Tải bản đầy đủ

Phân tích quy định của pháp luật hiện hành về chuyển giao quyền yêu cầu sưu tầm một bản án của tòa án giả quyết về vấn đề này nà nêu quan điểm của cá nhân về nội dung đã được giải quyết

Phân tích quy định của pháp luật hiện hành về chuyển giao quyền yêu cầu sưu tầm
một bản án của Tòa án giả quyết về vấn đề này nà nêu quan điểm của cá nhân về
nội dung đã được giải quyết

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
I.
Khái quát chung về chuyển gia quyền yêu cầu
1. Khái niệm
2. Đặc điểm
II.
Quy định về chuyển giao quyền yêu cầu
III. Bản án của Tòa án giả quyết về vấn đề chuyển giao quyền yêu cầu
1. Nội dung bản án
2. Quan điểm của cá nhân về nội dung đã được giải quyết
IV. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về chuyển giao quyền yêu cầu

1. Một số bất cập trong quy định của pháp luật về chuyển giao quyền yêu cầu
2. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật
KẾT LUẬNTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×