Tải bản đầy đủ

Phân tích đánh giá quy định của pháp luật hiện hành về thực hiện công việc không có ủy quyền nêu kiến nghị hoàn thiện pháp luật

Phân tích đánh giá quy định của pháp luật hiện hành về thực hiện công việc không
có ủy quyền nêu kiến nghị hoàn thiện pháp luật
Mục lục
I.
Khái quát chung về thực hiện công việc không có ủy quyền
1. Khái niệm
2. Đặc điểm
II.
Quy định của pháp luật hiện hành về thực hiện công việc không có ủy
quyền
1. Nghĩa vụ của người thực hiện công việc không có ủy quyền
2. Nghĩa vụ của người có công việc được thực hiện
3. Trách nhiệm của người thực hiện công việc không có ủy quyền
4. Chấm dứt thực hiện công việc không có ủy quyền
III. Kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật về thực hiện công việc
không có ủy quyền
1. Một số bất bập trong các quy định của pháp luật về thực hiện công việc

không có ủy quyền
2. Kiến nghị hoàn thiện các quy định của pháp luật


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×