Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 7 bài 31: Luyện tập làm văn bản đề nghị và báo cáo

Giáo án Ngữ văn 7
Tuần 34– Bài 31
Tiết 125,126

LUYỆN TẬP LÀM VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ
VÀ BÁO CÁO
I. Mục tiêu cần đạt :
-Thông qua thực hành , biết ứng dụng các văn bản đề nghị & báo cáo vào các
tình huống cụ thể, nắm được cách thức làm 2 loại văn bản này.
- Nắm được cách thức làm hai loại văn bản đề nghị và báo cáo .
- Biết ứng dụng các văn bản đề nghị, báo cáo vào các tình huống cụ thể .
-Thông qua các bài tập để tự rút ra các lỗi thường mắc, phương hướng và cách
sửa chữa các lỗi thường mắc phải khi viết hai loại văn bản trên.
1.Trọng tâm:
+ Kiến thức :
- Tình huống viết văn bản đề nghị và văn bản báo cáo .
- Cách làm văn bản đề nghị, báo cáo . Tự rút ra những lỗi thường mắc,
phương hướng và cách sửa chữa các lỗi thường mắc khi viết hai loại
văn bản này .
- Thấy được sự khác nhau giữa hai loại văn bản trên .
+ Kĩ năng :

Rèn kỹ năng viết một văn bản đề nghị và báo cáo đúng cách .
II. Chuẩn bị của thầy và trò:
- Bảng phụ, phân nhóm.
- Tích hợp với phần Văn và phần Tiếng Việt ở bài Ôn tập cuối năm.
III. Tiến trình tiết dạy:
1. Ổn định : (1’) Kiểm tra sĩ số, tác phong HS
2. Kiểm tra : (4’)
_ Thế nào là rút gọn câu? Có tác dụng gì ?Cho ví dụ minh họa .
_Khi rút gọn câu ta cần chú ý điều gì ?
3. Bài mới : (1’)
Báo cáo, đề nghị là một trong những văn bản hành chính khá tiêu biểu và
thông dụng trong cuộc sống. Mục đích của báo cáo là trình bày nội dung vàkết quả
công việc của một cá nhân hay tập thể. Tuỳ theo yêu cầu và ính chất của sự việc
cần báo cáo mà người ta viết loại văn bản này dài hay ngắn, đơn giản hay phức tạp.
Ở lớp 7, chúng ta chỉ học loại báo cáo có nội dung đơn giản. Hôm nay chúng ta sẽ
lm luyện tậphai kiểu văn bản này.

Page | 1


Giáo án Ngữ văn 7
T
G
40


40

Nội dung
I/ On tập văn bản đề nghị và
văn bản báo cáo:
A/ Khác nhau
(Kĩ thuật giao nhiệm vụ)
* Văn bản đề nghị:
1/ Mục đích :
- Yêu cầu cá nhân, tổ chức có
liên quan giải quyết quyền lợi
chính đáng của mình.
2/ Nội dung :
- Trình bày một nguyện vọng
hay một yêu cầu chính xác
trung thực.
* Văn bản báo cáo:
1/ Mục đích :
- Để cấp trên hay tập thể nắm
được tình hình về một vấn đề
nào đó.
2/ Nội dung :
- Trình bày kết quả công việc rõ
ràng, chính xác và trung thực.
B/ Giống nhau
(Kĩ thuật giao nhiệm vụ)
- Hình thức :Trình bày trang
trọng, ngắm gọn, sáng sủa theo
một số mục quy định sẵn
II/ Những sai sót cần tránh
(Kĩ thuật giao nhiệm vụ)
- Viết dài dòng, luộm thuộm,
không theo mẫu quy định.
III/ Các mục cần chú ý:
(Kĩ thuật giao nhiệm vụ)
1/ Văn bản đề nghị :
- Đề nghị ai?
- Ai đề nghị
- Đề nghị điều gì?

HĐGV

- Mục đích viết
văn bản đề nghị
và văn bản báo
cáo có gì giống
và khác nhau?

- Nội dung viết
văn bản đề nghị
và văn bản báo
cáo có gì giống
và khác nhau?

- Hình thức viết
văn bản đề nghị
và văn bản báo
cáo có gì giống
và khác nhau?

