Tải bản đầy đủ

tieu luận chuyên viên QLNN Xử lý sai phạm trong việc bàn giao sổ bảo hiểm

``

TIỂU LUẬN CUỐI KHÓA
LỚP BỒI DƯỠNG NGẠCH CHUYÊN VIÊN KHÓA 1, NĂM 2018
Xử lý sai phạm trong việc bàn giao sổ
bảo hiểm xã hội cho người lao động trên địa bàn
thị xã B, năm 2017

BẮC NINH, THÁNG 7 NĂM 2018
MỤC LỤC
PHẦN THỨ NHẤT: MỞ ĐẦU...................................................................1
1. Nhận thức chung....................................................................................1
2. Lý do chọn tình huống...........................................................................3


``

3. Mục đích nghiên cứu..............................................................................3
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu..........................................................3
5. Kết cấu của tiểu luận..............................................................................3
PHẦN THỨ HAI: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ..............................................5

I. MÔ TẢ TÌNH HUỐNG..........................................................................5
1.1. Hoàn cảnh xảy ra tình huống..............................................................5
1.2. Diễn biến của tình huống....................................................................5
II. PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG................................................................5
2.1. Mục tiêu phân tích tình huống..........................................................10
2.2. Cơ sở lý luận.....................................................................................12
2.3. Phân tích tình huống..........................................................................13
III. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG......................................................................15
3.1. Mục tiêu xử lý tình huống................................................................15
3.2. Xây dựng và lựa chọn phương án, giải pháp tối ưu để lựa chọn tình
huống........................................................................................................15
3.3 Lập kế hoạch tổ chức thực hiện phương án lựa chọn.........................17
3.4. Khuyến nghị và đề xuất.....................................................................19
PHẦN THỨ 3: KẾT LUẬN......................................................................22
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Cụm từ viết tắt

Cụm từ viết đầy đủ


``

BHXH

Bảo hiểm xã hội

BHTN

Bảo hiểm thất nghiệp

UBND

Ủy ban nhân dân

NLĐ

Người lao độngĐV SDLĐ

Đơn vị sử dụng lao động


``

PHẦN THỨ NHẤT: MỞ ĐẦU
1. Nhận thức chung
Bảo hiểm xã hội là nhu cầu khách quan của người lao động, xuất hiện
trên thế giới hàng trăm năm, được pháp luật của nhiều nước ghi nhận, là
một trong những chính sách xã hội cơ bản của mỗi quốc gia, là trụ cột trong
hệ thống an sinh xã hội ... Trong công cuộc đổi mới, xây dựng và phát triển
đất nước hiện nay, Đảng ta xác định “Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là
hai chính sách xã hội quan trọng, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã
hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định
chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội." (Bộ Chính trị, 2012, Nghị
quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối
với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020, [8]).
Thị xã B là trung tâm kinh tế - chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật
của huyện, kinh tế tăng trưởng với nhịp độ cao. Sau hơn 9 năm thực hiện
Luật BHXH số 71 (01/01/2007) trên địa bàn thị xã đã đạt được nhiều kết
quả quan trọng: nhận thức của các cấp, các ngành, NLĐ và nhân dân về
BHXH được nâng lên, chủ SDLĐ đã có ý thức trong việc quan tâm bảo
đảm quyền lợi cho NLĐ, đồng thời NLĐ đã dần nhận thức đầy đủ và sâu
sắc hơn về quyền và trách nhiệm của mình khi tham gia BHXH … Số đơn
vị, đối tượng tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT trên địa bàn thị xã hàng
năm đều gia tăng với tốc độ cao. Việc tổ chức thực hiện đúng quy định
chính sách BHXH đã đưa Luật BHXH dần đi vào cuộc sống, góp phần to
lớn vào việc ổn định đời sống cho NLĐ tham gia và thụ hưởng BHXH; góp
phần ổn định chính trị - xã hội và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã B. Theo quy định của Luật BHXH số 71
thì người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo quản sổ BHXH của NLĐ
trong thời gian NLĐ làm việc tại đơn vị và trả sổ cho NLĐ khi không còn
làm việc. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai quy định này còn tồn tại một
1


``

số bất cập như: NLĐ không nắm được thông tin về quá trình đóng BHXH;
đơn vị sử dụng lao động vẫn trừ tiền đóng BHXH của NLĐ hàng tháng
nhưng không nộp cho cơ quan BHXH mà chiếm dụng tiền đóng BHXH của
NLĐ để sử dụng với mục đích khác ; tờ rời sổ BHXH bị thất lạc, thậm chí
chủ sử dụng lao động không trả sổ cho NLĐ khi có nhu cầu chuyển đến nơi
làm việc mới…Nhằm khắc phục phần nào những bất cập này, Luật BHXH
số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam quy định: NLĐ có quyền được cấp, quản lý sổ BHXH
và có trách nhiệm bảo quản sổ BHXH. Theo đó, để triển khai thực hiện quy
định này, đảm bảo bàn giao sổ BHXH đúng, đủ cho NLĐ tự quản lý, cơ
quan BHXH phải hoàn thiện sổ BHXH, đồng thời cập nhật đầy đủ dữ liệu
của người tham gia, quá trình đóng vào cơ sở dữ liệu của Ngành BHXH để
quản lý. Thực hiện quy định này, trong tháng 10/2016, BHXH Việt Nam đã
ban hành Công văn số 4027/BHXH-ST về việc hướng dẫn rà soát và bàn
giao sổ BHXH cho NLĐ. Căn cứ quy định và công văn hướng dẫn, BHXH
thị xã B đã tổ chức thực hiện ra rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao
động. Tuy nhiên, khi triển khai, BHXH thị xã B đã gặp một số khó khăn,
vướng mắc trong quá trình thực hiện như: Một số công ty(ĐV SDLĐ)
không phối hợp trong việc ra soát sổ BHXH cho NLĐ công ty mình quản
lý… Trước thực trạng đó, việc tích cực tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn
thành nhiệm vụ bàn giao sổ BHXH cho người lao động là một yêu cầu cấp
thiết của năm 2017. Đồng thời, vận dụng kiến thức quản lý nhà nước qua
quá trình học Lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên
viên vào công việc thực tiễn, đề tài " Xử lý sai phạm trong việc bàn giao sổ
bảo hiểm xã hội cho người lao động trên địa bàn thị xã B, năm 2017"; là
một đề tài nghiên cứu, có ý nghĩa trong thực hiện
nhiệm vụ chuyên môn năm 2017. Trong quá trình làm bài không tránh
khỏi những sai sót kính mong các thầy cô giáo bỏ qua.
2


