Tải bản đầy đủ

TIỂU LUẬN giải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ gia đình tại thôn do nha, xã phương liễu, huyện quế võ, tỉnh bắc ninh, năm 2019

Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ

Ti ểu luận cuối khóa

MỤC LỤC
Trang
2

MỞ ĐẦU
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1. MÔ TẢ TÌNH HUỐNG

6

2. PHÂN TÍCH VÀ GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG

7

3. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

12


3.1. Mục tiêu xử lý tình huống

12

3.2.1. Phương án 1

13

3.2.2. Phương án 2

13

3.3. Kế hoạch tổ chức thực hiện phương án đã lựa chọn

13

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

14

4.1. KẾT LUẬN

15

4.2. KIẾN NGHỊ

15

TÀI LIỆU THAM KHẢO

16

1
HV: Nguyễn Thị Thùy Hương

1


Trường Chính trị Nguyễn Văn CừTi ểu luận cuối khóa

MỞ ĐẦU
Quản lý hành chính nhà nước là một lĩnh vực công tác hết sức quan trọng
và có tác động rất lớn đối với sự ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội
của một quốc gia. Cuộc sống và xã hội rất phong phú và không ngừng phát triển,
do đó công tác quản lý hành chính nhà nước cũng phải được thường xuyên cải
tiến, nâng cao và hoàn thiện để đáp ứng những yêu cầu của từng thời kì phát
triển đất nước. Thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, kể từ Đại hội Đảng lần
thứ VI (1986) nước ta đã có bước chuyển từ nền kinh tế tập trung quan liêu bao
cấp sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý
của nhà nước. Bằng những cải cách mạnh mẽ về kinh tế, chúng ta đã vượt qua
khủng hoảng, ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đưa đất nước vững
bước đi lên chủ nghĩa xã hội và hội nhập vào sự phát triển của khu vực và quốc
tế. Cùng với sự thay đổi ấy, hoạt động của hệ thống chính trị nói chung và công
tác quản lý hành chính nhà nước của các cấp chính quyền nói riêng đã có nhiều
biến chuyển tích cực, chức năng và hoạt động của các cơ quan trong hệ thống
hành chính từ Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương đến uỷ ban nhân dân các
cấp đã có nhiều thay đổi tiến bộ, tập trung nhiều hơn vào quản lý nhà nước, đã
từng bước đổi mới, thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã
hội quốc gia, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, cải thiện và nâng cao đời
sống của mọi tầng lớp nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu to lớn đó,
hệ thống chính trị và hoạt động quản lý nhà nước nói chung và hoạt động quản
lý nhà nước ở từng ngành, lĩnh vực còn có những hạn chế nhất định ảnh hưởng
đến sự phát triển kinh tế - xã hội.Quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và
2
HV: Nguyễn Thị Thùy Hương

2


Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ

Ti ểu luận cuối khóa

môi trường có những khó khăn và tính chất phức tạp riêng. Những năm gần đây,
nhiều khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực đất đai xảy ra ở nhiều địa phương
với số vụ việc, tính chất khác nhau; thời điểm các vụ việc xảy ra gần đây và
cũng nhiều vụ việc cách đây rất nhiều năm nên công tác giải quyết gặp nhiều
khó khăn, thách thức. Nếu không giải quyết tình trạng trên một cách triệt để,
đúng quy định của pháp luật đối với từng vụ việc sẽ ảnh hưởng đến an ninh, trật
tự xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Khi đất nước ta chuyển
sang nền kinh tế thị trường với sự thay đổi cơ chế quản lý làm cho đất đai thì đất
đai ngày càng trở nên có giá trị. Dưới góc độ kinh tế, đất đai được coi như một
loại hàng hóa trao đổi trên thị trường theo quy luật cung cầu, quy luật giá trị.
Đây là quy luật tự nhiên, nhưng đối với đất lại không được thừa nhận một cách
dễ dàng ở nước ta trong một thời gian khá dài. Do vậy Nhà nước chưa kịp thời
có các chính sách để điều tiết và quản lý có hiệu quả. Từ khi nhà, đất trở nên có
giá trị cao đã tác động đến tâm lý của nhiều người dẫn đến tình trạng tranh chấp,
đòi lại nhà, đất mà trước đó đã bán, cho thuê, cho mượn, đã bị tịch thu hoặc giao
cho người khác sử dụng hoặc khi thực hiện một số chính sách về đất đai ở các
giai đoạn trước đây mà không có các văn bản xác định việc sử dụng đất ổn định
của họ. Trong thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai còn bị buông
lỏng, nhiều sơ hở, có khi phạm sai lầm, giải quyết tùy tiện, sai pháp luật Trong
cơ chế quản lý tập trung, kế hoạch hóa cao độ, Nhà nước phân công, phân cấp
cho quá nhiều ngành, dẫn đến việc quản lý đất đai thiếu chặt chẽ, nhiều sơ hở.
Có thời kỳ mỗi loại đất do một ngành quản lý dẫn đến việc tranh chấp về đất
thuộc quyền quản lý của nhiều ngành khác nhau. Trong cơ chế thị trường, Nhà
nước thống nhất quản lý đất đai theo quy hoạch chung, có sự phân công, phân
cấp trách nhiệm quản lý đất đai khá rõ. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn tồn tại
3
HV: Nguyễn Thị Thùy Hương

