Tải bản đầy đủ

giới Đ17CTXH buổi 3x

Xin chào các em sinh viên thân mến
BUỔI 3


CHƯƠNG 2: GIỚI TRONG CÁC LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỖNG XÃ
HỘI


CHƯƠNG 2: GIỚI TRONG CÁC LĨNH VỰC CỦA ĐỜI SỐNG XÃ HỘI
Thảo luận nhóm: Chia thành 5 nhóm, mỗi nhóm 1 chủ đề.
Thời gian báo cáo: 10 phút. Thời gian trao đổi 30 phút.
Phân tích phải có số liệu dẫn chứng.

1. Phân tích khía cạnh giới trong lĩnh vực chính trị
2. Phân tích khía cạnh giới trong lĩnh vực lao động, việc làm
3. Phân tích khía cạnh giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo
4. Phân tích khía cạnh giới trong lĩnh vực y tế
5. Phân tích khía cạnh giới trong lĩnh vực gia đình


1. Phân tích khía cạnh giới trong lĩnh vực chính trị


1. Phân tích khía cạnh giới trong lĩnh vực gia đình


C1

Phân tích khía cạnh giới trong lĩnh vực chính trị

1

Nữ giới đã đạt nhiều tiến bộ trong tất cả các lĩnh vực, nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn hơn nam giới ở vị
trí cao trong chính trị. Vị trí cao vẫn chủ yếu nam giới nắm giữ.

2

Tỷ lệ nữ trong BCH TƯ và tỉnh ủy tăng chưa đáng kể. Cấp huyện, xã tăng k đáng kể.

3

Phụ nữ giữ các chức vụ chủ chốt được đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ.

4

Khó khăn trong việc thực hiện BĐG trong CT: Địa phương chưa thực hiện
tốt chính sách BĐG

5

Công tác qui hoạch chưa được quan tâm đúng mực. Qui định khác biệt tuổi nghỉ hưu làm ảnh hưởng
đến thăng tiến của nữ giới.

6

Định kiến giới gây 1 số bất lợi cho nữ giới.


2. Phân tích khía cạnh giới trong lĩnh vực lao động, việc làm


C2

Phân tích khía cạnh giới trong lĩnh vực lao động, việc làm

1

Khác biệt trong tham gia lực lượng lao động. Tham gia ngành nghề.

2

Khác biệt trong tuyển dụng lao động, vị trí công việc.

3

Khác biệt về số h làm việc nhà.

4

Tỷ lệ thất nghiệp nữ tăng, nữ tham gia lao động tự do cao.

5

Lấy ví dụ minh họa các ý trên

6

Nguyên nhân khác biệt: học vấn, cơ hội, phong tục, chính sách....


3. Phân tích khía cạnh giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo


C3

Phân tích khía cạnh giới trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

1

Tầm quan trọng của giáo dục. Vẫn còn BBĐG trong GD

2

Tỷ lệ biết chữ giữa nam, nữ

3

Tỷ lệ học hàm, học vị giữa nam, nữ

4

Tỷ lệ chọ ngành ở bậc ĐH giữa nam, nữ

5

Định kiến giới trong SGK

6

Lấy ví dụ cho các ý trên


4. Phân tích khía cạnh giới trong lĩnh vực y tế


C4

Phân tích khía cạnh giới trong lĩnh vực y tế

1

Tỷ số giới tính khi sinh

2

Tỷ lệ mẹ tử vong giảm

3

Tỷ lệ lây nhiễm HIV tăng, nữ tăng nhiều hơn

4

Nữ nhiễm HIV chịu gắng nặng kép

5

Chăm sóc sức khỏe sinh sản.

6

Chưa quan tâm đến SKSS cho nam giới


5. Phân tích khía cạnh giới trong lĩnh vực gia đình


C5

. Phân tích khía cạnh giới trong lĩnh vực gia đình

1

Phân công lao động trong gia đình giữa nam và nữ

2

Quan niệm vai trò của nam và nữ trong gia đình

3

Phân biệt đối xử giữa trẻ em trai và trẻ em gái

4

Bạo lực trong gia đình coi là dạy vợ

5

Bạo lực gia đình nhẹ vẫn được chấp nhận

6

Bạo lực gia đình đa dạng, tinh vi. Hậu quả khó lường
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×