``

Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô, cán bạn đồng nghiệp và bạn học
cùng lớp đã giúp tôi hoàn thành bài tiểu luận này.
2. Lý do chọn tình huống
Năm 2017, việc rà soát dữ liệu, trả sổ BHXH cho NLĐ sẽ tiếp tục là
một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành nhằm mục đích: bảo đảm
quyền lợi cho NLĐ; giảm chi phí, thời gian cho doanh nghiệp. Đây là bước
đi quan trọng trong quá trình nỗ lực hiện đại hóa, cải cách hành chính của
cơ quan BHXH Việt Nam tiến tới mục tiêu, đến năm 2020 sẽ đưa vào sử
dụng sổ BHXH điện tử. Để bàn giao sổ BHXH đảm bảo đúng, đủ cho
người lao động giữ, cơ quan BHXH phải hoàn thiện sổ BHXH để giao cho
người lao động, đồng thời cập nhật đầy đủ dữ liệu của người tham gia, quá
trình đóng vào cơ sở dữ liệu của ngành để quản lý.
3. Mục đích nghiên cứu
Trong khuôn khổ bài tiểu luận, chỉ nghiên cứu, phân tích và đưa ra
những mục tiêu nhằm thực hiện rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người
đang tham gia BHXH tại BHXH thị xã B không đúng quy định. Qua việc
nghiên cứu, phân tích tình huống phát sinh trong thực tế sẽ góp phần kịp
thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tại
BHXH thị xã B, đồng thời nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ bàn giao
sổ BHXH cho người lao động. Đồng thời thực hiện đợt thi đua quan trọng
nhằm thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 và 2018 của Ngành BHXH.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu các hoạt động tổ chức và thực hiện
công tác rà soát và bàn giao sổ BHXH tại BHXH thị xã B.
- Phạm vi nghiên cứu: tại cơ quan BHXH thị xã B.
5. Kết cấu của tiểu luận
Kết cấu đề tài gồm 3 phần chính:
Phần thứ nhất: Phần mở đầu

3


``

Phần thứ hai: Giải quyết vấn đề
Phần thứ ba: Kết luận

4


``

PHẦN THỨ HAI: GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
I. MÔ TẢ TÌNH HUỐNG
1.1. Hoàn cảnh xảy ra tình huống
Luật BHXH số 58/2014/QH13 quy định: người lao động có quyền được
cấp, quản lý sổ BHXH và có trách nhiệm bảo quản sổ BHXH. Để triển khai
Luật BHXH số 58/2014/QH13 kịp thời, đúng quy định đồng thời khắc phục
những tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý sổ BHXH tại đơn vị sử
dụng lao động, ngày 14/10/2016, BHXH Việt Nam đã ban hành công văn
số 4027/BHXH-ST về việc hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho
người lao động. Ngày 12/01/2017, BHXH Việt Nam tổ chức hội nghị trực
tuyến triển khai công tác rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động.
Trách nhiệm của cơ quan BHXH tổ chức thực hiện rà soát và bàn giao sổ
BHXH cho người lao động từ ngày 01/01/2017, phấn đấu năm 2017 đạt
60% trên tổng số sổ BHXH phải bàn giao; hoàn thành việc rà soát và bàn
giao sổ BHXH trước ngày 31/12/2018. Chuyển giao sổ BHXH cho người
lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Ngành BHXH và
BHXH Việt Nam đã phát động phong trào thi đua chuyên đề: Nỗ lực tổ
chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bàn giao sổ BHXH
cho người lao động, trong thời gian từ tháng 01/2017 đến khi hoàn thành
nhiệm vụ bàn giao sổ BHXH. Với chủ đề: “ Phát huy sáng kiến, thực hiện
và hoàn thành nhiệm vụ bàn giao sổ BHXH cho người lao động trước thời
hạn”.
Thực hiện hướng dẫn, BHXH thị xã B triển khai nhiệm vụ ngay từ
tháng 1/2017.
1.2. Diễn biến của tình huống
BHXH thị xã B tổ chức rà soát sổ BHXH đối với các đơn vị đang tham
gia BHXH trên địa bàn thị xã theo phân cấp quản lý thu của BHXH tỉnh .
5


``

Bảo hiểm xã hội thị xã B xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện rà soát,
bàn giao sổ BHXH cho người lao động trên địa bàn thị xã B với yêu
cầu đảm bảo hoàn thành với thời gian sớm nhất; báo cáo kết quả thực hiện
cho UBND thị xã B và Bảo hiểm xã hội tỉnh.
Bảo hiểm xã hội thị xã B chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn
thể, UBND thị xã và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã
trong việc rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động; xây dựng lộ
trình, thời gian rà soát; thực hiện tuyên truyền đến các đơn vị sử dụng lao
động và người lao động về mục đích, yêu cầu của việc rà soát, bàn giao sổ
BHXH.
Các ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa
bàn thị xã cần phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội rà soát thông tin trên
BHXH, bổ sung các giấy tờ cần thiết khi có yêu cầu của cơ quan Bảo hiểm
xã hội; thực hiện giao sổ BHXH cho từng người lao động theo hướng dẫn
của cơ quan Bảo hiểm xã hội.
Căc cứ quyết định số 1414/QĐ-BHXH ngày 04/10/2016 của Tổng
Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền
hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương và quyết định số
514/QĐ-BHXH ngày 10/03/2006 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về
việc thành lập Bảo hiểm xã hội thị xã B, thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh ; Đồng
thời để thực hiện đúng tiến độ, BHXH thị xã đã xây dựng kế hoạch về rà
soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động
UBND thị xã chỉ đạo cơ quan Bảo hiểm xã hội, các cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người
lao động quản lý theo đúng quy định. Bảo hiểm xã hội thị xã B báo cáo Thị
ủy, tham mưu UBND thị xã chỉ đạo công tác rà soát và bàn giao sổ BHXH
cho người lao động. UBND thị xã ban hành công văn tổ chức triển khai,