3


Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ

Ti ểu luận cuối khóa

nhiều sai phạm, non kém về trình độ quản lý của đội ngũ cán bộ làm công tác
quản lý đất đai. Điều này góp phần làm xuất hiện nhiều tranh chấp đất đai phức
tạp, khó giải quyết. Cụ thể: - Hồ sơ địa chính chưa hoàn chỉnh, đồng bộ, nên
thiếu căn cứ pháp lý và thực tế để xác định quyền sử dụng và quản lý đất đai của
tổ chức, cá nhân, đặc biệt là ở những vùng mà quan hệ đất đai phức tạp và có
nhiều biến động. Trong nhiều trường hợp, việc tranh chấp đất đai lại bắt nguồn
từ những tài liệu lịch sử của chế độ cũ để lại. Hơn nữa, việc giao đất lại không
được tiến hành theo một quy trình chặt chẽ, nên hồ sơ đất đai không đồng bộ và
bị thất lạc. - Quy hoạch sử dụng đất đai chưa đi vào nề nếp, nên nhiều trường
hợp sử dụng đất không hợp lý khó bị phát hiện. Khi phát hiện thì lại không được
xử lý kịp thời. Nhiều địa phương còn có những nhận thức lệch lạc về chính sách
đất đai, quản lý đất đai còn nặng về biện pháp mệnh lệnh hành chính mà chưa
chú ý đến biện pháp quản lý về mặt kinh tế. - Một số nơi ban hành văn bản pháp
lý đất đai không rõ ràng, hoặc chủ trương sai lầm của một số cán bộ đã làm cho
một bộ phận nhân dân hiểu lầm là Nhà nước có chủ trương "trả lại đất cũ", trả
lại đất ông cha, dẫn đến việc khiếu kiện đòi lại đất ngày càng nhiều. Về công tác
cán bộ công chức thực hiện công vụ liên quan đến đất đai Một bộ phận cán bộ,
công chức được giao nhiệm vụ quản lý đất đai đã thực hiện không tốt nhiệm vụ
được giao, thiếu gương mẫu, lạm dụng chức quyền, vì lợi ích riêng tư, bị kẻ xấu
lợi dụng để "đục nước béo cò", thực hiện những âm mưu đen tối, gây mất ổn
định xã hội. Lợi dụng chủ trương điều chỉnh ruộng đất, tổ chức lại sản xuất theo
cơ chế mới, một số cán bộ, đảng viên lợi dụng sơ hở trong các chế độ, chính
sách đất đai của Nhà nước và dựa vào chức quyền để chiếm dụng đất đai trái
phép, gây bất bình trong nhân dân. Đặc biệt, ở những nơi nội bộ mất đoàn kết thì
lại lấy vấn đề đất đai làm phương tiện để đấu tranh với nhau, một số phần tử xấu
4
HV: Nguyễn Thị Thùy Hương

