Tải bản đầy đủ

2018 1 16 hoa de so 4

FERMAT EDUCATION

Trích cuốn “HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI VÀO 10 MÔN HÓA HỌC”

ĐỀ SỐ 4
Câu 1. Axit sunfurơ có công thức hoá học là
A. H2SO3.
B. HCl.
C. H2SO4.
D. H2S.
Câu 2. Trước những năm 50 của thế kỷ XX, công nghiệp tổng hợp hữu cơ dựa trên nguyên liệu chính là
axetilen. Ngày nay, nhờ sự phát triển vượt bậc của công nghệ khai thác và chế biến dầu mỏ, etilen
trở thành nguyên liệu rẻ tiền, tiện lợi hơn nhiều so với axetilen. Công thức phân tử của etilen là
A. CH4.
B. C2H2.
C. C2H4.
D. C6H6.
Câu 3. Khí X làm đục nước vôi trong và được dùng làm chất tẩy trắng bột gỗ trong công nghiệp giấy. Khí
X là
A. CO2.
B. CO.

C. SO2.
D. Cl2.
Câu 4. Cho phản ứng hóa học sau: CH4 + Cl2  CH3Cl + HCl
Phản ứng trên thuộc loại:
A. phản ứng cộng. B. phản ứng trùng hợp.
C. phản ứng thuỷ phân.
D. phản ứng thế.
Câu 5. Đơn chất nào sau đây tác dụng với dung dịch axit HCl sinh ra chất khí?
A. Cu.
B. AgNO3.
C. Mg.
D. NaOH.
Câu 6. Oxit nào sau đây là oxit bazơ?
A. ZnO.
B. P2O5.
C. MgO.
D. CO.
Câu 7. Người ta sản xuất Al trong công nghiệp từ phản ứng
A. điện phân nóng chảy Al2O3 có xúc tác criolít.
B. nhiệt phân Al(OH)3 ở nhiệt độ cao.
C. khử Al2O3 bằng cacbon ở nhiệt độ cao.
D. điện phân dung dịch AlCl3 bão hoà.
Câu 8. Cho các loại nhiên liệu sau: Than đá, dầu điezen, khí metan, xăng. Nhiên liệu dễ đốt cháy hoàn
toàn nhất là
A. khí metan.
B. dầu điezen. C. than đá.
D. xăng.
Câu 9. Phân bón đơn là
A. NPK.
B. (NH4)2HPO4.
C. DAP.
D. KCl.
Câu 10. Oxit bazơ nào sau đây được dùng làm chất hút ẩm (chất làm khô) trong phòng thí nghiệm?
A. CuO.
B. ZnO.
C. CaO.
D. PbO.
Câu 11. Dãy chất nào sau đây gồm toàn các muối?
A. NaOH, Fe(OH)3, Cu(OH)2.
B. CaO, ZnO, Fe2O3.


C. HCl, H2SO4, HNO3.
D. AgCl, Na2SO4, Fe(NO3)2.
Câu 12. Trong phân tử axetilen có
A. 1 liên kết đôi. B. 1 liên kết ba.
C. 2 liên kết đôi.
D. chỉ có liên kết đơn.
Câu 13. Sắt (II) sunfua có công thức hoá học là
A. FeSO4.
B. Fe2(SO4)3.
C. FeS.
D. FeSO3.
Câu 14. Cho các chất sau: metan, etilen, axetilen, benzen. Trong điều kiện thích hợp (xúc tác Ni, đun
nóng), số chất phản ứng cộng với hiđro là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 15. Đun nóng chất nào sau đây với dung dịch NaOH xảy ra phản ứng xà phòng hoá?
A. chất béo.
B. axit axetic.
C. rượu etylic.
D. protein.
Câu 16. Cho các chất sau: Cu(OH)2, K2CO3, HNO3, MgSO4, Cu(NO3)2, KOH, BaCO3, H2SO4, AgNO3. Số chất
có khả năng phản ứng với kim loại Fe là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 17. Hiện tượng khi cho dung dịch H2SO4 vào ống nghiệm chứa Fe(OH)3 là
A. xuất hiện kết tủa trắng.
B. xuất hiện kết tủa xanh.
AS

Fermat Education – Số 6A1, TK Ngọc Khánh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
Hotline: 0977333961. Email: contact@fermat.edu.vn.. Website: www.fermat.edu.vn. Fb: Fermat Education


Trích cuốn “HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI VÀO 10 MÔN HÓA HỌC”