6


``

nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan ban ngành liên quan trong phối hợp
thực hiện trên địa bàn thị xã.
Ngay đầu tháng 2/2017, BHXH thị xã có quyết định thành lập Tổ thẩm
định, nhập liệu với những nội dung cơ bản thực hiện rà soát, bàn giao sổ
BHXH với thời gian thực hiện cụ thể. Đồng thời, ban hành công văn hướng
dẫn phối hợp rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động gửi tới các
trưởng các đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH trên địa bàn thị xã B
cùng Thông báo nội dung đến từng đơn vị biết để chuẩn bị và phối hợp
thực hiện (có thông báo riêng).
* Quy trình rà soát sổ BHXH:
Bước 1. Tổ Thẩm định, Nhập liệu BHXH thị xã thực hiện như sau:
- In phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH (Mẫu số 03) và Danh sách
giao nhận sổ BHXH (Mẫu số 01) của người lao động đang tham gia
BHXH tại các đơn vị từ cơ sở dữ liệu Thu - Cấp sổ, thẻ đang quản lý,
chuyển Mẫu số 03 và Mẫu số 01 cho đơn vị sử dụng lao động.
- Phối hợp với đơn vị sử dụng lao động thực hiện rà soát, phân loại
sổ BHXH tại đơn vị hoặc tại cơ quan BHXH.
Bước 2: Đơn vị sử dụng lao động (nhận hồ sơ từ cơ quan BHXH)
- Nhận thông báo nội dung, thời gian phối hợp thực hiện với cơ quan
BHXH.
- Nhận Phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH (Mẫu số 03), Danh
sách giao nhận sổ BHXH (Mẫu số 01), Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ
nếu có (Mẫu số 02) đối với các trường hợp phải bổ sung hồ sơ nộp về
Tổ Thẩm định, Nhập liệu BHXH thị xã B chậm nhất sau 3 ngày.
- Chuyển người lao động: Phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH
(Mẫu số 03) để xác nhận; Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ (Mẫu số 02)
để bổ sung hồ sơ.

7


``

- Đối với những trường hợp BHXH không có dữ liệu để in phiếu
(mẫu số 03), đơn vị lập bổ sung phiếu (mẫu số 03, mẫu số 01) và sổ
BHXH chuyển đến cơ quan BHXH nêu rõ lý do và kèm theo sổ BHXH
về cơ quan BHXH thị xã B để xem xét xử lý.
Tuy nhiên khi thực hiện bước này, tổ Thẩm định bàn giao Mẫu 03,
Mẫu số 01 đã gặp một số khó khăn:
Tình huống số một: Đơn vị không lên nhận mẫu 03, mẫu 01. Để về
bàn giao cho người lao động đối chiếu quá trình tham gia BHXH,
BHYT, BHTN của bản thân.
Tình huống số hai: Đơn vị nhận mẫu 03, mẫu 01 về rồi nhưng đến
hạn không mang sổ BHXH cùng mẫu 03, mẫu 01 lên để cán bộ tổ Thẩm
định nhập liệu kiểm tra đối chiếu quá trình tham gia BHXH của NLĐ.
Bước 3: Người lao động: Nhận phiếu đối chiếu quá trình đóng
BHXH (Mẫu số 03) từ đơn vị, kiểm tra kỹ các thông tin và ký xác nhận
chịu trách nhiệm về tính chính xác theo quy định của pháp luật; trường
hợp thông tin chưa đúng thì ghi nội dung đề nghị điều chỉnh kèm theo
hồ sơ bổ sung (Mẫu số 02). Chuyển lại đơn vị sử dụng lao động: Phiếu
đối chiếu quá trình đóng BHXH (Mẫu số 03); Phiếu hướng dẫn bổ sung
hồ sơ (Mẫu số 02) kèm theo hồ sơ bổ sung.
Bước 4: Đơn vị sử dụng lao động: Nhận từ người lao động Phiếu đối
chiếu quá trình đóng BHXH (Mẫu số 03); Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ
sơ (Mẫu số 02) kèm theo hồ sơ bổ sung.
- Ký xác nhận trên Mẫu số 03.
- Chuyển cơ quan BHXH thị xã B: sổ BHXH theo Danh sách giao
nhận sổ BHXH (Mẫu số 01); Phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH
(Mẫu số 03); Phiếu hướng dẫn bổ sung hồ sơ (Mẫu số 02) kèm theo hồ
sơ bổ sung.
Bước này không được đơn vị sử dụng làm đúng thời gian chuyển hồ
sơ lên cơ quan BHXH. Một số trường hợp đơn vị nợ chưa chốt sổ
8