4


Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ

Ti ểu luận cuối khóa

lợi dụng cơ hội này để bao chiếm đất đai hoặc kích động gây chia rẽ nội bộ và
gây mất ổn định về tình hình chính trị- xã hội, làm mất uy tín của tổ chức Đảng
và chính quyền. Xuất phát từ thực tiễn, với những kiến thức đã được học tập,
nghiên cứu và qua tìm hiểu tình hình thực tế về những khiếu nại của công dân
trong lĩnh vực đất đai.
Sau đây tôi chọn tình huống “Giải quyết tranh chấp đất đai giữa các hộ
gia đình tại thôn Do Nha, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh,
năm 2017” để làm tiểu luận hoàn thành khoá học.
Quản lý hành chính nhà nước là một lĩnh vực quản lý khá phức tạp cả về
nội dung, phạm vi và đối tượng quản lý. Trong điều kiện hiện nay, yêu cầu
người quản lý không những được đào tạo về trình độ chuyên môn kỹ thuật mà
còn phải nắm vững những kiến thức về công tác quản lý hành chính nhà nước
phù hợp với từng ngạch bậc công chức nhà nước, từng lĩnh vực công tác quản lý
nhà nước khác nhau.
Nhân dịp này, Tôi xin được cảm ơn lãnh đạo Văn phòng UBND huyện
Quế Võ, Giám đốc Trung tâm hành chính công huyện Quế Võ đã tạo điều kiện
cho tôi tham gia lớp học “Bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính khóa 1, năm
2018”. Tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới các thầy, cô giáo của Trường chính
trị Nguyễn Văn Cừ đã tận tình giảng dạy, truyền thụ kiến thức cho toàn thể học
viên bằng cả tấm lòng nhiệt tình và sự tận tâm của mình. Trong thời gian học tập
và nghiên cứu tôi đã tiếp thu được nhiều kiến thức quan trọng trong lĩnh vực
quản lý hành chính nhà nước, điều đó giúp tôi ngày càng nâng cao trình độ
chuyên môn và năng lực công tác của mình. Trong khoảng thời gian hạn hẹp,
tiểu luận không tránh khỏi những thiếu sót, những hạn chế về cả nội dung lẫn
5
HV: Nguyễn Thị Thùy Hương

5


Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ

Ti ểu luận cuối khóa

hình thức. Tôi rất mong nhận được những góp ý của quý thầy cô giáo và và các
anh chị học viên trong lớp để bài viết của tôi được hoàn thiện hơn.
Xin trân trọng cảm ơn!
Bắc Ninh, ngày
tháng 7 năm 2018
HỌC VIÊN THỰC HIỆN

Nguyễn Thị Thùy Hương

GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Đất đai là một loại tài nguyên quý giá đối với con người và sự phát triển
của xã hội. Đặc biệt hơn, đối với mỗi con người thì quyền sở hữu đất là một tài
sản mang ý nghĩa to lớn. Có những người trong xã hội phải cố gắng phấn
đấunhiều năm thậm chí gần như cả cuộc đời mình cũng chỉ để mong có một
mảnh đất an cư lạc nghiệp. Như vậy có thể thấy đất đai có một vai trò vô cùng
quan trọng trong đời sống. Giá trị của đất đai càng lớn kéo theo đó là một hệ quả
tất yếu của các hành vi vi phạm quy định về đất đai, tranh chấp đất đai ngày
càng phổ biến và mức độ phức tạp ngày càng tăng cao.Nhà nước ta đã rất cố
gắng trong việc giải quyết các tranh chấp đất đainhằm giữ ổn định tình hình
chính trị, xã hội. Chính vì thế hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về quản
lý đất đai ngày càng được sử đổi, bổ sung và hoànthiện hơn. Chính sách, pháp
luật về đất đai của Đảng và Nhà nước ta có nhiềuthay đổi tương ứng với từng
giai đoạn phát triển của cách mạng. Tuy nhiên tình hình quản lý và sử dụng đất
đai hiện nay còn gặp nhiều khó khăn, tồn tại dẫn đến tình trạng tranh chấp đất,
khiếu nại, tố cáo về việc quản lý và sử dụng đất đai có xu hướng gia tăng. Việc
giải quyết tranh chấp đất đai giữa công dân với công dân và công dân với cơ
quan nhà nước của các cơ quan có thẩm quyền còn thiếu hiệu quả, còn thiếu
thống nhất, đồng bộ trong cách giải quyết. Có thể khẳng định rằng, việc giải
6
HV: Nguyễn Thị Thùy Hương