FERMAT EDUCATION

C. dung dịch tạo thành có màu xanh.
D. dung dịch tạo thành có màu vàng nâu.
Câu 18. Muối nào sau đây không bị phân hủy bởi nhiệt?
A. KMnO4.
B. KClO3.
C. Na2CO3.
D. CaCO3.
Câu 19. Nếu chia đôi liên tiếp một mẩu nước đá đến khi có được phần tử nhỏ nhất còn mang tính chất
hoá học đặc trưng của nước, phần tử nhỏ nhất này được gọi là
A. nguyên tử
B. hạt proton
C. phân tử D. hạt electron
Câu 20. Hình vẽ sau mô tả thí nghiệm điều chế khí Z:

Phương trình hoá học điều chế khí Z là
A. 2HCl + Zn → H2 + ZnCl2.
B. H2SO4 + Na2SO3 → SO2 + Na2SO4 + H2O.
C. 2HCl + CaCO3 → CO2 + CaCl2 + H2O.

 Cl2 + MnCl2 + H2O.
D. 2HCl + MnO2 
Câu 21. Than gỗ, than xương,… mới điều chế có tính hấp phụ cao (dùng làm mặt nạ phòng hơi độc, chất
khử mùi, khử màu) được gọi là
A. than chì.
B. than cốc. C. than đá. D. than hoạt tính.
Câu 22. Để phân biệt dung dịch Na2CO3 và dung dịch Na2SO4 ta có thể dùng:
A. dung dịch HCl. B. dung dịch BaCl2.
C. dung dịch KNO3. D. dung dịch AgNO3.
Câu 23. Khí CO được dùng làm chất đốt trong công nghiệp, có lẫn tạp chất là các khí CO2 và SO2. Có thể
loại bỏ những tạp chất này ra khỏi CO bằng
A. dung dịch HCl. B. dung dịch H2SO4.
C. dung dịch Ca(OH)2.
D. nước.
Câu 24. Dung dịch nào sau đây hoà tan được Mg(OH)2?
A. HCl.
B. CuSO4.
C. AgNO3.
D. NaOH.
Câu 25. Có 5 quả bóng đều ở cùng nhiệt độ và áp suất. Mỗi quả bóng chứa một trong các khí: hiđro, cacbon
oxit, oxi, lưu huỳnh đioxit, clo. Thể tích của mỗi quả bóng được cho như sau:
Quả bóng
X
Y
Z
T
Q
Thể tích (lít)
1
2
2
1
5
So sánh khối lượng khí trong mỗi quả bóng thấy: Quả bóng Y bằng với quả bóng T, quả bóng Z lớn
hơn quả bóng T, quả bóng Q nhỏ hơn quả bóng X. Khí nào có trong quả bóng Q?
A. Hiđro.
B. Lưu huỳnh đioxit
C. Oxi
D. Cacbon oxit
Câu 26. Thực hiện các thí nghiệm sau:
to

1) Sục CO2 đến dư vào ống nghiệm chứa dung dịch Ba(OH)2.
2) Nhỏ dung dịch AgNO3 vào ống nghiệm chứa dung dịch HCl.
3) Cho kim loại Na vào ống nghiệm chứa dung dịch CuSO4.
4) Nhỏ dung dịch HCl vào ống nghiệm chứa dung dịch Na2CO3.
5) Cho kim loại Al vào ống nghiệm chứa dung dịch NaOH.
Fermat Education – Số 6A1, TK Ngọc Khánh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
Hotline: 0977333961. Email: contact@fermat.edu.vn.. Website: www.fermat.edu.vn. Fb: Fermat Education


FERMAT EDUCATION

Trích cuốn “HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI VÀO 10 MÔN HÓA HỌC”

