Tải bản đầy đủ

2019 1 25 ly de so 13

Trích cuốn “HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI VÀO 10 MÔN VẬT LÍ”

FERMAT EDUCATION

ĐỀ SỐ 13
Câu 1. Đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu đoạn mạch gồm hai điện trở R1 và R2 mắc
song song. Hệ thức nào sau đây là không đúng?
A. U = U1 = U2.
I
I
B. 1 = 2 .
R1
R2
C. I = I1 + I2.
D.

I2
I
= 1
R1
R2


Câu 2. Biết điện trở suất của nhôm là 2,8.10-8Ωm, của vonfram là 5,5.10-8 Ωm, của sắt là
12,0.10-8Ωm. Sự so sánh nào dưới đây là đúng?
A. Sắt dẫn điện tốt hơn vonfram và vonfram dẫn điện tốt hơn nhôm.
B. Vonfram dẫn điện tốt hơn sắt và sắt dẫn điện tốt hơn nhôm.
C. Nhôm dẫn điện tốt hơn vonfram và vonfram dẫn điện tốt hơn sắt.
D. Nhôm dẫn điện tốt hơn sắt và sắt dẫn điện tốt hơn vonfram.
Câu 3. Đặt vào hai đầu điện trở R hiệu điện thế 12V thì cường độ dòng điện qua nó là
15mA. Điện trở R có giá trị là:
A. 800Ω.
B. 1250Ω.
C. 0,8Ω.
D. 1,25Ω.
Câu 4. Đoạn mạch gồm các điện trở mắc nối tiếp là đoạn mạch không có đặc điểm nào
dưới đây?
A. Đoạn mạch có những điểm nối chung của nhiều điện trở.
B. Đoạn mạch có những điểm nối chung chỉ của hai điện trở.
C. Dòng điện chạy qua các điện trở của đoạn mạch có cùng cường độ.
D. Đoạn mạch gồm những điện trở mắc liên tiếp với nhau và không có mạch rẽ.
Câu 5. Hai điện trở R1 và R2 = 2R1 mắc song song với nhau. Khi tính theo R1 thì điện trở
tương đương của đoạn mạch là:
A. 3R1.

B. 2R1.

C. 1,5R1.

D. 0,67R1.

Câu 6. Khi đặt nam châm vĩnh cửu gần một cực của một nam châm điện sử dụng dòng
điện xoay chiều, khi đó nam châm vĩnh cửu sẽ:
A. Bị nam châm điện hút
B. Bị nam châm điện đẩy
C. Bị nam châm điện liên tục hút rồi đẩy
D. Không có hiện tượng gì xảy ra

Fermat Education – Số 6A1, TK Ngọc Khánh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
Hotline: 0977333961. Email: contact@fermat.edu.vn.. Website: www.fermat.edu.vn. Fb: Fermat EducationTrích cuốn “HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI VÀO 10 MÔN VẬT LÍ”

FERMAT EDUCATION

Câu 7. Nếu làm giảm điện trở của dây dẫn trên đường dây tải điện 3 lần thì công suất
hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây:
A. Tăng 3 lần.
B. Tăng 9 lần.
C. Giảm 3 lần.
D. Giảm 9 lần.
Câu 8. Máy biến thế có thể hoạt động với:
A. Chỉ dòng điện xoay chiều
B. Chỉ dòng điện một chiều
C. Cả dòng điện xoay chiều và một chiều.
D. Chỉ hoạt động với dòng điện có hiệu điện thế lớn.
Câu 9. Từ trường là:
A. Không gian xung quanh nam châm, có khả năng tác dụng lực điện từ lên kim
nam châm đặt trong nó.
B. Không gian xung quanh điện tích đứng yên, có khả năng tác dụng lực từ lên
kim nam châm đặt trong nó.
C. Không gian xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện, có khả năng tác
dụng lực từ lên kim nam châm đặt trong nó.
D. Không gian xung quanh dòng điện, có khả năng tác dụng lực từ lên kim nam
châm đặt trong nó.
Câu 10. Trong hình dưới đây hãy tìm kim nam châm đang nằm sai chiều.
A. Kim số 1

2
3

1

B. Kim số 2
4

C. Kim số 3
D. Kim số 4

Câu 11. Khi ống dây có dòng điện chạy qua, chiều của đường sức từ trong lòng ống dây
phụ thuộc vào:
A. Chiều của từ trường Trái Đất.
B. Cường độ dòng điện trong ống dây.
C. Hiệu điện thế giữa hai đầu ống dây.
D. Chiều của dòng điện đi qua ống dây.
Câu 12. Loa điện hoạt động dựa vào:
A. tác dụng từ của nam châm lên ống dây có dòng điện chạy qua.
B. tác dụng của từ trường lên khung dây dó dòng điện.
C. tác dụng từ của nam châm lên dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua.
D. tác dụng từ của dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua tác dụng lên kim nam
châm.