6


Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ

Ti ểu luận cuối khóa

quyết tranh chấp đất đai hiện nay là một công việc phức tạp, khó khăn và là
khâu yếu nhất trong công tác giải quyết các tranh chấp dân sự nói chung.
Thực hiện Thông báo số 66/TB-UBND ngày 22/6/2018 của đồng chí Phó
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, thông báo kết luận tại buổi làm việc với UBND
huyện Quế Võ, về việc rà soát đôn đốc giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo,
kiến nghị đông người tồn đọng, kéo dài vượt cấp, quá hạn tại huyện Quế Võ;
Quyết định số 44/QĐ-TTr-NV1 ngày 28/6/2018 của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh về
việc thành lập Tổ rà soát lại hồ sơ giải quyết vụ việc cảu bà Nguyễn Thị Thuật,
thôn Do Nha, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, đề nghị thực hiện Quyết định số
1120/QĐ-CT ngày 12/7/2004 cảu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. UBND huyện
Quế Võ báo cáo kết quả giải quyết đơn thư của bà Nguyễn Thị Thuật, thôn Do
Nha, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh như sau:
1. Mô tả tình huống
Bà Thuật đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho gia đình bà,
với diện tích là 535 m2; trong đó diện tích 519,7 m2 đề nghị cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất theo Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 15/04/2011 của Chủ
tịch UBND huyện Quế Võ và phần diện tích 15,3 m 2 trước đây quy hoạch để
làm mương, nhưng theo bà Thuật hiện nay địa phương không cắt ra làm mương
và cũng không sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác nên bà Thuật đề nghị cấp
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà cả phần diện tích nêu trên.
2. Phân tích và giải quyết tình huống
Quyết định số 1120/QĐ-CT ngày 12/7/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc
Ninh về việc giải quyết tranh chấp đất đai của bà Nguyễn Thị Thuật, thôn Do
Nha, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ, có nội dung: “… Điều 1: Giữ nguyên hiện
trạng đất đai của các hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thuật, ông Đào Văn Khoa và
ông Nguyễn Văn Giới ở thôn Do Nha, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ; Điều 2:

7
HV: Nguyễn Thị Thùy Hương

7


Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ

Ti ểu luận cuối khóa

Giao Chủ tịch UBND huyện Quế Võ xử lý diện tích đất các hộ gia đình đã lấn
chiếm theo quy định của Luật Đất đai…”.
Để thực hiện Quyết định trên, Chủ tịch UBND huyện Quế Võ đã ban hành
Quyết định số 251/QĐ-UBND, ngày 25/02/2011 về việc thành lập Đoàn công tác
thực hiện Quyết định số 1120/QĐ-CT.
Đoàn công tác có Báo cáo đề xuất thực hiện Quyết định số 1120/QĐ-CT,
ngày 14/4/2011, nội dung: “… Công nhận diện tích 519,7 m2 của bà Nguyễn Thị
Thuật là đất ở, không thu tiền sử dụng đất 159,7 m2 đất tăng thêm của diện tích đất
hiện trạng so với diện tích HTX cấp ban đầu (360,0 m2). Căn cứ Hồ sơ kỹ thuật thửa
đất lập ngày 8/4/2002 (thửa đất số 25, tờ bản đồ địa chính số 22, thôn Do Nha, xã
Phương Liễu, diện tích 535,0 m2) điều chỉnh giảm 15,3 m2 thuộc phía Bắc thửa đất
(có chiều dài Bắc – Nam = 0,9m, chiều dài Đông – Tây = 17 m), còn lại diện tích là
519,7 m2….”.
Xét báo cáo của Đoàn công tác, Chủ tịch UBND huyện Quế Võ ban hành
Quyết định số 649/QĐ-UBND, ngày 15/4/2011 về việc thực hiện Quyết định
1120/QĐ-CT, nội dung quyết định: “… Điều 1: Công nhận diện tích 519,7 m 2 đất
của hộ bà Nguyễn Thị Thuật là đất ở, không thu tiền sử dụng đất đối với số diện tích
159,7 m2 tăng thêm so với diện tích HTX cấp ban đầu (360,0 m2) nằm trong diện tích
đất hiện trạng gia đình bà Thuật đang sử dụng. Giao UBND xã Phương Liễu,
Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất cho hộ bà Thuật theo quy định của Pháp luật…”.
Ngày 10/4/2014, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Quế Võ phối
hợp với UBND xã Phương Liễu tổ chức làm việc với bà Thuật để thực hiện Quyết
định số 649/QĐ-UBND ngày 15/4/2011 của Chủ tịch UBND huyện Quế Võ, tại
buổi làm việc hội nghị đã thống nhất cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà
Thuật theo biên bản xác định ranh giới, mốc giới và hồ sơ kỹ thuật thửa đất do Văn
phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Quế Võ đã chỉnh lý là 519,7 m2 (đã cắt 15,3
m2 làm mương thủy lợi cho tập thể).
8
HV: Nguyễn Thị Thùy Hương