``

BHXH và trả sổ BHXH cho người lao động chuyển việc tới đơn vị mới
nên đơn vị mới không hoàn thành giao 100% sổ BHXH của người lao
động lên cơ quan BHXH thực hiện rà soát quá trình tham gia BHXH.
Bước 5: Tổ Thẩm định, Nhập liệu BHXH thị xã (Cán bộ thẩm định):
Nhận từ đơn vị sử dụng lao động:
- Đối với trường hợp sổ BHXH đúng, đủ thông tin: nhận sổ BHXH
theo Danh sách giao nhận sổ BHXH (Mẫu số 01), Phiếu đối chiếu quá
trình đóng BHXH (Mẫu số 03) và ký xác nhận, chuyển cán bộ nhập
liệu.
- Trường hợp sổ BHXH chưa đúng, chưa đủ thông tin; sổ BHXH cấp
lại do bị rách, nhoè: nhận sổ BHXH, Danh sách giao nhận sổ BHXH
(Mẫu số 01), Phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH (Mẫu số 03) và kèm
theo hồ sơ làm căn cứ điều chỉnh; thẩm định, trình Giám đốc duyệt,
chuyển cán bộ nhập liệu.
Bước 6: Tổ thẩm định, nhập liệu BHXH thị xã (Cán bộ nhập liệu):
- Nhận sổ BHXH theo Danh sách giao nhận sổ BHXH (Mẫu số 01),
Phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH (Mẫu số 03) đối với trường hợp
sổ BHXH đúng, đủ thông tin.
- Ký trên Phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH (Mẫu số 03), trình
Giám đốc BHXH thị xã duyệt.
- Cấp lại đối với sổ BHXH đã cấp theo mẫu quy định tại Quyết định
số 1443-LĐTBXH ngày 09/10/1995 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành mẫu sổ BHXH. Đục lỗ toàn bộ
sổ BHXH đã cấp theo mẫu quy định tại Quyết định số 1443-LĐTBXH;
chuyển toàn bộ hồ sơ, sổ đục lỗ cho Phòng Tiếp nhận và trả kết quả thủ
tục hành chính của BHXH tỉnh để lưu theo quy định.
- In tờ rời sổ BHXH xác nhận quá trình tham gia liên tục đến ngày
31 tháng 12 năm 2016.

9


``

- Nhận sổ BHXH, Danh sách giao nhận sổ BHXH (Mẫu số 01),
Phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH (Mẫu số 03), Phiếu hướng dẫn bổ
sung hồ sơ (Mẫu số 02) kèm theo hồ sơ bổ sung làm căn cứ điều chỉnh
(đối với trường hợp sổ BHXH điều chỉnh, bổ sung thông tin).
- Nhập đầy đủ thông tin trên sổ BHXH của người lao động đối với
thời gian đóng BHXH, BHTN chưa hưởng và thông tin điều chỉnh đã
được Tổ Thẩm định, Nhập liệu phê duyệt vào cơ sở dữ liệu.
- Trả sổ BHXH cho người lao động thông qua đơn vị sử dụng lao
động.
* Bàn giao sổ BHXH
- Cơ quan BHXH (tổ thẩm định và nhập liệu BHXH thị xã) phối hợp
với đơn vị sử dụng lao động bàn giao trực tiếp sổ BHXH cho người lao
động (nếu tổ chức được). Qua thực tiễn tác nghiệp, đại bộ phận các đơn vị
sử dụng lao động đều phối hợp lên nhận danh sách(Mẫu 1), phiếu đối chiếu
điều chỉnh quá trình BHXH(Mẫu 3). Nhưng vẫn còn không ít đơn vị không
phối hợp trong việc bàn giao sổ BHXH này.
Để đảm bảo tiến độ, kịp thời Viên chức Cấp sổ, thẻ BHXH thị xã
trong Tổ Thẩm định, Nhập liệu hàng tháng lập Báo cáo tình hình bàn giao
sổ BHXH (Mẫu số 04) gửi BHXH tỉnh (qua Tổ nhập liệu) trước ngày 05
của tháng sau. Tuy nhiên hiện nay, mẫu 04 chưa in được dù cán bộ BHXH
đã thực hiện đúng thao tác trên phần mềm dữ liệu TST theo Công văn
4027/BHXH-ST.
II. PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG
2.1. Mục tiêu phân tích tình huống
Thực hiện tốt nhiệm vụ bàn giao sổ BHXH cho người lao động là một
trong những nhiệm vụ trọng tâm của Ngành BHXH nói chung và BHXH
thị xã nói riêng. Việc phân tích tình huống công tác triển khai thực hiện rà

10


``

soát và bàn giao sổ BHXH của BHXH thị xã B cần đạt được một số mục
tiêu như sau:
- Đối với người lao động
Người lao động được kiểm tra thông tin cá nhân cùng quá trình tham
gia BHXH của mình từ thời điểm bắt đầu tham gia BHXH cho tới
31/12/2016 với quá trình tham gia đã được ghi trên sổ. Đồng thời nếu có
sai lệch các thông tin thì phải cung cấp đầy đủ hồ sơ cho BHXH thị xã để
rà soát, hiệu chỉnh sổ BHXH nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động
khi giải quyết các chế độ BHXH. Việc tự quản lý sổ BHXH giảm tình trạng
chủ sử dụng lao động không trả sổ BHXH khi người lao động có nhu cầu
chuyển đến nơi làm việc mới hoặc không được đóng đúng quy định trong
hợp đồng lao động, tránh trường hợp phải phụ thuộc hoàn toàn vào doanh
nghiệp làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Đồng thời
nâng cao trách nhiệm của người lao động đối lưu trữ sổ BHXH của bản
thân.
- Đối với đơn vị sử dụng lao động
Khắc phục tình trạng cán bộ phụ trách công tác bảo hiểm xã hội ở đơn
vị chủ yếu kiêm nhiệm hoặc thường xuyên luân chuyển, đơn vị không có
phương tiện chuyên dụng để bảo quản sổ BHXH trong khi thời gian bảo
quản kéo dài, dễ bị ẩm mốc, tờ rời sổ BHXH bị thất lạc. Đồng thời nâng
cao trách nhiệm của chủ sử dụng lao động và người lao động trong quá
trình đóng và thụ hưởng, có trách nhiệm thực hiện đầy đủ và kịp thời các
quy định của pháp luật trong quan hệ lao động cũng như pháp luật về
BHXH đối với người lao động khi đã kí kết hợp đồng lao động tại doanh
nghiệp.
- Đối với BHXH thị xã B phải nhanh chóng có biện pháp triển khai
thực kịp thời trong quá trình rà soát và bàn giao sổ BHXH cho thời lao
động, để giải quyết kịp thời chế độ BHXH cho người lao động, tham mưu

