Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 7 bài 24: Ý nghĩa văn chương

Giáo án Ngữ văn lớp 7

Tuần 26

Văn bản: Ý NGHĨA VĂN CHƯƠNG
-Hoài ThanhA-Mục tiêu bài học:
-Hiểu được quan niệm của Hoài Thanh về nguồn gốc cốt yếu, nhiệm vụ và
công dụng của văn chương trong lịch sử loài người.
-Hiểu được phần nào trong cách nghị luận văn chương của Hoài Thanh.
-Rèn kĩ năng phân tích văn nghị luận chứng minh.
B-Chuẩn bị:
-Gv:Tranh ảnh của tác giả Hoài Thanh. Những điều cần lưu ý: Đây là văn
bản nghị luận văn chương cụ thể là bình luận các v.đề về văn chương nói
chung.
-Hs:Bài soạn
C-Tiến trình lên lớp:
I-HĐ1:Khởi động (5 phút)
1.Ổn định lớp
2.Kiểm tra:
Trong văn bản Đức tính giản dị của Bác Hồ, luận đề được triển khai thành
mấy luận điểm, đó là những luận điểm nào ? (2 luận điểm: Giản dị trong lối

ssống và giản dị trong nói, viết).
3.Bài mới:
Chúng ta đã được học những áng văn chương như: c.tích, ca dao, thơ,
truyện,... Chúng ta đến với văn chương một cách hồn nhiên, theo sự rung
động của tình cảm. Nhưng mấy ai đã suy ngẫm về ý nghĩa của văn chương
đối với bản thân ta cũng như với mọi người. Vậy văn chương có ý nghĩa gì ?
1


Giáo án Ngữ văn lớp 7

Đọc văn chương chúng ta thu lượm được những gì ? Muốn giải đáp những
câu hỏi mang tính lí luận sâu rộng rất thú vị ấy, chúng ta hãy cùng nhau tìm
hiểu bài ý nghĩa văn chương của Hoài Thanh-một nhà phê bình văn học có
tiếng.
II-HĐ2:Đọc – hiểu văn bản (25 phút)
Hoạt động của thầy-trò
Nội dung kiến thức
-Dựa vào chú thích*, em hãy nêu hiểu biết A-Tìm hiểu bài:
của mình về tác giả Hoài Thanh ?

I-Tác giả – Tác phẩm:

-Em hãy nêu xuất xứ của văn bản ?

1-Tác

giả:Hoài

Thanh

+GV: Bài Tinh thần yêu nước của n.dân ta (1909-1982).
làvăn chính luận bàn về v.đề c.trị XH. Còn -Là nhà phê bình văn học
bài ý nghĩa văn chương là thuộc thể nghị xuất sắc.
luận văn chương, bàn về v.đề thuộc văn 2-Tác phẩm:Viết 1936, in
chương. Vì là đ.trích trong 1 bài nghị luận trong sách "Văn chương và
dài nên văn bản chúng ta học không đầy đủ hoạt động".
3 phần hoàn chỉnh.
+Hd đọc: Giọng chậm rãi, sâu lắng, rành II-Kết cấu:
mạch, biểu lộ cảm xúc.

-Thể loại:Nghị luận văn

-Văn bản được viết theo thể loại gì?

chương

-Ta có thể chia bài văn thành mấy phần, ý -Bố cục: 2 phần.
của từng phần là gì ?

+Đ1,2,: Nguồn gốc của

+Hs đọc đoạn 1,2.

văn chương.

-ở đoạn 1, tác giả đi tìm ý nghĩa v.chương

+Đ3,4,5,6,7,8:Ý nghĩa và

bắt đầu từ câu chuyện gì ? Đây có phải là công dụng của văn chương.
d.c không ?
-Vậy đâu là câu văn nêu lí lẽ ? (Tiếng khóc III-Phân tích:
ấy, nhịp đau thương ấy chính là nguồn gốc 1-Nguồn
2

gốc

của

văn


Giáo án Ngữ văn lớp 7

của thi ca).

chương:

-Câu chuyện này cho thấy tác giả muốn cắt -Chuyện con chim bị thgnghĩa nguồn gốc của v.chương như thế Tiếng khóc của thi sĩ .
nào ?

->D.c thực tế

-Từ câu chuyện ấy tác giả đi đến KL gì ? =>V.chương x.hiện khi con
Đây có phải là luận điểm không ?

người có cảm xúc mãnh

-Em có nhận xét gì về v.trí của luận điểm liệt.
trong đ.v ? V.trí ấy cho thấy l.điểm đã được -Nguồn gốc cốt yếu của văn
trình bày theo cách nào?

chương là lòng thương

-Em hiểu luận điểm này như thế nào ?

người và rộng ra thương cả

+GV: Câu chuyện có lí lẽ là một chuyện muôn vật, muôn loài.
hoang đường, song không phải là không có ->Luận điểm ở cuối đoạný nghĩa. Đây chính là lí lẽ để chuyển tiếp Thể hiện cách trình bày
đến luận điểm.

theo lối qui nạp từ cụ thể
đến k.quát.

+HS đọc đoạn 3,4,5,6,7,8.

2-Ý nghĩa và công dụng

-Hoài Thanh bàn về ý nghĩa của văn của văn chương
chương qua câu văn nào? Đọc lại chú thích -Ý nghĩa:V.chg sẽ là hình
5 rồi giải thích và tìm dẫn chứng?

dung của sự sống muôn

+Gv:Cuộc sống của con người muôn hình hình vạn trạng. Chẳng
vạn trạng văn chương có nhiệm vụ phản những thế v.chg còn s.tạo
ánh cuộc sống đó

ra sự sống.

