Tải bản đầy đủ

Tieu luan xử lý vụ tranh chấp đất đai ở khu khúc toại – phường khúc xuyên – thành phố bắc ninh – tỉnh bắc ninh 2019

PHẦN I: MỞ ĐẦU
1. Nhận thức chung
Lớp bồi dưỡng kiến thức ngạch chuyên viên là cơ hội cho mỗi học
viên tích lũy kiến thức phục vụ cho quá trình công tác, thực thi nhiệm vụ
tại cơ quan đơn vị. Qua thời gian học tập chương trình bồi dưỡng kiến thức
ngạch chuyên viên, tôi đã được quý Thày, cô giáo của nhà trường truyền
đạt nhiều kiến thức, kinh nghiệm quý báu về quản lý nhà nước để phục vụ
quá trình công tác như: Các kiến thức chung về quản lý hành chính nhà
nước gồm các nội dung: Nhà nước trong hệ thống chính trị; Thủ tục hành
chính nhà nước; Đạo đức công vụ… các kiến thức về quản lý nhà nước đối
với ngành, lãnh thổ qua đó vận dụng linh hoạt vào công việc cụ thể của địa
phương nơi mình công tác, biết phối hợp với các ngành, giữa các lĩnh vực
trong công tác để hoàn thành công việc được giao. Bên cạnh đó, khóa học
còn hoàn thiện cho tôi những kỹ năng như: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thu
thập và xử lý thông tin, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng soạn thảo văn bản,
kỹ năng báo cáo...
Qua gần 20 chuyên đề đã giúp cho học viên nhận thức được nhiều vấn
đề về lý luận và thực tiễn mới trong công tác quản lý nhà nước. Đồng thời
cũng nhận thức được rằng muốn đạt được hiệu quả cao trong công tác quản
lý, cần phải luôn luôn học hỏi và trau dồi kinh nghiệm, nắm chắc được các
văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản dưới Luật, vận dụng sáng tạo,

kết hợp linh hoạt với thực tiễn cuộc sống ở địa phương để giải quyết các
vấn đề liên quan đến nhiệm vụ được giao.
2. Lý do chọn tình huống
Đất đai là một trong những tài sản có giá trị của người dân. Ở nước ta,
vấn đề đất đai luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Quản lý và sử dụng
đầy đủ đất đai là mục tiêu cực kỳ quan trọng trong chiến lược phát triển
kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Nước ta đang trong quá trình đẩy mạnh


công nghiệp hoá - hiện đại hoá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích
cực. Thị trường đất đai mới từng bước được hình thành và hoàn thiện. Thực
tế đó làm cho quá trình sử dụng đất cũng như những quan hệ đất đai có
nhiều biến động phức tạp liên quan trực tiếp đến lợi ích của mọi người. Vì
vậy việc thực hiện công tác giải quyết tranh chấp, khiếu kiện đất đai càng
trở lên bức xúc và phức tạp.
Việc giải quyết tranh chấp, khiếu nại, khiếu kiện, tố cáo của công dân
đúng cấp, đúng thẩm quyền và kịp thời không những đảm bảo được lợi ích
của nhà nước, lợi ích chính đáng của công dân mà còn góp phần ổn định an
ninh – trật tự xã hội. Qua đó, góp phần vào việc ngăn chặn và bài trừ tệ nạn
tham nhũng, lãng phí của công và các tệ nạn xã hội khác, xây dựng được
khối đại đoàn kết trong nhân dân, tạo được niềm tin của nhân dân đối với
hệ thống bộ máy hành chính nhà nước. Mặc khác, thông qua việc giải quyết
khiếu nại, tố cáo kịp thời sẽ giảm thiểu tình trạng khiếu nại, khiếu kiện
vượt cấp. Đồng thời, nhiều cấp, nhiều ngành kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn
những sai sót lệch lạc, những yếu kém trong công tác quản lý hành chính,
kiến nghị với cấp có thẩm quyền bổ sung, sửa đổi chế độ chính sách, pháp
luật sát với thực tiễn cuộc sống, xử lý nghiêm minh những người sai phạm
hoặc né tránh trách nhiệm.
Vì những lý do trên, tôi chọn thực hiện tiểu luận cuối khóa với đề tài
“Xử lý vụ tranh chấp đất đai ở khu Khúc Toại – phường Khúc Xuyên –
Thành phố Bắc Ninh – tỉnh Bắc Ninh (2015-2017)”
Trong khi làm tiểu luận này tôi đã nhận được sự chỉ bảo quý báu của
các thầy cô giáo. Tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy cô đã tận tình giảng
dạy và hướng dẫn tôi hoàn thành khoá học và làm tiểu luận này. Tuy nhiên,
mặc dù đã cố gắng rất nhiều, nhưng do thời gian ngắn, kinh nghiệm bản
thân có hạn, nên bài tiểu luận này chắc chắn còn những hạn chế nhất định,