8


Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ

Ti ểu luận cuối khóa

Ngày 11/4/2014, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất huyện Quế Võ
phối hợp với UBND xã Phương Liễu đã xuống thực địa để tiến hành đo đạc,
kiểm tra hiện trạng sử dụng đất của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thuật, nhưng
khi mới tiến hành đo đạc đã xảy ra xô sát giữa các thành viên gia đình bà
Nguyễn Thị Thuật với vợ chồng ông Nguyễn Văn Giới và bà Nguyễn Thị Pha,
nên không tiếp tục tổ chức đo đạc, kiểm tra được.
Tiếp đó, bà Nguyễn Thị Thuật gửi đơn đến Chủ tịch UBND huyện Quế Võ đề
nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác
gắn liền với đất, nội dung đơn: “… Đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho gia
đình bà với diện tích 535,0 m2, ranh giới, kích thước thửa đất được thể hiện theo
thửa đất số 25, tờ bản đồ địa chính số 22, xã Phương Liễu mà không phải trừ phần
diện tích 15,3 m2 để làm mương thủy lợi…”.
Sau khi nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Thuật, Ban tiếp công dân huyện
Quế Võ ban hành Thông báo số 03/TB-BTCD ngày 17/02/2016, giao phòng Tài
nguyên và Môi trường xem xét, đề xuất trả lời đơn.
Ngày 16/3/2016, phòng Tài nguyên và Môi trường có Báo cáo số 148/BCTNMT, về kết quả giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Thuật.
Xét báo cáo, đề xuất của phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Quế
Võ ban hành Văn bản số 268/UBND-TNMT ngày 29/3/2016, về việc trả lời đơn của
bà Nguyễn Thị Thuật, nội dung: “…Bà Nguyễn Thị Thuật đề nghị cấp Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho gia
đình bà, với diện tích 535,0 m2 là không có cơ sở. Thửa đất bà Thuật kiến nghị chỉ
đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản
khác gắn liền với đất, với diện tích 519,7 m2 theo kết quả giải quyết tranh chấp đất
đai…”. Biện pháp giải quyết: “… Không chấp nhận đề nghị cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho gia đình
bà, với diện tích 535,0 m2 tại thửa đất số 25, tờ bản đồ địa chính số 22 xã Phương
9
HV: Nguyễn Thị Thùy Hương

9


Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ

Ti ểu luận cuối khóa

Liễu, vì đã được xem xét giải quyết tại Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày
15/4/2011 của Chủ tịch UBND huyện Quế Võ…”.
Bà Nguyễn Thị Thuật không nhất trí nội dung kết luận và biện pháp giải quyết
trong Văn bản số 268/UBND-TNMT ngày 29/3/2016 của UBND huyện Quế Võ và
gửi đến Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.
Ngày 01/6/2016, Thanh tra tỉnh Bắc Ninh có Báo số 25/BC-TTr-NV1, v/v
kiểm tra, rà soát quá trình thực hiện Quyết định số 1120/QĐ-CT ngày 12/7/2004 của
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, nội dung: “Biện pháp xử lý: Yêu cầu Chủ tịch
UBND huyện Quế Võ tiếp tục giải quyết nội dung đơn của bà Nguyễn Thị Thuật
theo đúng thẩm quyền và trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại, quy định trong Luật
khiếu nại năm 2011, Thông tư số 07/2013/TT-TTCP, ngày 31/10/2013 của Thanh tra
Chính phủ quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính”.
Ngày 22/8/2016, bà Nguyễn Thị Thuật tiếp tục có đơn gửi đến UBND
huyện Quế Võ, nội dung đơn: “… Đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất ở theo Quyết định số 649/QĐ-CT ngày 15/4/2011 của UBND huyện Quế Võ;
đề nghị xem xét cấp bổ sung 15,3 m2 đất trước đây xã đã cắt từ thửa đất của gia
đình bà làm mương nhưng hiện tại diện tích đó không sử dụng và không tranh
chấp với cơ quan, cá nhân nào”.
Ngày 25/8/2016, UBND huyện Quế Võ có Văn bản số 800/UBND-NC, giao
phòng Tài nguyên và Môi trường xem xét nội dung đơn, trả lời công dân.
Ngày 14/9/2016, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức làm việc để giải
quyết đơn của bà Nguyễn Thị Thuật, tuy nhiên tại buổi làm việc các hộ gia đình, cá
nhân sử dụng đất giáp ranh với thửa đất số 25, tờ bản đồ địa chính số 22 xã
Phương Liễu, gồm các ông (bà): Nguyễn Văn Phông, Nguyễn Thị Chín, Đào
Văn Khoa, Nguyễn Văn Giới đã vắng mặt nên việc xác định tình trạng tranh
chấp đất đai; về ranh giới, mốc giới giữa thửa đất của gia đình bà Thuật với các
hộ gia đình, cá nhân liền kề chưa xác định được.
Ngày 08/11/2016, Phòng Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tổ chức làm
việc để thẩm tra, xác minh giải quyết đơn của bà Thuật, tuy nhiên tại buổi làm
10
HV: Nguyễn Thị Thùy Hương