11


``

cùng các cơ quan liên quan trong việc xử lý phát sinh tại công ty đơn vị
nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động. Đặc biệt đảm
bảo tính chính xác và tiến độ bàn giao sổ BHXH của người lao động đang
tham gia trên địa bàn trong năm 2017, phấn đấu đạt hơn 60% trên tổng số
sổ BHXH phải bàn giao.
2.2. Cơ sở lý luận
* Lý luận chung
Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan nhà nước thuộc Chính phủ, có
chức năng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, tổ chức
thu, chi chế độ BHTN; quản lý và sử dụng các quỹ: BHXH, BHYT, BHTN;
thanh tra chuyên ngành việc đóng BHXH, BHTN, BHYT theo quy định
của pháp luật. Việc bảo quản sổ BHXH thuộc trách nhiệm của người sử
dụng lao động theo Luật BHXH số 71/2006/QH11 thành quyền lợi của
người lao động theo Luật BHXH số 58/2014/QH13 liên quan toàn bộ người
lao động và người sử dụng lao động.
Đảo đảm quyền lợi chính đáng cho người tham gia BHXH. Đây là vấn
đề quan trọng liên quan đến hàng triệu người lao động vì vậy cần phải có
biện pháp thực hiện khoa học nhằm đảm bảo chính xác, giải quyết công
việc hiệu quả theo quy định, đồng thời đúng tiến độ nhiệm vụ đạt bàn giao
60% trên tổng số sổ BHXH phải bàn giao năm 2017, hoàn thành việc rà
soát và bàn giao sổ BHXH trước ngày 31/12/2018.
Văn bản quy phạm pháp luật liên quan
Để quản lý và thực hiện nhiệm vụ rà soát và bàn giao sổ BHXH cho
người lao động, Nhà nước đã ban hành các văn bản hướng dẫn chỉ đạo
mang tính bắt buộc như sau:
Thực hiện Luật BHXH số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014 của Quốc
hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó quy định kể từ
ngày 01/01/2016 người lao động được cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội;

12


``

Công văn số 4027/BHXH-ST ngày 14/10/2016 của BHXH Việt Nam về
việc hướng dẫn rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động; Kế
hoạch số 75/BHXH-CST ngày 25/01/2017 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc
Ninh.
2.3. Phân tích tình huống
Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi của
cấp uỷ, chính quyền địa phương, của BHXH tỉnh , sự phối kết hợp chặt chẽ
của các ban, ngành chức năng, BHXH thị xã triển khai kịp thời các văn bản
của Ngành. Đồng thời gửi văn bản báo cáo Thị ủy, UBND thị xã, đồng thời
lập Tổ Thẩm định nhập liệu và Tổ giúp việc cho Tổ thẩm định và nhập liệu
ngay trong tháng 1/2017. Mặt khác gửi thông báo tới các ngành liên quan,
văn bản hướng dẫn tới các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thị xã
thuộc lĩnh vực phân cấp quản lý BHXH. Tập thể cán bộ công chức, viên
chức và người lao động đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và
thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của cơ quan theo đúng đường lối,
chủ trương, chỉ thị, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà
nước; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao,
đặc biệt nhiệm vụ rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động.
Tuy nhiên, khi triển khai xảy ra những khó khăn, tồn tại. Khối lượng
công việc khi biên chế cán bộ BHXH không tăng, đồng thời đặc thù số
lượng lao động và đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thị xã lớn nhất
trong toàn tỉnh.
* Nguyên nhân
- Nguyên nhân chủ quan
Đối với người lao động: Người lao động đối chiếu thông tin và quá
trình tham gia BHXH và ký xác định trên mẫu Phiếu đối chiếu quá trình
tham gia BHXH (mẫu số 03). Một số người lao động có quá trình tham gia
BHXH ở các tỉnh, các huyện khác thị xã, sẽ không in được mẫu 03 do quá

13


``

trình tham gia không đồng nhất. Một số trường hợp chưa lấy được sổ
BHXH ở đơn vị cũ do đơn vị cũ nợ tiền BHXH chưa chốt sổ BHXH cho
người lao động.
Đối với đơn vị sử dụng lao động: một số chưa tích cực triển khai, chưa
đóng tiền BHXH hàng tháng kịp thời. Do đó mẫu 03 chưa thể hiện hết quá
trình tham gia của người động tới thời điểm hiện tại để rà soát. Ví dụ nếu
đơn vị mới thanh toán tiền BHXH đến hết tháng 10/2016 thì tại thời điểm
tháng 2/2016, mẫu 03 chỉ thể hiện quá trình đến tháng 10/2016
Đối với cơ quan BHXH thị xã B: Lãnh đạo BHXH thị xã kịp thời lãnh
đạo chỉ đạo công tác rà soát và bàn giao sổ BHXH. Các tổ nghiệp vụ
chuyên môn chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng tham mưu, nghiên cứu,
tổng hợp, đề xuất các ý kiến, sơ kết và tổng kết kết quả công tác hàng tuần,
hàng tháng kịp thời rút ra các bài học, kinh nghiệm, kiến nghị những biện
pháp tháo gỡ khó khăn để trình cấp có thẩm quyền quyết định. Hướng dẫn,
đôn đốc, kiểm tra, giám sát, uốn nắn việc thực hiện nhiệm vụ của các cấp
theo đúng chức năng, nhiệm vụ; nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ
chức kỷ luật, thái độ nghiêm túc trong thi hành nhiệm vụ, công vụ. Cán bộ
BHXH nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, không ngừng cải tiến phong
cách và lề lối làm việc, thực hiện tổt cải cách hành chính để đạt chất lượng
và hiệu quả công tác cao.
Tuy nhiên, cán bộ BHXH thị xã vẫn phải đảm nhiệm công việc chuyên
môn khác như thu BHXH, chi các chế độ BHXH và cấp sổ thẻ. Việc tăng
khối lượng công việc khiến trách nhiệm của mỗi cán bộ BHXH tăng lên
nhiều khi biên chế cán bộ cơ quan không tăng.
- Nguyên nhân khách quan: phần mềm dữ liệu TST theo công văn
4027/BHXH-ST chưa đáp ứng các tình huống xảy ra trong quá trình thực
hiện. Mẫu 03 không thể hiện được quá trình tham gia BHXH đầy đủ tới
thời điểm hiện tại mà chỉ tới thời điểm đơn vị thanh toán tiền BHXH, hoặc