2


rất mong được sự đóng góp ý kiến của Quý Thầy, Cô và các bạn để bài
được hoàn chỉnh hơn.
Tôi xin trân trọng cảm ơn!
3. Mục đích nghiên cứu
Tiểu luận tình huống quản lý Nhà nước là bài kiểm tra cuối khóa
nhằm đánh giá khả năng vận dụng kiến thức lý luận vào điều kiện thực tiễn
của hoạt động quản lý Nhà nước hiện hành. Thông qua đó, các học viên có
vai trò như là người cán bộ, công chức có chức năng, thẩm quyền đưa ra
phương hướng xử lý thực sự phù hợp với điều kiện thể chế, phong tục tập
quán Việt Nam, phong tục từng vùng, miền. Song, những yêu cầu của tiểu
luận tình huống quản lý Nhà nước không đơn giản chỉ là việc giải quyết
đơn thuần mà trong đó phải hàm chứa đầy đủ khả năng phân tích cơ sở lý
luận, các quy định; đánh giá ưu, khuyết điểm của từng vấn đề… làm cơ sở
cho việc đề xuất những kiến nghị theo từng nội dung.
Thực hiện tiểu luận với chủ đề về giải quyết tranh chấp đất đai nhằm
mục đích phân tích đánh giá tình huống từ đó đề xuất các phương án, giải
pháp cụ thể, hợp lý và rút ra kinh nghiệm trong công tác giải quyết tranh
chấp, khiếu nại về đất đai của người dân.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu:
Tiểu luận nghiên cứu tình huống nảy sinh trong hoạt động quản lý nhà
nước, cụ thể là tình huống tranh chấp đất đai, nhưng cơ quan chức năng
giải quyết chưa triệt để, chưa đúng thẩm quyền gây ra tình trạng khiếu kiện
kéo dài.
- Phạm vi nghiên cứu:
Tình huống được nghiên cứu xảy ra trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (cụ thể
là khu Khúc Toại, phường Khúc Xuyên, thành phố Bắc Ninh) trong thời
gian: năm 2015 – 2017.

3


5. Kết cấu của Tiểu luận
Kết cấu của tiểu luận gồm 3 phần chính:
- Phần I: Mở đầu
Gồm:
1. Nhận thức chung
2. Lý do chọn tình huống
3. Mục đích nghiên cứu
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5. Kết cấu của tiểu luận
- Phần II: Giải quyết vấn đề
Gồm:
1. Mô tả tình huống
2. Phân tích tình huống
3. Xử lý tình huống
- Phần III: Kết luận

4


PHẦN II: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1. MÔ TẢ TÌNH HUỐNG
1.1. Hoàn cảnh xảy ra tình huống
Cụ cố Phạm Văn Loan có mảnh đất 15m x 90m tại khu Khúc Toại phường Khúc Xuyên - TP Bắc Ninh - tỉnh Bắc Ninh. Cụ cố có 2 người con
là Cụ Bao và Cụ Dung. Trước khi chết cụ cố Loan không để lại di chúc. Cụ
Bao sinh được ông Phạm Văn Biển, cụ Dung sinh được ông Phạm Văn
Thịnh, Cụ Bao và Cụ Dung chết cũng không để lại di chúc, giữa ông Biển
và ông Thịnh xảy ra tranh chấp.
1.2. Diễn biến của tình huống
Ông Biển cho rằng: Sau khi cụ cố Loan chết đi, cụ Bao và cụ Dung tự
phân chia đất mỗi người một phần. Năm 1994, cụ Dung bán phần đất được
chia và đến sống với ông Văn ở khu Trà Xuyên, năm 2009, cụ Dung trở về
ở trên đất. Đến khi cụ Dung chết, cụ Bao cho ông Thịnh mang mộ mẹ mình
về chôn trên phần đất cụ Bao được chia, đồng thời ông Thịnh cũng về ở
trên đất đó đến nay. Khi xảy ra tranh chấp, ông Thịnh cho rằng phần đất
này là do cụ cố Loan chia cho cụ Dung mà ông Thịnh là con duy nhất của
cụ Dung nên được quyền sử dụng.
Do các bên chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nên thẩm
quyền giải quyết tranh chấp thuộc Uỷ ban nhân dân. Ngày 20/1/2015
UBND TP. Bắc Ninh ra quyết định số 20/QĐ giải quyết khiếu nại của ông
Thịnh theo hướng bác yêu cầu của ông Thịnh, giao đất lại cho ông Biển là
con cụ Bao sử dụng. Ông Thịnh không đồng ý với quyết định này nên đã
gửi đơn khiếu nại đến UBND tỉnh Bắc Ninh. Ngày 23/01/2015 thanh tra Sở
Tài nguyên Môi trường tỉnh Bắc Ninh có phiếu xác nhận ông Thịnh có đơn
khiếu nại. Trong khi vụ việc chưa được giải quyết tiếp thì ông Biển đã tự ý
kê khai đăng kí và ngày 15/3/2015 ông được UBND Thành phố Bắc Ninh
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đến ngày 20/8/2015, Sở Tài

