Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 7 bài 23: Đức tính giản dị của Bác Hồ

Giáo án Ngữ văn 7
BÀI 23

ĐỨC TÍNH GIẢN DỊ CỦA BÁC HỒ
(Phạm Văn Đồng)
A-Mục tiêu:
- Kiến thức: + Cảm nhận được qua bài văn một trong những phẩm
chất cao đẹp của Bác Hồ là đức tính giản dị, giản dị trong lối sống, trong quan hệ
với mọi người, trong việc làm, lời nói, bài viết.
+ Nhận ra và hiểu được nghệ thuật nghị luận của tác
giả trong bài, đặc biệt là cách nêu dẫn chứng cụ thể, toàn diện, rõ ràng, kết hợp với
giải thích, bình luận ngắn gọn mà sâu sắc.
- Kĩ năng: Nhớ và thuộc một số câu văn hay, tiêu biểu trong bài.
- Thái độ: Giáo dục HS biết học hỏi, tự hào về Bác Hồ, vị cha già
của dân tộc, đặc biệt là đức tính giản dị của Người.
B-Chuẩn bị của thầy và trò:
- Thầy: SGK, bài soạn.
- Trò: SGK, vở bài tập.
C-Kiểm tra bài cũ:
- Để chứng minh cho sự giàu đẹp của Tiếng Việt tác giả Đặng Thai
Mai đã đưa ra những lí lẽ và dẫn chứng nào?

- Điểm nổi bật trong nghệ thuật nghị luận của bài văn này là gì?
D-Bài mới:
• Vào bài: Qua bài thơ: “Đêm nay Bác không ngủ” của nhà thơ
Minh Huệ, chúng ta đã rất xúc động trước tấm lòng mênh mông rộng lớn của Bác
đối với bộ đội, dân công. Không chỉ vậy Bác còn là Người có phẩm chất cao đẹp
là lối sống giản dị-Phẩm chất đó của Bác đã được cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng
ghi lại qua một đoạn văn xuôi rất đặc sắc mà hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu.

1


Giáo án Ngữ văn 7

NỘI DUNG

I/ Đọc, tìm hiểu chú thích:
- Đọc: rõ ràng, mạch lạc
- Chú thích */SGK/54

THẦY

TRÒ

* Hoạt động 1:
- GV cho HS tìm hiểu - HS đọc chú
phần chú thích *: Nêu một thich
vài nét về tác giả và xuất xứ - HS đọc văn
của văn bản?

bản

- GV nêu cách đọc  GV
II/ Tìm hiểu văn bản:

đọc mẫu 1 đoạn  Gọi 3 em

1) Luận điểm chính: Đức tính vô đọc Nhận xét
cùng giản dị của Bác Hồ.

- Trình bày ý

- Cho HS giải thích một số kiến cá nhân

- Chứng minh trên các phương từ khó.
diện: giản dị trong đời sống, trong * Hoạt động 2:
quan hệ với mọi người, trong bài
viết.
2) Bố cục của bài văn:

- Bài văn dùng phương
thức biểu đạt chính nào?
- Hãy nêu luận điểm chính - HS thảo luận

a- Mở bài: Sự nhất quán giữa của bài? (ở đoạn mở đầu)

nhóm

cuộc đời CM và cuộc sống giản

- Để làm rõ đức tính giản dị nhỏtrình bày

dị, thanh bạch ở Bác Hồ

của Bác Hồ tác giả đã

b- Thân bài: Chứng minh sự chứng

minhnhững

giản dị của Bác Hồ trong sinh phương diện nào trong đời - Thảo luận tổ
hoạt, lối sống, việc làm.

sống và con người của Bác.

3) Nghệ thuật chứng minh của
tác giả:
- Hệ thống luận cứ đầy đủ, lí lẽ

 cử đại diện
trình bày

* Hoạt động 3:
- Hãy tìm hiểu (hệ thống)

chặt chẽ, dẫn chứng chính xác, cụ trình tự lập luận của tác giả
thể.

trong bài và trên cơ sở đó

- Xác định phạm vi vấn đề cần nêu bố cục của bài văn ?
chứng minh : Bữa ăn, căn nhà, lối

- HS trình bày

2


Giáo án Ngữ văn 7
sống.

ý kiến cá nhân

- Đưa ra các chứng cứ làm rõ
luận điểm trên.
 Chứng cứ giàu sức thuyết phục

* Hoạt động 4:
+ Đọc đoạn văn từ “con

vì nó toàn diện, phong phú, cụ thể người của Bác … Nhất,
Định, Tháng, Lợi”


4) Bình luận của tác giả về đức
tính giản dị của Bác Hồ :

- Hãy nhận xét về nghệ
thuật chứng minh của tác

- Sự giản dị của Bác không giả trong đoạn văn này?
phải là lối sống khắc khổ …

- HS trình bày

- Nêu cụ thể các dẫn chứng ý kiến cá nhân

- Sự giản dị về vật chất càng được nêu ra để làm rõ luận
làm nổi bật sự phong phú về đời điểm.
sống tinh thần, tâm hồn, tình cảm
của Bác.

- Những chứng cứ ở đoạn
này có giàu sức thuyết phục - HS trình bày

- Đó thực sự là một đời sống không? Vì sao?
văn minh mà Bác Hồ nêu gương * Hoạt động 5:
sáng.

+ Đọc đoạn văn”Bác Hồ
sống một đời … giá trị tinh

III/ Tổng kết:
- Học ghi nhớ/SGK/55

thần cao đẹp ..”
- Trong đoạn văn này tác
giả dùng những phép lập
luận nào để người đọc hiểu

IV/ Luyện tập:
- Bài 2/56

- HS đọc

sâu sắc hơn về đức tính giản
dị của Bác Hồ ?
- Hãy tìm ra những câu văn
có nội dung đánh giá, bình
luận trong đoạn văn?
- Vì sao tác giả lại nói đó là

3


Giáo án Ngữ văn 7
cuộc sống thực sự văn
minh?

* Hoạt động 6:
- Theo em giá trị đặc sắc
về nội dung và nghệ thuật
của bài văn này là gì?
+ Gọi HS đọc ghi nhớ.
* Hoạt động 7:
- Qua bài văn em hiểu như
thế nào là đức tính giản dị
và ý nghĩa của nó trong
cuộc sống.
E-Hướng dẫn tự học:
1) Bài vừa học:
- Thuộc ghi nhớ, nắm được luận điểm, bố cục và cách lập luận trong
bài.
- Làm bài tập 1/55
2) Bài sắp học: Chuẩn bị bài: “Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị
động”
- Mục đích của việc chuyển đổi câu.

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×