Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 7 bài 24: Ý nghĩa văn chương

Giáo án Ngữ văn lớp 7
TUẦN 27
TIẾT 97–VĂN BẢN

Ý NGHĨA VĂN CHƯƠNG
(Hoài Thanh)
A. KẾT QUẢ CẦN ĐẠT
1. Kiến thức:
- Giúp HS hiểu được quan niệm của nhà văn Hoài Thanh về nguồn gốc, công
dụng và ý nghĩa của văn chương trong lịch sử nhân loại.
- HS thấy được luận điểm và cách trình bày luận điểm về một vấn đề văn học
trong một bài văn nghị luận của nhà văn Hoài Thanh từ đó rút ra nghệ thuật
nghị luận đắc sắc, độc đáo của Hoài Thanh.
2. Kĩ năng:
- Giúp HS rèn luyện kĩ năng đọc – hiểu văn bản nghị luận văn học;
- Xác định và phân tích luận điểm được triển khai trong văn bản nghị luận;
- Vận dụng kiến thức để trình bày luận điểm trong bài văn nghị luận.
B. CHUẨN BI
-GV nghiên cứu bài, soạn bài, chuẩn bị tranh ảnh minh họa về tác giả và bảng phụ.
- HS học bài cũ, đọc trước văn bản đã học.
C. Bài mới


HOẠT ĐỘNG CỦA GV VÀ HS

NỘI DUNG

Hoạt động 1:

I. TÌM HIỂU CHUNG

-GV hướng dẫn HS đọc với giọng rành 1. Đọc, tìm hiểu từ kho
mạch vừa xúc cảm, chậm và sâu lắng.

*Từ kho: Theo 12 chú thích SGK.

- Chú ý các chú thích (4),(5),(9),(11)
1


Giáo án Ngữ văn lớp 7
? Nêu tóm tắt những nét chính về tác giả 2. Tác giả, tác phẩm
và tác phẩm?

SGK, tr 61- 62

? có thể chí bố cục của bài văn như thế 3. Bố cục: 2 phần
nào?

-

?Tương ứng với mỗi phần có nội dung

Từ đầu đến “gợi lòng vịt tha”=>
Nguồn

như thế nào?

gốc cốt yếu của văn chương.
- Phần còn lại => Công dụng của
văn


? Bài văn thuộc kiểu nghị luận nào trong

chương.

hai loại sau? Giải thích vì sao?

4. Phương thức nghị luận:

a) Nghị luận chính trị – xã hội

Nghị luận văn chương => làm sáng to

b) Nghị luân văn chương.

một vấn đề của văn chương, đó là ý

Hoạt động 2:

nghĩa văn chương.

Bước 1:
- HS chú ý phần thứ nhất của văn II.
bản.

ĐỌC – HIỂU VĂN BẢN

1. Nguồn gốc cốt yếu của văn chương

? Theo Hoài Thanh, nguồn gốc cốt yếu

- “La lòng thương người, va rộng ra

của văn chương là gì?

la thương cả muôn vật, muôn loai.

-Cốt yếu là cái chính, cái quan trọngnhất chứ chưa phải là nói tất cả.
? Vậy, quan niệm như thế đã đúng chưa?
? ngoài quan niệm của Hoài Thanh như
trên, em hãy nêu một số quan niệm về
văn chương mà em biết?
- “Văn chương bắt nguồn từ cuộc
sống lao động của con người.”
? Hoài Thanh viết: “Văn chương sẽ la
2


Giáo án Ngữ văn lớp 7
hình dung của sự sống …….sáng tạo ra + “Văn chương sẽ la ….vạn trạng” =>
sự sống…”

V/c phản ánh cuộc sống.

