Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 7 bài 23: Đức tính giản dị của Bác Hồ

Giáo án Ngữ văn lớp 7

Đức tính giản dị của Bác Hồ
Phạm Văn Đồng
A- Mục tiêu bài dạy
Giúp học sinh cảm nhận được qua bài văn, một trong những phẩm
chất cao đẹp của Bác Hồ là đức tính giản dị, giản dị trong lối sống, trong
quan hệ với mọi người, trong việc làm và lời nói, bài viết.
Nhận ra và hiểu được nghệ thuật nghị luận của tác giả trong bài, đặc
biệt là cách nêu dẫn chứng cụ thể, toàn diện, rõ ràng, kết hợp với giải thích
bình luận mà sâu sắc.
Nhớ và thuộc được một số câu văn hay tiêu biểu trong bài.
B-chuẩn bị:
1. Giáo viên: soạn bài,kế hoạch lên lớp.
2. Học sinh: soạn bài theo hướng dẫn.
C: Tiến trình trên lớp.
1.ổn định tổ chức.
2.Kiểm tra.? Vì sao nói tiếng Việt giàu và đẹp?
3.Bài mới.
I.Vài nét về tác giả:
? Nêu những hiểu biết của em về tác 1.Tác giả:

giả Phạm Văn Đồng?

- Phạm Văn Đồng là học trò xuất sắc
của Chủ Tịch Hồ Chí Minh.
2. Tác phẩm.

? Văn bản được trích từ tác phẩm Trích từ bài diễn văn dài" Hồ Chủ
nào?

Tịch - tinh hoa & khí phách lương
tâm của thời đại - 1970"
II.Đọc - Tìm hiểu văn bản:
1


Giáo án Ngữ văn lớp 7

GV hướng dẫn học sinh cách đọc

- 2 phần + Doạn1,2 giới thiệu tính

? Đoạn trích cụ thể chia thành mấy giản dị.
phần?Nêu nội dung của từng phần?

+Đoạn 3,4,5 giải thích,chứng minh
tính giản dị.
- Nghị luận,chứng minh.

? Văn bản thuộc thể loại nào?

-3 phần.

? Bài văn nghị luận chứng minh có
mấy phần?
GV văn bản có 2 phần vì đây là một
đoạn trích.

1: Giới thiệu vấn đề: Đức tính giản dị

? Tác giả giới thiệu đức tính giản dị của Bác Hồ.
của Bác bằng cách nào?

- giới thiệu bằng cách đối lập: giữa

? Tác giả mở rộng vấn đề như thế đời hoạt động long trời lở đất của Bác
nào?

với đời sống giản dị.
- Trong 60 năm, mọi nơi,mọi lúc
- là thành phần trạng ngữ của câu -

? Cụm từ trên là thành phần gì của Nhấn mạnh suốt thời gian dài cả cuộc
câu?

đời dù trong hoàn cảnh nào đức tính

? Thành phần trạng ngữ đó có tác ấy cũng không thay đổi.
dụng gì?

2: Chứng minh:

? HS đọc đoạn 3.
? Tác giả chứng minh sự giản dị của a. Giản dị trong bữa ăn căn nhà lối
Bác như thế nào? ở những khía cạnh sống.
nào?

+ Bữa ăn: vài ba món đơn giản

? Chứng minh bữa ăn giản dị của Lúc ăn không rơi vãi
Bác tác giả lấy những dẫn chứng ăn xong bát sạch,thức ăn thừa được
nào?

cất tươm tất.
2


Giáo án Ngữ văn lớp 7

- Chứng cớ cụ thể tỉ mỉ.
- Ca ngợi phẩm chất đạo đức của Bác:
Là sự biết ơn kính trọng người lao
? Em có nhận xét gì về cách đưa ra động, quý trọng sản phẩm do người
đẫn chứng của tác giả?

lao động làm ra tôn trọng người phục

? Qua những chi tiết trên ngoài đức vụ.
tính giản dị còn cho ta thấy phẩm
chất gì trong con người Bác?

- Giản dị gắn liền với tiết kiệm.

? ở đây em học tập được điều gì ở * Căn nhà : vài ba phòng, luôn lộng
Bác?

gió và ánh sáng.
+ Thanh bạch và tao nhã

? Căn nhà của Bác như thế nào?
* đức tính giản dị gắn liền với tình
yêu thiên nhiên, tấm hồn phóng
? Tác giả đã bình về cách sống đó ra khoáng của bác.
sao?
? Em hiểu gì về nghĩa của hai từ + Lối sống giản dị của Bác: Làm việc
này(GV giải thích)

suốt đời từ việc lớn đến việc nhỏ thường tự làm.

? Tác giả chứng minh lối sống giản
dị của Bác như thế nào?
- Tình cảm yêu nước lo cho nhân dân.
? ở những việc làm lớn em thấy bác
là người như thế nào?

+ Trồng cây, viết thư cho một đồng
3


Giáo án Ngữ văn lớp 7

chí, nói chuyện với các cháu thiếu
niên…
? Tác giả kể ra rất nhiều việc làm * Tình cảm yêu thương chăm súc đối
nhỏ của Bác đó là những việc gì?

với mọi người, Bác trở nên gần gũi và
thân thương như người cha , người

? Qua đó em hiểu được thêm điều gì anh, người bạn.
về Bác?

- Dựng lý lẽ
? Sau khi đã dưa ra những dẫn chứng *Giản dị văn minh nêu gương sống.
để chứng minh ở đoạn 4 tác giả còn
đưa ra đẫn chứng nữa không?
?Tác giả đánh giá như thế nào về sự
giản dị? (HS trình bày)
? Vì sao tác giả gọi đó là cuộc sống
văn minh( sống cho mọi người,cuộc
sống cao đẹp, không màng danh
vọng)
? Em thấy lời nhận xét đánh giá có b. Giản dị trong lời nói bài viết.
xác đáng không?

- Vì muốn quần chúng dễ hiểu.

? Ngoài cách sống giản dị, lời nói bài - Nói ý lớn bằng những lời giản dị.
viết của bác giản dị như thế nào?

III. Tổng kết.
- Ghi nhớ (sgk)

4. Củng cố
5. Hướng dẫn
Học sinh làm bài và chuẩn bị bài 23
4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×

×