Fermat Education – Số 6A1, TK Ngọc Khánh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
Hotline: 0977333961. Email: contact@fermat.edu.vn.. Website: www.fermat.edu.vn. Fb: Fermat Education


FERMAT EDUCATION

Trích cuốn “HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI VÀO 10 MÔN VẬT LÍ”

Câu 13. Xác định chiều của dòng điện trong dây dẫn trong hình dưới đây khi biết chiều
của lực điện từ như hình dưới đây.
A. Từ trái sang phải
B. Từ trên xuống dưới

F

C. Từ trước ra sau mặt phẳng trang giấy
D. Từ sau ra trước mặt phẳng trang giấy
Câu 14. Trên hình vẽ mô tả hiện tượng khúc xạ ánh sáng, tia khúc xạ là:
A. Tia IP.
B. Tia IN.
C. Tia IK.
D. Tia IN'.
Câu 15. Một tia sáng đi từ không khí vào
chất trong suốt. Khi góc tới i = 450 thì

một khối
góc khúc

xạ
r = 300. Khi tia sáng truyền ngược lại với góc tới i = 300 thì
A. góc khúc xạ r bằng 450
B. góc khúc xạ r lớn hơn 450
C. góc khúc xạ r nhỏ hơn 450
D. góc khúc xạ r bằng 300
Câu 16. Trong hình vẽ, tia sáng có tia tới song song với trục chính là
A. Tia 1 và 3
B. Tia 2
C. Tia 3
D. Tia 2 và 3
Câu 17. Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có

tiêu cự f và

f
cho ảnh A'B' Ảnh A'B' có đặc điểm
2
A. là ảnh ảo, cùng chiều, cao gấp 2 lần vật
B. là ảnh ảo, ngược chiều, cao gấp 2 lần vật
C. là ảnh thật, cùng chiều, cao gấp 2 lần vật
D. là ảnh thật, ngược chiều, cao gấp 2 lần vật
Câu 18. Trong ba hình vẽ sau đây, SI là tia tới, IR là tia ló qua thấu kính L. Thấu kính
trong các hình nào là thấu kính phân kỳ?
A. hình a và hình b
B. hình a và hình c
C. hình b và hình c
D. hình a, hình b và hình c
Câu 19. Vật kính của máy ảnh là loại thấu kính gì và thường được làm bằng vật liệu gì?
A. Là thấu kính hội tụ và thường là bằng thủy tinh.
cách thấu kính một khoảng OA 

Fermat Education – Số 6A1, TK Ngọc Khánh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
Hotline: 0977333961. Email: contact@fermat.edu.vn.. Website: www.fermat.edu.vn. Fb: Fermat Education


Trích cuốn “HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI VÀO 10 MÔN VẬT LÍ”

FERMAT EDUCATION

B. Là thấu kính hội tụ và thường là bằng nhựa trong.
C. Là thấu kính phân kì và thường là bằng thủy tinh.
D. Là thấu kính phân kì và thường là bằng nhựa trong.
Câu 20. Một người khi nhìn các vật ở xa thì không cần đeo kính; khi đọc sách thì phải
đeo kính hội tụ. Hỏi mắt người ấy có mắc tật gì không?
A. Không mắc tật gì.

