Tải bản đầy đủ

BÀI TOÁN TOÁN rút gọn

Luyện thi vào 10

Quyết tâm cao, kết quả tốt!
BÀI TOÁN TOÁN RÚT GỌN

CHỦ ĐỀ 1: CÁC BÀI TOÁN GIÁ TRỊ LƠN NHẤT, GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT


1
x  2 x 1
với x  0.x  1

 :
 x 1 x 1  x  x  2

Bài 1: cho biểu thức P  

1) Rút gọn biểu thức P
2) Tìm giá trị lơn nhất của P
3) Tìm giá trị x nguyên để P có giá trị nguyên
 2 x


x

3x  3 

x 1

Bài 2: cho biểu thức P  
với x  0.x  9


 ;Q 
x  3 x  9 
x 3
 x 3
1) Tính giá trị của Q khi x  7  4 3
2) Cho biểu thức M 

P
. rút gọn M
Q

3) Cho biểu thức A  x.M 

Bài 3: cho biểu thức A 

4x  7
. tính giá trị nhỏ nhất của A
x 3


x 8
x
8 x  24 
; B  

 với x  0.x  9
x7
x  9 
 x 31) Tính giá trị biểu thức A khi x=25
2) Chứng minh B 

x 8
x 3

3) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P 

Bài 4: cho biểu thức A 

B
.
A

 1
x 1
x  x x
với x  0.x  1
; B  

 .
x 1
 x 1 x 1  2 x 1

1) Tính giá trị biểu thức A khi x 

9
2

2) Rút gọn B
3) Với x  N , x  1 . tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P=A.B

Biên soạn GV. Nguyễn Quang Chung_0971 025 866

Page 1Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×