HĐHS
1/ Khác nhau
a/ Văn bản đề nghị
* Mục đích :
- Yêu cầu cá nhân, tổ
chức có liên quan giải
quyết quyền lợi chính
đáng của mình.
b/Văn bản báo cáo
* Mục đích :
- Để cấp trên hay tập
thể nắm được tình
hình về một vấn đề
nào đó.
1/ Khác nhau
a/ Văn bản đề nghị
* Nội dung :
- Trình bày một
nguyện vọng hay một
yêu cầu chính xác
trung thực.
b/ Văn bản báo cáo
*/ Nội dung :
- Trình bày kết quả
công việc rõ ràng,
chính xác và trung
thực.
* Giống nhau
Hình thức : Trình bày
trang trọng, ngắm gọn,
sáng sủa theo một số
mục quy định sẵn
- Viết dài dòng, luộm
thuộm, không theo
mẫu quy định.

1/ Văn bản đề nghị :
- Cả hai văn bản - Đề nghị ai?
Page | 2


Giáo án Ngữ văn 7


- Đề nghị để làm gì?
2/ Văn bản báo cáo:
- Báo cáo với ai?
- Ai báo cáo?
- Báo cáo về vấn đề gì?
- Báo cáo để làm gì?
Hết tiết 125
IV/ Luyện tập
(Kĩ thuật giao nhiệm vụ)
1. Tình huống làm VB đề
nghị.

khi viết cần - Ai đề nghị
tránh sai sót gì? - Đề nghị điều gì?
- Đề nghị để làm gì?
- Những mục 2/ Văn bản báo cáo:
nào cần chú ý - Báo cáo với ai?
trong mỗi văn - Ai báo cáo?
bản?
- Báo cáo về vấn đề
gì?
- Báo cáo để làm gì?
Hết tiết 125
- Làm bài tập sẵn ở
nhà
- Có 1 địa danh rất nổi tiếng
- Báo cáo tình hình
gần trường, cả lớp đều muốn cô
học tập của lớp ở HK I
giáo chủ nhiệm tổ chức đi tham
Hết tiết 125
- Đề nghị sửa cửa
quan.
- Bài tập 1,2 chính của lớp
- Lớp muốn mới nhà văn, nhà
làm ở nhà (tiết -> nhận xét bài của
thơ về nói chuyện cần đề nghị
124)
bạn
với cô giáo chủ nhiệm.
- Gọi học sinh
đọc hai loại văn
Tình huống viết VB báo cáo.
bản đề nghị và
- Chuẩn bị cho việc tổng kết
báo cáo đã làm
năm học, GVCN muốn biết tình
sẵn?
hình của lớp em trong HK vừa
qua.
- Gọi học sinh
- BGH cần biết kết quả đợt phát nhận xét
Thảo luận nhóm
động thi đua những ngày sinh
- GV đánh giá
Bác 19 – 5.
cho học sinh ghi
- BT3: GV treo
2. G/v cho học sinh thảo luận
bảng phụ
nhóm (thời gian 15 phút).
- Chỉ ra những
Nhóm 1: Viết văn bản
chỗ sai trong
báo cáo (chủ đề tự chọn).
Nhóm 2: Viết văn bản đề việc sử dụng
các văn bản
nghị (chủ đề tự chọn).
sau?
- Gọi học sinh 2 nhóm
Chia 4 nhóm
lên bảng trình bày.
- Học sinh nhận xét, sửa thảo luận
- GV đánh giá
sai.
(Hướng dẫn: Phải viết nhận xét từng
nhóm
Page | 3


Giáo án Ngữ văn 7
đúng thứ tự các mục. Trình bày
sáng sủa, nội dung rõ ràng.)
3/ Tìm những chỗ sai trong việc
sử dụng các văn bản:
a/ Viết báo cáo không phù hợp
mà phải viết đơn
b/ Viết đề nghị là không đúng
phải viết báo cáo
c/ Viết đơn không đúng mà phải
viết đề nghị.
4. Củng cố : 2’(Kĩ thuật trình bày 1 phút)
- Mục đích viết văn bản đề nghị và văn bản báo cáo có gì giống và khác
nhau?
- Nội dung viết văn bản đề nghị và văn bản báo cáo có gì giống và khác
nhau?
- Hình thức viết văn bản đề nghị và văn bản báo cáo có gì giống và khác
nhau?
- Cả hai văn bản khi viết cần tránh sai sót gì?
- Những mục nào cần chú ý trong mỗi văn bản?
5. Dặn dò : 2’
a. Bài vừa học: Xem lại nội dung ở tiết 125
b. Soạn bài: Ôn tập phần tập làm văn (SGK/139)
- Về văn biểu cảm.
- Về văn nghị luận.
- xem các đề văn tham khảo.
c. Trả bài: Kiểm tra vở bài soạn.

Page | 4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×