DC:cuộc sống của người dân VN qua ca

=>V.chg phản ánh và

dao, tục ngữ, chuyện cổ tích;đất nước quê sáng tạo ra đời sống, làm
hương qua “cây tre VN”, “Sông nước Cà cho đ.s trở nên tốt đẹp hơn.
Mau”
+Vchương còn sáng tạo ra sự sống
3


Giáo án Ngữ văn lớp 7

:Vchương dựng lên những hình ảnh, đưa ra
những ý tưởng mà cuộc sống hiện tại chưa
có hoặc chưa đủ mức cần có để mọi người 2-Công

dụng

của

văn

phấn đấu, xây dựng. VD:Dế Mèn phiêu lưu chương:
kí, Lao xao

-Một người hằng ngày chỉ...

-Hoài Thanh đã bàn về công dụng của v.chg hay sao ?
đối với con người bằng những câu văn -V.chg gây cho ta... nghìn
nào ?

lần.

-ở câu thứ nhất, tác giả nhấn mạnh công
dụng nào của v.chg ? (Khơi dậy những cảm
xúc cao thượng của con người).
-ở câu thứ 2, tác giả đã cho thấy công dụng
nào của v.chg ? (Rèn luyện, mở rộng thế =>V.chg làm giàu tình cảm
giới tình cảm của con người).

con người.

-Kết hợp lại, Hoài Thanh đã cho ta thấy
công dụng lạ lùng nào của v.chg đối với con ->Nghệ thuật nghị luận
người ?

giàu cảm xúc nên có sức lôi

-Em có nhận xét gì về nghệ thuật nghị luận cuốn người đọc.
của tác giả ?
-Tiếp theo, Hoài Thanh giành 2 câu văn để -Có kẻ nói... mới hay.
nói về công dụng xã hội của v.chg, đó là 2 -Nếu pho lịch sử... đến bực
câu văn nào ?

nào.

-Câu 1, tác giả muốn ta tin vào sức mạnh
nào của v.chg ? (V.chg làm đẹp và hay =>V.chg làm đẹp, làm giàu
những thứ bình thg).

cho cuộc sống.

-Câu 2, tác giả muốn ta cảm nhận sức mạnh
nào của v.chg ? (Các thi nhân, văn nhân IV-Tổng kết:
4


Giáo án Ngữ văn lớp 7

làm giàu sang cho lịch sử nhân loại).

*Ghi nhớ: sgk (63 ).

-Hai câu văn trên, cho ta hiểu thêm gì về ý -Hoài Thanh là người am
nghĩa của v.chg ?

hiểu v.chg, có q.điểm rõ
ràng, xác đáng về v.chg,
trân trọng đề cao v.chg.

III-HĐ3:Tổng kết(5 phút)
+Gv: Rõ ràng v.chg đã bồi đắp cho chúng B-Luyện tập:
ta biết bao tình cảm trong sáng, hướng ta

Bước vào đời không phải

tới những điều đúng, những điều tốt và chúng ta đã sẵn có tất cả
những cái đẹp. V.chg góp phần tôn vinh c.s những k.thức, những tình
của con người. Có nhà lí luận nói: chức cảm của người đời, nhất là
năng của v.chg là hướng con người tới cuộc sống con người ở các
những điều chân, thiện, mĩ. Hoài Thanh tuy thời đại xa xưa. Nhưng nhờ
không dùng những từ mang tính k.q như thế, có học truyện c.tích, ca
nhưng qua lí lẽ giản dị, kết hợp với cảm xúc dao. tục ngữ mà ta hình
nhẹ nhàng và lời văn giàu hình ảnh, cũng dung được cuộc đời đầy vất
đã nói được khá đầy đủ công dụng, hiệu vả gian truân của người
quả, t.dụng của v.chg. Nói khác đi bài viết xưa. Từ đó chúng ta được
của Hoài Thanh là những lời đẹp, những ý tiếp nhận những tư tưởng,
hay ca ngợi v.chg, tôn vinh tài hoa và công tình cảm mới :thg yêu
lao của các văn nghệ sĩ.

những người l.động có

-B.văn đã cho em hiểu biết thêm gì về ý những thân phận đầy đắng
nghĩa của v.chg ? Em h.tập được gì về cách cay". Vì vậy có thể nói xoá
nghị luận của tác giả ?

bỏ v.chg đi thì cũng xoá bỏ

-Qua văn bản này, em hiểu thêm gì về tác hết những dấu vết lich sử,
giả Hoài Thanh ?

loài người sẽ nghèo nàn về

IV-HĐ4:Luyện tập, củng cố (5 phút)

tâm linh đến mức nào.

5


Giáo án Ngữ văn lớp 7

-Hoài Thanh viết: "V.chg gây cho ta những
tình cảm ta không có, luyện những tình cảm
ta sẵn có". Hãy dựa vào k.thức v.học đã có,
giải thích và tìm d.c để chứng minh cho câu
nói đó ?
V-HĐ5:Đánh giá (3 phút)
-Nêu nguồn gốc cốt yếu của văn chương và
công dụng của nó
VI-HĐ6:Dặn dò(2 phút)
-Học thuộc ghi nhớ, làm tiếp phần luyện
tập.
-Ôn bài tiết sau kiểm tra 1 tiết

******************************************

6Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×