Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 7 bài 31: Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

Giáo án Ngữ văn 7

TUẦN 34
Tiết 125, 126 : LUYỆN TẬP LÀM VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ VÀ BÁO
CÁO
A. Mục tiêu:
Thông qua bài tập thực hành, hs biết cách xđ các tình huống viết
VBBC hoặc đề nghị, biết cách viết 2 loại vb trên.

Rút kinh nghiệm khắc phục các lỗi thường mắc khi viết vb.
Giáo dục ý thức tích, nghiêm túc khi vận dụng văn bản hành chính vào
trong đời sống.
B - Phương pháp:
- Tìm hiểu văn bản, nêu-gqvđ. Luyện tập.
C - Chuẩn bị:
- Gv: G/án. Một số văn bản mẫu.
- Hs: Học và chuẩn bị bài.
D - Tiến trình lên lớp:
I. Ổn định tổ chức:
II. Kiểm tra: Đan xen vào bài.
III. Bài mới:

Hoạt động của GV và HS
* Hoạt động 1.

Nội dung kiến thức
I. So sánh hai loại văn bản.

- H. So sánh 2 loại vb.

1. Giống nhau:

+ Giống:
+ Khác: Mục đích.
Nội dung.

- Đều là vb hành chính, có tính quy ước
cao.
(Viết theo mẫu)
1


Giáo án Ngữ văn 7
Những lỗi thường mắc.

2. Khác nhau:
+ Về mục đích:

- G. Chốt kiến thức.

- VB đề nghị: Đề đạt nguyện vọng.

Chú ý viết đúng thứ tự các mục - VB báo cáo: trình bày những kết quả đã
trong mỗi loại vb.

làm được.
+ Về nội dung:

- H. Trình bày, thảo luận, sửa lỗi - VB đề nghị: Cần rõ các vđ: Ai đề nghị? Đề
bài tập 1,2 (138)

nghị ai? Đề nghị điều gì?


- VB báo cáo: Cần rõ các vđ: Báo cáo của
ai? Báo cáo với ai? Báo cáo về việc gì? Kết

* Hoạt động 2.

quả?

- H. Đọc tình huống bài 3. nêu vb II. Luyện tập.
phù hợp.
Chọn một tình huống phù hợp, Bài 1: Hs nêu tình huống.
viết thành văn bản.
- H. Đọc tình huống bài 3. nêu vb
phù hợp.

Bài 2: - Trình bày vb.
- Thảo luận sửa lỗi vb.

? Những lỗi thường mắc trong vb Bài 3: a, Viết đơn.
hành chính?

b, Viết vb báo cáo.
c, Viết vb đề nghị.
Bài 4: Hoàn thiện vb.

- H. Hoàn thiện vb.(Nhóm)
- G. Thu, chấm điểm.

- Viết báo cáo hoạt động phong trào của
em trong năm học vừa qua.
- Viết đơn đề nghị nhà trường tổ chức cấp
thể thư viện cho hs được tham gia đọc sách.

IV. Củng cố
2


Giáo án Ngữ văn 7
- Đặc điểm hình thức, các lỗi thường mắc của vb hành chính.
V. Dặn dò
- Sửa lỗi vb. Làm bài tập 2 thành văn bản hoàn chỉnh.
- Chuẩn bị: Tiết sau Luyện tập tiếp.

3Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×