14


``

không in được nếu quá trình của người lao động không đồng nhất ở tỉnh
khác, huyện khác. Phần mềm chưa chưa in được báo cáo mẫu 04.
* Hậu quả
Về phía người lao động không kiểm tra đối chiếu được toàn bộ quá
trình tham gia BHXH của mình.
Về phía đơn vị sử dụng lao động chưa hoàn thiện nộp 100% sổ BHXH
lên BHXH thị xã để thực hiện rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao
động theo quy định.
* Dự báo diễn biến tình huống
Đơn vị sử dụng lao động không bàn giao được 100% sổ BHXH cho
BHXH thị xã để thực hiện rà soát bàn giao cho người lao động. Điều này
ảnh hưởng tới tiến độ và kết quả bàn giao sổ BHXH của cơ quan BHXH thị
xã B.
III. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
3.1. Mục tiêu xử lý tình huống
- Đối với người lao động, liên hệ đơn vị cũ để nhận lại sổ BHXH và
đối chiếu quá trình tham gia BHXH, nộp sổ BHXH cho đơn vị sử dụng lao
động đang làm việc.
- Đối với đơn vị sử dụng lao động, tích cực triển khai thực hiện rà soát
quá trình tham gia của người lao động và nộp hồ sơ, sổ BHXH cho BHXH
thị xã đúng thời hạn. Kịp thời đóng tiền BHXH của đơn vị và người lao
động vào quỹ BHXH hàng tháng đúng quy định, tránh để nợ đọng kéo dài.
-

Đối cơ quan Nhà nước và BHXH thị xã B, phối hợp với các ngành

liên quan để đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa và yêu cầu của việc rà soát
và bàn giao sổ BHXH cho người lao động. Mặt khác cần đôn đốc các đơn
vị sử dụng lao động nộp tiền BHXH kịp thời đúng quy định. Cán bộ BHXH
tích cực thực hiện in mẫu 03 của các đơn vị sử dụng còn lại trên địa bàn,
yêu cầu đơn vị sử dụng lao động nộp hồ sơ và sổ BHXH để rà soát, in tờ

15


``

rời hoàn thiện dữ liệu tham gia BHXH và bàn giao sổ BHXH, đảm bảo tiến
độ, kế hoạch năm 2017 cần đạt được.
3.2. Xây dựng và lựa chọn phương án, giải pháp tối ưu để lựa chọn
tình huống
* Một số phương án để lựa chọn tình huống
Phương án 1: Cơ quan BHXH thị xã B lần lượt in mẫu 03 của các đơn
vị có số lao động ít trước, bám sát tiến độ của đơn vị để hoàn thành rà soát
quá trình và bàn giao sổ BHXH cho người lao động
Ưu điểm: đạt được số lượng đơn vị được rà soát và bàn giao sổ BHXH
cho người lao động
Nhược điểm: số lượng người lao động được bàn giao không nhiều.
Trong khi, đơn vị có số lượng lao động lớn, nộp tiền BHXH kịp thời nhưng
chưa được in mẫu 03 của nhiều lao động có quá trình tham gia BHXH phức
tạp, biến động giữa các tỉnh, huyện. Đặc biệt khối đơn vị doanh nghiệp
nước ngoài.
Phương án thứ 2: tập trung thực hiện triển khai đối với các đơn vị
không nợ tiền BHXH, trong đó có nhiều đơn vị khối hành chính sự nghiệp
và doanh nghiệp nước ngoài.
Ưu điểm: người lao động được đối chiếu quá trình tham gia BHXH
trong sổ BHXH với cơ sở dữ liệu do BHXH thị xã quản lý tới thời điểm
tháng 12/2016. Số lượng mẫu 03 của người lao động đạt được được rà soát
nhiều.
Nhược điểm: cán bộ BHXH phải kiểm tra từng đơn vị có trường hợp
người lao động nào chưa được in mẫu 03 trên phần mềm TST theo công
văn 4027, do quá trình không đồng nhất giữa các tỉnh, huyện. Đối đơn vị
doanh nghiệp nước ngoài hàng nghìn lao động, việc rà soát mẫu 03 không
in được cần nhiều thời gian.

16


``

Phương án thứ 3: lựa chọn đơn vị tùy khối, tập trung rà soát và bàn
giao sổ BHXH đối với đơn khối hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp tư
nhân, riêng doanh nghiệp nước ngoài có số lượng lao động nhỏ hơn 500 lao
động.
Ưu điểm: không cần nhiều thời gian rà soát và theo dõi đối với đơn vị
có lao động nhiều không in được đối với mẫu 03. Khối hành chính sự
nghiệp thường dễ phối hợp đôn đốc thực hiện và không nợ tiền, quá trình
của người lao động được thể hiện đến hết tháng 12/2016, thuận lợi cho
người lao động đối chiếu. Lượng lao động ở các đơn vị khối doanh nghiệp
thường có quá trình tham gia không dài do chủ yếu là công nhân, nên thời
gian rà soát ngắn hơn.
Nhược điểm: Khối hành chính sự nghiệp thường có những người lao
động đã tham gia BHXH lâu năm, đặc biệt quá trình tham gia có thâm niên
công tác, thâm niên nghề. Do đó việc rà soát cần nhiều thời gian.
* Lựa chọn phương án giải quyết tình huống
Qua quá trình phân tích, đánh giá sự việc cũng như các phương án nêu
trên, nhận thấy lựa chọn phương án 3 là hợp lý. BHXH thị xã tích cực phối
hợp đơn vị khối hành chính sự nghiệp, đơn vị doanh nghiệp có số lượng lao
động không quá lớn. Mở sổ theo dõi, thống kê, báo cáo đầy đủ, kịp thời số
liệu đã in mẫu biểu, kết quả rà soát và bàn giao nhận hồ sơ, sổ BHXH hàng
tuần, hàng tháng.
3.3 Lập kế hoạch tổ chức thực hiện phương án lựa chọn
Để thực hiện tốt phương án đã được lựa chọn đói hỏi phải có sự phối
hợp chặt chẽ giữa người lao động, đơn vị sử dụng và cơ quan BHXH thị xã
B, bảo đúng thủ tục, đúng quy trình, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp
của người lao động. Các bước tiến hành cụ thể như sau:
Bước 1: Mỗi cán bộ thuộc Tổ thẩm định phối hợp cán bộ thu BHXH,
lập danh sách đơn vị cần rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động