5


nguyên Môi trường Bắc Ninh có công văn số 127 gửi UBND Thành phố
Bắc Ninh đề nghị UBND Thành phố Bắc Ninh thu hồi quyết định số 20/QĐ
để giao hồ sơ về UBND phường Khúc Xuyên tiếp tục hoà giải theo chỉ đạo
của UBND tỉnh tại thông báo số 140/TB, ngày 17/5/2015. Ngày 20/2/2016,
UBND Thành phố Bắc Ninh mới nhận được công văn số 127.
Ngày 13/3/2016, UBND Thành phố Bắc Ninh có công văn số 176 với
nội dung: Trong thời gian tranh chấp chưa được giải quyết 25/1/2015, ông
Biển đã bán cho bà Oanh 70m2 đất (trong phạm vi đất đang tranh chấp)
ngày 10/2/2015 ông Biển kê khai đăng kí số đất còn lại và ngày 15/3/2015
ông Biển được UBND Thành phố Bắc Ninh cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất. Ngày 21/8/2015 ông Thịnh làm đơn khởi kiện đòi ông Biển đất,
và ngày 7/10/2016 Toà án nhân dân Thành phố Bắc Ninh đã xử buộc ông
Thịnh phải trả đất cho ông Biển.
Sau khi có bản án sơ thẩm, ông Thịnh kháng cáo: Tại bản án phúc
thẩm số 473/DSPT ngày 5/12/2016, Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhận
định: Việc UBND Thành phố Bắc Ninh cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất cho ông Biển trong khi đất đang có tranh chấp là trái quy định của
pháp luật. Cần kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục giải quyết việc khiếu nại của
ông Thịnh. Từ đó toà án quyết định: Huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất ngày 15/3/2015 mà UBND thành phố Bắc Ninh cấp cho ông Biển, đình
chỉ việc giải quyết vụ án dân sự đòi đất ông Thịnh với ông Biển. Kiến nghị
UBND tỉnh Bắc Ninh tiếp tục giải quyết việc khiếu nại của ông Thịnh đối
với quyết định số 20/QĐ của UBND TP. Bắc Ninh.
Ngày 10/3/2017 Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh có quyết định số
134/2017/DS-KN kháng nghị bản án phúc thẩm trên với căn cứ: Tại thời
điểm khởi kiện, ông Biển đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
do vậy vụ án không thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án. Toà án cấp
phúc thẩm xác định vụ án không thuộc thẩm quyền giải quyết của Toà án

6


nhưng lại giải quyết bằng việc huỷ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của
ông Biển do UBND TP. Bắc Ninh cấp là vi phạm Luật tố tụng. Vì vậy, đề
nghị huỷ án sơ thẩm và phúc thẩm, đưa hồ sơ về TAND TP. Bắc Ninh xét
xử sơ thẩm.
Như vậy, việc giải quyết tranh chấp đất giữa ông Thịnh với ông Biển
xảy ra từ năm 2015 đến năm 2017, sau gần 2 năm vẫn chưa có hồi kết.
2. PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG
2.1. Mục tiêu phân tích tình huống
Trong quá trình giải quyết, xử lý tranh chấp giữa ông Thịnh và ông
Biển, các cơ quan công quyền chưa tuân thủ quy định pháp luật, vi phạm
một số quy định dẫn tới quá trình xử lý tranh chấp kéo dài, gây ra bức xúc
cho hai bên tham gia tranh chấp.
Việc phân tích, làm rõ nguyên nhân và hậu quả trong quá trình xử lý
tranh chấp, từ đó đưa ra định hướng xử lý thích hợp là điều cần thiết, đảm
bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, không để người dân bức xúc
khiếu nại lên cấp có thẩm quyền cao hơn gây ảnh hưởng tới uy tín của cơ
quan quản lý hành chính nhà nước cấp tỉnh.
2.2. Cơ sở lý luận
Căn cứ vào các văn bản pháp luật liên quan đến đất đai, tố tụng dân sự
để giải quyết tình huống, cụ thể:
- Luật Dân sự số 91/2015/QH13 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2017)
- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2014)
- Luật Khiếu nại tố cáo số 02/2011/QH13 (có hiệu lực từ ngày
01/7/2012)
2.3. Phân tích tình huống
2.3.1. Đánh giá tình huống
Sự việc nêu trên cần phải xem xét ở nhiều góc độ khác nhau cả về
pháp lý và xã hội. Nhưng vấn đề cần giải quyết ở đây là phần đất tranh

