Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 7 bài 31: Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

Giáo án Ngữ văn 7

LUYỆN TẬP LÀM VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ VÀ BÁO CÁO
A. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Tình huống viết vb đề nghị và vb báo cáo.
- Cách làm vb đề nghị và vb báo cáo. Tự rút ra các lỗi thường gặp, phương
hướng và cách sửa chữa các lỗi thường mắc khi viết 2 loại vb này.
- Thấy được sự khác nhau giữa 2 loại vb trên.
2. Kĩ năng:
* Kỹ năng bài dạy:
- Rèn kĩ năng viết 1 vb đề nghị và báo cáo đúng quy cách.
* Kỹ năng sống
- Suy nghĩ phê phán sáng tạo : phân tích bình luận và đưa ra ý kiến cá nhân
về đặc điểm, tầm quan trọng của văn bản đề nghị, báo cáo.
- Giao tiếp, ứng xử với người khác hiệu quả bằng văn bản đề nghị, báo
cáo(phù hợp với mục đích, hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp)
3. Thái độ:
- Biết ứng dụng các vb đề nghị và báo cáo vào các tình huống cụ thể.
B. Chuẩn bị:
- Gv: G/án, thiết kế bài giảng, CKTKN, tài liệu tham khảo khác.

- Hs: Soạn, chuẩn bị bài theo hướng dẫn.
C. Phương pháp:
- PP: Nêu vấn đề, quy nạp, thực hành.
- KT: Kĩ thuật hỏi đáp, động não, phân tích tình huống.
D. Tiến trình lên lớp:
I. Ổn định lớp: (1’)
II. Kiểm tra bài cũ: (5’)
? Vb báo cáo cần đảm bảo những yêu cầu gì.
1


Giáo án Ngữ văn 7

- Vb báo cáo cần trình bày trang trọng, rõ ràng và sáng sủa theo một số mục
quy định sẵn. Nội dung không nhất thiết phải trình bày đầy đủ tất cả, nhưng
cần chú ý các mục: người báo cáo, người nhận báo cáo, kết quả.
III. Bài mới: (35’)
Hôm nay chúng ta sẽ luyện tập viết 2 loại vb đề nghị và báo cáo.
Hoạt động của GV và HS
* Hoạt động 1

Ghi bảng
A. Củng cố kiến thức:

? Vb hành chính thường I. Yêu cầu của vb hành chính:
được dùng để làm gì.

- VBHC thường được dùng để truyền đạt
những nội dung, bày tỏ yêu cầu hoặc ghi lại
những sự việc có tính chất hành chính công vụ nhằm giải quyết các mối quan hệ
giữa cá nhân với cá nhân, giữa tập thể với

? Nêu yêu cầu của vb hành tập thể, cá nhân với tập thể.
chính.

- Đặc điểm của vb hành chính là có tính
khuôn mẫu, được sắp xếp, trình bày theo
một số mục nhất định.
- Ngôn ngữ của vb hành chính giản dị, dễ
hiểu, đơn nghĩa.

? Kể tên các loại vb hành II. So sánh hai loại văn bản:
chính thường gặp.
? Vb đề nghị và báo cáo có
gì giống và khác nhau.
- H. So sánh 2 loại vb.

1. Giống nhau:
- Đều là vb hành chính, có tính quy ước
cao.
(Viết theo mẫu)

+ Giống:

- Trình bày các mục sáng sủa, rõ ràng.

+ Khác: Mục đích.

2. Khác nhau:

Nội dung.

+ Về mục đích:
2


Giáo án Ngữ văn 7

- VB đề nghị: Đề đạt nguyện vọng.
- G. Chốt kiến thức.

- VB báo cáo: Trình bày những kết quả đã

Chú ý viết đúng thứ tự các làm được.
mục trong mỗi loại vb.
+ Về nội dung:
- VB đề nghị: Cần rõ các vđ: người đề
nghị,người được đề nghị, nội dung đề nghị.
- VB báo cáo: Cần rõ các vđ: người báo cáo,
người nhận báo cáo, kết quả.
? Hãy nêu một tình huống B. Luyện tập.
thường gặp trong cuộc sống Bài 1: (sgk)
mà em cho là phải viết vb đề - Đề nghị cô giáo chủ nhiệm tổ chức cho lớp
nghị và một tình huống phải đi xem vở chèo Quan Âm Thị Kính để phục
viết báo cáo.

vụ cho việc học văn bản này ở môn Ngữ
văn.