Em hãy giải thích và tìm dẫn chứng đê + “V/c còn sáng tạo ra sự sống” => V/c
làm rõ các ý đó?

dựng ra những hình ảnh mới, đưa ra

- Những câu hát về tình cảm gia những ý tưởng hiện tại chưa có.
đình;
Những câu hát về tình yêu quê hương
đất nước; Những câu hát than thân.
? Bên cạnh những bài xuất phát từ lòng  Là quan niệm đúng, rất co li nhưng
thương người thì văn chương cũng có

không

những bài nhằm mục đích châm biếm, phải là duy nhất.
đả kích. Vậy từ thực tế đó em co suy
nghĩ như gì về quan điểm văn chương
của Hoài Thanh?
Bước 2:

2. Công dụng của văn chương

-HS đọc đoạn văn từ “ Vậy thì, hoặc
hình dung sự sống” đến hết văn bản và
trả lời câu hoi.
? Để nêu lên tác dụng của văn chương,
tác giả đã nhắc lại nguồn gốc của văn
chương: “ Nguồn gốc của văn chương
đều la tình cảm, la lòng vị tha”. Từ đó,
tác giả chỉ ra công dụng lớn lao của văn
chương là gì?

- Khơi dậy những trạng thái cảm xúc

- “ giúp cho tình cảm va gợi lòng vị

cao

tha”.

thượng của con người.

? Theo Hoài Thanh, công dụng của văn => Văn chương có sức cảm hóa lạ lùng.
3


Giáo án Ngữ văn lớp 7
chương đối với con người có biểu hiện

- Rèn luyện, mở rộng thế giới tình

cụ thể như thế nào? thể hiện trong

cảm của

những câu văn nào?

con người.

-Một người hằng ngay….hay sao?

 Văn chương đã chăm lo, vun đắp,

- Văn chương gây cho ta…đến trăm

làm

nghìn lần.

giàu cho đời sống tâm hồn, tình cảm
của con người  Văn chương làm
giàu tình cảm con người.

? Tiếp theo, Hoài Thanh dành hai câu
văn để nói về công dụng của văn
chương đối với đời sống xã hội. Em hãy
cho biết đó là hai câu văn nào?

- Văn chương lam đẹp va hay những

? Khi nói: “Có kẻ nói…tiếng suối nghe

thư

mới hay ”, tác giả muốn khẳng định sức bình thường trong cuộc sống.
mạnh nào của văn chương?
? Khi nói: “ Nếu pho lịch sử…nghèo

- Các thi nhân, văn nhân lam giau

nan đến bậc nao ”, tác giả muốn nói lên

thêm cho lịch sử nhân loại.

sức mạnh nào của văn chương?
? Qua đây em thấy, văn chương có tác  Văn chương làm đẹp, làm giàu cho
động mạnh mẽ đến cuộc sống xã hội
cuộc sống.
như thế nào?
? Như vậy, bằng 4 câu văn bàn về công
dụng của văn chương, Hoài Thanh đã
giúp ta hiểu thêm những ý nghĩa sâu sắc
nào của văn chương?
- Văn chương lam giau tình cảm con
4


Giáo án Ngữ văn lớp 7
người
- Văn chương lam đẹp, lam giau cho
cuộc sống.

III.

TỔNG KẾT

Hoạt động 3:
? Tác phẩm nghị luận văn chương của

1. Nội dung:
Ghi nhớ ( sgk/tr.63 )

Hoài Thanh mở ra cho em những hiểu
biết mới mẻ, sâu sắc nào về ý nghĩa của
văn chương?

2. Nghệ thuật:

? Bài văn nghị luận của Hoài Thanh có

.

gì đặc sắc? Hãy chọn một trong số các ý
sau để trả lời:
a) Lập luận chặt chẽ, sáng sủa;
b) L.L chặt chẽ, sáng sủa va giau cảm
xúc;
c) Vừa có lí lẽ, vừa có cảm xúc, hình
ảnh.
? Hãy tìm một đoạn trong văn bản để
dẫn chứng và làm rõ ý đã chọn?
? Qua văn bản này, em hiểu thêm điều gì
về tác giả Hoài Thanh?
- Am hiểu văn chương.
- Có quan điểm rõ rang, xác đáng về
văn chương.
- Trân trọng, đề cao văn chương.
D. CỦNG CỐ – DẶN DO

5


Giáo án Ngữ văn lớp 7
- Theo Hoài Thanh, nguồn gốc cốt yếu của văn chương là gì? Và văn chương có
công dụng như thế nào?
- HS học bài cũ, nắm nội dung và nghệ thuật của văn bản; chuẩn bị bài mới:
Tiết 98.

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×