7


chấp này là của ai, ông Thịnh hay ông Biển, trách nhiệm của cấp có thẩm
quyền trong giải quyết vụ việc trên như thế nào. Có thể giả dụ các tình
huống xảy ra để giải quyết mâu thuẫn như sau:
* Về phía ông Biển
Một là: Việc cụ Bao cho ông Thịnh (con cụ Dung) mang mộ mẹ mình
về chôn trên phần đất của cụ được chia và ở luôn trên đất đó có chứng cứ gì
không?
Hai là: Năm 1994 cụ Dung bán phần đất được chia thì cụ Bao có
tham gia và hưởng lợi nhuận không?
* Về phía ông Thịnh
Một là: Việc cụ Dung bán một phần đất là ý chí của cụ Dung hay cả
cụ Bao? Tại thời điểm đó hai cụ có thoả thuận gì không?
Hai là: Phần đất mà ông Thịnh đang ở có phải là phần đất do cụ cố
Loan chia cho cụ Dung không?
* Về phía cấp có thẩm quyền:
Một là: Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi đất đang có
tranh chấp thì như thế nào?
Hai là: Đơn khiếu kiện của ông Thịnh gửi đến UBND tỉnh Bắc Ninh
và Thanh tra Sở Tài nguyên môi trường tỉnh có phiếu xác nhận đơn khiếu
nại của ông Thịnh từ ngày 23/1/2015 đến tận ngày 20/8/2015 mới có công
văn gửi UBND Thành phố Bắc Ninh đề nghị UBND Thành phố Bắc Ninh
thu hồi, quyết định số 20/QĐ để giao hồ sơ về UBND phường Khúc Xuyên
tiếp tục hoà giải theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 140 ngày
17/5/2015.
Ngày 20/2/2016 UBND Thành phố Bắc Ninh mới nhận được công văn
số 127 là chậm trễ ở khâu nào, ai là người thụ lý và giải quyết các công
việc trên.

8


Ba là: Việc chậm trễ trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, thiếu tinh thần
trách nhiệm của cán bộ công chức dẫn đến việc khiếu nại tố cáo kéo dài
gây lãng phí, tốn kém và thiệt hại cho các bên đương sự thì trách nhiệm của
những người thi hành công vụ đến đâu?
Vì phạm trù của tình huống rộng và tình tiết phức tạp nên trong phạm
vi bài này tác giả chỉ đề cập đến trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công
chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc giải quyết khiếu nại của
nhân dân dẫn đến tình trạng kiện tụng kéo dài. Rút ra những bài học kinh
nghiệm trong giải quyết công việc theo chức năng và thẩm quyền, sự phối
hợp giữa các cơ quan liên quan góp phần nâng cao năng lực quản lý, điều
hành và thực thi công vụ của cán bộ công chức, kiên quyết xử lý nghiêm
đối với những cán bộ công chức thiếu tinh thần trách nhiệm, xây dựng đội
ngũ cán bộ công chức có năng lực trình độ, có phẩm chất đạo đức.
2.3.2. Nguyên nhân xảy ra vụ việc
2.3.2.1. Nguyên nhân khách quan
Do quá trình đô thị hóa, phát triển các Trung tâm thương mại, khu
công nghiệp, nhà cao tầng… đòi hỏi phải sử dụng nhiều loại quỹ đất. Theo
đó, giá trị đất nông nghiệp cũng ngày một tăng lên, dẫn đến phát sinh khiếu
nại đòi lại đất, tranh chấp ngày một gia tăng.
Thủ tục hành chính rườm rà, khó hiểu. Việc tuyên truyền pháp luật ở
cở sở chưa tốt dẫn đến người dân chưa hiểu hết trách nhiệm - nghĩa vụ và
quyền lợi của mình.
Một bộ phận cán bộ, công chức còn yếu và thiếu về kiến thức, kỹ
năng, trong quá trình thực thi nhiệm vụ còn để xảy ra nhiều thiếu sót, thậm
chí là vi phạm quy định pháp luật.
Bộ máy chính quyền cấp phường, xã bấy lâu nay chưa được quan tâm
đúng mức, thậm chí có thể nói là bị xem thường. Khi tuyển dụng cán bộ,
viên chức cấp xã, phường không chú trọng việc đề ra chuẩn mực trình độ