- H đọc các tình huống trong - Báo cáo kết quả học tập của lớp trong học
bài tập 3
kì I.
? Chỉ ra chỗ sai trong việc sử Bài 3:(sgk)
dụng các vb sau đó
- Các tình huống trên đều sử dụng vb sai
mục đích. Cần phải:
a, Viết đơn
b, Viết báo cáo
c, Viết đề nghị
IV. Củng cố: (3’)
- G nhấn mạnh yêu cầu của văn bản hành chính, sự khác nhau giữa vb đề
nghị và vb báo cáo.
V. Hướng dẫn về nhà: (1’)
- Nắm được đặc điểm của vb đề nghị và vb báo cáo.
3


Giáo án Ngữ văn 7

- Sưu tầm một số vb đề nghị và vb báo cáo làm tài liệu học tập.
E. Rút kinh nghiệm
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

LUYỆN TẬP LÀM VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ VÀ BÁO CÁO
4


Giáo án Ngữ văn 7

(tiếp theo )
A. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Tình huống viết vb đề nghị và vb báo cáo.
- Cách làm vb đề nghị và vb báo cáo. Tự rút ra các lỗi thường gặp, phương
hướng và cách sửa chữa các lỗi thường mắc khi viết 2 loại vb này.
- Thấy được sự khác nhau giữa 2 loại vb trên.
2. Kĩ năng:
* Kỹ năng bài dạy :
- Rèn kĩ năng viết 1 vb đề nghị và báo cáo đúng quy cách.
* Kỹ năng sống
- Suy nghĩ phê phán sáng tạo : phân tích bình luận và đưa ra ý kiến cá nhân
về đặc

điểm, tầm quan trọng của văn bản đề nghị, báo cáo.

- Giao tiếp, ứng xử với người khác hiệu quả bằng văn bản đề nghị, báo
cáo(phù hợp với mục đích, hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp)
3. Thái độ:
- Biết ứng dụng các vb đề nghị và báo cáo vào các tình huống cụ thể.
B. Chuẩn bị:
- Gv: G/án, thiết kế bài giảng, CKTKN, tài liệu tham khảo khác.
- Hs: Soạn, chuẩn bị bài theo hướng dẫn.
C. Phương pháp:
- PP: Nêu vấn đề, quy nạp thực hành.
- KT: Kĩ thuật hỏi đáp, động não, phân tích tình huống.
D.Tiến trình lên lớp:
I. Ổn định lớp: (1’)
II. Kiểm tra bài cũ: (5’)
? Phân biệt sự khác nhau giữa vb đề nghị và vb báo cáo.
5


Giáo án Ngữ văn 7

+ Về mục đích:
- VB đề nghị: Đề đạt nguyện vọng.
- VB báo cáo: Trình bày những kết quả đã làm được.
+ Về nội dung:
- VB đề nghị: Cần rõ các vđ: người đề nghị,người được đề nghị, nội dung đề
nghị.
- VB báo cáo: Cần rõ các vđ: người báo cáo, người nhận báo cáo, kết quả.
III. Bài mới: (35’)

Hoạt động của GV và HS

Ghi bảng

6


Giáo án Ngữ văn 7

- G phát phiếu học tập cho các nhóm, y/c H xác B. Luyện tập.
định đúng vb đề nghị và vb báo cáo trong các Bài 1: Xác định đúng vb
vb đã cho.

đề nghị và vb báo cáo.
Bài 2: Từ một tình huống

? Trong các tình huống dưới đây cần phải viết cụ thể, xác định đúng loại
vb gì.

vb cần tạo lập.

a, Sắp tới nhà sẽ tổ chức đi tham quan một di a, Vb đề nghị
tích lịch sử theo tinh thần tự nguyện, cả lớp đều b, Vb báo cáo
muốn tham gia.

c, Vb báo cáo

b, Cuối năm học BGH cần biết tình hình học tập d, Vb đề nghị
của lớp trong 2 tháng cuối năm.

e, Vb báo cáo

c, Để gây quỹ ủng hộ các bạn học sinh nghèo g, Vb đề nghị
vượt khó, lớp em đã thực hiện tốt phong trào
nuôi lợn nhân đạo.
d, Mùa hè sắp đến mà hệ thống quạt trong
phòng học lớp em đã hỏng.
e, Thầy cô giáo chủ nhiệm cần biết những công
việc tập thể lớp đã làm để giúp đỡ các gia đình
thương binh liệt sĩ.
g, Bạn Trang lớp em đạt giải nhất trong kì thi Bài 3: Hoàn thành một
học sinh giỏi môn Toán cấp tỉnh, lớp em muốn vb đề nghị đúng quy
nhà trường khen thưởng bạn ấy.

cách.

? Từ tình huống cụ thể trên, em hãy viết một vb
đề nghị đúng quy cách.
- G hướng dẫn H cách viết:
+ Cần rõ các vđ: người đề nghị,người được đề
nghị, nội dung đề nghị.
7


Giáo án Ngữ văn 7

+ Trình bày đúng mẫu quy định của vb hành Bài 4: Hoàn thành một
chính.

vb báo cáo đúng quy

- H các nhóm viết sau đó đổi bài cho nhau để cách.
nhận xét.
- G hướng dẫn H cách viết:
+ Cần rõ các vđ: người báo cáo, người nhận báo
cáo, kết quả.
+ Trình bày đúng mẫu quy định của vb hành
chính.

IV. Củng cố: (3’)
- G nhấn mạnh yêu cầu của văn bản hành chính, sự khác nhau giữa vb đề
nghị và vb báo cáo.
V. Hướng dẫn về nhà: (1’)
- Phát hiện và sửa lỗi trong các vb đề nghị và vb báo cáo.
- Chuẩn bị bài: Ôn tập Tập làm văn.
E. Rút kinh nghiệm
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×