Tải bản đầy đủ

Phân tích đánh giá quy định của pháp luật hiện hành về bồi thường thiệt hại do người làm công người học ngề gây ra nêu ý kiến hoàn thiện pháp luật

Phân tích đánh giá quy định của pháp luật hiện hành về bồi thường thiệt hại do
người làm công người học ngề gây ra Nêu ý kiến hoàn thiện pháp luật

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
NỘI DUNG
I.

Khái quát chung về bồi thường thiệt hại do người làm công người học

ngề gây ra
1. Khái niệm
2. Đặc điểm
II.
Quy định về bồi thường thiệt hại do người làm công người học ngề gây ra
III. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật về bồi thường thiệt hại do người làm công
người học ngề gây ra

1. Một số bất cập trong quy định của pháp luật về thực hiện hợp đồng khi có
hoàn cảnh thay đổi
2. Kiến nghị hoàn thiện pháp luật
KẾT LUẬN


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×