6) Cho kim loại Cu vào ống nghiệm chứa dung dịch H2SO4 đặc, đun nóng .
Số thí nghiệm có tạo ra chất khí là
A. 3.
B. 4.
C. 5.
D. 6.
Câu 27. Dùng kim loại nào sau đây để làm sạch dung dịch ZnCl2 có lẫn tạp chất là CuCl2?
A. Mg
B. Al
C. Fe
D. Zn
Câu 28. Khi cho tinh thể KMnO4 vào dung dịch HCl đặc, thu được Cl2 theo phản ứng:
KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O
Số mol HCl phản ứng bằng k lần số mol Cl2 tạo thành. Giá trị của k là?
A. 16.
B. 8.
C. 3,2.
D. 2,8.
Câu 29. Cho các chất sau: rượu etylic, axit axetic, etyl axetat, chất béo. Số chất trong dãy khi đun nóng
với dung dịch NaOH thu được sản phẩm có muối Na là
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 30. Trong 500 ml dung dịch có hòa tan 4 g NaOH. Nồng độ mol của dung dịch là:
A. 0,3 M.
B. 0,2 M.
C. 0,1 M.
D.0,05 M.
Câu 31. Hoà tan hoàn toàn 2,7 gam Al trong dung dịch HCl thu được V lít khí (ở đktc) Giá trị của V là
A. 2,24.
B. 3,36.
C. 4,48.
D. 6,72.
Câu 32. Cho 3,2 g hỗn hợp CuO và Fe2O3 tác dụng hết với dung dịch HCl thu được 2 muối có tỉ lệ mol l:
l. Khối lượng của CuCl2 và FeCl3 trong hỗn hợp lần lượt là
A. 2,7 gam và 3,25 gam.
B. 3,25 gam và 2,7 gam.
C. 0,27 gam và 0,325 gam.
D. 0,325 gam và 0,27 gam.
Câu 33. Dẫn khí CO dư qua ống sứ đựng 8 gam bột CuO nung nóng, thu được hỗn hợp khí X. Cho toàn
bộ X vào nước vôi trong dư, thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị
của m là:
A. 8.
B. 12.
C. 10.
D. 5.
Câu 34. Một đoạn mạch phân tử tinh bột có phân tử khối là 567000. Số lượng mắt xích -C6H10O5- trong
đoạn mạch nêu trên là
A. 3500.
B. 2100.
C. 3150.
D. 2520.
Câu 35. Cho 0,425 gam hỗn hợp X gồm Na và K vào nước dư, thu được 0,168 lít khí H2 (đktc). Khối 2 lượng
kim loại Na trong X là
A. 0,230 gam.
B. 0,345 gam.
C. 0,276 gam. D. 0,115 gam.
Câu 36. Thực hiện phản ứng este hóa m gam CH3COOH bằng một lượng vừa đủ C2H5OH thu được 0,02
mol este. Hiệu suất phản ứng H = 60%. Giá trị của m là
A. 2.
B. 1,2.
C. 0,72.
D. 0,072.
Câu 37. Đốt cháy hoàn toàn 10,35 gam hợp chất hữu cơ A thu được 10,08 lít khí CO2 và 12,5 gam H2O.
Biết 1 lít hơi chất A ở đktc nặng 2,054 gam. Công thức phân tử của A là
A. CH4
B. C3H6
C. C3H8
D. C6H6
Câu 38. Lên men m gam glucozơ với hiệu suất 90%, lượng khí CO2 sinh ra hấp thụ hết vào dung dịch
nước vôi trong dư, thu được 10 gam kết tủa . Giá trị m là
A. 10.
B. 20.
C. 9.
D. 18.
Câu 39. Cho lá sắt có khối lượng 5,6 gam vào dung dịch CuSO4. Sau một thời gian, nhắc lá sắt ra, rửa
nhẹ, làm khô và đem cân thấy khối lượng lá sắt là 6,4 gam. Giả thiết toàn bộ lượng đồng sinh ra
bám hết vào lá sắt, khối lượng muối sắt được tạo thành là
A. 16 gam.
B. 5,6 gam.
C. 15,2 gam.
D. 6,4 gam.
Câu 40. Cho 4,48 lít khí cacbon oxit (đktc) đi từ từ qua ống sứ nung nóng đựng 8 gam một oxit sắt đến
khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khí thu được sau phản ứng có tỉ khối so với hiđro là 20. Công thức
của oxit sắt là
A. FeO
B. Fe3O4
C. Fe2O3
D. Fe4O3

Fermat Education – Số 6A1, TK Ngọc Khánh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
Hotline: 0977333961. Email: contact@fermat.edu.vn.. Website: www.fermat.edu.vn. Fb: Fermat Education


FERMAT EDUCATION

Trích cuốn “HƯỚNG DẪN ÔN TẬP THI VÀO 10 MÔN HÓA HỌC”

Đây là tài liệu trích trong cuốn “Hướng dẫn ôn tập thi vào 10 môn HÓA HỌC”
do Công ty Cổ phần Giáo dục Fermat phát hành.

Cuốn sách nằm trong bộ sách dành cho học sinh ôn thi vào lớp 10:

Để đặt mua sách xin liên hệ theo hotline 0984 208 495 (Mr Tuấn) hoặc:
Fermat Education
Địa chỉ: Số 6A1, Tiểu khu Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 0977.333.961 (Ms Thu)
Website: www.fermat.edu.vn
Fanpage: www.fb.com/fermateducation.
Facebook: www.fb.com/tailieudayhoctoan

Fermat Education – Số 6A1, TK Ngọc Khánh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
Hotline: 0977333961. Email: contact@fermat.edu.vn.. Website: www.fermat.edu.vn. Fb: Fermat EducationTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×