17


``

của tất cả đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH trên địa bàn thị xã B.
BHXH thị xã đã tiến hành in Phiếu đối chiếu quá trình đóng BHXH (Mẫu
số 03) và Danh sách giao nhận sổ BHXH (Mẫu số 01) của người lao động
đang làm việc tại đơn vị từ cơ sở dữ liệu thu, cấp sổ thẻ do BHXH thị xã B
đang quản lý.
Để chuẩn bị cho việc rà soát, bổ sung cơ sở dữ liệu vào phần mềm quản
lý quá trình tham gia BHXH và in tờ bìa, tờ rời sổ BHXH, xác nhận thời
gian đóng BHXH, BHTN đến hết ngày 31/12/2016 của người lao động
được chính xác, đúng quy định. Bảo hiểm xã hội thị xã có gửi thông báo
riêng tới từng đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH trên địa bàn thị xã
phối hợp triển khai thực hiện tốt một số nội dung. Trong công văn nêu rõ:
cơ quan BHXH thị xã B in tờ rời sổ đến hết ngày 31/12/2016 đối với đơn vị
đã nộp đủ tiền BHXH, riêng đơn vị còn nợ tiền thì BHXH thị xã chỉ in đến
thời điểm đã đóng đủ tiền và nội dung ghi trên sổ BHXH phải trùng khớp
với cơ sở dữ liệu do cơ quan BHXH quản lý cũng như quá trình tham gia
BHXH của người lao động, nhằm đảm bảo quyền lợi chính xác đúng quy
định cho người lao động.
Bước 2: Đại diện đơn vị lên nhận mẫu 03, mẫu 01 và công văn hướng
dẫn về triển khai thực hiện, sau 3 ngày cần chuyển hồ sơ về BHXH thị xã
B. Đơn vị không phối hợp thực hiện, Tổ thẩm định cần đôc đốc. Khi khó
khăn, cần lãnh đạo BHXH phối hợp các thủ trưởng đơn vị sử dụng lao động
để triển khai thực hiện nghiêm túc theo công văn hướng dẫn.
Sau khi nhận đầy đủ Phiếu đối chiếu quá trình tham gia BHXH (Mẫu
số 03) và Danh sách giao nhận sổ BHXH (Mẫu số 01) của người lao động
do BHXH thị xã bàn giao, đơn vị triển khai thực hiện ngay các nội dung tại
Công văn số 15/CV-BHXH ngày 17/02/2017 của BHXH thị xã B về việc
hướng dẫn phối hợp rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động.
Bước 3: Các thành viên Tổ thẩm định và nhập liệu khi nhận hồ sơ cần
tập trung rà soát quá trình tham gia BHXH và bàn giao sổ BHXH cho
18


``

người lao động thông qua đơn vị. Để bàn giao sổ BHXH đảm bảo đúng, đủ
cho người lao động giữ, BHXH thị xã phải hoàn thiện sổ BHXH để giao
cho người lao động, đồng thời phải cập nhật đầy đủ dữ liệu của người tham
gia, quá trình đóng vào cơ sở dữ liệu của ngành để quản lý. Phối hợp Tổ
thu- cấp sổ thẻ BHXH để đôn đốc các đơn vị nợ tiền BHXH thực hiện đóng
tiền BHXH, đảm bảo quá trình tham gia BHXH của người lao động đầy đủ
trên mẫu 03.
BHXH thị xã lập dự toán đề nghị BHXH tỉnh cấp kinh phí chi rà soát
sổ BHXH và nhập cơ sở dữ liệu theo quy định, bao gồm chi hỗ trợ cán bộ
BHXH rà soát, đối chiếu phân loại sổ BHXH, nhập dữ liệu người tham gia
BHXH, BHTN chưa hưởng và thông tin điều chỉnh vào cơ sở dữ liệu; chi
văn phòng phẩm phục vụ rà soát, bàn giao sổ BHXH cho người lao động.
Để động viên, khích lệ kịp thời các tập thể, cá nhân trong và ngoài
ngành phát huy tính chủ động, sáng tạo, đóng góp tích cực vào quá trình tổ
chức thực hiện nhiệm vụ bàn giao sổ BHXH cho người lao động, BHXH
thị xã phát động thi đua hoàn thành nhiệm vụ phấn đấu bàn giao hơn 80%
trên tổng số sổ BHXH cần bàn giao cho người lao động. Phong trào thi đua
sẽ xem xét khen thưởng.
Theo dõi tổng số mẫu biểu đã in, đã giao nhận với đơn vị. Tổng số sổ
BHXH đang quản lý. Tỷ lệ số sổ đã bàn giao/số sổ BHXH đang quản lý.
Theo dõi tiến độ để đẩy mạnh nhanh chóng hoàn thành kế hoạch sớm và
đảm bảo chính xác. Tổ thẩm định tập trung tháo gỡ các trường hợp đặc
biệt, làm thí điểm để triển khai rộng, giao chỉ tiêu phấn đấu để đạt phấn đấu
đạt mục tiêu số sổ BHXH cần bàn giao năm 2017, đảm bảo dữ liệu chính
xác.
3.4. Khuyến nghị
* Khuyến nghị với BHXH Việt Nam
19