10


Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ

Ti ểu luận cuối khóa

việc các ông (bà): Nguyễn Văn Phông, Nguyễn Thị Chín, Đào Văn Khoa,
Nguyễn Văn Giới đã vắng mặt nên đã không tổ chức làm việc được.
Ngày 29/11/2016, Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức làm việc tại
buổi là việc bà Thuật đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia
đình bà với diện tích 535 m2, nhưng không nhất trí cấp giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất theo ranh gới, mốc giới thửa đất số 25 tờ bản đồ địa chính số 22
được thể hiện theo hồ sơ kỹ thuật thửa đất được Xí nghiệp trắc địa bản đồ 103
xác nhận ngày 04/8/2002.
Ngày 08/12/2016, Phòng Tài nguyên và Môi trường có Báo cáo số
691/BC-UBND, về kết quả giải quyết đơn của bà Thuật.
Xét báo cáo, đề xuất của phòng Tài nguyên và Môi trường, ngày 08/5/2017
UBND huyện Quế Võ ban hành Văn bản số 402/UBND-TNMT, về việc trả lời
đơn của công dân, trong đó có nêu: “Việc bà Nguyễn Thị Thuật đề nghị cấp giấy
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất cho gia đình bà, với diện tích là 535 m2 là chưa thể xem xét, giải quyết với lý
do: bà Thuật không thống nhất về hiện trạng sử dụng đất (theo mốc giới các
thửa đất được đo đạc năm 2002), bà đề nghị đo cả phần diện tích khoảng 7 m 2
(phần diện tích này thuộc thửa đất số 60 tờ bản đồ số 22 chủ sử dụng là hộ ông
Đào Văn Khoa, đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)”.
Thực hiện Thông báo số 69/TB-UBND ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh Bắc
Ninh, thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại
buổi làm việc với UBND huyện Quế Võ về việc rà soát, đôn đốc giải quyết các vụ
việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị đông người, tồn động kéo dài, vượt cấp quá hạn tại
huyện Quế Võ, trong đó có đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức cắm
mốc giới đất và bàn giao trên thực địa đủ diện tích 535 m 2 cho gia đình bà Thuật.
Thời gian xong trước ngày 15/8/2017.
Ngày 09/10/2017, Phòng Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Ban
tiếp công dân huyện, UBND xã Phương Liễu đã tổ chức đo đạc hiện trạng phần
diện tích đất gia đình bà Thuật đang sử dụng có diện tích 529 m 2 mà không đủ
11
HV: Nguyễn Thị Thùy Hương

11


Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ

Ti ểu luận cuối khóa

diện tích 535 m2, với lý do phần diện tích đất phía Bắc giáp mương của thửa đất
bà Thuật đang sử dụng, UBND xã Phương Liễu, thôn Phương Cầu đã tổ chức
cưỡng chế giải tỏa đất lấn chiếm của gia đình bà Thuật vào năm 2004 để làm
kênh mương, với diện tích là 6 m2.
Ngày 25/01/2018, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện có Báo cáo số
06/BC-TNMT về kết quả giải quyết đơn của bà Nguyễn Thị Thuật, địa chỉ: thôn
Do Nha, xã Phương Liễu, huyện Quế Võ báo cáo UBND huyện.
3. Khó khăn, vướng mắc
Bà thuật đề nghị cấp GCNQSD đất với diện tích 535 m 2, gồm 519,7 m2
theo Quyết định số 649/QĐ-CT ngày 15/4/2011 của UBND huyện Quế Võ và đề
nghị xem xét cấp bổ sung 15,3 m2 đất trước đây đề nghị bỏ ra để cắt từ thửa đất
của gia đình bà làm mương nhưng hiện tại diện tích đó không sử dụng và không
tranh chấp với cơ quan, cá nhân nào. Tuy nhiên qua thực tế đo đạc hiện trạng
thửa đất gia đình bà Thuật và phần diện tích lưu không làm mương là 529 m 2
(gồm 519,7 m2 + 9,3 m2) và phần diện tích đã bị cưỡng chế để làm mương là 6
m2. Do vậy chỉ đủ cơ sở cấp GCNQSD đất cho gia đình bà Thuật với diện tích là
529 m2.
Bà Thuật đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho gia đình bà
với diện tích 535 m2, trong đó có khoảng 6 m2 thuộc phần diện tích đất thuộc
thửa đất số 60, tờ bản đồ 22 đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
cho ông Nguyễn Văn Giới và bà Nguyễn Thị Pha.
3.XỬ LÝ TÌNH HUỐNG.
3.1. Mục tiêu xử lý tình huống.
Mục tiêu của xử lý tình huống nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng khiếu
kiện, khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thuật, đảm bảo quyền lợi và lợi ích chính
đáng, hợp pháp của công dân tránh những mâu thuẫn nảy sinh ảnh hưởng đến an
ninh trật tự trên địa bàn thôn Do Nha, xã Phương Liễu..., đồng thời đảm bảo tính
nghiêm minh, công bằng của pháp luật tạo niềm tin của người dân vào công tác
quản lý nhà nước về đất đai tại địa phương.
12
HV: Nguyễn Thị Thùy Hương