9


văn hóa, trình độ chuyên môn nhất định (chủ yếu tuyển dụng bằng “lòng
nhiệt huyết”). Vì thế, đội ngũ cán bộ, viên chức cấp xã vừa thiếu, vừa yếu.
2.3.2.2. Nguyên nhân chủ quan
Cán bộ, công chức là người thực thi chủ trương, chính sách của Đảng,
Nhà nước. Tuy nhiên, trong thực tế công tác không phải tất cả cán bộ, công
chức đều hiểu và vận dụng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà
nước, một cách đúng đắn, phù hợp với chức trách nhiệm vụ được giao.
Trong tình huống này hoặc do đưa đẩy, tránh né trách nhiệm hoặc do thiếu
hiểu biết về pháp luật đã làm cho vụ việc thêm phức tạp. Đó là một trong
những nguyên nhân của tình trạng khiếu nại, khiếu kiện kéo dài gây khó
khăn không đáng có.
Vụ việc nêu ra là UBND Thành phố Bắc Ninh giải quyết khiếu nại của
ông Thịnh theo hướng bác đơn yêu cầu của ông Thịnh, giao đất cho ông
Biển con cụ Bao sử dụng mà chưa có lý do rõ ràng về vụ việc trên nên ông
Thịnh đã gửi đơn khiếu nại lên UBND tỉnh Bắc Ninh. Tuy nhiên, sự phối
hợp của các cơ quan chức năng cấp tỉnh chưa rõ ràng chậm trễ, giải quyết
vụ việc không dứt khoát để kiện tụng kéo dài mà vẫn chưa giải quyết được.
2.3.3. Hậu quả của sự việc:
Nếu không giải quyết dứt điểm việc tranh chấp giữa hai hộ gia đình
(cá nhân) thì sự việc chỉ là tranh chấp đơn thuần nhưng hậu quả thì:
- Nếu đúng phần đất mà ông Thịnh đang ở là phần đất do cụ cố Loan
chia cho cụ Dung mà ông là con duy nhất nên được quyền sử dụng thì phải
trả về cho ông Thịnh.
- Nếu cụ Bao cho ông Thịnh ở và sử dụng phần đất hiện tại bà đang sử
dụng kể cả văn bản miệng thì cũng giải quyết cho ông Thịnh được tiếp tục
sử dụng.
- Nếu ông Thịnh không chứng minh được dẫn chứng liên quan đến
phần đất mà mình đang ở thì toàn bộ phần đất là của ông Biển.

10


- Việc chuyển đơn khiếu nại lòng vòng, đùn đẩy trách nhiệm, kéo dài
thời hạn giải quyết khiếu nại của công dân, cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất khi đất đang có tranh chấp của cơ quan có thẩm quyền trong việc
giải quyết khiếu nại của ông Thịnh là việc làm quan liêu, thiếu trách nhiệm
của một bộ phận cán bộ công chức có trách nhiệm và quyền hạn trong việc
giải quyết vụ việc nêu trên.
- Làm giảm sút pháp chế XHCN, giảm lòng tin của nhân dân vào cơ
quan công quyền Nhà nước.
- Nếu tranh chấp không giải quyết dứt điểm kéo dài có thể sẽ dẫn đến
những bạo lực không đáng có về phía dân.
2.3.4. Dự báo diễn biến
Qua phân tích ở trên ta thấy rằng: vụ kiện giữa ông Thịnh và ông Biển
nếu được giải quyết đúng quy định ngay từ UBND thành phố Bắc Ninh sẽ
hạn chế tình trạng kiện tụng, khiếu nại đến nhiều cấp, nhiều nơi, gây phức
tạp mà vẫn không giải quyết đến nơi, đến chốn, đúng pháp luật.
Khi ông Thịnh đệ đơn khiếu nại lên Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh,
nếu Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh có biện pháp xử lý đúng đắn, kịp thời sẽ
hạn chế được tình trạng kiện tụng, khiếu nại tiếp tục kéo dài, tạo ra sự an
tâm, tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
3. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
3.1. Mục tiêu xử lý tình huống
* Mục tiêu chung:
- Đảm bảo kỷ cương pháp luật, phù hợp với nguyên tắc cơ bản mà
Hiến pháp đã nêu: đất đai thuộc sở hữu của toàn dân, nhà nước là đại diện
chủ sở hữu.
- Giảm tối đa các mức thiệt hại kinh tế (nếu có), bảo vệ lợi ích của nhà
nước, lợi ích chính đáng của công dân.

