Tải bản đầy đủ

IELTS writing task 2 migrating to cities

BÀI MẪU IELTS WRITING TASK 2 – MIGRATING TO MAJOR CITIES
More and more people are migrating to cities in search of a better life, but city life can be extremely
difficult. Explain some of the difficulties of living in a city. How can governments make urban life better
for everyone?
Ngày càng có nhiều người di cư đến các thành phố để tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn, nhưng cuộc sống
thành phố có thể vô cùng khó khăn. Giải thích một số khó khăn của cuộc sống trong một thành phố. Làm thế
nào chính phủ có thể làm cho cuộc sống đô thị tốt hơn cho tất cả mọi người?
MỞ BÀI
2 câu – paraphrase lại đề thi bằng cách
dùng từ/cụm từ đồng nghĩa.
Vậy là chúng ta sẽ có một mở bài hoàn
chỉnh:
An increasing number of people are
moving to large metropolises in the
hope of a better future. This essay
will discuss some of the challenges of
living in urban areas and several
measures that governments could
take to improve the quality of life for
all city residents.


THÂN BÀI
OUTLINE THÂN BÀI & CHUẨN BỊ TỪ VỰNG


THÂN BÀI HOÀN CHỈNH
One of the main problems that urban dwellers have to deal with is traffic congestion. Increasing unproductive
travel time not only causes stress and tiredness but also lowers work productivity. City commuters often have
to spend between 30 minutes and an hour sitting in traffic on their way to and from work. Another drawback
of living in a major city is poor air quality caused by the significant rise in the amount of toxic emissions
released from power plants and industrial sites in recent years. Serious air pollution puts inhabitants of cities at
a higher risk of lung cancer, asthma attacks and other respiratory illnesses.
There are a number of approaches that urban policymakers can implement to tackle the problems mentioned
above. First, it is necessary to improve public transport to make it more attractive to people. The problem of
traffic would be effectively addressed if more people decided to use buses or commuter trains instead of their
private vehicles. The government could also consider charging peak-hour tolls to discourage drivers from
travelling during peak periods. Second, in order to improve the quality of air in major metropolises, stricter
regulations should be imposed to limit hazardous gas emissions and encourage the use of more
environmentally friendly energy sources.
KẾT BÀI
Huyền thường làm kết bài bằng cách paraphrase mở
bài:
Vậy là chúng ta sẽ có một kết bài như sau: In
conclusion, various steps could be taken in order
to solve traffic congestion and air pollution, which
are the two main problems facing urban life.


SAMPLE ANSWER
An increasing number of people are moving to large
metropolises in the hope of a better future. This essay
will discuss some of the challenges of living in urban
areas and several measures that governments could
take to improve the quality of life for all city residents.

One of the main problems that urban dwellers have
to deal with is traffic congestion. Increasing
unproductive travel time not only causes stress and
tiredness but also lowers work productivity. City
commuters often have to spend between 30 minutes
and an hour sitting in traffic on their way to and from


work. Another drawback of living in a major city is
poor air quality caused by the significant rise in the
amount of toxic emissions released from power
plants and industrial sites in recent years. Serious air
pollution puts inhabitants of cities at a higher risk of
lung cancer, asthma attacks and other respiratory
illnesses.
There are a number of approaches that urban
policymakers can implement to tackle the problems
mentioned above. First, it is necessary to improve
public transport to make it more attractive to people.
The problem of traffic would be effectively addressed
if more people decided to use buses or commuter
trains instead of their private vehicles. The
government could also consider charging peak-hour
tolls to discourage drivers from travelling during peak
periods. Second, in order to improve the quality of air
in major metropolises, stricter regulations should be
imposed to limit hazardous gas emissions and
encourage the use of more environmentally friendly
energy sources.
In conclusion, various steps could be taken in order to
solve traffic congestion and air pollution, which are
the two main problems facing urban life.
(written by Nguyen Huyen)

Ngày càng có nhiều người chuyển đến các đô thị lớn
với hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn. Bài văn này
sẽ thảo luận về một số thách thức của cuộc sống ở
khu vực thành thị và một số biện pháp mà chính phủ
có thể thực hiện để cải thiện chất lượng cuộc sống
cho tất cả cư dân thành phố.
Một trong những vấn đề chính mà cư dân đô thị phải
giải quyết là tắc nghẽn giao thông. Tăng thời gian đi
lại không hiệu quả không chỉ gây căng thẳng và mệt
mỏi mà còn làm giảm năng suất làm việc. Người đi lại
trong thành phố thường phải tốn từ 30 phút đến một
giờ để tham gia giao thông trên đường đi làm và về
nhà. Một nhược điểm khác của cuộc sống ở một
thành phố lớn là chất lượng không khí kém gây ra bởi
sự gia tăng đáng kể lượng khí thải độc hại thải ra từ
các nhà máy điện và các khu công nghiệp trong
những năm gần đây. Ô nhiễm không khí nghiêm
trọng khiến cư dân của các thành phố có nguy cơ mắc
bệnh ung thư phổi, hen suyễn và các bệnh về đường
hô hấp khác.
Có một số cách tiếp cận mà các nhà hoạch định chính
sách đô thị có thể thực hiện để giải quyết các vấn đề
nêu trên. Đầu tiên, cần phải cải thiện giao thông công
cộng để làm cho nó hấp dẫn hơn với mọi người. Vấn
đề giao thông sẽ được giải quyết một cách hiệu quả
nếu nhiều người quyết định sử dụng xe buýt hoặc xe
lửa đi lại thay vì phương tiện cá nhân của họ. Chính
phủ cũng có thể xem xét tính phí cầu đường vào giờ
cao điểm để ngăn cản tài xế đi lại trong thời gian cao
điểm. Thứ hai, để cải thiện chất lượng không khí ở
các đô thị lớn, cần áp dụng các quy định chặt chẽ hơn
để hạn chế khí thải độc hại và khuyến khích sử dụng
các nguồn năng lượng thân thiện với môi trường hơn.
Tóm lại, các bước khác nhau có thể được thực hiện
để giải quyết tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm không
khí, đó là hai vấn đề chính mà cuộc sống đô thị phải
đối mặt.Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×