B. Mắc tật cận thị.

C. Mắc tật lão thị.

D. Cả ba câu A, B, C đều sai.

Câu 21. Sự điều tiết của mắt có tác dụng gì?
A. Làm tăng độ lớn của mắt
B. Làm tăng khoảng cách đến mắt
C. Làm ảnh của vật hiện trên màng lưới
D. Cả A, B, C đều đúng.
Câu 22. Khoảng cách nào sau đây được coi là khoảng nhìn thấy rõ ngắn nhất của mắt?
A. Khoảng cách từ điểm cực cận đến điểm cực viễn.
B. Khoảng cách từ mắt đến điểm cực viễn.
C. Khoảng cách từ mắt đến điểm cực cận.
D. Khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới.
Câu 23. Một người nhìn rõ một vật. Biết khoảng cách từ thể thủy tinh đến màng lưới của
mắt người đó là 2cm. Khoảng cách từ ảnh của vật đó đến thể thủy tinh của mắt :
A. bằng 0cm.

B. bằng 2cm.

C. bằng 5cm.

D. bằng vô cùng.

Câu 24. Trên giá đỡ của một cái kính có ghi 2,5x. Đó là:
A. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 2,5cm.
B. Một thấu kính phân kì có tiêu cự 2,5cm.
C. Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm.
D. Một thấu kính phân kì có tiêu cự 10cm.
Câu 25. Chỉ ra câu sai
Có thể thu được ánh sáng đỏ nếu
A. Thắp sáng một đèn LED đỏ.
B. Chiếu một chùm sáng trắng qua một tấm lọc sắc màu đỏ.
C. Chiếu một chùm sáng đỏ qua một tấm lọc màu đỏ.
D. Chiếu mọt chùm sáng đỏ qua một tấm lọc màu tím.
Câu 26. Có thể tạo ra ánh sáng trắng bằng cách nào dưới đây?
A. Trộn ba màu: đỏ, lục, lam.
B. Trộn hai màu: đỏ, vàng.
C. Trộn hai màu: đỏ, lam.
D. Trộn hai màu: lam, vàng
Câu 27. Cách làm nào dưới đây tạo ra sự trộn ánh sáng màu?
Fermat Education – Số 6A1, TK Ngọc Khánh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
Hotline: 0977333961. Email: contact@fermat.edu.vn.. Website: www.fermat.edu.vn. Fb: Fermat Education


FERMAT EDUCATION

Trích cuốn “HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI VÀO 10 MÔN VẬT LÍ”

A. Chiếu một chùm sáng vàng vào một tấm bìa màu đỏ.
B. Chiếu một chùm sáng vàng qua một kính lọc màu vàng.
C. Chiếu một chùm sáng trắng qua một kính lọc màu vàng và sau đó qua kính
màu đỏ.
D. Chiếu một chùm sáng đỏ và một chùm sáng vàng vào một tờ giấy trắng.
Câu 28. Chọn phát biểu đúng ?
A. Tác dụng của ánh sáng lên pin quang điện là tác dụng quang điện
B. Tác dụng của ánh sáng lên pin quang điện là tác dụng nhiệt
C. Tác dụng của ánh sáng lên pin là tác dụng quang điện
D. Tác dụng của ánh sáng lên pin quang điện là tác dụng quang hóa
Câu 29. Khi hoạt động, máy phát điện chuyển hóa
A. nhiệt năng thành điện năng.
B. điện năng thành cơ năng.
C. cơ năng thành nhiệt năng.
D. điện năng thành nhiệt năng.
Câu 30. Trong các nhà máy phát điện, nhà máy phát điện nào có công suất phát điện
không ổn định nhất?
A. Nhà máy nhiệt điện đốt than.

B. Nhà máy điện gió.

C. Nhà máy điện nguyên tử.

D. Nhà máy thủy điện.

Câu 31. Trong thí nghiệm khảo sát sự phụ thuộc của điện trở vào chiều dài dây dẫn,
người ta có thể thay thế các dây dẫn có chiều dài 2l, 3l bằng những đoạn dây dẫn có
chiều dài l được mắc với nhau như thế nào?
A. Nối tiếp.
B. Song song.
C. Mắc hỗn hợp.
D. Không mắc được cách nào.
Câu 32. Đơn vị của công suất là:
A. Ampe (A).
B. Vôn (V).
C. Oát (W).
D. Jun (J).
Câu 33. Một bóng đèn dây tóc có ghi 12V-9W được gắn lần lượt vào mạch điện xoay
chiều và một chiều có cùng hiệu điện thế 12V và cùng cường độ. Trường hợp nào
đèn sáng hơn
A. Mạch điện xoay chiều.
B. Mạch điện một chiều.
C. Hai mạch đèn đều sáng như nhau.
D. Khi lắp vào mạch xoay chiều thì đèn không sáng.

