Tải bản đầy đủ

Giáo án Ngữ văn 7 bài 27: Những trò lố hay là Varen và Phan Bội Châu

Giáo án Ngữ văn lớp 7
Bài 28 (tuần 28)
Tiết 109,110

NHỮNG TRÒ LỐ

HAY LÀ VA- REN VÀ PHAN BỘI CHÂU
I/ Mục tiêu cần đạt :
Giúp HS : Hiểu được giá trị của đoạn văn trong việc khắc họa săc nét hai nhân
vật Va-Ren và Phan Bội Châu với hai tính cách, đại diện cho hai lực lượng XH , phi
nghĩa và chính nghĩa – Thực dân Pháp và nhân dân Việt Nam – hòan toàn đối lập nhau
trên đất nước ta thời pháp thuộc
II/ Tiến trình lên lớp :
1/ Ổn định lớp
2/ Kiểm tra bài cũ :
- Phân tích và chứng minh đặc sắc của truyện ngắn Sống chết mặc bay qua hai
biện pháp nghệ thuật nổi bật.
- Giải thích ý nghĩa sâu sắc và lí thú nhan đề truyện ngắn Sống chết mặc bay.
3/ Tổ chức Đọc –hiểu văn bản :
Hoạt động của GV –HS
Hđ 1: Giới thiệu tác giả Nguyễn Ai Quốc


Nội dung
I/ Giới thiệu :

và truyện ngắn Những trò lố…… SGK/

1/ Tác giả :

92.

2/ Tác phẩm: ( SGK/ 92) .

Hđ 2: Yêu cầu HS trả lời câu 1 SGK/ 94
Theo em, đây là một tác phẩm ghi chép sự
thật hay là tưởng tượng hư cấu ? căn cứ
vào đâu để kết luận ?

II/ Tìm hiểu văn bản :

Hđ 3: HS đọc đoạn 1 và trả lời câu hỏi .

1/ Lời hứa của Va-ren về vụ Phan Bội

a/ Va-ren đã hứa gì về vụ P.

Châu .

b/ Thực chất của lời hứa đó là gì ?

Va-ren hứa sẽ chăm sóc vụ Phan Bội

Cụm từ ‘nửa chính thức hứa’ và câu

Châu trước khi sang nhậm chức tòan

hỏi của tác giả « giả thử ... sẽ « chăm

quyền Đông Dương  lời hứa dối trá để

sóc » vụ ấy vào lúc nào và làm sao » có ýve vuốt, trấn an nhân dân Việt Nam đang
1


Giáo án Ngữ văn lớp 7
nghĩa trong việc bộc lộ thực chất lời hứa

đấu tranh đòi trả P  lời hứa đó thực chất

của V. ?

là một trò lố .
2/ Sự tương phản, đối lập cực độ giữa

Hđ 4 : Hướng dẫn HS trả lời câu hỏi :

hai nhân vật V và P.

Trong đoạn văn có hainhan vật V và P ,

- Va-ren là một viên toàn quyền còn

được xây dựng theo quan hệ tương phản,

Phan Bội Châu chỉ là một người tù  sự

đối lập như thế nào ? số lượng từ và hình

tương phản đối lập cực độ giữa kẻ bất

thức ngôn ngữ mà tác giả đã sử dụng trong lương nhưng thống trị với nhà cách mạng
việc khắc họa tính cách của từng nhân vật vĩ đại , nhưng thất bại, bị đàn áp.
là thế nào ?

- Lời lẽ của Va-ren mang hình thức đối

- Lời lẽ của Va- ren mang hình thức ngôn

thoại đơn phương  Thể hiện sự vuốt ve

ngữ gì ?

dụ dỗ, bịp bợm một cách rất trắng trợn .

- Qua ngon ngữ gần như độc thoại của V ,

- Pham Bội Châu im lặng, phớt lờ coi

động cơ tính cách của V được bộc lộ như

như không có Va-ren trước mặt  cách

thế nào ?

ứng xử bộc lộ thái độ khinh bỉ và bản lĩnh

- P đã có cách ứng xử vói V như htế nào ?

kiên cường trước kẻ thù .

Qua hình thức ứng xử đó , thái độ, tính
cách của P được bộc lộ ra sao ?
- Lời bình của tác giả trước hiện tượng im
lặng , dửng dưng của P đã thể hiện giọng

3/ Ý nghĩa của các chi tiết trong đoạn

điệu như thế nào và diều đó có ý nghĩa gì ?

kết :

.

“ Sự thay đổi nhẹ trên nét mặt người tù
HS thảo luận phát biểu .

lừng tiếng” , “ đôi ngọn râu mép…………

Hđ 5 : Phân tích ý nghĩa của đoạn kết bài .

có một lần thôi ” , Phan Bội Châu có Mỉm

Ví thử tác phẩm chấm dứt ở câu

cười như cánh ruồi lướt qua vậy”

« ......... chỉ là vì P không hiểu V cũng như

 Sự tiếp tục nâng cách tính cách, thía độ

V không hiểu P » thì có được không ?

củ P trước kẻ thù .

nhưng ở đây đã có thêm đoạn kết , trong

4/ Ý nghĩa của lời tái bút:

đó có lời quả quyết của anh lính dòng An

Lời tái bút bất ngờ đưa ra một hành động
2


Giáo án Ngữ văn lớp 7
Nam và lời đoán thêm của tác giả thì giá

quyết liệt của P : nhổ vào mặt V.

trị câ truyện có gì khác ?

 Tỏ thái độ khinh bỉ kẻ thù chỉ bằng sự

Hđ 6 : Tìm hiểu ý nghĩa của lời tái bút ,

im lặng, dửng dưng thôi chưa đủ, còn phải

của sự phối hợp giữa lời kết trên với tái

nhổ vào mặt nó.

bút .

III/ Tổng kết:

Giái trị của lời tái bút này là gì ? có điều

Ghi nhớ SGK/ 95

gì thú vị trong sự phối hợp giữa lời kết và
lời tái bút ?
Hđ 7 : Tổng kết giá trị đoạn văn : theo
những điều đã nêu ở phần Ghi nhớ .
Cụm từ « Những trò lố » trong nhan đề
tác phẩm xuất phát từ ý muốn trực tiếp
vạch trần hành động lố lăng và bản chất
xấu xa của V .
Hđ 8 : Luyện tập .
BT 1 : Giúp HS hiểu sâu thêm văn bản
đồng thời biết cách phân tích để lảm rõ
một vấn đề , ở đây là biết cách tìm ra căn
cứ thể hiện thái độ của tác giả đối với P .
Chú ý : Nghệ thuật của tác phẩm và tính
cách của từng nhân vật qua đó thấy được
thái độ của tqác giả .

4/ Củng cố:
3


Giáo án Ngữ văn lớp 7
Trong đoạn văn có hai nhân vật Va-ren và Phan Bội Châu,được xây dựng
theo quan hệ tương phản đối lập như thế nào?
5/ Dặn dò:
- Hoàn thành bài luyện tập.
- Xem trước bài: Dùng cụm chủ –vị để mở rộng câu: Luyện tập

4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×