11


- Giải quyết hài hòa giữa lợi ích trước mặt và lâu dài, các lợi ích kinh
tế - xã hội và tính pháp lý.
- Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa.
* Mục tiêu cụ thể:
Được đưa ra là vụ kiện về tranh chấp đất đai giữa ông Thịnh và ông
Biển. Vậy ta phải xác định:
+ Đối tượng cần giải quyết?
+ Cấp nào, cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết vụ khởi kiện trên.
+ Quyền và nghĩa vụ của các chủ thể tham gia vụ kiện được xác minh
như thế nào?
+ Đảm bảo quyền lợi, lợi ích hợp pháp của các bên tham gia tranh
chấp.
+ Làm thế nào để giải quyết nhanh, có hiệu quả cao đối với các vụ
việc hành chính trong bộ máy quản lý hành chính Nhà nước, mang lại sự
hài lòng cho người dân.
Để đạt được mục tiêu trên, cần phải căn cứ vào cơ sở pháp luật. Phân
tích được nguyên nhân và hậu quả của vụ việc. Từ đó tìm ra giải pháp đúng
đắn để giải quyết vấn đề. Đồng thời cũng qua đó đúc kết được kinh nghiệm
quý báu trong việc giải quyết vụ việc hành chính đối với cơ quan quản lý
hành chính Nhà nước sao cho hợp lý hợp tình.
3.2. Xây dựng và lựa chọn phương án, giải pháp xử lý tình huống
Từ vụ việc nêu trên và mục tiêu giải quyết vấn đề của tình huống đã
nêu, xảy ra các phương án giải quyết sau :
Phương án 1:
UBND tỉnh Bắc Ninh ra quyết định yêu cầu UBND Thành phố Bắc
Ninh thực hiện ngay việc:
+ Huỷ quyết định cấp giấy chứng nhận đã cấp cho ông Biển theo đúng
quy định .

12


+ Thu hồi quyết định 20/QĐ
+ Chuyển hồ sơ về UBND phường giải quyết.
Phương án 2:
Chấp thuận theo quyết định số 134/2010/DS-KN ngày 10/3/2017 của
Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đề nghị huỷ án sơ thẩm và phúc thẩm, đưa
hồ sơ về Toà án nhân dân Thành phố Bắc Ninh xét xử lại từ đầu.
Phương án 3:
Căn cứ vào khiếu nại của ông Thịnh UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo:
+ Giao cho Tòa án nhân dân tỉnh giải quyết dứt điểm vụ tranh chấp
trên.
+ Quyết định xử lý các vi phạm của cán bộ công chức có liên quan
đến vụ việc trên, thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật Việt Nam.
* Phân tích ưu, nhược điểm của từng phương án:
Phương án 1:
+ Ưu điểm: Vấn đề phát sinh được giải quyết ngay từ khâu cơ sở, nơi
nắm rõ hơn mấu chốt của sự việc theo phương châm hoà giải không tốn
kém, như Bác Hồ đã từng nói "Xét xử là tốt, không phải xét xử còn tốt
hơn".
+ Nhược điểm:
- Vì sự việc lòng vòng phức tạp nên việc giải quyết của cấp xã sẽ có
phản ứng không tốt ở cả 2 phía.
- Trách nhiệm của một số bộ phận công chức có liên quan dẫn đến vụ
việc bị kéo dài nhưng không bị kỷ luật.
Phương án 2:
+ Ưu điểm: Toà án nhân dân Thành phố Bắc Ninh đã thụ lý hồ sơ nay
xét xử sẽ giải quyết được các tình tiết phức tạp của hồ sơ.

13


+ Nhược điểm: Vì ông Biển đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất,
nên khi giải quyết tại toà án ở một khía cạnh nào đó sẽ không công bằng
với ông Biển.
- Trách nhiệm của một số bộ phận cán bộ công chức có liên quan dẫn
đến vụ việc bị kéo dài nhưng không bị kỷ luật.
Phương án 3:
+ Ưu điểm: Giữ được nguyên tắc trong giải quyết khiếu nại tố cáo về
đất đai, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật.
+ Nhược điểm:
- Đòi hỏi cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ phải có trình độ năng
lực, có phương pháp giải quyết công việc khoa học mới có đầy đủ dẫn
chứng giải quyết vụ việc "thấu tình, đạt lý".
* Lựa chọn phương án:
Căn cứ vào phân tích ưu, nhược điểm của từng phương án cũng như
quy định của pháp luật hiện hành, tác giả lựa chọn giải quyết tình huống
theo phương án 3 vì:
- Theo Khoản 2,3 – Điều 203 - Luật Đất đai năm 2013 về “Thẩm
quyền giải quyết tranh chấp đất đai”:
2. Tranh chấp đất đai mà đương sự không có Giấy chứng nhận hoặc
không có một trong các loại giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này thì
đương sự chỉ được lựa chọn một trong hai hình thức giải quyết tranh chấp
đất đai theo quy định sau đây:
a) Nộp đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp tại Ủy ban nhân dân cấp có
thẩm quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này;
b) Khởi kiện tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của
pháp luật về tố tụng dân sự;

