâm Fr = (0.2…0.3) Ft , v i Ft là l c vòng trên kh p
n i.
- Ph ng chi u : Chi u có th l y b t k ph thu c vào sai s ng u nhiên
khi l p ghép n i tr c . Nh ng trong s đ tính toán nên ch n th nào đ
chi u c a l c Fr làm t ng ng su t và bi n d ng do l c vòng chi ti t quay
khác đ c l p trên tr c gây nên.
56.Tra các chi tiêt tiêu chu n?
Tr l i:
l n: đ ng kính trong (lúc làm tr c ph i ch n ti t di n t i l n tiêu
chu n: 15,17,20,25,30,...tr lên t ng 5 mm) , Các thông s , tu i th và ký
hi u tra b ng P2.7 trang 254 t i trang 268 [1].
- Vòng ch n d u: Hình 15-22 trang 53 [2], b r ng a t 6 đ n 9 mm, b c
nhãy gi a 2 đ nh t 2 đ n 3 mm, s khe h t i thi u 3 khe.
- Vòng ph t: trang 50 [2] đ ng kính tr c t i ch l p ph t chia h t cho 5.
- V h p gi m t c: B ng 18-1 trang 80 [2] nên v ra nháp và ki m tra các
kích th c D3,D2,k,k2,k3... có th a các công th c đư cho hay không.
- Que th m d u: Hình 18-11 trang 96 [2] t c c các kích th c đ u tiêu
chu n , ch có L là tùy ý.
- N p quan sát: Hình 18-5 trang 92 [2] thông th ng ch n cái b nh t
(nhìn cho nó đư đó mà)
- Nút thông h i: Hình 18-6 trang 93 [2] ch có 2 lo i, thông th ng ch n
M48x3.
- Nút tháo d u: Hình 18-7 trang 93 [2] nh m ch ng kích th c v a v n,
đ u c không ch m đ t, ho c v t qua kh i thành d i v h p. V t li u
CT3.
- Bánh r ng: Xét xem có gia công li n tr c hay không xem hình 14-4 trang
11[2] , đ dài t vòng chia đ n chân r ng b ng 1,25m, t vòng chia đ n
đ nh r ng b ng m (m là môđun) các kích th c ( , D , D0 , d0 ,C) t
trang 13 đ n tran 14[2] , xem hình 14-8 trang 13[2]. Thép C45 tôi c i
thi n.
ng lót và n p : b dày ng lót ch n t 5 đ n 8mm, n p có các kích
th c D3 D2 ghi trong b ng 18-1 trang 80[2]
H ng d n, làm đ án chi ti t máy, đ án công ngh ch t o máy theo yêu c u.
Email: doancokhi123.share@gmail.com

21


Tài li u-

án C khí

https://www.facebook.com/doancokhi123

- Vòng lò xo: trên tr c b ng 15-7 trang 34[2], trên l b ng 15-8 trang
35[2].
- Bu lông + ai c: P3.4-p3.6 trang 216-217[2] ;Hình 4.8 trang 68[3],
Hình 4.12 trang 76[3]. ISO4610.
m vênh: b ngang nh h n đai c có 3 tiêu chu n(nh ,v a,l n), dày
0,15d, nghiêng v bên trái 1 góc 70-85 đ .
- Then: Then b ng tra b ng 9.1a[1] , chi u dài then xem ph n chú thích
phía d i hình đó.
- Bu lông vòng: B ng 18-3a trang 89[2]. d a vào tr ng l ng h p gi m t c
mà ch n (nh m nh m đ i khái đ ng quá to)
- Ch t đ nh v : hình côn nghiêng 1 đ 18-4b trang 91[2].
- Dung sai kho ng cách tr c: Tham kh o trang 172[2], tra b ng 21-22
trang 170[2] đ i v i c p bánh r ng tr , 21-23 đ i v i c p bánh r ng côn.
- Dung sai hình dáng và v trí: trang 136[2]
57.K t c u br?
Tr l i:

H ng d n, làm đ án chi ti t máy, đ án công ngh ch t o máy theo yêu c u.
Email: doancokhi123.share@gmail.com

22


Tài li u-

án C khí

Bánh r ng th

https://www.facebook.com/doancokhi123

ng g m 3 ph n: vành r ng, đ a nan hoa, may .

- Vành r ng: Ch u t i tr c ti p do r ng truy n đ n.

dày vành r ng .

+

i v i bánh r ng tr :  = (2,5 . . 4)m ≥ 8 . . 10mm

+

i v i bánh r ng nón:  = (2,5 . . 3)mte ≥ 8 . . 10mm

H s nh dùng cho bánh r ng l n.
-

a nan hoa: dùng đ n i may

v i vành r ng. Chi u dày c a đ a đ

c ch n

+ Bánh r ng tr : C  (0,2 . . 0,3)b.
+ Bánh r ng nón: C  (0,3 . . 0,35)b.
- May : đ c l p vào tr c và truy n mômen xo n t tr c sang bánh r ng ho c
ng c l i.
bánh rang trên tr c không b đ o, chi u dài may c n l n h n chi u
dài then, th ng đ c ch n theo đ ng kính d c a b m t l p ghép:
lmay = (0,8 . . 1,8)d
h s nh dùng cho m i ghép ch t và h s l n dùng cho m i ghép di đ ng.
May c n đ c ng và b n, do đó th

ng ch n:

D = (1,5 . . 1,8)d
h s nh dùng khi bánh r ng ch t o b ng thép và khi s d ng l p ghép đ dôi, h
s l n dung khi l p ghép b ng then.
58.T i sao trong hgt b r ng br côn c a br ch đ ng b ng br b đ ng, còn br tr
thì b r ng br ch đ ng l n h n b r ng br b đ ng?
Tr l i:
- Br tr n kh p nh m t bên r ng, do đó b br br ch đ ng ph i l n h n b
r ng br b đ ng, ngoài ra còn đ m b o ti t ki m v t li u, chi phí.
- Br côn thì n kh p là m t côn, do đó b r ng br ch đ ng n ng b r ng br
b đ ng.

H ng d n, làm đ án chi ti t máy, đ án công ngh ch t o máy theo yêu c u.
Email: doancokhi123.share@gmail.com

23


Tài li u-

án C khí

https://www.facebook.com/doancokhi123

H ng d n, làm đ án chi ti t máy, đ án công ngh ch t o máy theo yêu c u.
Email: doancokhi123.share@gmail.com

24Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×