``

- Hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin (mạng máy tính, máy chủ,
máy trạm, an ninh mạng, trung tâm dữ liệu ngành và hệ thống phần mềm,
cơ sở dữ liệu, dịch vụ công trực tuyến trên mạng Internet. Đăc biệt, phần
mềm TST cần hoàn thiện các chức năng và mẫu biểu. In đầy đủ Phiếu đối
chiếu quá trình tham gia của người lao động (Mẫu 03) của mỗi đơn vị và
Báo cáo tình hình bàn giao sổ BHXH cho người lao động (Mẫu 04) gửi tỉnh
hàng tháng. Khắc phục tình trạng trong cùng đơn vị nhưng còn một số Mẫu
03 của một số người lao động không in được. Năm 2017, Mẫu 03 thể hiện
quá trình tham gia BHXH đến hết 12/2016 đối người lao động đang tham
gia BHXH, còn để bàn giao sổ thì tờ rời quá trình tham gia BHXH được in
chỉ thể hiện đến thời điểm đơn vị thanh toán hết tiền BHXH.
- Tổng hợp những khó khăn, tồn tại, vướng mắc từ thực tiễn thực
hiện chính sách để đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật BHXH, đặc biệt đối với
tình trạng nợ đọng BHXH của các doanh nghiệp có tình hình sản xuất khó
khăn để kiến nghị các cơ quan quản lý Nhà nước và Chính phủ sửa đổi, bổ
sung các quy định và chế tài phù hợp.
- Tổ chức lấy ý kiến đóng góp, rút kinh nghiệm sau 6 tháng đầu năm
2017 thực hiện rà soát và bàn giao sổ BHXH cho người lao động trên toàn
quốc để có biện pháp khắc phục tồn tại.
Nâng cao hiệu quả của hoạt động thông tin tuyên truyền, phổ biến
pháp luật về BHXH.Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về Luật BHXH rộng rãi
tới tất cả người lao động và nhân dân thuộc mọi thành phần kinh tế trong
phạm vi cả nước. Thường xuyên tổ chức các hội nghị, tập huấn BHXH cho
chủ sử dụng lao động và cán bộ công đoàn của doanh nghiệp. Tuyên
truyền, phổ biến pháp luật thông qua kênh truyền hình như tổ chức các trò
chơi, tuyên truyền qua các tiểu phẩm, tình huống,.

20


``

Thường xuyên, kiểm tra, giám sát và xử lí các vi phạm về luật
BHXH; khuyến nghị thành lập thanh tra chuyên ngành BHXH. Trong quá
trình thực hiện cần đặc biệt quan tâm tới công tác, chỉ đạo, hướng dẫn
nghiệp vụ và kiểm tra hoạt động của địa phương, cơ sở
* Khuyến nghị với BHXH tỉnh
Xây dựng website của BHXH phong phú, đa dạng; kịp thời đăng tải
văn bản, chính sách của Ngành để mọi người truy cập, tìm hiểu. Tăng
cường công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH đến với
từng đơn vị sử dụng lao động, đến từng doanh nghiệp và tới từng người
trong toàn xã hội nhằm góp phần hiểu biết của người dân về BHXH. Công
tác tuyên truyền cần phải được thể hiện bằng nhiều hình thức, phương pháp
phù hợp thì mới đạt được hiệu quả cao. Đối với các đơn vị sử dụng lao
động cố tình vi phạm pháp luật về BHXH nhiều lần, BHXH tỉnh có thể
phối hợp với BHXH huyện, thành phố trực thuộc thường xuyên, kiểm tra,
giám sát và xử lí các vi phạm về Luật BHXH; khuyến nghị thành lập thanh
tra chuyên ngành BHXH.
Hàng tháng căn cứ Báo cáo tình hình bàn giao sổ BHXH của người
lao động, để thường xuyên giám sát, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, giải
quyết kịp thời các trường hợp vướng mắc và ứng dụng phần mềm để nhập
quá trình đóng BHXH, BHTN của người lao động từ sổ BHXH vào cơ sở
dữ liệu trên phần mềm quản lý để đảm bảo tiến độ kế hoạch bàn giao sổ
BHXH năm 2017 và 2018.

21


``

PHẦN THỨ 3: KẾT LUẬN
Chuyển giao sổ BHXH từ nhiệm vụ của người sử dụng lao động
theo Luật BHXH số 71/2006/QH11 cho người lao động có quyền quản lý
sổ BHXH theo Luật BHXH số 25/2014/QH13. Đây là một trong những
nhiệm vụ trọng tâm của Ngành BHXH liên quan trực tiếp đến quyền lợi
của người lao động, do đó các nội dung trong sổ BHXH phải trùng khớp
với cơ sở dữ liệu do cơ quan BHXH quản lý nhằm mục đích liên thông giải
quyết các chế độ BHXH cho người lao động đảm bảo chính xác, kịp thời
đúng quy định. Việc triển khai thực hiện rà soát và ban giao sổ BHXH cho
người lao động từ ngày 01/01/2017, phấn đấu năm 2017 đạt trên 60% trên
tổng số sổ BHXH phải bàn giao và hoàn thành 100% nhiệm vụ này trước
31/12/2018. Trong quá trình thực hiện, khi có vướng mắc, khẩn trương tìm
biện pháp khắc phục giải quyết hiệu quả. Phân loại sổ BHXH của từng khối
loại hình đơn vị tham gia BHXH để thực hiện. Cấp kinh phí hỗ trợ và văn
phòng phẩm cần thiết tạo điều kiện cho cán bộ thực hiện rà soát và bàn giao
sổ BHXH cho người lao động. BHXH thị xã tích cực phối hợp các đơn vị
sử dụng lao động đang tham gia BHXH trên địa bàn để thực hiện đúng tiến
độ, đảm bảo quyền lợi và chế độ BHXH của người lao động.

22


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×