14


3. Trường hợp đương sự lựa chọn giải quyết tranh chấp tại Ủy ban
nhân dân cấp có thẩm quyền thì việc giải quyết tranh chấp đất đai được
thực hiện như sau:
a) Trường hợp tranh chấp giữa hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
với nhau thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện giải quyết; nếu không
đồng ý với quyết định giải quyết thì có quyền khiếu nại đến Chủ tịch Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định
của pháp luật về tố tụng hành chính;
Trong trường hợp này, UBND thành phố Bắc Ninh đã giải quyết vụ
việc nhưng ông Thịnh không đồng ý với quyết định của UBND, do đó ông
Thịnh hoàn toàn có thể khởi kiện tại Tòa án nhân dân theo quy định.
- Căn cứ các Điều 6, 67, 68 - Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2011:
Điều 6. Các hành vi bị nghiêm cấm
1. Cản trở, gây phiền hà cho người thực hiện quyền khiếu nại; đe doạ,
trả thù, trù dập người khiếu nại.
2. Thiếu trách nhiệm trong việc giải quyết khiếu nại; không giải quyết
khiếu nại; làm sai lệch các thông tin, tài liệu, hồ sơ vụ việc khiếu nại; cố ý
giải quyết khiếu nại trái pháp luật.
3. Ra quyết định giải quyết khiếu nại không bằng hình thức quyết
định.
4. Bao che cho người bị khiếu nại; can thiệp trái pháp luật vào việc
giải quyết khiếu nại.
5. Cố tình khiếu nại sai sự thật;
6. Kích động, xúi giục, cưỡng ép, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo người
khác tập trung đông người khiếu nại, gây rối an ninh trật tự công cộng.
7. Lợi dụng việc khiếu nại để tuyên truyền chống Nhà nước, xâm
phạm lợi ích của Nhà nước; xuyên tạc, vu khống, đe dọa, xúc phạm uy tín,

15


danh dự của cơ quan, tổ chức, người có trách nhiệm giải quyết khiếu nại,
người thi hành nhiệm vụ, công vụ khác.
8. Vi phạm quy chế tiếp công dân;
9. Vi phạm các quy định khác của pháp luật về khiếu nại và giải quyết
khiếu nại.
Điều 27. Thụ lý giải quyết khiếu nại
Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm
quyền mà không thuộc một trong các trường hợp được quy định tại Điều 11
của Luật này, người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu phải thụ lý
giải quyết; thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức,
cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến và cơ quan thanh tra nhà nước
cùng cấp biết, trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.
Điều 28. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu
Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày
thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn
nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.
Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại
không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn
giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.
Căn cứ những điều trên, việc cán bộ công chức thụ lý hồ sơ kéo dài
thời gian khiếu nại của ông Thịnh là vi phạm quy định pháp luật.
- Theo Điều 67 – Luật Khiếu nại, tố cáo năm 2011 về “Xử lý hành
vi vi phạm pháp luật của người giải quyết khiếu nại”: Người giải quyết
khiếu nại có một trong các hành vi quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều
6 của Luật này hoặc vi phạm các quy định khác của pháp luật trong việc
giải quyết khiếu nại thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ
luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi
thường hoặc bồi hoàn theo quy định của pháp luật.

16


Theo Điều 598 - Luật Dân sự năm 2015 “Bồi thường thiệt hại do
người thi hành công vụ gây ra”: Nhà nước có trách nhiệm bồi thường thiệt
hại do hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ gây ra theo quy
định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Trong trường hợp này cần làm rõ trách nhiệm của các cán bộ, công
chức liên quan trong việc xử lý khiếu nại của ông Thịnh không tuân thủ
pháp luật, kéo dài thời gian giải quyết đơn khiếu nại và có hình thức xử lý
nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
3.3. Kế hoạch tổ chức thực hiện phương án
Để thực hiện phương án 3 đã lựa chọn nhằm giải quyết vấn đề và tạo
được mục tiêu chủ yếu của tình huống đã nêu, cần thực hiện một số công
việc sau:
1. UBND tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo cho từng bộ phận có liên quan:
- Giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh:
+ Xử lý đối với bộ phận, cán bộ có liên quan đến việc nhận đơn khiếu
nại của ông Thịnh ngày 23/01/2015.
+ Cử cán bộ thanh tra có đủ năng lực phẩm chất, trình độ giải quyết vụ
việc.
- Giao cho UBND Thành phố Bắc Ninh.
+ Thu hồi quyết định 20/QĐ.
+ Huỷ quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông
Biển
+ Xử lý kỷ luật đối với cán bộ có hành vi vi phạm trong giải quyết vụ
việc.
- Giao cho Toà án nhân dân tỉnh Bắc Ninh.
+ Chỉ đạo Toà án cấp huyện thực hiện nghiêm quyết định của UBND
tỉnh.
+ Xử lý các cán bộ có hành vi vi phạm Luật tố tụng dân sự.