Fermat Education – Số 6A1, TK Ngọc Khánh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
Hotline: 0977333961. Email: contact@fermat.edu.vn.. Website: www.fermat.edu.vn. Fb: Fermat Education


FERMAT EDUCATION

Trích cuốn “HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI VÀO 10 MÔN VẬT LÍ”

Câu 34. Trong thí nghiệm về từ phổ, tại sao người ta không dùng mạt đồng mà lại dùng
mạt sắt?
A. Vì đồng là chất khó tìm hơn sắt.
B. Vì đồng là chất có từ tính yếu hơn nhiều so với sắt.
C. Vì đồng có thể bị nóng chảy khi đặt trong từ trường.
D. Vì đồng là chất không có từ tính.
Câu 35. Trong loa điện, lực nào làm cho màng loa dao động phát ra âm?
A. Lực từ của nam châm điện tác dụng vào màng loa.
B. Lực từ của nam châm vĩnh cửu tác dụng vào màng loa.
C. Lực từ của nam châm vĩnh cửu tác dụng vào cuộn dây dẫn có dòng điện biến
đổi gắn với màng loa.
D. C. Lực từ của nam châm vĩnh cửu tác dụng vào cuộn dây dẫn kín gắn với màng
loa.
Câu 36. Tia tới đi qua tiêu điểm của thấu kính hội tụ cho tia ló
A. truyền thẳng theo phương của tia tới.
B. đi qua điểm giữa quang tâm và tiêu điểm
C. song song với trục chính
D. có đường kéo dài đi qua tiêu điểm
Câu 37. Khi nhìn thấy vật màu đen thì ánh sáng nào đã đi vào mắt.
A. Không có ánh sáng nào.
B. Màu đỏ và màu lục.
C. Màu xanh và màu tím.
D. Màu đỏ và màu lục.
Câu 38. Tác dụng nào dưới đây của ánh sáng là tác dụng sinh học
A. Ánh sáng Mặt Trời chiếu vào cơ thể sẽ làm cho cơ thể nóng lên.
B. Ánh sáng Mặt Trời lúc sáng sớm chiếu vào cơ thể trẻ em sẽ chống được bệnh
còi xương.
C. Ánh sáng Mặt Trời chiếu vào pin quang điện sẽ làm cho nó phát điện.
D. Ánh sáng Mặt Trời làm ion hóa các chất khí của bầu khí quyển.
Câu 39. Tại sao cánh máy bay, bồn xe đựng xăng dầu người ta phải sơn các màu sáng
như màu nhủ bạc, màu trắng. Câu giải thích đúng
A. Để chúng hấp thụ nhiệt tốt hơn.
B. Để chúng ít hấp thụ nhiệt hơn.
C. Để tránh tác dụng sinh học của ánh sáng.
D. Để làm đẹp.
Câu 40. Bộ phận quang học của máy ảnh là:
A. Vật kính.
B. Phim.
C. Buồng tối.
D. Bộ phận đo độ sáng.

Đây là tài liệu trích trong cuốn “Hướng dẫn ôn tập thi vào 10 môn Vật lí” do
Công ty Cổ phần Giáo dục Fermat phát hành.
Fermat Education – Số 6A1, TK Ngọc Khánh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
Hotline: 0977333961. Email: contact@fermat.edu.vn.. Website: www.fermat.edu.vn. Fb: Fermat Education


FERMAT EDUCATION

Trích cuốn “HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI VÀO 10 MÔN VẬT LÍ”

Cuốn sách nằm trong bộ sách dành cho học sinh ôn thi vào lớp 10:

Để đặt mua sách xin liên hệ theo hotline 0984 208 495 (Mr Tuấn) hoặc:
Fermat Education
Địa chỉ: Số 6A1, Tiểu khu Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0977.333.961 (Ms Thu)
Website: www.fermat.edu.vn
Fanpage: www.fb.com/fermateducation.
Facebook: www.fb.com/tailieudayhoctoan

Fermat Education – Số 6A1, TK Ngọc Khánh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
Hotline: 0977333961. Email: contact@fermat.edu.vn.. Website: www.fermat.edu.vn. Fb: Fermat EducationTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×