12


Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ

Ti ểu luận cuối khóa

3.2. Xây dựng và lựa chọn phương án, giải pháp tối ưu để xử lý.
Để giải quyết tình huống này, với những kiến thức đã học tôi xin đưa ra
một số phương án giải quyết sau:
32.1. Phương án 1.
Tiến hành hoà giải, vận động bà Thuật để bà Thuật hiểu việc giải quyết
của UBND huyện Quế Võ tại Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 15/01/2017
cho phép chuyển đổi số diện tích ruộng thôn Do Nha đã giao thầu cho bà
Nguyễn Thị Thuật từ năm 1992 với diện tích 559 m2 sang giao đất để sử dụng ổn
định, lâu dài, đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Thuật.
Giải quyết theo phương án này, nếu bà Thuật thuận theo thì vẫn đảm bảo
được quyền lợi của bà Thuật, tuy nhiên việc bà Thuật không chấp nhận là rất
cao. Như vậy, sẽ dẫn đến tình trạng khiếu kiện, khiếu nại kéo dài, ảnh hưởng đến
đời sống của công dân và lãng phí tiền của, công sức để tiếp tục giải quyết khiếu
nại.
3.2.2. Phương án 2.
Giải quyết công nhận bà Thuật là một định suất được chia ruộng năm
1992, đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Thuật với diện
tích 780 m2.
Theo phương án này, bà Thuật đã được công nhận là một định suất chia
ruộng năm 1992 như công dân khác tại thôn Do Nha, đồng thời đã đảm bảo
được sự công bằng, đảm bảo quyền lợi cho bà Thuật giống như các công dân
khác tại thôn Do Nha, xã Phương Liễu
Với các phương án đề ra, tôi lựa chọn phương án 2. Với cách giải quyết
theo phương án này đảm bảo đúng quy định của pháp luật đất đai, đảm bảo được
quyền lợi của công dân và dứt điểm được việc khiếu kiện, khiếu nại kéo dài.
3..3. Kế hoạch tổ chức thực hiện phương án đã lựa chọn.
- Tham mưu, trình UBND tỉnh ra quyết định giải quyết đơn khiếu nại của
bà Nguyễn Thị Thuật;
13
HV: Nguyễn Thị Thùy Hương

13


Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ

Ti ểu luận cuối khóa

- Sau khi UBND tỉnh có quyết định giải quyết vụ việc và giao UBND
huyện Quế Võ, UBND xã Phương Liễu tiến hành việc giao ruộng đầy đủ và cấp
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Thuật. Sở Tài nguyên và Môi trường
phối hợp thực thi quyết định đồng thời tiến hành hướng dẫn (nếu có) và đôn đốc
việc thực hiện quyết định đối với UBND huyện Quế Võ.
III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
1. Kết luận.
Đây là một tình huống liên quan đến giải quyết khiếu nại về đất đai. Các
vấn đề liên quan đến đất đai đã, đang và luôn là một trong những vấn đề nhạy
cảm hiện nay diễn ra trong đời sống xã hội trên phạm vi cả nước nói chung và
tỉnh Bắc Ninh nói riêng. Ruộng đất đối với đời sống của người dân ở nông thôn
có có vai trò rất quan trọng, gắn bó như máu thịt với người nông dân, là tư liệu
sản xuất tạo ra của cải, vật chất giúp người nông dân sinh nhai. Khi phát sinh
những tranh chấp, khiếu nại về lĩnh vực đất đai, các cơ quan nhà nước ở địa
phương phải có trách nhiệm, nghĩa vụ giải quyết một cách dứt điểm trên cơ sở
tuân thủ các quy định của pháp luật sao cho mọi quyền lợi chính đáng, hợp pháp
của người dân đều được tôn trọng, đảm bảo, tránh phát sinh những điểm “nóng”
như đã từng xảy ra tại Tây Nguyên, một số tỉnh miền Nam và Tiên Lãng - Hải
Phòng trong thời gian gần đây ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân với Đảng,
Chính phủ và toàn hệ thống chính trị, gây mất trật tự an ninh quốc gia và sự phát
triển của đất nước. Khi giải quyết những vấn đề đất đai đòi hỏi các cơ quan và
những người có trách nhiệm phải thực sự công tâm, nắm vững và áp dụng một
cách chính xác, khoa học các quy định của pháp luật về đất đai và các quy định
khác có liên quan; quá trình điều tra, xác minh, thu thập tài liệu, tìm hiểu vụ việc
về tranh chấp một cách đầy đủ và toàn diện, từ đó đề ra phương án giải quyết vụ
việc một cách tối ưu nhất vừa đảm bảo sự nghiêm túc, đúng đắn của công tác
quản lý nhà nước trong lĩnh vựa đất đai và các lĩnh vực khác, vừa đảm bảo được
quyền lợi, lợi ích chính đáng của người dân.
14
HV: Nguyễn Thị Thùy Hương