17


- Yêu cầu UBND phường Khúc Xuyên tạo điều kiện thuận lợi cho cán
bộ thanh tra trong việc giải quyết vụ việc.
- Yêu cầu ông Thịnh và ông Biển có trách nhiệm cung cấp đầy đủ
thông tin có liên quan khi cần thiết.
2. Cách tiến hành điều tra xác minh.
- Các cơ quan, đơn vị liên quan đến vụ việc phải nghiêm túc kiểm
điểm và có những hình thức kỷ luật đối với cán bộ, công chức có hành vi vi
phạm; báo cáo kết quả gửi UBND tỉnh.
- Sở Tài nguyên và Môi trường xác minh sự việc:
+ Ông Thịnh và ông Biển tường trình lại sự việc.
+ Thu thập các thông tin từ những người làm chứng, xác thực UBND
phường.
+ Phân tích và giải quyết vụ việc theo những chứng cứ thu thập được.
+ Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm lập báo
cáo kết luật về việc giải quyết khiếu nại tranh chấp đất đai của công dân.
3.4. Khuyến nghị và đề xuất
Để chấm dứt các hành vi thiếu trách nhiệm, quan liêu của cán bộ,
công chức cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trong việc giải quyết đơn thư
khiếu nại của công dân, cần phải:
- Đối với việc xử lý cán bộ cần có văn bản quy định cụ thể về những
hành vi vi phạm pháp luật nào trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố
cáo của công dân bị xử lý hành chính; xử lý kỷ luật, hay bị truy cứu trách
nhiệm hình sự.
- Đối với việc bồi thường thiệt hại: Cần sớm có quy định về việc buộc
những người có thẩm quyền phải bồi thường thiệt hại cho công dân do
hành vi thiếu trách nhiệm, quan liêu của mình gây ra trong khi thực hiện
nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, tổ chức. Việc bồi
thường này phải thực hiện ngay cử khi không gây hậu quả nghiêm trọng,

18


mà chỉ cần có yếu tố gây thiệt hại là đủ. Trong đó, thiệt hại bao gồm cả chi
phí đi lại, thu nhập bị mất… của người khiếu nại tố cáo do hành vi thiếu
trách nhiệm, quan liêu của cán bộ, công chức, cơ quan nhà nước gây ra
trong khi thi hành công vụ.

19


PHẦN III. KẾT LUẬN
Trong thời buổi kinh tế thị trường, "tấc đất tấc vàng", tranh chấp đất
đai đã, đang và sẽ luôn là vấn đề gây bức xúc, rắc rối cho người dân và là
thách thức, trở ngại không nhỏ cho các cấp có thẩm quyền, những người thi
hành pháp luật.
Thực tế đã cho thấy, trong nhiều năm qua những vụ việc tranh chấp
đất đai kéo dài 2, 3 năm, thậm chí 8, 10 năm khá phổ biến. Một phần là do
nhận thức của người dân, người đi khiếu kiện không hiểu luật, khiếu kiện
theo ý nghĩa chủ quan của mình nên không bằng lòng với những quyết
định, phán quyết của các cấp có thẩm quyền. Nhưng chúng ta cũng phải
thẳng thắn thừa nhận rằng: Một bộ phận không nhỏ công chức nhà nước thi
hành pháp luật còn yếu kém về chuyên môn, quan liêu trong nhận thức,
trong giải quyết khiếu nại của người dân dẫn đến khiếu kiện kéo dài, tranh
chấp vẫn tồn tại.
Qua vấn đề xử lý tình huống khiếu kiện, tranh chấp đất đai giữa hai cá
nhân, chúng ta có thể rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm trong quản lý,
điều hành, thực thi công việc của cán bộ, công chức trong cơ quan quản lý
nhà nước. Tính phức tạp, đa dạng của cuộc sống đòi hỏi các cấp lãnh đạo,
mỗi cán bộ, công chức phải không ngừng tìm tòi, học hỏi về mọi mặt để
đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao, góp phần duy trì nền hành chính
nhà nước ổn định trong thời kỳ mới.

20Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×