14


Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ

Ti ểu luận cuối khóa

Trong tiểu luận này, tôi đã đưa ra một tình huống cụ thể có thể xảy ra
trong thực tế tại một địa phương. Các phương án giải quyết vấn đề của tôi có thể
chưa thực sự chặt chẽ, hợp lý. Tuy nhiên, do kiến thức về quản lý Nhà nước của
bản thân còn có phần hạn chế, cho nên những phân tích, nhận xét đánh giá của
cá nhân có thể không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự chỉ
dẫn của các giảng viên Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ.
2. Kiến nghị.
Bằng những kiến thức quản lý nhà nước đã học với những kiến thức
chuyên môn và kinh nghiệm của bản thân, qua xem xét, giải quyết tình huống
khiếu nại về đất đai trên, để tránh, hạn chế tình trạng tranh chấp đất đai, khiếu
kiện, khiếu nại kéo dài xin kiến nghị và đề xuất một số vấn đề cơ bản sau:
- Trước hết phải nhanh chóng xây dựng một nền hành chính thật sự dân
chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hoá, hoạt động có hiệu lực,
hiệu quả tuân thủ theo nguyên tắc Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới
sự lãnh đạo của Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong hoạt động
quản lý nhà nước phải có phẩm chất đạo đức, có trình độ, năng lực đáp ứng yêu
cầu của công cuộc xây dựng, phát triển chung của đất nước, quá trình hội nhập
quốc tế.
- Kiện toàn bộ máy, cải cách thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất
đai, nâng cao năng lực công tác và trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà
nước về đất đai, thường xuyên tham mưu đề xuất những giải pháp kịp với các
cấp chính quyền để từng bước dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong quản lý đất
đai.
- Rà soát, ban hành mới và sửa đổi các văn bản luật, các quy phạm pháp
luật trong lĩnh vực đất đai để xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về
đất đai thống nhất và đảm bảo mọi quan hệ trong lĩnh vực đất đai phát sinh trong
đời sống xã hội đều được pháp luật điều chỉnh một cách đúng đắn, khoa học và
triệt để, đảm bảo lợi ích của nhà nước, của tập thể và công dân, đặc biệt là
15
HV: Nguyễn Thị Thùy Hương

15


Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ

Ti ểu luận cuối khóa

những căn cứ pháp lý cho việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất
chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, ý thức
pháp luật về lĩnh vực đất đai đến đông đảo nhân dân. Tăng cường công tác
thanh, kiểm tra liên quan đến đất đai. Việc giải quyết các tranh chấp đất đai phải
triệt để, đúng các quy phạm pháp luật về đất đai cũng như pháp luật khác liên
quan.

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Giáo trình quản lý hành chính dùng cho lớp Bồi dưỡng kiến thức quản
lý Hành chính Nhà nước ngạch chuyên viên;
2. Hướng dẫn số 28/HD-GR ngày 18/01/1992 của Sở Nông nghiệp Hà
Bắc về giao ruộng đất ổn định lâu dài và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
ruộng đất cho các hộ nông dân;
3. Luật Đất đai năm 1987;
4. Luật Đất đai năm 1993;
16
HV: Nguyễn Thị Thùy Hương

16


Trường Chính trị Nguyễn Văn Cừ

Ti ểu luận cuối khóa

5. Luật đất đai năm 2013;
5. Luật Hôn nhân và gia đình năm 1986;
6. Nghị định số 30-HĐBT ngày 23/3/1989 về việc thi hành Luật Đất đai;
7. Nghị định số 64/CP ngày 27/9/1993 của Chính phủ ban hành bản quy
định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng ổn định lâu
dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp;
8. Tài liệu bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính.

17
HV: Nguyễn Thị Thùy Hương

17Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×